fredag 25 september

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och
rannsakat… (1Petr 1:10 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet av det liv och blod som offrades. Men innan jag går vidare på det ämnet ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om vägledning i Ditt ord så att jag kan förstå det och ta det till mig. Jag ber också om den Helige Andes hjälp så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det som du vill ha framfört, och så att Anden kan ledsaga ordet med sin kraft in i den lyssnares hjärta som vill ta emot det. Amen.”

Naturligtvis kunde inte djurblod på ett altare -eller i en syndabock- sona några synder i sig själv. Det kunde bara påminna om synd (Hebr 10:3-10) men det var Guds Nåd och Hans beslut som gjorde det möjligt. ”Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar” står det. ”Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det” (3 Mos 17:11 – SFB).

Jesu blod har därför ett oändligt stort värde och kan inte jämföras med eller ersättas av något annat offer. Bibeln förkunnar bara en frälsning, nämligen den som har kommit till stånd genom att Jesu liv offrades på Golgata - genom blodet på Hans kors. Genom sin död har Han sonat vår dödsskuld.

MUSIK

”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han (Jesus) var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom tron på Gud, som uppväckte Honom från de döda och gav Honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet” (1 Petr 1:18-25 – SFB).

Offret av Jesu blod på Golgata kors har några absolut avgörande följdverkningar, nämligen:

1) Det tillfredsställer Guds rättfärdighetskrav (Rom 3:25-26).
2) Det tar ifrån djävulen makten över människorna (Upp 12:11)
3) Det tar bort domen och renar människans samvete (Hebr 9:14)

MUSIK

Det känns på samma gång oerhört förpliktande och samtidigt befriande att påminna om vilken total befrielse från all synd och skuld, för alla människor under alla tider, som Jesu offer av sig själv på korset innebar.

Jesus Krisus har genomfört en evig förlossning eller återlösning, genom sitt eget blod en gång för alla. Han har alltså friköpt alla människor från syndens herravälde och lossat alla träldomens ok som på något sätt har förbindelse med vårt av synd besud-lade liv.
Jesu blod renar människans samvete och gör det därför möjligt för henne att tjäna ‘Den Levande Guden’ (Hebr 9:14 – SFB). Att samvetet blir ‘rent från döda gärningar’ innebär att när samvetet renas befrias det också från sådana skuldkänslor som försvårar eller hindrar tjänsten för Gud.

Att vi alla förmodligen känner oss ovärdiga att överhuvudtaget förkunna Guds uppen-barade hemlighet om befrielsen i Jesus Kristus för all synd, är kanske något vi alltid måste kämpa med så länge vi befinner oss på den här sidan om skärningspunkten mellan nuet och evigheten. Men vissheten om att blodet på Jesu kors också inne-fattar en befrielse och rening som lättar sådana ‘skuldkänslor’ är mer än underbart.
Åtminstone är det min personliga upplevelse och en del av min lovprisning inför Gud.

Jag behöver Guds Andes vägledning och korrigering varje ögonblick ändå, men jag kan med större frimodighet gå fram inför nådens tron och begära hjälp i rätt tid.
Jesu blod på korset tillfredsställde som jag sa förut Guds rättfärdighetskrav. Det hade nämligen en evig verkan, på så sätt att det sonade både för synder som hade begåtts i det förgångna, som begås i den nuvarande tiden och som kommer att begås i framtiden - så länge den här tiden varar.

MUSIK

Guds Nåd är så omätlig i sin omfattning, så det kan vi människor aldrig förstå. Vi kan möjligen ta till oss den underbara befrielse som frälsningen ger oss i vårt eget liv, men den mängd av synder och allt annat ‘bråte’ som är dränkt för evigt i nådens hav kan vi aldrig göra oss en föreställning om.
Inte undra på att bibelordet talar om att Guds änglar ”åstundar” att få blicka in i den frälsning som Han har berett åt oss människor. De har ju aldrig syndat och behöver därför inte heller någon frälsning. Men de förstår att det är någonting underbart.

”Honom (Jesus) älskar ni utan att ha sett Honom; och fastän ni ännu inte ser Honom, tror ni ändå på Honom och fröjdar er över Honom med outsäglig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd, som skulle vederfaras er --- och i de tingen åstundar jämväl änglarna att skåda in” (1 Petr 1:8-10; 12 – 1917).

För den som inte själv blivit befriad från syndabördan genom Jesu blod, måste Guds frälsning vara omöjlig att förstå.

MUSIK

Gud har haft sin plan för mänsklighetens frälsning klar i detalj sedan skapelsens morgon, även om den inte sattes i verket förrän tiden var fullbordad. Det står ju så.

”När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att Han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. --- Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud” (Gal 4:4-5, 7 – SFB).

Jag vet inte men jag tror att Gud alltid har en alternativ plan oavsett hur vi människor väljer. Gud kan i sin oerhörda storhet och förmåga samtidigt planera för många olika och möjliga framtider. Jag menar att beroende på hur vi människor av fri vilja fattar våra beslut, så leder de till olika vägval i livet, och ändrar därmed också förutsättning-arna för hur nästa ‘etapp’ på vårt livs väg ska kunna formas. Men Gud är ju Herre över all tid och känner alla tänkbara och möjliga alternativ. Han kan därför också förutse de ‘olika framtider’ som vi människor kan besluta om med vår fria vilja och alltid ha en plan klar för att möta den.

Hans plan för att möta Ditt begär finns redan!

”Lova Herren min själ, och förgät icke vad gott Han har gjort, Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister, Han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet, Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt såsom en örn” (Ps 103:2-5 – 1917).

Psalmisten skriver: ”Dina ögon såg mig, när jag knappast ännu var formad; alla mina dagar blev uppskrivna i Din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit” (Ps 139:16 - 1917). Han har lovat att vara med dig alla dagar, Jesus Kristus.

MUSIK

Min vän som lyssnar nu! Bevaka dina fästen i Gud genom din tro. Du är utsatt för all-varliga attacker från de onda makterna i tillvaron. Och de har bara ett mål med sin verksamhet, nämligen att försöka rycka undan fästena som din tro är grundad på. De vill med alla medel förvirra -också de troende- om det är möjligt, bara för att befolka helvetet med så många miljoner människor som möjligt. Eftersom Satan blev ut-slängd från Guds himmel en gång, så vill han hämnas på Gud genom att försöka få människorna först att tvivla på Guds existens överhuvudtaget, och sedan lämna alla tankar på Jesus, Guds Son, som Frälsaren och Försonaren för deras synder.

Djävulen försöker bland annat lura dig genom att säga till dig att så mycket ont som du har gjort under ditt liv, så förstår du väl att det inte kan finnas någon räddning FÖR DIG! Kanske finns det frälsning för andra, goda människor, men för dig – aldrig!
Känner du igen tongångarna? Allt bara för att du ska börja tveka och tvivla på Guds Nåd mot dig. Men rövaren på korset fick nåd! Tror du att dina synder är värre?

Dagens minnesord: ”Om era synder är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull” (Jes 1:18 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer