söndag 18 november

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i vissa fall gör det utifrån en underförstådd tveksamhet om det Gudomliga ursprunget. Jag förstår bara inte riktigt varför man inte i stället prövar om det som står verkligen är rätt och sanningsenligt. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den Helige Ande, så att allt blir rätt - både tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag tackar Dig ur djupet av mitt hjärta för att jag får komma till Dig och få råd, vägledning i bibelordet och hjälp att på rätt sätt förmedla det budskap som Du vill ha framfört i dag. Herre, jag ber också att Ditt ord ska nå fram till någon lyssnares hjärta, med kraft och välsignelse nu och inför framtiden. Amen.”

Att intellektuellt rannsaka Skriften är ju en god sak, men saknar man andlig insikt, så leder det inte till någonting annat än ordstrider och att alltsammans rinner ut i sanden, i stället för att leda till den insikt, förstånd, tro och evigt liv, som bibelordet är avsett till (Jes 55:10-11 – 1917).

I sitt brev till de kristna i Korint, talar Paulus just om det här förhållandet, och säger:
”Om detta talar vi också, inte med sådana ord, som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord, som Anden lär oss; vi har ju att tyda andliga ting för andliga männi-skor. Men en ‘själisk människa’ (alltså sådan som människan är av naturen, men inte är ‘andlig’ i den meningen att hon har Guds Ande) tar inte emot, vad som hör Guds Ande till. Det är en dårskap för henne, och hon KAN INTE förstå det, för det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon.” (1 Kor 2:13-15 – 1917).

MUSIK

Om man alltså vill undersöka om Bibeln är Guds tilltal till människorna, skriven genom inspiration av Guds Ande, så måste det utforskas på ett andligt sätt genom ett skärskådande av tron och dess bakgrund. Och detta är en absolut omöjlighet att förstå, för den som inte vill tro, som en förutsättning för sin undersökning och möjligheten att nå fram till Sanningen. Orsaken till detta är att ”i Honom (Kristus) finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda” (Kol 2:3 – 1917).

OM MAN INTE TROR PÅ JESUS KRISTUS SÅ KAN MAN INTE HELLER FÖRSTÅ DET HÄR.

Eftersom Gud alltså ‘antas ligga bakom bibelordet’ och eftersom Gud själv är Ande, så måste frågan om Guds medverkan genom Sin Ande vid bibelns tillkomst, utredas eller utgrundas med andliga medel på ett andligt sätt. Något annat sätt finns inte! Ingen textkritisk metod i världen kan närma sig Guds Ande eller det andliga inne-hållet i bibelns texter. Det är helt enkelt en dimension som INTE KAN FÖRSTÅS av den som inte själv har Guds Ande genom tron.

MUSIK

Det jag nu har sagt är inget underkännande av det mänskliga intellektet eller männi-skans fattningsförmåga, utan det är ett erkännande av att kunskapen om Gud och om Guds hemlighet är av en helt annan dimension än intellektuell mänsklig visdom. (Kol 2:2 – 1917).

Den rätta kunskapen om Gud är ingenting som man kan ‘läsa sig till’ eller utröna med någon mänsklig förmåga - men man kan söka Gud och hans Son, Jesus Kristus, av ett uppriktigt hjärta och då bli vägledd av Hans Ande. Sedan kan man börja yttra sig om Bibelns ord - som Guds tilltal.

I sitt första brev till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus: ”Men Hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfär-dighet och helgelse och förlossning, för att så skall ske, som det är skrivet: ‘Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren’” (1Kor 1:30-31 – 1917).

”Så säger Herren:
Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka,
den rike berömme sig icke av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren” (Jer 9:23-24 – 1917).

”Ty icke den håller provet, som ger sig själv gott vitsord, utan den som Herren ger sådant vitsord” (2 Kor 10:18 – 1917).

Personligen tror jag att sanningen är den, att Gud ger bara dem ett gott vitsord, eller betyg, som inte tar emot den ära som ges dem, utan sänder den vidare till Gud.

MUSIK

När Jesus talar om sig själv och sina får, säger Han: ”Jag är den Gode Herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, såsom Fadern känner mig och såsom jag känner Fadern; och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte tillhör detta fårahus; också dem måste jag dra till mig, och de skall lyssna till min röst. Så skall det bli EN hjord och EN herde” (Joh 10:14-16 – 1917).

Att vår Herde, Jesus Kristus, känner oss -sina får- betyder att Han känns vid oss och erkänner oss som sina. Att vi känner Honom och känner hans röst, betyder att vi tror på Honom, lyder Honom och följer Honom. Att känna Kristus betyder alltså att känna Gud och att ha en direkt livsgemenskap med Honom (Joh 15:1-5 – 1917).

Den som känner Gud, håller Hans bud. (1 Joh 2:3-5 – 1917).

När du börjat hålla Guds bud för att du känner Honom, och Han känner dig, då har du slagit in på vägen som leder till en sann kunskap om Gud. En djupare kunskap om innehållet i Bibeln och den kristna tron, med Guds anvisningar om hur man lever livet på rätt sätt, både här och bortom evighetens gräns, följer sedan steg för steg, om du blir kvar i Guds närhet. I det sammanhanget har jag ibland tänkt på vad Bibeln säger om Guds himmel och hur det ska bli där en gång. Om jag av nåd får komma dit, så tror jag att det blir ett mycket spännande liv. Jag tror att det som du och jag älskar att hålla på med här på jorden, som ärar Gud och är till glädje och välsignelse för andra, kommer vi att få fortsätta med en gång.

MUSIK

Jag är så barnslig så jag tror att det som du och jag är bäst på, och som vi därför tycker mest om att syssla med, blir exakt det som vi får fortsätta med. Därför är det också viktigt att vi förkovrar oss så mycket vi kan redan här. Jag tror nämligen att livet i Guds himmel -på gott- är en direkt fortsättning av det som vi gör här på jorden. Alltså inte på gott och ont, för det onda kommer inte att finnas där. Om du vill veta mer om himlen, och hur livet blir där för den som kommer dit, så kan du läsa själv de två sista kapitlen i bibelns sista bok - Johannes Uppenbarelse.

När man läser verkar det inte precis som om Gud vill avslöja några särskilda detaljer om himlen och det eviga livet, mer än att det är en verklighet som Gud har berett åt dem som älskar Honom. Själv tror jag att det blir en fantastisk överraskning för oss.

Aposteln Paulus skriver: ”Vi talar, såsom det heter i Skriften – vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom” (1 Kor 2:9 – 1917).

Det är ju inte särskilt menings-fullt att försöka gissa sig till eller låta fantasin flöda, där Guds uppenbarelse tiger. Paulus berättar, att han i paradiset (i tredje himlen?) ”fick höra outsägliga ord, såda-na som det icke är lovligt för en människa att uttala” (2 Kor 12:4 – 1917).

Om det är rätt uppfattat att paradiset är beläget på samma plats som den tredje himlen, om man nu överhuvudtaget kan yttra sig på det sättet om Guds paradis, (som en människa jämför jordiska förhållanden) så var det dit den ene rövarens ande fördes, enligt det löfte Jesus gav honom: ”Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk 23:43 – 1917).

Den här rövaren, på korset intill Jesus, dog nog på samma sätt som alla andra människor dör, och hans kropp blev väl så småningom begravd - men hans ande gick alltså omedelbart efter döden in i ett tillstånd som är ‘mycket bättre’ än jordelivet.
(Hur det gick för den andre rövaren nämns det ingenting om.)

MUSIK

Paulus skriver så här, när han dras mellan de båda tillstånden: ”Ty att leva det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning. Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt, vilketdera skall jag då välja? Det kan jag inte säga. Jag dras åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre; men att jag lever kvar i köttet är för er skull mer av nöden.” (Fil 1:21-24 – 1917).

Paradiset -Guds paradis- med livets träd (Upp 2:7 - 1917), verkar alltså att vara en uppehållsort mellan den lekamliga döden och den första uppståndelsen.
Vid uppståndelsen ska den troende få sin uppståndelsekropp - som är förvarad i himlen till ändens tid. (2 Kor 5:1-8 – 1917).

Guds Ande är en underpant -en borgen- för att de troende tillhör livet och är uppståndelsens barn. (Rom 8:11, 23 – 1917).

Vill du vara med då? TRO PÅ JESUS OCH BEKÄNN HONOM SOM DIN HERRE.
Då bär Ditt hjärtas tro hem Din ande i frid till Herren Gud – över alla djup!

Dagens minnesord: ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Din käpp och stav de tröstar mig” (Ps 23:4 – 1917).

MUSIK

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära (Jes 55:6 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i vissa fall gör det utifrån en underförstådd tveksamhet om det Gudomliga ursprunget. Jag förstår bara inte riktigt varför man inte i stället prövar om det som står verkligen är rätt och sanningsenligt. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den Helige Ande, så att allt blir rätt - både tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag tackar Dig ur djupet av mitt hjärta för att jag får komma till Dig och få råd, vägledning i bibelordet och hjälp att på rätt sätt förmedla det budskap som Du vill ha framfört i dag. Herre, jag ber också att Ditt ord ska nå fram till någon lyssnares hjärta, med kraft och välsignelse nu och inför framtiden. Amen.”

Att intellektuellt rannsaka Skriften är ju en god sak, men saknar man andlig insikt, så leder det inte till någonting annat än ordstrider och att alltsammans rinner ut i sanden, i stället för att leda till den insikt, förstånd, tro och evigt liv, som bibelordet är avsett till (Jes 55:10-11 – 1917).

I sitt brev till de kristna i Korint, talar Paulus just om det här förhållandet, och säger:
”Om detta talar vi också, inte med sådana ord, som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord, som Anden lär oss; vi har ju att tyda andliga ting för andliga männi-skor. Men en ‘själisk människa’ (alltså sådan som människan är av naturen, men inte är ‘andlig’ i den meningen att hon har Guds Ande) tar inte emot, vad som hör Guds Ande till. Det är en dårskap för henne, och hon KAN INTE förstå det, för det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon.” (1 Kor 2:13-15 – 1917).

MUSIK

Om man alltså vill undersöka om Bibeln är Guds tilltal till människorna, skriven genom inspiration av Guds Ande, så måste det utforskas på ett andligt sätt genom ett skärskådande av tron och dess bakgrund. Och detta är en absolut omöjlighet att förstå, för den som inte vill tro, som en förutsättning för sin undersökning och möjligheten att nå fram till Sanningen. Orsaken till detta är att ”i Honom (Kristus) finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda” (Kol 2:3 – 1917). OM MAN INTE TROR PÅ JESUS KRISTUS SÅ KAN MAN INTE HELLER FÖRSTÅ DET HÄR.

Eftersom Gud alltså ‘antas ligga bakom bibelordet’ och eftersom Gud själv är Ande, så måste frågan om Guds medverkan genom Sin Ande vid bibelns tillkomst, utredas eller utgrundas med andliga medel på ett andligt sätt. Något annat sätt finns inte! Ingen textkritisk metod i världen kan närma sig Guds Ande eller det andliga inne-hållet i bibelns texter. Det är helt enkelt en dimension som INTE KAN FÖRSTÅS av den som inte själv har Guds Ande genom tron.

MUSIK

Det jag nu har sagt är inget underkännande av det mänskliga intellektet eller männi-skans fattningsförmåga, utan det är ett erkännande av att kunskapen om Gud och om Guds hemlighet är av en helt annan dimension än intellektuell mänsklig visdom. (Kol 2:2 – 1917). Den rätta kunskapen om Gud är ingenting som man kan ‘läsa sig till’ eller utröna med någon mänsklig förmåga - men man kan söka Gud och hans Son, Jesus Kristus, av ett uppriktigt hjärta och då bli vägledd av Hans Ande. Sedan kan man börja yttra sig om Bibelns ord - som Guds tilltal.

I sitt första brev till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus: ”Men Hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfär-dighet och helgelse och förlossning, för att så skall ske, som det är skrivet: ‘Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren’” (1Kor 1:30-31 – 1917).

”Så säger Herren:
Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka,
den rike berömme sig icke av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren” (Jer 9:23-24 – 1917).
”Ty icke den håller provet, som ger sig själv gott vitsord, utan den som Herren ger sådant vitsord” (2 Kor 10:18 – 1917).

Personligen tror jag att sanningen är den, att Gud ger bara dem ett gott vitsord, eller betyg, som inte tar emot den ära som ges dem, utan sänder den vidare till Gud.

MUSIK

När Jesus talar om sig själv och sina får, säger Han: ”Jag är den Gode Herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, såsom Fadern känner mig och såsom jag känner Fadern; och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte tillhör detta fårahus; också dem måste jag dra till mig, och de skall lyssna till min röst. Så skall det bli EN hjord och EN herde” (Joh 10:14-16 – 1917).
Att vår Herde, Jesus Kristus, känner oss -sina får- betyder att Han känns vid oss och erkänner oss som sina. Att vi känner Honom och känner hans röst, betyder att vi tror på Honom, lyder Honom och följer Honom. Att känna Kristus betyder alltså att känna Gud och att ha en direkt livsgemenskap med Honom (Joh 15:1-5 – 1917).
Den som känner Gud, håller Hans bud. (1 Joh 2:3-5 – 1917).

När du börjat hålla Guds bud för att du känner Honom, och Han känner dig, då har du slagit in på vägen som leder till en sann kunskap om Gud. En djupare kunskap om innehållet i Bibeln och den kristna tron, med Guds anvisningar om hur man lever livet på rätt sätt, både här och bortom evighetens gräns, följer sedan steg för steg, om du blir kvar i Guds närhet. I det sammanhanget har jag ibland tänkt på vad Bibeln säger om Guds himmel och hur det ska bli där en gång. Om jag av nåd får komma dit, så tror jag att det blir ett mycket spännande liv. Jag tror att det som du och jag älskar att hålla på med här på jorden, som ärar Gud och är till glädje och välsignelse för andra, kommer vi att få fortsätta med en gång.

MUSIK

Jag är så barnslig så jag tror att det som du och jag är bäst på, och som vi därför tycker mest om att syssla med, blir exakt det som vi får fortsätta med. Därför är det också viktigt att vi förkovrar oss så mycket vi kan redan här. Jag tror nämligen att livet i Guds himmel -på gott- är en direkt fortsättning av det som vi gör här på jorden. Alltså inte på gott och ont, för det onda kommer inte att finnas där. Om du vill veta mer om himlen, och hur livet blir där för den som kommer dit, så kan du läsa själv de två sista kapitlen i bibelns sista bok - Johannes Uppenbarelse.
När man läser verkar det inte precis som om Gud vill avslöja några särskilda detaljer om himlen och det eviga livet, mer än att det är en verklighet som Gud har berett åt dem som älskar Honom. Själv tror jag att det blir en fantastisk överraskning för oss.
Aposteln Paulus skriver: ”Vi talar, såsom det heter i Skriften – vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom” (1 Kor 2:9 – 1917). Det är ju inte särskilt menings-fullt att försöka gissa sig till eller låta fantasin flöda, där Guds uppenbarelse tiger. Paulus berättar, att han i paradiset (i tredje himlen?) ”fick höra outsägliga ord, såda-na som det icke är lovligt för en människa att uttala” (2 Kor 12:4 – 1917).

Om det är rätt uppfattat att paradiset är beläget på samma plats som den tredje himlen, om man nu överhuvudtaget kan yttra sig på det sättet om Guds paradis, (som en människa jämför jordiska förhållanden) så var det dit den ene rövarens ande fördes, enligt det löfte Jesus gav honom: ”Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk 23:43 – 1917). Den här rövaren, på korset intill Jesus, dog nog på samma sätt som alla andra människor dör, och hans kropp blev väl så småningom begravd - men hans ande gick alltså omedelbart efter döden in i ett tillstånd som är ‘mycket bättre’ än jordelivet.
(Hur det gick för den andre rövaren nämns det ingenting om.)

MUSIK

Paulus skriver så här, när han dras mellan de båda tillstånden: ”Ty att leva det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning. Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt, vilketdera skall jag då välja? Det kan jag inte säga. Jag dras åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre; men att jag lever kvar i köttet är för er skull mer av nöden.” (Fil 1:21-24 – 1917).

Paradiset -Guds paradis- med livets träd (Upp 2:7 - 1917), verkar alltså att vara en uppehållsort mellan den lekamliga döden och den första uppståndelsen.
Vid uppståndelsen ska den troende få sin uppståndelsekropp - som är förvarad i himlen till ändens tid. (2 Kor 5:1-8 – 1917). Guds Ande är en underpant -en borgen- för att de troende tillhör livet och är uppståndelsens barn. (Rom 8:11, 23 – 1917).

Vill du vara med då? TRO PÅ JESUS OCH BEKÄNN HONOM SOM DIN HERRE.
Då bär Ditt hjärtas tro hem Din ande i frid till Herren Gud – över alla djup!

Dagens minnesord: ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Din käpp och stav de tröstar mig” (Ps 23:4 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 46

 • måndag 12 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er" (Rom 12:18 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande om en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: "Och du som känner att du inte orkar vara den... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande om en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: "Och du som känner att du inte orkar vara den som planterar - du kan få vara plantan i stället." Antagligen tänkte man på de plantor som... Läs mer

 • tisdag 13 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus" (Rom 8:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Häromdagen hörde jag ett samtal om bibeln och man frågade bland annat om allt som stod i den är sant och verkligen är Guds Ord. Enligt min uppfattning lades det fram... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Häromdagen hörde jag ett samtal om bibeln och man frågade bland annat om allt som stod i den är sant och verkligen är Guds Ord. Enligt min uppfattning lades det fram många vältaliga, om än inte så alldeles väl genomtänkta meningar, som... Läs mer

 • onsdag 14 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty Guds ögon följer var mans vägar, och han ser alla hans steg" (Job 34:21 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning, som jag alltid gör, och ordet ‘förståndsvisshet, kom då upp i mitt inre. Jag vet ju av erfarenhet att många... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning, som jag alltid gör, och ordet ‘förståndsvisshet, kom då upp i mitt inre. Jag vet ju av erfarenhet att många människor inte vill tro på Gud, eftersom de inte ‘förstår, varken honom, hans... Läs mer

 • torsdag 15 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft" (Ef 6:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter "Vägen med min Jesus går." Texten i en av verserna är så här: "Stundom det vid vägen är, mången... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter "Vägen med min Jesus går." Texten i en av verserna är så här: "Stundom det vid vägen är, mången hemlig fara. Men min Frälsare är när, vill mig städs bevara. Dag för dag det hemåt... Läs mer

 • fredag 16 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" (1 Kor 2:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som älskar Honom. Men den visdomen kan inte tas emot av den som saknar Guds Ande. Och vill man inte ha med... Läs mer

 • lördag 17 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta" (1 Kor 12:7 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom jag att läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom jag att läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar med orden: "Vi är i desperat behov av Andens livgivande vind. Låt oss därför överlåta... Läs mer

 • söndag 18 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i vissa fall gör det utifrån en underförstådd tveksamhet om det Gudomliga ursprunget. Jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära (Jes 55:6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i... Läs mer