23 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren… (Jer 29:11)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Att Gud har fridens tankar för oss och inte ofärdens, för att ge oss en framtid och ett hopp är underbart. Tänk att du och jag -vanliga människor- har en Gud som älskar oss så mycket. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning i bibelordet så allt blir rätt.       

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om din direkta hjälp när det gäller den här stundens innehåll. Låt den få bli till välsignelse för någon lyssnare som med ett hängivet hjärta väntar på din vägledning. Amen.”                   
Det här är ett enkelt och stillsamt program om kristen tro och tvivel i vardagslivet. Vi har vanligtvis många frågor om den kristna tron och den kristna trons väg. Men vi brukar slå upp vår bibel för att se efter om vi kan hitta färdriktningen där, och få svar på våra frågor. Om vi ska kunna få del av Guds tankar så måste vi läsa vad Han har låtit sina profeter skriva ner. Eftersom vi är så oerhört begränsade både när det gäller förståel-sen av det fysiska mänskliga livet och för många andliga sanningar, så behöver vi ständig vägledning och upplysning.
Bara för att man är kristen och har valt att tro på Gud och Guds Son, Jesus Kristus, så är man ju inte ’fullkomlig’ på något sätt. Nej, det är i stället så att vi allesammans i högsta grad befinner oss i Guds verkstad, där han håller på varje dag med att bearbeta oss på olika sätt, för att vi ska bli så lika Honom själv som det är möjligt, trots alla våra svagheter och begränsningar. Guds avsikt är att allt slagg ska tas bort, för att Han så småningom ska kunna se sin egen spegelbild i oss, när allt av egenliv och själviskhet smält ner och försvunnit.

MUSIK

Jag sa förut att vi behöver få del av Guds tankar. Profeten Jeremia talar om detta på bibelns blad och i sitt 29:e kapitel förmedlar han Guds budskap till judarna i Babel och säger: ”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till all de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel”...och han fortsätter i den 11:e versen: ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er” (Jer 29:4, 11-12 – 1917). Så visst kan man få del av Guds tankar, det är tydligt och klart. ”Närma er Gud, och Han ska närma sig er./…/ Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er” står det (Jak 4:8, 10).

Men det är också så att våra tankar kan bli avslöjade av Honom som ser och vet allt.
När man vid ett tillfälle bar fram en lam man inför Jesus står det att Han såg deras tro och sa till den lame mannen: ’Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna’. Strax intill satt då några skriftlärda män som tänkte för sig själva att Han hädar ju, eftersom de menade att ingen utom Gud kan förlåta synder. Då står det att Jesus såg vad de tänkte och sa: ’Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? Men ni ska veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder.’ Sedan sa han till den lame: ’Stig upp, ta din bädd och gå hem.’ Då steg mannen upp och gick hem. När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor. (Matt 9:2-8 – SFB).

MUSIK

Vid ett annat tillfälle korrigerade Jesus några som frågade om uppståndelsen och sa: ”Ni tar fel och förstår varken Skriften eller Guds makt” (Matt 22:29 – SFB).
Som vi ser av de här korta bibelsammanhangen så kan vi alltså få del av Guds tankar. Han kan också avslöja vårt tankeliv och korrigera våra felaktiga tankar.
När aposteln Paulus skriver till de troende i Korint så säger han: ”Jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus” (2 Kor 11:3 – 1917).
Det är uppenbart att vårt tankeliv är utsatt för enorma påfrestningar genom attacker från de onda makter som ständigt försöker förvilla och förvirra oss, för att vi om möjligt ska bli så osäkra och svaga att vi faller för den ena eller den andra frestelsen.
Om det inte hade funnits någon risk för att vi skulle falla i de här försåtliga fällorna och bli överlistade av djävulens enorma slughet -som går långt utöver vår egen mänskliga förmåga att avslöja- när han lägger ut de små, små minorna som är absolut livsfarliga för oss, så hade inte orden behövts där det står: ”...tacka Gud och låt Honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus” (Fil 4:7 – 1917).

”När nu Kristus har lidit med sin kropp, ska också ni väpna er med Hans sätt att tänka” står det. Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåt-na” (1 Petr 4:1, 7-8) – 1917. Den kärlek som det talas om här är den självutgivande Agape-kärleken, som inte söker sitt eget utan bara den andres bästa i alla samman-hang.

MUSIK

Profeten Jesaja säger: ”Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska Han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty Han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar” (Jes. 55:7-9 – 1917).

Varför är det viktigt att vi lär oss hur Gud tänker? Jo, det är viktigt för då först kan vi se klart det som förut har varit dunkelt för oss - under förutsättning förstås att vi verkligen vill se t ex sanningen om oss själva sådana som vi verkligen är.
Om vi inte ser det, så förstår vi inte heller att och när vi måste ändra på vårt tankeliv, därför att vi annars kanske hamnar fel i något sammanhang. Och kan vi inte ändra på vårt tankeliv av egen kraft, så måste vi be Gud om hjälp.

Vi kan också be andra om hjälp i bönen så att vi verkligen får ett förändrat tankeliv genom Guds ingripande. Det är ju fullt möjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Men vi måste först se problemet från Guds synpunkt så att vi förstår vad vi håller på med. Sedan kan vi ta itu med det så att det blir en bestående förändring i vårt liv.
Min vän som lyssnar just nu. Du är i fara! Ditt tankeliv är under ständig attack och därför måste du -idag kanske mer än förr- ta på dig frälsningens hjälm, som absolut effektivt skyddar dig från alla tankefunder och onda anslag mot dig. Jag tror personligen att tiden är kort hädanefter och just därför håller alla onda makter på att mobilisera sina styrkor till det yttersta för att om möjligt förvirra oss på alla sätt.

MUSIK

Det värsta för oss människor är att vi är hopplöst förlorade utan Guds beskydd genom hans makt. Varför är det så? Jo, därför att vi har att göra med en intelligens som är så oerhört mycket större än vår egen. Vi är absolut försvarslösa utan Gud och ju förr vi inser det, ju snarare börjar vi att be för vårt liv. Det största misstaget vi kan göra i det här sammanhanget, är om vi tror att vi kan klara upp en sådan attack på våra sinnen i egen kraft. DET KAN VI INTE. Därför är det så oerhört angeläget att vi verkligen håller oss nära vår Herre JESUS - på det blodbestänkta området. Annars är vi hopplöst förlorade. Bibeln säger på ett ställe: ”Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige?” (1 Petr 4:18 – 1917). Alltså måste vi förstå hur allvarligt läget är och verkligen ta itu med oss själva.
Man kan ju kanske tycka att om man är kristen så är man väl automatiskt skyddad från alla sådana angrepp som jag nu har talat om. Men så är det inte, utan du måste verkli-gen vara på din vakt varenda sekund. Tror du mig inte, så kan du ju fråga pastorer och föreståndare hur de ser på saken. Kanske blir de ibland överraskade av hur mycket av världsliga tankar och idéer som på något outgrundligt sätt har trängt in i församlingen och bland dess medlemmar. Hur kan det vara så? Jo, precis av den anledning jag sagt - att tiden är kort och angreppen mot våra tankar, sinnen och själar blir häftigare och annorlunda än tidigare, från de onda andemakter som för ett ständigt krig mot vårt eviga väl. Kroppen bryr de sig inte om. Den förgörs ju som ett tomt skal. Men själen den lever vidare. Det är därför vi ständigt blir angripna i vårt tankeliv för att om möjligt en störning där ska leda till att vi blir så förvirrade att vi till slut lämnar vår tro på Gud. Det är ju målet för vår fiende.

MUSIK

Vad kan vi göra mot alla de här angreppen på våra sinnen? Jo, vi kan bedja och ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi står fasta på den onda dagen. Den dag då vi blir angripna och minsta spricka i vår rustning blir livsfarlig för oss. Bara med Guds makt kan vi klara oss - tro ingenting annat - då är du dödsdömd! Sök Herren Jesus medan han låter sig finnas! Åkalla Honom medan Han är nära! Kämpa för ditt liv! Kampen är hård och den kommer tyvärr inte att sluta förrän det här livet är slut för dig och mig. Först då är fienden helt utan chans att förleda och bedra oss. Men intill ditt sista andetag kommer han att göra sitt yttersta för att försöka kasta omkull din tro och få dig att tvivla på Gud.
Ingen av alla änglar och furstar i andevärlden tar den här striden lätt eller som något skämt. Ack nej, de vet alltför väl hur hård kampen är och vad den gäller. Det är bara okunniga och oandliga människor som inte har sina ögon öppnade så att de ser och förstår allvaret. Men som Elisa bad till Herren när det gällde sin tjänare: ”Herre öppna hans ögon så han ser...” Då öppnade Herren tjänarens ögon så att han såg att ”de som är med oss är fler än de som är med dem” och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld, runt omkring Elisa. (2 Kon 6:17 – SFB).
Så är det också idag. Guds armé står rustad och kommer att övervinna allt det onda i JESU NAMN - det är absolut säkert. Striden är hård men den är vunnen redan på för-hand och det vet Satan, den gamle ormen. Därför försöker han så länge det går att få dig att tro att kampen är för hård och att du kommer att förlora. Men du kommer att segra i namnet Jesus.

Dagens minnesord: Om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? (1 Petr 4:18 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer