30 april 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ps 103:10

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad från Psalm 103 och vers 10. Den psalmen är en lovprisning till Herren Gud för hans godhet. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön och önskan om att du skulle ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat av mig på rätt sätt till den som vill lyssna. Amen.”

Personligen är den här 103:e psalmen en av mina ’favoritpsalmer’ om man får säga så. Kanske är det för att jag upplever en sådan tröst när jag läser den. Jag tycker att Guds rättfärdighet och barmhärtighet genomsyrar texten på ett så underbart sätt.

Till exempel vers 3 och 5 där det står: ”Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar…han som mättar ditt begär med sitt goda.”

Och verserna 8 till 11: ”Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som him-melen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom”/…/

Och till sist verserna 14, 17 och 18: ” Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft… Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barn-barn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem” (Ps 103: 3-5, 8-11, 14, 17-18 – SFB).

MUSIK

Att Gud vet hur vi är skapade var och en personligen är en tröst över allt annat tycker jag. Att han sedan också tänker på det är ännu mer trösterikt. Det ger åtminstone mig ett hopp om att -med Guds hjälp- kunna klara av mitt liv trots alla brister och tillkorta-kommanden. Kanske känner du som lyssnar det likadant och då vill jag bara säga: Tag till dig innehållet i den 103:e psalmen. Det är för oss alla – och för dig också.

Om du händelsevis skulle vara lika mig, så behöver du Guds tröst, omsorg och om-tanke varenda dag. Och du upplever ögonblickligen om Guds Ande inte är närvaran-de med sin kraft direktkopplad till din egen ande – kanske för att du tillåtit dig att syssla med något som Anden blir bedrövad över och därför inte sanktionerar.

Paulus skriver därför i sitt brev till de troende i Efesus att se noga till hur de lever och bland annat skriver han: ” Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag” (Ef 4:30 – SFB).

Vad betyder Paulus uppmaning att ’inte bedröva Guds helige Ande’?

Enligt en av mina bibelkommentarer bedrövas den Helige Ande för det första 1) när hans verk hindras; för det andra 2) när vi tar det lätt med synden; för det tredje 3) när vi behandlar Guds Ord lättvindigt och för det fjärde 4) när vi ger djävulen tillfälle.

MUSIK

Anden manar oss bland annat till överlåtelse, avskildhet från världen och aktiv tjänst.

Vi är beseglade med den helige Ande, som ett Guds sigill. Man kan säga att vi har fått ett ’andligt bomärke’ av Gud, på att vi är hans egendom och tillhör honom. Alltså en bekräftelse på vår frälsning och på att vår andliga befrielse ska bryta in den dag Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar för att hämta hem de sina som han har köpt med sitt eget blod.

Det blir en underbar dag, när kampen mot ondskan är slut och vi inte längre riskerar att tappa trons hopp eller kan svika vår Frälsare. För den som tror på Jesus och fått förlåtelse för all synd i Hans namn, blir det verkligen ett befrielsens ögonblick.

Evangelisten Matteus skriver så här om den framtida händelsen:

Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människo-sonens ankomst vara” (Matt 24:27 – SFB). Det kommer alltså inte att råda någon som helst tvekan för alla jordens inbyggare vad som har hänt när Jesus har kommit tillbaka och hämtat hem till sig alla som tillhör Honom.

Om du har bestämt dig för att du också vill vara med den dagen, så anvisar Paulus i sitt brev till romarna vad du ska göra. Han skriver så här:

Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst” (Rom 10:9-10 – SFB).

Att både du och jag kan bli frälsta och få Guds Ande som ett ’bomärke’ beror inte alls på att vi presterat det ena eller det andra av tro, godhet, välvilja mot våra medmänni-skor eller något liknande. Nej, det beror bara på GUDS NÅD mot oss, som en gång lämnade hans gemenskap och gick bort från honom -när våra förfäder Adam och Eva syndade- men som Gud förbarmar sig över ändå, därför att Han älskar oss alla män-niskor som han själv har skapat. Därför vill han inte att någon enda ska gå förlorad, utan att vi allesamman -som vill ta emot Jesus i sitt hjärta- ska bli räddade till ett evigt liv i Guds himmel och en evig framtid i Hans gemenskap.

MUSIK

Om du bestämt dig för att ta emot Jesus i ditt hjärta, men tycker att du nog måste bli en bättre människa först, för att liksom ’duga’ inför Guds genomträngande blickar -som ser och vet allt om dig - så glöm det så fort som möjligt. Det mest underbara med Gud och hans frälsning, genom tron på Jesus, det är att vi allesamman på exakt samma vilkor får komma till honom precis som vi är. Gud begär inte alls att vi ska bli bättre först för att kunna passera någon sorts gudomligt kontrollerande nålsöga där vårt liv och vår tro rannsakas för att han först ska se om vi kanske ’duger’ och kan godkännas. Nej, allt som behöver göras för att Guds nåd ska utlösas över dig och mig, det är redan gjort av Jesus för över två tusen år sedan. Gud begär bara att vi ska tro på den som han har sänt till vår räddning – nämligen Jesus Kristus.

Om vårt liv och leverne sedan behöver redas upp, så att vi blir bättre människor både i våra egna, våra medmänniskors och i Guds ögon, så är det givetvis bra att det blir gjort. Men det får komma senare, när vi med Guds hjälp fått insikt om vad som behö-ver ändras, lite i taget och dag för dag till dess att vårt liv här på jorden är slut.

MUSIK

Vi är allesammans -utan undantag- under ständig behandling i Guds verkstad där han arbetar med oss och visar oss vad som -i Hans ögon- behöver justeras. Ingen av oss kommer i det här livet att bli ett helgon eller något utställningsföremål - inte så långt jag förstår i alla fall - utan vi behöver sannerligen ans och puts både på det ena sättet och på det andra. Och det som inte hinns med på den här sidan om vårt livs gräns, får vi troligtvis fortsätta att lära oss på den andra sidan. Jag har ingen kunskap eller uppenbarelse om det, men jag drar den slutsatsen eftersom många människor inte kommer till tro förrän strax före sin död, kanske i samband med någon olycka som på ett ögonblick ändar deras liv, och därför helt enkelt aldrig hunnit få någon kunskap om Gud, hans frälsningsverk och allt som hänger samman med det genom Jesus Kristus. Hur ’gränsövergången’ mellan livet och döden ser ut vet jag inte, men psalmisten, kung David skriver så trösterikt i den 23:e psalmens 4:e vers: ” Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig” (Ps 23:4 – SFB).

I samma ämne skriver Paulus till romarna så här: ”Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet: ’För din skull varda vi dödade hela dagen; vi har blivit aktade såsom slaktfår.’ Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom (Jesus) som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller ande-furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:33-39 – 1917).

MUSIK

Till Guds församling i Korint skriver Paulus: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall ALLA förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: ’Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus” (1 Kor 15:51-57 – SFB).

Hebréerbrevets författare skriver: ”Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom (Jesus) genom lidanden, Han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt”/…/ ” Genom sin död skulle han (Jesus) göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv” (Hebr 2:10-11, 14-15 – SFB).

”Han (Herren Gud) handlar inte med oss efter våra synder.” Det är ditt och mitt hopp i tron och förtröstan på Jesus, Guds Son. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer