6 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Tim 2:7

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 2 Tim 2:7 kommit upp för mig. Det är Paulus som talar med sin andlige son Timoteus och säger till honom: ”Förstå rätt vad jag säger. Herren skall ge dig insikt i allt.” Men för att jag ska få rätt insikt i allt så måste jag också be om Guds väg-ledning och hjälp, och det gör jag nu.

”Gode Gud! Du som har insikt i allt. På ditt förstånd finns ingen gräns och därför ber jag om den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna ditt ord och förmedla det så att det -med den Helige Andes kraft- kan tränga in i hjärtat hos den som lyssnar, till undervisning, uppbyggelse och välsignelse. Amen.

Behöver du och jag andlig insikt? Ja, hur du har det vet jag inte, men att jag behöver det är då visst och sant. Hur får man en sådan insikt då? Ja, det är väl som i andra fall, man får väl gå till den som redan har insikt och utbe sig hjälp att öka på sin egen.

Vad är andlig insikt då? Jo, det är en vidgad förståelse för allt som rör den andliga världen och som sker i vår kontakt med den. Eftersom vår Gud har skapat allt, både den andliga och den timliga världen, så kan han ju naturligtvis vägleda oss också på alla sätt som vi behöver bli vägledda. Jakob skriver i sitt brev: ”Om någon brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla” (Jak 1:5-6 – SFB).

MUSIK

Gud frågar aldrig efter om du är förståndig och skicklig till att utföra de uppgifter som han kallar till. Det viktiga för Gud är inte vad du kan eller hur förståndig du är, utan han frågar först och främst om du är villig att gå hans ärenden. Det som saknas i din förmåga eller utrustning kan du vara säker på att Gud känner bättre till än du till och med gör själv.

Jag tror att om du ber om vishet för ditt arbete i Guds rike, så är det ett motiv som ger gensvar i Guds himmel, och då sätts alla vishetens resurser igång för att hjälpa dig.

Tänk när Gud kallade David till kung i Israel. Han vallade sin fars får när Gud kallade honom bland hans far Isais 8 söner – och David blev så småningom den kung som man sedan dess har sett som idealet i Israel.

Visst hade David allvarliga brister, men han var villig att ödmjuka sig under Guds hand, och därför var Gud med honom och hjälpte honom.

”Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan” skriver David i den 32:a psalmen. ”Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhettan. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgär-ning. Jag sade: ’Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.’ förlät du mig min syndaskuld” (Ps 32:3-5 - SFB).

MUSIK

Så länge du är beredd att uppenbara dina synder inför den Allsmäktige och Levande Guden, så länge kan du också räkna med Guds Nåd. Akta dig bara för att inte vaka över din sökningstid. Psalmisten skriver: ”De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre” (Ps 9:11).

Jag tror att vi måste ha klart för oss att det som vi själva kanske tycker skulle räknas oss tillgodo den dagen när allt ska uppenbaras och alla ska dömas, var och en efter sitt jordelivs gärningar, så handlar den dagen om 2 olika saker. Dels handlar det om frälsningen och vårt eviga liv, och dels handlar det om en eventuell lön när elden prövat vårt livsverk. När det gäller frälsningen och det eviga livet genom tron på Jesus, så är det bara GUDS NÅD och ingenting annat det kommer an på. Om vi sedan får lön dessutom beror på om någonting blir kvar när elden prövat livsverket.

Paulus skriver om det här i sitt Första brev till Korintierna:

”Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld” (1 Kor 3:11-15 – SFB).

MUSIK

När det gäller vad som blir kvar när elden prövat allt, så kommer orden från Jakobs brev upp i mitt inre, där han skriver i det 2:a kapitlets 12:e och 13:e vers: ” Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Ty domen skall utan barm-härtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten trium-ferar över domen” (Jak 2:13 – SFB).

Handbok för livet uttrycker de här tankarna om barmhärtighet så här:

”Ni ska dömas efter frihetens lag, som innebär att ni är fria att handla så som Kristus vill. Därför ska ni granska era handlingar och tankar. Det kommer nämligen inte att finnas någon barmhärtighet för dem som inte har visat någon barmhärtighet.

Men om ni visar barmhärtighet, ska Guds barmhärtighet uppväga hans dom mot er” (Jak 2:12-13 – HfL).

Att barmhärtigheten ’triumferar över domen’ betyder alltså -om jag förstår texten rätt- att den som varit barmhärtig mot sina medmänniskor, under sitt jordeliv, kan räkna med att Guds barmhärtighet kommer att uppväga hans dom…på något sätt.

”Herren skall ge dig insikt i allt” som Paulus sa till Timoteus.

Ja, visst behöver vi insikt. Åtminstone behöver jag det.

I sitt brev till Timoteus skriver Paulus vidare: ”Guds Ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att lita på” (2 Tim 2:9-11 – SFB).

MUSIK

Det som Paulus talar om är egentligen förmaningar till Timoteus om trohet i tjänsten. Han säger: ”Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra./…/Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna./…/Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja” (2 Tim 2:1-2, 5, 22-26 – SFB).

I sina förmaningsord till Timoteus talar Paulus också om människorna i de sista dagarna. ”Bland dem” säger han ”finns sådana som smyger in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen./…/Det är männi-skor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet” (2 Tim 3:6-8).

En sista förmaning ger Paulus Timoteus i det 4:e kapitlet, där han säger: ”Jag upp-manar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst” (2 Tim 4:1-5).

MUSIK

”De står inte ut med den sunda läran och vägrar att lyssna till sanningen” sa Paulus.

Ja, nog upplever man det som om Paulus ord var riktade rakt in i vår tid – eller hur?

Den sunda läran, som sanna evangeliska förkunnare lyfter fram från kyrkornas talar-stolar med bibeln som grund, är inte populär, om man får säga så, av den enkla anledningen att människorna hellre vill lyssna till sådant som tilltalar deras köttsliga sinne och begär – oavsett om läran är bibelenlig eller inte.

Talet om korset och synd och nåd, som är det enda som kan förändra en människa på djupet, slår man ifrån sig – därför att man tycker att det är intolerant och inhumant.

Javisst, det kan hända att man upplever budskapet så när det träffar hjärtats och det egna samvetets innersta.

Kanske kan man erinra sig att Jesus, som är vår ende läromästare, aldrig strök sina motståndare ’medhårs’ för att göra sig populär på något sätt, utan till och med sa till de förnämsta herrarna i den tidens samhälle, de laglärda och fariséerna: ”Ve er, ni hycklare!/…/Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?” (Matt 23:33).

Det gäller för oss alla att hålla oss till ’talet om korset’ – då blir allt rätt och väl. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus om de andliga vapen vi har i kampen för vår förkunnelse av evangeliet om Guds Son, världens Frälsare. Den texten från 2 Kor 10:4 är också bakgrunden till den här stunden och... Läs mer

 • tisdag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 9:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus i sitt andra brev till korintierna skriver om en insamling till församlingen i Jerusalem, så understryker han att deras insats inte bara avhjälper församlingens i Jerusalem materiella behov, utan bär också rik frukt... Läs mer

 • onsdag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har Paulus uppmaning (från 2 Kor 13:5) till församlingen i Korint, att ’pröva sig själva om de lever i tron’ kommit upp för mig. Det där är nog en angelägen sak för oss allesam-mans och därför ska jag med... Läs mer

 • torsdag 29 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus förmaningar till de troende i församlingen i Korint, fick till följd att man sa att ’när han kommer själv är han svag.’ Det är bakgrunden till den här stundens fördjupning i bibelordet. Men innan jag går vidare ska... Läs mer

 • fredag 30 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ps 103:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad från Psalm 103 och vers 10. Den psalmen är en lovprisning till Herren Gud för hans godhet. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 1 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Sam 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från 1 Sam 2:9 och är en strof ur ’Hannas lovsång’ inför Gud, sedan hon lämnat sin son Samuel i Herrens tempel i Silo, hos prästen Eli. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 2 maj