onsdag 24 april

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

1 Kor 8:8

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett sammanhang om den kristne och samvetet kommit upp. Texten i 1 Kor 8:8 visar på hur känsliga samveten kan påverkas till att orenas. En del av korintierna blev illa berörda av att man åt offerkött, även om det för den som hade en djupare kristen tro, inte var något problem. Därför ska man akta sig så man inte blir till fall för den som kanske är svagare i tron. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning, dels så att jag själv förstår sammanhanget och dels så att jag kan förmedla budskapet på ett rätt sätt, till välsignelse för någon som brottas med den här frågan. Amen.”

När Paulus säger att ”maten för oss inte närmare Gud” så menar han att maten inte har betydelse åt något håll, utom för den som ännu inte har nått fram till en djupare förankrad tro. Ett känsligt samvete kan därför undra över om maten han äter är ’ren’.

”Äter vi inte” säger Paulus, ”förlorar vi ingenting, och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga” (1 Kor 8:8-9 – SFB).

’Det finns kanske saker som vi kan göra utan minsta tveksamhet för egen del, men om det skadar en nyfrälst kristen vän som ännu inte är fördjupad i sin tro, så måste vi vara rädda om denne så att vi inte blir orsak till att han eller hon syndar. Om vi har kärlek till varandra blir friheten att göra vissa saker inte lika viktig för oss som möjlig-heten att styrka varandras tro genom att avstå från att göra sådant som kan vara känsligt’ (Not till 1 Kor 8 – HfL).

MUSIK

Tyvärr är det ju inte så att vårt samvete alltid kristallklart kan skilja allt som är rätt från allt som är fel, bara av den anledningen att vi tagit emot Jesus i vårt hjärta. Men när vi öppnade oss för Guds kärlek och lät Jesus ta plats på vårt hjärtas tron, fick vi också Guds Helige Ande som en gåva, och Han kommer att vara vår ständige följe-slagare och Hjälpare så länge vi lever och vinnlägger oss om att hålla kontakt med honom. Han känner till alla våra svagheter och hjälper oss att vara starka i Herrens kraft. Han påminner oss också om vad Jesus sa och gjorde för att vi ska komma ihåg de riktlinjer han lämnade åt oss som en förebild för vårt kristna liv.

Om och när vi är tveksamma om hur vi ska handla så hjälper han oss att göra det som är rätt. Om det ändå är svårt att förstå vad som är Guds vilja med våra liv, så kan man använda sig av samma ’teknik’ som sjömännen gör när det är trångt i en farled eller man ska in i en hamn. Då gäller det alltså att navigera rätt så man inte går under. Man använder sig då av någonting som heter ”enslinjer.” Det innebär att man med sin båt ska ha minst 2 punkter framför sig och högre än man själv befinner sig - till exempel en fyr och en annan fast punkt, som ska stämma över ens, och ligga i rak linje med den egna båtens färdriktning för att man ska ligga rätt i inseglingsrännan.

MUSIK

Hur är då sambandet mellan sjömannens ’enslinjer’ och kunskapen om Guds vilja? Jo, man kan använda sig av följande ’fasta punkter’ som då ska stämma överens.

Som punkt nummer 1 ska man ha Guds Ord i bibeln. Är det som man tänker göra inte i enlighet med den sunda läran i bibeln, ska man absolut inte gå vidare utan avstå. Som punkt nummer 2 ska man ha rena motiv - som håller inför Guds gransk-ande ögon - för det man tänker göra, och som nummer 3 ska omständigheterna i verkligheten stämma överens och ligga i linje med de båda andra.

När man är helt övertygad om att de här 3 punkterna stämmer överens, då ska man inte vänta utan ’dra vidare’ som Gud sa till Mose när han stod framför Israels barn vid Röda Havet och inte visste vad han skulle göra. ”Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det…” sa Gud (2 Mos 14:15-16 – SFB). Jag vet inte om Mose i sitt stilla sinne tänkte att det där som Gud sa var ju omöjligt…men han lydde ändå Guds befallning och ”Herren Gud drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem” (2 Mos 14:21-22 – SFB).

Min vän! För Gud finns inga omöjliga situationer eller hopplösa fall.

”För Gud är allting möjligt” sa Jesus (Matt 19:26). Så länge som du och jag bortser från våra egna små betänkligheter och vandrar med honom enligt hans vilja, så länge är det bara att dra vidare med friskt mod i Hans kraft utan tvekan, till dess han säger STOPP!

MUSIK

Det är underbart och fantastiskt spännande att vandra med Herren på hans vägar. Jag säger inte att det alltid är lätt, för det är det inte, men vetskapen om att man har universums Skapare med på vägen, borde ALLTID stämma vårt inre till tacksamhet

- vad som än händer. Guds enda syfte med att styra våra liv är ju att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och ställer vi oss till Guds förfogande så kommer han att använda oss precis på det sätt som är rätt och möjligt för honom under vår stund på jorden. Kanske blir det kamp och strid många gånger, men vi får då luta oss mot vår Gud som har all makt i himlen och på jorden. Han har legioner änglar till sitt förfogande och de är ”andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen” – alltså du och jag (Hebr 1:14 – SFB).

Vår Gud vet allt som sker på jorden. Skriften säger att ”Herrens ögon överfar hela jorden, för att Han med Sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom” (2 Krön 16:9 – SFB).

Psalmisten skriver (en sång av David): ”Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. /…/ Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit”

(Ps 139:2-5, 16 – SFB).

MUSIK

Att inte maten för oss närmare Gud står alltså helt klart. Men visst får vi lite till mans ibland för oss att det ena eller det andra bidrar till att ge oss lite extra puts och glans på vår egenrättfärdighet inför Guds ögon. Men ack så fel vi har i vårt inkrökta själv- bedrägeri. Det finns bara en enda sak som har någon som helst betydelse i det här sammanhanget och det är GUDS NÅD. Ingenting annat. PUNKT OCH SLUT. Och vill vi inte ta den sanningen till oss, så väntar Gud en tid -kanske en livstid- till dess att vi -med den Helige Andes hjälp- kommer fram till den insikten om oss själva i vårt för-hållande till Gud. Det var ju precis det som Israels barn -Guds egendomsfolk- föll på. Alltså att de inte accepterade Jesus, Guds Son. Det står skrivet att ”Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort (JESUS) har blivit en hörnsten” (Ps 118:22 – SFB).

Och Paulus skriver i sitt brev till Efesierna: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden” (Ef 2:20-22 – SFB).

Israels egenrättfärdighet genom deras förtröstan på laggärningar blev ju deras fall.

”Vad skall vi då säga?” skriver Paulus i sitt brev till romarna: ”Jo, att hedningarna, som INTE strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har INTE nått fram till den lagen. Varför?

Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: ’Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam’. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner INTE rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har INTE underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.”

(Rom 9:30-33; 10:1-4 – SFB).

MUSIK

Om du någon gång försöker spegla dig i din egen rättfärdighet eller tycker att Guds rike nog byggs på -lite grann åtminstone- genom ditt arbete t. ex. i församlingen, så tror jag att det vore både förnuftigt och klädsamt om du slutade upp med det så fort som möjligt. Inte slutar upp med arbetet för Guds rike förstås, utan slutar upp med att tro att du under livets gång kan skaffa dig någon sorts andliga fromhetspoäng som en dag kommer att öppna pärleporten för dig – så GLÖM DET ju fortare desto bättre.

INGET ANNAT ÄN GUDS NÅD GENOM JESUS KRISTUS RÄKNAS DEN DAGEN.

Visst kommer du liksom alla andra människor att bli dömd efter vad som står skrivet i böckerna, antingen det är ont eller gott, men någon öppnad pärleport kommer de inte att ge dig. Det finns bara en enda sak som har betydelse på den yttersta dagen. Har du tagit emot Jesus i tro eller har du INTE gjort det? Det är svaret på den frågan som kommer att avgöra var du ska tillbringa din evighet. Gudsmannen Mose sa i sitt för-maningstal till Israels barn: ”Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet…” (5 Mos 30:19 – 1917). Människan är skapad till odödlighet. ” Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har INTE livet” (1 Joh 5:12 – SFB). Tag emot Jesus min vän. Han är det eviga livet. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 22 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 10:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden vilar på bakgrundstexten från 1 Kor 10:31, som handlar om Paulus uppmaning till försam-lingen i Korint att alltid göra allt till Guds ära. Men för att det ska bli rätt, både tänkt och förmedlat, ska jag börja med... Läs mer

 • tisdag 23 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 10:24 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus har skrivit många kloka saker, som man kan läsa om i bibeln - om man anstränger sig lite. Några sådana kloka ord är de som bildar bakgrund till den här stunden. De är riktade till församlingen i Korint och för... Läs mer

 • onsdag 24 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 8:8 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett sammanhang om den kristne och samvetet kommit upp. Texten i 1 Kor 8:8 visar på hur känsliga samveten kan påverkas till att orenas. En del av korintierna blev illa berörda av att man åt offerkött, även... Läs mer

 • torsdag 25 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 8:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I sitt andra brev till Guds för-samling i Korint (2 Kor 8:12), skriver Paulus om insamlingen till deras medkristna i Jerusalem. Och det är mot den bakgrunden jag ska fördjupa mig lite i den här stunden. Men innan jag går vidare ska... Läs mer

 • fredag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus om de andliga vapen vi har i kampen för vår förkunnelse av evangeliet om Guds Son, världens Frälsare. Den texten från 2 Kor 10:4 är också bakgrunden till den här stunden och... Läs mer

 • lördag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 9:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus i sitt andra brev till korintierna skriver om en insamling till församlingen i Jerusalem, så understryker han att deras insats inte bara avhjälper församlingens i Jerusalem materiella behov, utan bär också rik frukt... Läs mer

 • söndag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har Paulus uppmaning (från 2 Kor 13:5) till församlingen i Korint, att ’pröva sig själva om de lever i tron’ kommit upp för mig. Det där är nog en angelägen sak för oss allesam-mans och därför ska jag med... Läs mer