21 oktober 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har mina tankar stannat hos profeten Jesaja när han säger i det 28:e kapitlets vers 11 och 12:

”Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall Han tala till detta folk, Han som en gång sade till dem: ’Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse.’ MEN DE VILLE INTE HÖRA” (Jes 28:11-12 SFB). Ohörsamhet är alltså mitt ämne, men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått när det gäller Jesajas profetia, så börjar jag med att be om Guds vägledning genom den helige Ande.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att Du alltid hör mig. Du vet också att jag alltid behöver Din hjälp och vägledning när det gäller att förstå Ditt ord och att förmedla det vidare. Tack för att Du hjälper mig att komma närmare Dig, ett steg i taget. AMEN!”

Jesajas domsord stryker under de bedrövliga förhållanden som rådde bland ledarna – i Nordriket och i Jerusalem. Eftersom de vägrade att lyssna till Guds nådefulla röst, på sitt eget språk, så skulle de framöver komma att tvingas lyssna till fiendens solda-ter som talade till dem på främmande språk. Det var alltså Gud själv som genom soldaterna skulle komma att tala ’med stammande läppar på främmande språk’.

MUSIK

Man uttryckte sig alltså hånfullt om Guds varnande röst när Jesaja profeterade om Jerusalems kommande belägring genom kung Sanherib från Assyrien. De assyriska trupperna skulle då stå utanför Jerusalems murar och tala judiska med utländsk brytning. Detta inträffade också 30 år senare. Jerusalem blev visserligen räddat undan fienden, genom ett Guds ingripande när profeten Jesaja och kung Hiskia bad och ropade till himlen om hjälp. Om detta står det skrivet: ”Då sände Herren en ängel som förgjorde hela hären” så att den assyriske kungen ”med skam fick vända tillbaka hem till sitt land” (2 Krön 32:20-21 SFB). Jerusalem blev alltså räddat, men många andra städer i Judéen blev intagna och judarna tvingades därför höra det assyriska språket som i deras öron lät som ’gnat på gnat’.

Den som inte vill lyssna till Guds röst genom lag och evangelium, får förr eller senare höra Honom tala på ett annat sätt. När ett folk viker av från Herren, påskyndar man sin egen undergång. Ofta sker det genom en missriktad lagstiftning eller att lag och rätt tillämpas på ett sätt som är mer anpassat efter en allmänt sekulariserad moral-uppfattning och samhällssyn, än efter tio Guds bud. De insatser som skulle förbättra samhället ruinerar det i stället till slut. Ibland talar man om att laglösheten breder ut sig. Men vad är ’laglöshet’? Enligt min mening är laglöshet inte alls detsamma som lag-överträdelse, utan något helt annat, nämligen att man ändrar eller låter vissa lagar upphöra, därför att det saknas resurser för att följa upp dem. Jämför t.ex. stöld och snatteri. Om tillgreppsbrott som enligt människors rättsuppfattning betraktas som ’stöld’ ändras till ’snatteri’ då försvinner ju en massa ’stölder’ eller hur? Inte därför att tillgreppen upphör, utan därför att stöldbrottet ändrat innehåll. DET är laglöshet.

MUSIK

Jesaja talade om folkets ledare som ’inte ville’ höra. Det var inte så att de inte ’kunde’ höra eller inte ’förstod’ det som sades genom profeten, utan DE VILLE INTE HÖRA, därför att de hade förutfattade och överdrivna meningar om sin egen kunskap och självklokhet. I vers 9 säger de om Jesaja: ”Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet?” (Jes 28:9 SFB).

Eftersom Gud i skapelsen gav alla människor en fri vilja, så är det verkligen inte lätt att handskas med människor som INTE VILL. Gud måste då sätta in andra åtgärder för att åtminstone få människorna att öppna öronen, lyssna och börja fundera.

Till sist kommer man kanske då fram till att det som Gud har sagt faktiskt är absolut rätt och riktigt, och därför börjar ändra sitt sinnelag och tänka i andra banor.

Mycket av det här som hände bland judarna i Nordriket och i Jerusalem på den tiden, kan vi ju känna igen också bland vårt eget folk i dag. Frågan är om Guds beskydd över vårt land håller på att tas bort därför att vi i någon sorts egen-rättfärdighet tycker oss kunna sköta vår egna angelägenheter utan Guds vägledning. Jag vet inte om vi därför, en dag -precis som Job- kommer att, med saknad, påminna oss hur lyckliga vi var och hur aktat vårt land och vår nation tidigare var i mångas ögon.

MUSIK

Job säger i kapitel 29: ”Ack, att jag vore såsom i forna månader, såsom i de dagar, då Gud gav mig sitt beskydd, då Hans lykta sken över mitt huvud och jag vid Hans ljus gick fram genom mörkret!” (Job 29:2 – 1917).

Måtte vår Gud ha förbarmande med oss och utsträcka sin barmhärtighets hand mot vårt land, vårt folk och våra ledare. Kanske fortsätter Han att beskydda Sverige, men jag tror bara att det sker om vi ödmjukar oss och vänder tillbaka till de urgamla andliga stigarna i bön och fasta inför Guds ansikte. Vi måste också låta våra nya generationer av barn och ungdom få tillbaka kristendomsundervisningen, framförallt i skolorna, men också i hemmen. Om man inte lär sig vad som är rätt och fel i unga år, hur ska man då kunna kräva att den kunskapen ska finnas senare i livet? Förutom det egna samvetets röst och 10 Guds bud, finns det ingen kunskap som automatiskt vägleder en människa om vad som är rätt eller fel. Om vi människor kunnat klara av den här frågan själva, varför skulle Gud i så fall satt budorden på pränt till vägledning för vårt liv och leverne?

Jesus sa: ”Jerusalem … Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde” (Matt 23:37 SFB).

Jerusalem och Det Heliga Landet miste Guds beskydd, genom folkets motvilja att lyssna på Guds röst och följa Hans förmaningar. Det beskydd som Herren hade gett dem under alla tider ända sedan de på Guds befallning utvandrade ur Egyptens land, togs bort över dem, steg för steg. Och det förde med sig, precis som Jesus tidigare sagt, att landet blev öde i många generationer, sedan folket fördrivits ut över jorden.

Kära vänner! Vi måste förstå att allt ligger i Guds hand. Det är Han som kallar på friden och befaller Sin välsignelse och Sitt beskydd att vila över den som vill lyssna.

MUSIK

”Herrens ögon överfar hela jorden, för att Han med Sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt Honom” står det (2 Krön 16:9 SFB).

Om du och jag uppriktigt hänger oss åt Herren Gud, så får vi ta till oss de orden med Hans löfte om hjälp. Vi behöver alltså inte försöka att sträva i egen kraft, utan får lov att räkna med Guds kraft i arbetet för Honom och för Guds rike.

Käre vän, som lyssnar just nu. Kanske har du ansträngt dig i din egen kraft, så att du har överansträngt dig och ’gått in i väggen’ som man säger. Gud har aldrig varken avsett eller ens tänkt sig att det skulle gå till på det viset. Tvärtom säger Han: ”Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra.”

Kan det vara så att du också har hört Guds nådefyllda röst om vila och vederkvickel-se, men inte velat lyssna. Kanske har du lagt på dig själv en för stor arbetsbörda med för många uppgifter. Kanske trodde du att arbetet inte skulle bli utfört om inte just du engagerade dig som du har gjort. Eller kanske trodde du att det skulle bli mer välsignat ju mer du ansträngde dig. Min vän, inget av de båda alternativen är rätt i Guds ögon. Varför det då? Därför att du bara är Guds MED-arbetare i arbetet med att bärga in skörden. Du är inte ensam. Arbetaren är värd både sin lön och sin vila.

Gud själv, vilade ju på sjunde dagen, efter sitt eget stora skapelseverk. Tror du då inte att Han unnar sina egna medarbetare vila och ro? Jo, givetvis!

MUSIK

Herren säger genom profeten Jesaja: ”Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” (Jes 40:31 SFB).

Tag emot kraft och vägledning genom bön. Orkar du inte be, så ska du veta att Guds Ande är med dig ändå. Det är ju de som hoppas på Herren som får ny kraft.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till de troende i Rom: ”Ty i hoppet är ni frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Ty dem som Han i förväg har känt som sina har Han också förutbestämt till att formas efter Hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som Han har förutbestämt har Han också kallat. Och dem som Han har kallat har Han också förklarat rättfärdiga. Och dem som Han har förklarat rättfärdiga har Han också förhärligat” (Rom 8:24-30 SFB).

Käre vän! Du ser att Gud redan har gjort allt som du i din egen kraft aldrig någonsin skulle kunna komma i närheten av. Allt samverkar till det bästa. Amen!

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer