30 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja.

Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och hjälp.

”Gode Gud. Jag ber om Din hjälp att på rätt sätt tänka och förmedla det budskap som Du gett mig uppslaget till i Ditt ord. Jag ber om att Din Ande ska styra mig till 100% så att det är Dina tankar, Gud, som blir uttryckta till hjälp och välsignelse för den som vill lyssna. Amen.”

Utgångspunkten är alltså profeten Jesajas ord i kapitel 40 och verserna 28-31, där det står så här:

”Vet du då inte, har du inte hört det, att Herren är en evig Gud, Han som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och inte uppgiven, Hans förstånd är outrannsakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, och unga män kan falla; men de som bidar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna. hastar de åstad utan att ge upp, de färdas framåt utan att bli trötta” (Jes 40:28-31 – 1917).

MUSIK

”De som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar” står det i en nyare översättning. (SFB).

Vilken underbar och trösterik text. Den som hoppas på Herren och inte ger upp, får ny kraft…

Han som är all krafts Gud, delar gärna med sig till den som behöver mer kraft. Jag är själv en av dem som behöver ny kraft varje dag för att på ett rätt sätt kunna ”tala om Guds väldiga gärningar” som det står i Apg 2:11.

Det är ju så här, att synd mot Gud och Hans lagar bryter ner en människas hela själs-kroppsliga kraft. Psalmisten säger i den 31:a psalmens 11:e vers: ”Mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning, mina ben förtvinar.”

Människans egna kraftresurser räcker inte till i livets påfrestningar. Om det säger psalmisten i psalm 33 och vers 16 så här: ”En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft.”

Särskilt om man står i en tjänst inför Herren, och ska fungera som en kanal -ett rör- i Guds ljusstake av guld, som förmedlar Guds ljus genom Hans vilja och tankar, så behövs det ovillkorligen Andens renhet, kraft och helighet, för att utan brist, fel eller skrynka kunna stå fram som en väktare på muren inför Herren och förmedla Hans ord. Herrens tjänare Serubbabel fick följande förmaning genom Herrens ord: ”Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot” (Sak 4:6).

MUSIK

Att berömma sig av sin egen kraft eller förmåga, är både dåraktigt och kortsynt. Det enda ett sådant felaktigt synsätt leder till är att förminska det utrymme som den Helige Ande kan disponera i vårt innersta. ”Gud ger inte Anden efter mått” står det, (Joh 3:34) utan efter det utrymme som finns inom oss, i våra hjärtan. Om Herren ska kunna uppfylla oss ALLTMER -steg för steg- med sin Ande som det står i Apg 13:52 så måste allt vårt eget av egenvilja och egenrättfärdighet bort ur våra hjärtan, därför att det står hindrande i vägen och tar upp det utrymme som Herrens Ande behöver för att du och jag ska kunna bli användbara i vår tjänst på bästa sätt

Upplevelser av Guds Andes kraft utlöser i stället lovprisning och inger oss förtröstan.

I livsgemenskapen med Jesus Kristus, den uppståndne, får vi del av Hans uppstån-delsekraft, och därför vill vi som troende sträcka oss alltmer efter att ta emot mer och mer av den kraften som den helige Ande förmedlar direkt från Gud (Fil 3:10-14). Gud skänker alltså sin kraft till människor, som vill verka enligt Hans rådslut och förverkliga Hans frälsningshistoriska planer.

Jesus, som förverkligar Guds eviga rådslut för mänskligheten och hela universum, är ju bärare av Guds kraft. Därför uppenbarades Andens fullhet i Honom som ”starkhets Ande.” Profeten Jesaja säger i det här sammanhanget: ”Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från Hans rötter skall bära frukt. Över Honom skall Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren” (Jes 11:1-2 SFB).

MUSIK

Anden tillför ju de troende Guds kraft till deras invärtes människa (Ef 3:14-17), så att de får möjlighet att i sitt liv göra det goda och förhärliga Kristus.

Genom Andens kraft är det alltså möjligt att besegra köttets makt och vandra på trons väg enligt Guds vilja därför att Livets Andes lag frigör oss från syndens lag, så att träldomslivet och slaveriet under syndens makt blir avlöst av Guds makt till en ny tjänst inför Gud (Gal 5:16-25).

På det här sättet får vi ”bida efter Herren” som det står i den gamla bibelöversätt-ningen, hämta ny kraft och få ”nya vingfjädrar som örnarna” så att vi kan hasta åstad och fortsätta dag efter dag att tala om Guds väldiga gärningar utan att bli trötta.

På pingstdagen uppfylldes alltså Jesu löfte till lärjungarna om kraft att föra ut vittnes-bördet om Guds Nåd genom Jesus Kristus, till världens ändar.

Genom utdelandet av Andens gåvor så får hela den troende församlingen -och inte bara apostlarna- alltså kraft både till att vittna och utföra kraftgärningar (Ef 4:7-8).

För den som vill gå Guds ärenden, gäller det att vara noga med att inte lägga mänsklig visdom till grund för tron hos dem som lyssnar och tar till sig Gudsordet – utan Guds kraft i Jesus Kristus, och Honom som korsfäst (1 Kor 2:1-5). Följden blir då övernaturliga resultat. Guds kraft uppenbaras och fulländas i vår skröplighet. Aposteln Paulus ville därför helst berömma sig av sin svaghet, för att Kristi kraft skulle kunna bo i honom. ”Ty när jag är svag då är jag stark” sa han (2 Kor 12:9-10).

Hela Guds frälsningsverk, från början till slut, är ju en kedja av kraftuppenbarelser. Inkarnationens under när Jesus inträdde i mänskligheten är ett resultat av ”kraft från den Högste” och anger själva grundtonen i hela frälsningen (Luk 1:35).

MUSIK

Efter sin fullbordade försonargärning så har vår uppståndne Jesus satt sig på den plats som tillkommer Honom, på Faderns högra sida (Hebr 1:3).

Jesu uppståndelse framställs i Nya Testamentet som det största beviset på Guds kraft i hela frälsnings-dramat, och genom Kristi uppståndelse så är dödens makt att härska, bruten (1 Kor 15:54). Det nya uppståndelselivet är ett liv buret av en ny uppståndelsekraft – den kommande tidsålderns kraft (som Paulus talar om i Rom 1:4 och i 2 Kor 13:4), ”en kraft som kommer av oförgängligt liv” (Hebr 7:16 – 1917) och som uppslukar död och förgänglighet och förändrar allt till härlighet.

När Jesus kommer tillbaka och avslutar sin frälsningsgärning, så sker det ”med stor makt och härlighet” står det (Matt 24:30), och ingen kommer att behöva tveka om att det är Jesus -och ingen annan- som DÅ uppenbarar sig på himmelens skyar –

”ty såsom ljungelden (eller blixten) när den går ut från öster, syns ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara” (Matt 24:27).

Ingen falsk Kristus, antikrist, falsk profet eller vilddjuret -hur lögnaktiga eller bedräg-liga under och tecken de än gör- kommer att kunna jämföras på något sätt med Jesus, Människosonen, när Han kommer tillbaka.

MUSIK

Vi som tror och förtröstar i vårt innersta på vår Frälsare Jesus, får inte låta oss förvillas av de under som Satan och vilddjuret (enligt Upp.13) får tillåtelse av Gud att utföra, för att om möjligt bedra och förvilla de troende också, under en viss tid och inom vissa gränser. Men ”striden mot de heliga” (Upp 13:7) är under Guds kontroll och begränsad till de troendes fysiska liv, och omfattar INTE deras andliga liv.

Där går gränsen! Vad sa Jesus? Jo, Han sa (Matt 10:28): ”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället Honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.”

Guds vishet och förstånd är outrannsakligt står det (Jes 40:28) -det är alltså omöjligt för en människa att förstå eller analysera- och Guds kraft är absolut gränslös.

För Gud är INGENTING omöjligt” sa Jesus (Luk 1:37). Guds kraft är alltså obegränsad både till sin styrka, sin tid och sin plats – och bortom alla andra begräns-ningar också, som en människa kan tänka ut.

På många ställen står det i Skriften om andens kraft. Exempelvis när Jesus fördes omkring i öknen för att frestas i 40 dagar. (Luk 4:1-2 SFB). Det står också att ”Jesus vände tillbaka -från öknen- till Galileen i Andens kraft ” (Luk 4:14 SFB).

Om aposteln Filippus står det -i sammanhanget med den egyptiske hovmannen (enl. Apg 8:39)- att Herrens Ande ryckte bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, men fortsatte glad sin resa.” Vad som hände vet jag inte, för mitt förstånd är inte så upplyst. Men ATT aposteln förflyttades av Anden -på något sätt- från vägen mellan Jerusalem och Gaza och till Asdod som ligger omkring 5 svenska mil från Jerusalem det står helt klart. Av vilken anledning det skedde vet jag inte heller.

Kanske ville Gud föra aposteln till Asdod så fort som möjligt. Kanske fanns det andra anledningar. Vi behöver inte spekulera över det - men Guds Andes kraft var verksam.

Eller när profeten Elia -efter sin upplevelse med Gud på berget Karmel- sprang framför kung Ahabs vagn nästan ända till Jisreel eftersom ”Herrens hand hade kommit över honom” (1 Kon 18:46). Det var väl nästintill ”nya vingfjädrar” han fick – Elia – Guds profet, som Herren senare tog hem till sig i en vagn av eld. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer