onsdag 17 januari

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Häromdagen blev jag påmind om orden av Människosonen (Matt 25:34) när han talar till folken inför sin härlighets tron, och säger att de ska komma och ta i besittning det rike som stått färdigt från världens begynnelse. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och väg-ledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag ber att du ska låta din Ande lysa över bibelordet så att vi förstår det och kan ta till oss det du vill ha sagt – dvs. att vara givmilda och barmhärtiga på olika sätt mot dem som behöver hjälp. Hjälp oss att vara observanta så att vi ser nöden och fattigdomen runt omkring oss, och gör det vi kan för att lindra den. Amen.”

Jag ska läsa sammanhanget för dig från Matteus evangelium och jag läser från den 31:a versen till och med den 40:e. Så här står det: ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem ifrån varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (Matt 25:31-40 – SFB).

MUSIK

Vem är ”dessa mina minsta” som Jesus talar här om? Enligt bibelns parallellhänvis-ning till Matteus 10:e kapitel så syftar texten på Jesu lärjungar. I de båda verserna säger Jesus nämligen: ”Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön” (Matt 10:40-42 – SFB).

Vem eller vilka menar då Jesus när han här talar om ’dessa mina minsta’ eller ’lärjungar’?

Om jag förstår det rätt så är en lärjunge en som har en Mästare som sin ledare och förebild. Den som tror på Jesus och har tagit emot honom i sitt hjärta som sin herre, mästare och förebild är alltså en Jesu ’lärjunge’ och en i gruppen av ’dessa mina minsta’ som Jesus talar om. Det är alltså inte samma personer som Jesus talar om som ’din nästa’ som han säger att vi ska visa barmhärtighet mot.

MUSIK

Gud ser till motiven och inte till resultaten. Ingenting glöms bort. När det gäller de som inte gjorde det de borde ha gjort mot ”dessa mina minsta bröder” så sa de också: ’När såg vi dig hungrig, törstig osv’? - som om de velat säga ’Om vi hade vetat att det var du... då skulle vi ha hjälpt till’. Men det är inte godhet utan själviskhet!   Det är precis som mannen med det enda pundet han skulle förvalta - de tog inte vara på sina tillfällen. Det finns varken kärlek eller ödmjukhet i deras ’ursäkt’.
Okunnighet är ofta en orsak till att mycket blir fel. ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör” bad Jesus, när Han hängde på korset. (Luk 23:34 – SFB).

De renläriga judarna trodde att de gjorde en välgärning när de begärde att Pontius Pilatus skulle låta korsfästa Jesus, härlighetens herre. Det står att Pilatus visste att det var av avund(sjuka), som man hade dragit Jesus inför rätta (Matt 27:18 – SFB).

Men det var något annat med i bilden också, inte enligt den romerska lagen men enligt judisk lag. Innan man kom till Pilatus med Jesus så hade man nämligen dragit Jesus inför översteprästerna och hela Stora rådet för att man om möjligt genom något falskt vittnesbörd skulle kunna döda Honom. Men det gick inte att få fram någonting. ”Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens” står det (Mark 14:55-56 – SFB). Till slut trädde i alla fall några fram och sa: ”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ned detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer” (v. 58). ”Men inte heller i detta fall stämde deras vittnesmål överens” (v. 59). Enligt judisk lag krävdes det nämligen minst 2 samstämmiga vittnen för att något skulle kunna betrak-tas som sant. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: ”Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” Men Jesus teg och svarade inte. Överstepräs-ten frågade honom vidare: ”Är du Messias, den Välsignades son? Jesus svarade: JAG ÄR. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln” (v. 60-62). Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: ”Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden” (Matt 26:63-64 – SFB). 

MUSIK

Av det föregående ser vi bibelns förklaring till vad Jesus anklagades för, enligt judarnas tolkning av lagen. Man ansåg alltså att Jesus hade hädat, genom att helt sanningsenligt svara JA på översteprästens fråga om han var Guds Son. Men judar-na kunde inte förstå att en person samtidigt kunde vara både sann människa och sann Gud. Därför anklagade de Jesus för hädelse. De skriftlärde var ju mycket lagkunniga och kände väl till allt om lagen och profeterna - men återigen blir det tydligt att man satte sitt mänskliga förnuft framför Guds allmakt. Man väntade på en Messias som man trodde skulle bli deras nye kung, strida för sitt folk och rädda dem undan den romerska ockupationsmakten.
I ett svenskt TV-program som handlar om efterlysning av brottslingar säger en kommentator i programmet (‘Efterlyst’ den 9 april 1998) dessa förunderliga ord med tanke på påskens drama:
”Jesus hade väl förmodligen begått det brott som han straffades för.”
De orden demonstrerar en närmast monumental okunnighet om den grund som hela den kristna tron vilar på - nämligen att Jesus var både sann människa och sann Gud samtidigt!

MUSIK

Jesus var ju avlad av den Helige Ande (alltså var han sann Gud) men född av jungfru Maria (alltså som sann människa) men eftersom detta går över mänskligt förstånd att fatta och förstå, så föredrar man fortfarande efter 2000 år att, liksom den judiska lag-eliten då, uttala sin förkastelsedom -HÄDELSE- över Jesus.

Inte undra på att Jesus sa: ”Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör!”
Jag blir ständigt förundrad över att vi människor så ofta föredrar att sätta vårt eget förstånd och förnuft före tron på Gud. Gud är ingenting som vi kan fatta eller förstå med vårt förnuft. Visserligen finns det en del kloka och förnuftiga människor, men att försöka förstå Gud är inte bara omöjligt utan också omänskligt, trots att han enligt bibelordet inte är långt borta från någon enda av oss... Han har kunnat upplevas och förstås genom sina verk sedan skapelsens morgon och... enligt hans egna ord är han den som ‘uppfyller himmel och jord’ (Jer 23:24 – SFB).

Med andra ord är han inte längre ifrån någon enda av oss, än den luft som vi andas.
Vi människor är skapade till Guds avbild - javisst - precis som en staty av Karl XII till exempel är en ’avbild’ av den kände kungen. Men att vi är Guds ’avbilder’ betyder ju inte att vi är lika Gud i allt - eller hur? Vi är begränsade på många olika sätt i vår fysiska tillvaro. Till tiden till exempel. Vi kan inte obehindrat färdas genom tidsrymder-na fram eller tillbaka. Vi är också begränsade till rummet. Alltså kan vi inte vara på mer än ett ställe i taget. Sist men inte minst är vi begränsade till omfattningen på vårt förstånd - alltså både när det gäller bredden och djupet. Och det verkligt allvarliga är att vi aldrig kommer att förstå eller fatta vad det är vi inte förstår!

MUSIK

Vi kommer aldrig att med vårt förstånd kunna inse vilken kunskap vi saknar! Där går nämligen gränsen för vårt förstånd. För att vi skulle kunna klara av att nå utanför den gränsen, skulle vi behövt ett förstånd som sträcker sig utanför vårt förnuft - och det har vi inte! Då handlar det inte om förstånd längre - utan om TRO!
En del människor säger då att det gäller att veta och inte att tro.

Jag säger precis tvärtom: ALLT VETANDE BÖRJAR MED TRO!
Om du inte en gång i tiden, när du började skolan, trodde vad din lärarinna sa, när hon skrev bokstaven A, och förklarade att den här bokstaven heter A och ingenting annat, hur skulle du då ha kunnat lära dig läsa och skaffa dig mer kunskap. Apropå att tro och inte lita på sitt förstånd, så talar ju bibeln om att Jesus en dag ska komma igen till vår jord, men då på himmelens skyar, och dra dem till sig som tror på honom. Återigen en ’händelse’ som går helt utanför vår mänskliga fattningsförmåga. Det står nämligen skrivet att ”...först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord” (1 Tess 4:16-18 – SFB).

Det här har ingen varit med om tidigare, alltså saknar vi erfarenhet av något liknande, och du frågar dig kanske därför hur det ska kunna ske. Obegripligt förstås för mänskligt förstånd och förnuft - men inget är omöjligt för Gud. Han har aldrig begärt att du och jag ska förstå. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är sant.

Dagens minnesord: ”Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (Matt 25:40 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 3

 • måndag 15 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Om friheten i Anden skriver aposteln Paulus till Guds församling i Korint. "Herren är Anden" skriver han "och där Herrens Ande är, där är frihet" (2 Kor 3:17). Och till församlingarna i Galatien skriver han: "Ni är kallade till frihet, bröder.... Läs mer

 • tisdag 16 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den rättsinnige Job, som bibeln berättar om, fick lära sig ödmjukhet genom prövningar som -i mina ögon- tilläts drabba honom på ett hårt sätt. Ändå fanns det, enligt Herren själv, ingen människa på jorden som var så from och som så fruktade Gud... Läs mer

 • onsdag 17 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Häromdagen blev jag påmind om orden av Människosonen (Matt 25:34) när han talar till folken inför sin härlighets tron, och säger att de ska komma och ta i besittning det rike som stått färdigt från världens begynnelse. Men innan jag går vidare... Läs mer

 • torsdag 18 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Till de kristna i Rom skriver aposteln Paulus att han tackar Gud för "att ni har blivit av hjärtat lydiga, så att ni följer den lära som har getts er till mönsterbildÄoch har blivit tjänare under rättfärdigheten Ä så skall ni nu ställa era... Läs mer

 • fredag 19 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus och förklarar den himmelska världens andliga välsignelse, "för att den härliga nåd som han (Gud) har skänkt oss i den Älskade (Jesus Kristus) skall prisas." Men innan jag går vidare ska jag be... Läs mer

 • lördag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • söndag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer