3 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

2 Joh 1:7

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns text från 2 Joh 1:7 kommit upp för mig. Det är indirekt en uppmaning för den troende till bekännelse av Jesus Kristus, Guds Son, kommen i köttet. Många bedra-gare har gått ut i världen, som inte bekänner att Jesus är Kristus -Människosonen- som har kommit i ’köttet.’ Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes väg-ledning och hjälp så att allt blir rätt förstått och förmedlat.

”Gode Gud! Jag ber om din Andes totala kontroll över mina tankar och ord, så att budskapet om din underbara frälsning i namnet Jesus blir rätt förmedlat av mig. Tack Herre, för att du hör min enkla bön och besvarar den genom din Andes sanktion, närvaro och kraft. Amen.”

Jag antar att du -liksom jag- ibland i samtal med dina medmänniskor, upplever hur det allmänna talet om Gud inte orsakar någon större känslomässig konflikt, medan det är en stor skillnad om man börjar tala om Jesus, Guds Son, världens Frälsare.

På något sätt så börjar det liksom att ’hetta till’ i atmosfären så fort man kommer in på frågan om Jesus och särskilt när samtalet börjar glida in på Jesu kors och förlåtelsen för människors synd – eller hur? Hur kan det komma sig?

Ja, jag tror att det beror på att för många människor så är Gud något mer ’naturligt’ och nästintill socialt accepterat att man ’ska tro’ på. Kanske man hellre talar om en ’högre makt’ eller något liknande, men intellektuellt verkar det ändå något så när ’gångbart’ med ett Guds-begrepp – om man får uttrycka sig så. Men när man nämner namnet Jesus eller börjar tala om korset så blir det liksom mer närgånget och något som man måste ta ställning för eller emot.

MUSIK

Du är väl inte religiös, får man ibland höra någon fråga? Jag vet inte om man ska uppfatta det som att ordet ’religiös’ betyder något liknande pestsmittad eller i varje fall åtminstone lite suspekt…

Är man ’religiös’ så har man tydligen passerat någon sorts intellektuell gräns för vad som är förnuftigt och acceptabelt för vanliga s.k. ’normala människor.’ Alltså drar man den slutsatsen att det är onormalt att tro på Jesus och talet om korset.

Ja, det är ju inte helt fel, för bibeltexten säger ju precis samma sak.

Paulus skriver till Korintierna: ” Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18 – SFB).

Varför är det en dårskap? Jo, det är det för att Gud ville visa att Hans ’dårskap’ var större än all mänsklig vishet. Lite längre fram i kapitlet står det därför: ”Eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem om tror” (1 Kor 1:21 – 1917).

MUSIK

Jag vet inte hur du har det, men jag måste erkänna att jag ibland måste kämpa mot att i egen kraft försöka övertyga om evangeliets sanning och Jesus som trons hövding och fullkomnare – i ord och med mänsklig visdom. Min innerliga önskan är ju tvärtom att tron på Jesus ska bevisas genom Ande och kraft. Jag vill INTE att din tro på Jesus ska bygga på någon mänsklig visdom, därför att då når den aldrig längre än till en intellektuell övertygelse i din hjärna. Och det är inte där den ska fastna, utan kunskapen om att Jesus var både offret och den överstepräst som, genom förlåten till det allraheligaste, bar fram sig själv inför Gud in i själva himlen, måste spridas och bevisas genom Guds Andes kraft till hjärtats innersta. Hur vi än försöker och står i, så blir det aldrig någonting annat än en torr bokstavstro. Det egna jaget måste dö bort först om trons frö ska kunna tas emot och få plats att växa. Det egna jagets begrän-sande förnuft måste först knuffas undan till sin bestämda plats, för att tron ska kunna fylla platsen med sin obegränsade tillit till Guds nåd och förlåtelsen för all synd i namnet Jesus. Om du ska kunna gripa tag i trons frö som sås ut i predikan eller när du läser din bibel och genom Andens ljus får inblick i frälsningens underbara hemlig-het, så krävs det att du låter Guds Ande vägleda dig och överbevisa dig om 2 saker. Dels att du för det första ÄR en syndare och behöver frälsning och dels, för det andra att det är i namnet Jesus som frälsningen finns genom förlåtelsen för all synd i hans namn.

Guds nåd ger dig, som en gåva i frälsningen, både ett rikare liv här på jorden och ett evigt liv i honom, Jesus, som är livets friska källa.

MUSIK

Den bibeltext vi läste från början handlade om att många bedragare har gått ut i världen för att om möjligt förvirra och leda folk vilse på trons väg. Det finns ett stort tomrum i många människors hjärta i dag, och det tomrummet försöker man att själv fylla med någonting. Råkar man då ut för ockultism, New Age-ispirerade flöden av förfalskad tro, eller annat som man i sin förtvivlan tar tag i, så bär det snabbt utför.

I och för sig anvisar ju bibeln hur man ska klara sig i den här förvirringen, och förstå vem som har det rätta och vem som har det felaktiga budskapet, men har man aldrig öppnat en bibel eller lyssnat på en klar evangelisk förkunnelse om Jesus, Guds Son, så har man ju inte heller någon grund att stå på för sin tro.

Bedragaren, Antikrist och hela hans anhang av fallna änglar och demoner, bekänner ALDRIG att Jesus är Kristus ’som har kommit i köttet’ dvs Människosonen som är född av både Gud och kvinna på samma gång.

Johannes skriver i sitt 2:a brev:

”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar” (2 Joh 1:9-11 – SFB).

Det gäller därför för oss allesamman att hela tiden vara på vår vakt mot de här falska förkunnarna och Messias-gestalterna som bara har ett enda syfte med sin verksam-het och det är att förvirra och förvilla den som vill gripa tag om Guds eget Ord i sitt hjärtas innersta, låta det slå rot där och bära frukt.

MUSIK

Det upphör nästan aldrig att förvåna mig hur mycket humbug och lurendrejeri det finns på den ’andliga marknaden’ om man får säga så. Men det är nästan som om människor vill bli lurade – eller kanske sanningen mera är den att de är så aningslösa så de riskerar att bli fångade i vad som helst, om det så bara har det minsta uns av tanke på befrielse i sig för stunden.

Tydligen är deras liv så tomma och ångestfyllda så de tycker att det verkar mer eller mindre hopplöst att leva vidare. Ändå finns det ett mycket lätt tillgängligt hopp för alla människor, både för den här tiden och för evigheten - i namnet Jesus.

Hebréerbrevets författare skriver: ”I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss…” (Hebr 6:129-20 – SFB).

Det är alltså förlåtelsen och frälsningen i namnet Jesus, som ger oss det här trygga hoppet. Vi får lov att kasta alla våra bördor på Honom, som en gång för alla har lyft av dem, bort från våra sinnen. Visst kan livet vara besvärligt på olika sätt ändå, det kan det, för ingen av oss är här på jorden lovad en dans på rosor, bara för att vi tror på Jesus och har tagit emot Honom i vårt hjärta. Nej, det är inte det saken gäller, utan det handlar om att få hjälp mitt i nöden.

Det hade psalmisten, fått klart för sig när han skrev den 46:e psalmen:

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror” (Ps 46:2-4 – SFB).

MUSIK

Hur kan det vara att vi kan kasta allt på Honom?

Jo, det beror på att han, Jesus, blev sänd hit till jorden av Gud, för att bära vår synd och skuld. Och om vi tror på honom så får vårt hjärta ta sin tillflykt till honom och lita på Hans kraft, som är större än allt annat i universum. Hur kan det komma sig då? Jo, det kommer sig av att han själv har skapat alltsammans, från början till slut, så han vet allt både om sina skapade barn – du och jag – och om alla förhållanden som vi kan vara inblandade i här under ’vår stund på jorden.’

Och det är inte nog med att han vet om allt, han bryr sig om oss också, och han vill att vi ska vända oss till honom när han erbjuder oss sin vägledning och hjälp i livet.

Jakob skriver så här i det 4:e kapitlet. Jag läser från den 6:e versen:

”Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er” (Jak 4:8 – SFB).

”Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruk-tar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft” (Ps 103:13-14).

Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Till Guds församling i Korint skriver aposteln Paulus om de andliga vapen vi har i kampen för vår förkunnelse av evangeliet om Guds Son, världens Frälsare. Den texten från 2 Kor 10:4 är också bakgrunden till den här stunden och... Läs mer

 • tisdag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 9:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus i sitt andra brev till korintierna skriver om en insamling till församlingen i Jerusalem, så understryker han att deras insats inte bara avhjälper församlingens i Jerusalem materiella behov, utan bär också rik frukt... Läs mer

 • onsdag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden så har Paulus uppmaning (från 2 Kor 13:5) till församlingen i Korint, att ’pröva sig själva om de lever i tron’ kommit upp för mig. Det där är nog en angelägen sak för oss allesam-mans och därför ska jag med... Läs mer

 • torsdag 29 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 10:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus förmaningar till de troende i församlingen i Korint, fick till följd att man sa att ’när han kommer själv är han svag.’ Det är bakgrunden till den här stundens fördjupning i bibelordet. Men innan jag går vidare ska... Läs mer

 • fredag 30 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ps 103:10 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad från Psalm 103 och vers 10. Den psalmen är en lovprisning till Herren Gud för hans godhet. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 1 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Sam 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från 1 Sam 2:9 och är en strof ur ’Hannas lovsång’ inför Gud, sedan hon lämnat sin son Samuel i Herrens tempel i Silo, hos prästen Eli. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 2 maj