onsdag 3 mars

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Höga V 2:4

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som bildar bakgrund till den här stunden är hämtad från Höga Visan, kapitel 2 och vers 4. Den handlar om kärleken som brudgummens banér över bruden. För mig har banéret betydelsen av ett igenkänningstecken som jag vid ett tillfälle fick se vaja på himlen. Det stärkte mig i förvissningen om att Gud alltid är med och håller allt i sin hand. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du låter oss människor se och förstå att du är med oss i alla livets skiften och låter ditt banér vaja över oss som en kärlekens symbol. Du lämnar oss aldrig i sticket, utan låter din Ande vaka över oss, hjälpa oss och vägleda oss ända till tidens slut. Jag prisar och tackar dig, Herre, för att det är sant. Amen.”

Livet går upp och ner för oss alla, men ett är säkert och det är att Herren Gud håller allt i sin hand, även om inte vi alltid tycker att det verkar så. Jag tror att det är så för att vi saknar både inblick i de olika omständigheter som styr händelseutvecklingen och sambanden mellan dem. Skeendet är så komplext, så utan en överblick i tiden ser vi inte alla sammanhang som påverkar varandra, och kan då inte heller se att Guds finger styr både i stort och i smått. Vår Gud är historiens Gud, som ensam kan skapa och gripa in i historien. Visserligen har vi människor fått en egen vilja, men det står också att ” Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand, han leder dem vart han vill” (Ords 21:1 – SFB). Guds Ande ser och vet allt, och kan styra förhållan-dena så att människans tankar följer en bestämd riktning - mot det mål som Herren har stakat ut långt i förväg.

MUSIK

Vår Gud är allsmäktig och det betyder att Han ensam har ALL MAKT och kan göra vad Han vill för att fullborda sin eviga plan för livets och historiens gång.

Aposteln Paulus uppmanar sin andlige son Timoteus:

”Bevara det som han (Gud) har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen” (1 Tim 6:14-16 – SFB).

Visst är det så att Guds allmakt bevisar sig som mest i frälsningshistorien. Där löser Han hela mänsklighetens största problem - synden- på ett så underbart sätt så att man inte bara häpnar, utan sjunker ner i en ordlös tillbedjan och lovprisning inför ”Herren som har ställt sin tron i himmelen” (Ps 103:19 – SFB). Johannes skriver om alla änglar som stod runt omkring tronen att de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen” (Upp 7:12 – SFB).

MUSIK

Segerjublet, lovet och priset tar i evighet aldrig slut, efter allt vad Gud har berett genom sitt offerlamm, Jesus Kristus, för alla som tror på Honom. Segern som vanns när Jesus gav sitt liv på korset, är den största som vunnits i historien. Han besegrade då djävulen med all ondska och alla sjukdomar när han tog hela världens synd på sig själv. Han gick själv i döden för oss, för att vi skulle slippa den eviga döden som är syndens obevekliga följd. Genom tron på Jesus får vi i stället det eviga livet.

Vi människor kan aldrig förstå Guds kraft och den seger som vanns i andevärlden, över allt som kan nämnas - alltså över allt som har ett namn överhuvudtaget.

”Med denna kraft” skriver Paulus till efesierna ”verkade han (Gud) i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder” (Ef 1:20-23; 2:1 – SFB).

Det där sista är riktat till dig och mig, vi hedningar, som var helt utan hopp i världen. Utan Guds Nåd och det offer som Jesus bar fram i sig själv, för våra synders skull, hade du och jag ALDRIG haft någon framtid eftersom vi var andligen döda, utan möjlighet att ens ropa på hjälp. Men genom Guds nåd i frälsningen har vi blivit väckta till liv igen, och inte nog med det. Gud har också gjort oss rättfärdiga inför sig genom vår tro på Jesus. Inte genom någon vår egen godhet eller rättskaffenhet, utan ’bara’ genom det som Jesus en gång gjorde på sitt kors när han gav sitt blod som ett fullkomligt offer för vår skull. Det offret var det största som någonsin har getts i universum. Det gavs en gång men har evig giltighet både i himlen och på jorden (Hebr 9:23-28 – SFB).

MUSIK

När du och jag i tro tagit emot Jesus och hans förlåtelse för våra synder, så blir vi rättfärdiggjorda inför Gud (Fil 3:9). Men, som engelsmannen John Wesley betonade, så innefattar Guds frälsning inte ’bara’ rättfärdiggörelse, utan också återställandet av människan som Guds skapade avbild - det vi kallar helgelsen. Det är en lång process där människan renas från sin inre syndfullhet och jag tror själv att den processen kommer att hålla på så länge vi lever.

Gud ger oss ju inte Anden efter mått står det (Joh 3:34), utan efter det utrymme som vi har för honom i våra hjärtan. Och inför Guds ögon finns det alltid egensinniga saker och ting som -liksom egenrättfärdighet- måste lyftas bort, om det ska kunna bli mer plats för Guds Ande i oss så att han kan fylla oss ’alltmer’ som det står:

Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande” (Apg 13:52 – 1917).

Människan skapades ju en gång syndfri och till Guds avbild (1 Mos 1:27) och jag tror att Guds mål med oss är att vi till sist, en gång i Guds himmel, ska bli så lika honom som han en gång - före syndafallet - tänkte sig att vi skulle vara.

MUSIK

Vår Gud är ju både judarnas och hedningarnas Gud (Rom 3:29), även om judarna är Guds utvalda egendomsfolk och har fått både lagen, profeterna och löftena. Paulus vittnar om att de visserligen tjänar Gud hängivet, men utan den rätta insikten:

”Ty det vittnesbördet ger jag dem, att de nitälskar för Gud” säger han. ”Dock gör de detta inte med rätt insikt. De förstår nämligen inte rättfärdigheten från Gud, utan söker att komma åstad en sin egen rättfärdighet och har inte gett sig under rättfärdig-heten från Gud. Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror” (Rom 10:2-4 – 1917).

Att Jesus Kristus, som både judarnas och hedningarnas Frälsare och Messias skulle komma, förklarade Jesus själv när han uttydde Skrifterna för de båda Emmausvand-rarna, som sa: ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppna-de Skrifterna för oss? (Luk 24:32 – SFB). Det finns många ställen i Gamla Testamen-tet som talar om Frälsaren som skulle komma. Jesaja kapitel 53 är bara ett exempel.

Jesus sa visserligen själv: ”Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus”

(Matt 15:24 – SFB), men eftersom judarna inte tog emot Guds ord och frälsningsbud-skapet så vände sig Paulus och Barnabas till hedningarna.

”Guds ord måste först predikas för er” sa de till judarna. ”Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss:

’Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns’ (Jes 49:6 – SFB).

MUSIK

Visst har det skett många misstag och begåtts många hemska brott under tidernas gång, både av judar och hedningar. För även om Gud älskar alla människor på vår jord, så betyder det inte att han samtidigt gillar allt vad vi gör i vår orättfärdighet. Men eftersom Gud själv har skapat oss, så vet han att vi är stoft, och därför har han fördragsamhet och barmhärtighet med oss, åtminstone intill vissa, av Honom själv, fastställda gränser. När syndamåtten är fyllda så kommer vredesdomen till slut. Gud talade till och med om för Abram att amoreernas syndamått skulle vara fyllt i det fjärde släktledet och då skulle Guds egendomsfolk återvända från slaveriets 400 år i Egypten. (1 Mos 15:16; 1 Tess 2:16 – SFB).

Som jag sagt tidigare så vet Gud allt – både det som ligger bakom, det som sker just nu, och det som kommer att ske i framtiden – både i den här tidsåldern och i den tillkommande.

I Guds planering sker ingenting av en slump, utan ALLT sker exakt på den sekund som är bestämd från skapelsens början. Guds plan tar också hänsyn till alla möjliga alternativ samtidigt. Gud har ju gett oss människor en fri vilja, men eftersom Han är obegränsad i allt vad han gör, så har han också alla möjliga och tänkbara framtider i sin plan. Jag tror därför att alla alternativ som kan bero på våra mänskliga handlingar redan finns inplanerade och är grundlagda på Guds kärlek – ditt livs plan också. Det får du och jag också uppleva om och när vi i tro tar emot hans kärleks banér och låter Hans frid strömma in i våra liv. ”Min frid ger jag er” sa Jesus (Joh 14:27- SFB). Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 9

 • måndag 1 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus skriver sitt brev till församlingen i Tessalonika, så lyfter han i det 2:a kapitlet fram apostelns tjänst och förklarar att evangeliet predikas trots hård kamp. Han säger vidare (vers 4): ”Eftersom Gud har ansett oss... Läs mer

 • tisdag 2 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 1:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I sitt andra brev till Timoteus och det 1:a kapitlet skriver Paulus: ”Den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” Några verser längre fram säger han: ”Jag skäms... Läs mer

 • onsdag 3 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Höga V 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som bildar bakgrund till den här stunden är hämtad från Höga Visan, kapitel 2 och vers 4. Den handlar om kärleken som brudgummens banér över bruden. För mig har banéret betydelsen av ett igenkänningstecken som jag vid ett... Läs mer

 • torsdag 4 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mal 3:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från profeten Malaki, kapitel 3 och vers 7 har jag hämtat den bibeltext som bildar bakgrund till den här stunden. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt. ”Gode Gud! Jag kommer inför ditt... Läs mer

 • fredag 5 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gal 5:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som är bakgrund till den här stunden är hämtad från Gal 5:4, där Paulus till de kristna församlingarna i Galatien skriver om friheten i Kristus, men förmanar dem att inte tro sig om att kunna bli rättfärdiga genom att... Läs mer

 • lördag 6 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 9:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jesu uppmaning till sin tids fariséer att gå och lära sig vad Skriftens ord från profeten Hosea betyder: ”Jag vill se barmhärtighet, inte offer” är bakgrunden till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg och... Läs mer

 • söndag 7 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ps 87:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från psalm 87 och vers 7 har jag hämtat den bibeltext som är utgångspunkten för den här stunden. Psalmisten utbrister där: ”Alla mina källor har jag i Dig.” Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten ska jag be om Guds hjälp... Läs mer