5 november 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag har jag blivit ledd till att  under den här stunden ta upp den uppmaning av Jesus som vi brukar kalla för ”den gyllene regeln.” Alltså hur vi ska ’hantera’ vårt förhållande till våra medmänniskor.
I slutet av sin bergspredikan sa Jesus nämligen:
”Allt vad ni vill, att människorna skall göra er, det ska ni också göra dem; ty detta är lagen och profeterna” (Matt 7:12 – 1917).

Men innan jag går vidare sa jag be Gud om hans direkta vägledning i bibelordet och hjälp med att förmedla budskapet rätt.

”Gode Gud! Jag kommer till Dig, Du som vet allt och känner till alla förhållanden. Jag ber därför om Din vägledning i bibelordet så att jag kan ta det till mig på rätt sätt och förstå det så som Du har menat att det ska förstås. Jag ber också om Din hjälp, att genom den Helige Ande, kunna framföra Ditt budskap så att det blir till välsignelse och fyllt med kraft förmår tränga förbi de hinder som kan resa sig mot det. Amen.”

Bland de ursprungliga ‘helighetsreglerna’ i Gamla Testamentet säger Herren Gud:
”Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är Herren.” (3 Mos 19:18 – 1917).

Det här omfattade också de främlingar som bodde ibland folket. (3 Mos 19:34).

MUSIK

I sitt brev till romarna skrev Paulus:
”Var ingen något skyldig - utom då det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.” (Rom 13:8 – 1917).

Det var också precis vad Jesus sa när Han talade om de viktigaste buden.
Han sa: ”Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yppersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna” (Matt 22:37-40 – 1917).

Den Levande Bibeln uttrycker samma sak så här, men på ett lite enklare språk: ”Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Det är Mose lag i ett nötskal.”

Det här var alltså steg 1, när det gäller att förstå bibelns huvudtankar om att älska Gud först, sedan älska sin nästa som sig själv, och behandla andra så som vi själva vill bli behandlade eller bemötta.

Innan vi går vidare till steg 2, som är frågan om hur vi kan tillämpa de här lärdomarna i praktiken - så begrundar vi det vi redan vet om hur vi ska förhålla oss till våra medmänniskor - det vill säga kärleksfullt och oförbehållsamt.

Den rätta kärleken till nästan frågar inte efter några gränser. Det är därför Jesus säger att också fienden är vår nästa.

MUSIK

På samma sätt som Jesus lyfte fram de bud som var viktigast, så kan man ju också, när man tänker igenom hur vi i vårt dagliga liv ska tillämpa de här budorden, praktiskt försöka ringa in det som är viktigast i en människas liv.

Jesus gjorde det på ett mästerligt sätt i liknelsen om den barmhärtige samariten, när han ville förklara vem som var den mannens ‘nästa’ - som hade fallit i rövarhänder. Den lagkloke som ville rättfärdiga sig själv, erkände alltså att det var den som visade den slagne barmhärtighet.

I barmhärtigheten visade sig inte ‘bara’ medkänsla, omsorg och generositet från samaritens sida, utan också en vilja att identifiera sig med den skadades situation och uppleva detsamma som den skadade fullt och helt. Han tog därför hand om den som fallit i rövarhänder och blivit slagen, transporterade honom till ett härbärge och betalade också för allt som värden kostade på honom av mat, dryck och omvårdnad.

Bland de så kallade ‘saligprisningarna’ i början av Jesu bergspredikan lyfter Jesus fram just barmhärtigheten och säger:
”Saliga är de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet” (Matt 5:7 – 1917).

Jakob skriver också i sitt brev: ”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen” (Jak 2:13 – 1917).

Vårt svenska ord ‘barmhärtighet’ sägs på hebreiska betyda ungefär ‘att ställa sig på samma nivå’ som den man visar barmhärtighet. Det finns alltså en djupare betydelse i detta, nämligen det som Gud uttryckte när han kom, i sin Sons -Jesu Kristi- gestalt, till vår jord och blev sann människa.
Därför kan man säga att vi liknar Gud mest när vi är barmhärtiga mot vår nästa.

MUSIK

Vad är då viktigast i en människas liv? Det är klart att man kan ha olika mening om det ena eller det andra och i vilken ordning de kommer, men kanske kan vi ena oss om några huvudlinjer:

Bland materiella saker är det viktigaste väl mat, dryck, skydd (tak över huvudet), klä-der, värme (i kalla klimat) och kanske skugga (i soliga och varma klimat).
När det gäller icke-materiella faktorer så är de kanske lite svårare att ringa in, men hälsa (till både kropp och själ), tro, hopp, kärlek och gemenskap och värdighet (alltså att bli behandlad med respekt och integritet för sin person) är bland de mest väsent-liga för en människa.

Den här enkla sammanställningen ger oss alltså tio för en människa oerhört väsent-liga livsbetingelser, varav hälften gäller det fysiskt-materiella i livet och hälften det andliga eller immateriella.
Om man ska väga de här två huvudgrupperna mot varandra, så kan man kanske säga att för det fysiska livet så är det materiella viktigast, medan det andliga livet både till sin början och eviga fortsättning helt styrs av TRO. De övriga fyra (hopp, kärlek, gemenskap/värdighet samt hälsa) är viktiga för välbefinnandet, men inte av evighetsvärde.

MUSIK
 
Hur ska då vi människor ställa oss och klara av den kärlek och insats för vår nästa, som förväntas av oss? Ger den gamla bibelboken oss någon vägledning om det?

Sa Jesus någonting om det? Ja, Han sa: ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader är fullkomlig” (Matt 5:48 – 1917).

Gud är alltså vår fullkomliga förebild, men vi är ju ‘bara’ hans avbilder. Räcker det?
Ja, det gör det, eftersom det grekiska ordet för ‘fullkomlig’ här betyder att växa till i mogenhet i fråga om gudsfruktan. Det som Jesus talar om handlar alltså inte om syndfrihet utan om att vara under den Helige Andes totala kontroll i allt. Så som Gud älskar oss, så ska också vi älska våra medmänniskor. Men det kan vi inte göra av oss själva, utan bara om den Helige Ande får utgjuta Guds kärlek i våra hjärtan. (Rom 5:5 – 1917).

Det är alltså inte så att Gud har någon orealistisk förväntan på oss som vi inte förmår att klara av eller leva upp till. Nej, det står att: ”Han vet, vad för ett verk vi är - han tänker därpå att vi är stoft.” (Ps 103:14 – 1917).

Paulus skriver i sitt andra brev till Guds församling i Korint: ”Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiger från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är Ande.” (2 Kor 3:18 – 1917).

MUSIK

Herren Gud begär aldrig mer av mig eller dig än som motsvarar det ljus vi har över saker och ting. ”Ditt ord är mina fötters lykta, och ett ljus på min stig” skriver ju psalmisten (Ps 119:105) och aposteln Petrus skriver i sitt andra brev: ”Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och ni gör väl, om ni aktar därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgon-stjärnan går upp i era hjärtan.” (2 Pet 1:19 – 1917).

Om att växa till dag för dag skriver aposteln Paulus också till de kristna i Filippi:
”Därför, mina älskade, såsom ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning...” (Fil 2:12 – 1917).

Eftersom det grekiska ordet för ’frälsning’ har två delbetydelser, nämligen både återställa och bevara, så är den första delen ett återställande till liv av vår genom synden döda ande, (något som sker när vår ande väcks till liv i det ögonblick vi tar emot Jesus i tro) och den andra betydelsen innebär en fortgående helgelse, när vi växer till steg för steg för att bli mer och mer lika Jesus, dag för dag. Paulus ord om ’att arbeta på vår frälsning’ får då en mer lättbegriplig innebörd.

Vi har nått en bit på vägen när det gäller vår nästa, om vi sanningsenligt kan säga att vi strävar efter att uppfylla innehållet i kung Salomos vädjande maning som han uttrycker i Ordspråksboken, kapitel 3 och vers 27.

Dagens minnesord: ”Neka icke den behövande din hjälp, när det står i din makt att giva den” (Ords 3:27 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • tisdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • onsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • torsdag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer

 • fredag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, med en kristen grundton och jag hoppas att du och jag ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg - mot centralgestalten Jesus Kristus. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så att det blir till vägledning, uppmuntran och... Läs mer

 • lördag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en tro och ett hopp. Jag hoppas att vi ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ett steg till framåt på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske, måste... Läs mer

 • söndag 27 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, som jag hoppas ska leda oss ett steg till på vår tros väg. Jag förväntar mig att vi ska få uppleva en direkt Guds vägledning genom den Helige Ande och jag ska därför börja med att be om det. ”Gode Gud i... Läs mer