16 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft” (1 Kor 2:5 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som älskar Honom. Men den visdomen kan inte tas emot av den som saknar Guds Ande. Och vill man inte ha med Gud att göra i sökan-det efter vishet, så är det omöjligt att ha Guds Ande boende inom sig.
Alltså är det som vanligt en fråga om ATT VILJA eller INTE VILJA.
Kung Salomo uttryckte det här med visheten från ovan redan för snart 3000 år sedan. Han sa: ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd” (Ords 9:10 – 1917). Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så allt blir rätt, både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att Du genom den Helige Ande vill ge mig den vägled-ning och hjälp som jag behöver för att kunna förmedla budskapet om förlåtelse och frälsning i namnet Jesus. Hjälp mig, Herre, så att jag inte försöker predika någon annan sanning än den om din Son, Jesus Kristus, och honom som korsfäst. Låt inte mina egna tankar eller förklaringar skymma det faktum att Du offrade Ditt eget liv för hela mänsklighetens synder när Du dog i vårt ställe. Låt någon lyssnare i dag få klart för sig att Du är vägen och sanningen och livet. Amen.”

Trots att människor har sökt vishet på egen hand, praktiskt taget under hela tiden från skapelsens morgon till denna dag, så har ingen på ett övertygande sätt kunnat säga emot Salomos påstående om att ’Herrens fruktan är vishetens begynnelse.’

MUSIK

Gud gav i skapelsen människan det mått av förstånd som hon behövde för att råda över Guds skapelse – men inte att skilja mellan ont och gott. Den insikten tog hon sig själv på eget bevåg. Men när hon i sitt högmod och egensinne gjorde sitt eget för-stånd till ‘högsta instans’ i stället för Guds vishet, så gick det inte alls så bra som hon förväntade sig. Tvärtom så råkar hon in i ständiga konflikter med sina medmänniskor om vad som kan anses vara ont eller gott.
Vill Du bli vis och få gott förstånd så ska du söka Herren Gud. Någon annan källa finns inte! Om Du inte vill söka vishet på Guds väg, så fortsätt då ditt sökande efter ditt eget huvud – men välkommen tillbaka till Guds väg, när du på din ålders höst börjar inse att den gamla bibelboken hade rätt! Om det inte är för sent då förstås.
Människan kan inte förstå Gud, men hon kan söka Honom! ”Ja, Gud är för hög för vårt förstånd, hans år är fler, än någon kan utrannsaka.” (Job 36:26 – 1917).

”Min son, förgät inte min undervisning och låt ditt hjärta bevara mina bud. Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skall de bereda dig. Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla; så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och i människors ögon.”
(Ords 3:1-4; 1917).

MUSIK

Tycker du att det låter hårt och oförsonligt att man inte kan ta emot Guds vishet om man inte vill veta av Gud och därför inte heller kan räkna med att ha Guds Ande boende i sig? Lyssna då på vad aposteln Paulus skriver till de kristna i Tessalonika när han uppmanar dem till att förkovra sig i vad som hör till helig vandel:

”Kära bröder, låt mig tillägga detta; Ni vet redan hur man lever till Guds ära i det dagliga livet, för ni känner till de bud vi gav er från Herren Jesus. Nu ber vi er, ja, vi vädjar till er i Herrens Jesu namn, att ni ska leva mer och mer efter detta ideal.
Gud vill nämligen att ni ska vara heliga och rena och att ni ska hålla er borta från all sexuell synd. Var och en ska leva tillsammans med sin hustru och respektera och ära henne, och inte leva i begär och lidelser, som de människor gör som inte känner Gud och Hans vägar. Det är också Guds vilja att ni aldrig bedrar någon på detta område genom att ta en annan mans hustru, för Herren straffar sådana handlingar, vilket vi också tidigare klart och tydligt har låtit er få veta. Gud har ju inte kallat oss till ett liv fyllt av begär och smutsiga tankar, utan till att vara heliga och rena.
Om någon vägrar att leva enligt dessa regler, så är han inte olydig mot människors bud, utan mot Gud som ger er sin Helige Ande” (1 Tess 4:1-8 – LB).

Den äldre bibelöversättningen uttrycker den sista versen jag läste, så här:

”Den som inte vill veta av detta, han förkastar alltså inte en människa, utan Gud, Honom som ger sin Helige Ande till att bo i er” (1 Tess 4:8 – 1917).

MUSIK

Jag ska nu återge den bibeltext som jag började med att hänvisa till, alltså Paulus brev till de kristna i Korint:
”Kära bröder, inte ens när jag första gången kom till er tog jag till fina ord och vackra fraser, och jag använde mig inte av märkvärdiga tankar för att berätta för er om Guds budskap. Jag beslutade nämligen att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och Hans död på korset. Mitt budskap var så enkelt att jag kände mig rädd och ängslig. Det innehöll inte en massa vältalighet och mänsklig visdom, men den Helige Andes kraft fanns i mina ord och bevisade för dem som lyssnade att budskapet kom från Gud.
Jag gjorde detta därför att jag ville att er tro ska vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar. Men när jag är bland mogna kristna talar jag den djupa vishetens ord. Det är inte den visdom som hör till denna världen, och inte det slag som tilltalar denna världens stora män, som är på väg mot sin undergång.
Våra ord är visa därför att de kommer från Gud. Guds plan, som tidigare var okänd för oss - fastän den hade utformats till vår hjälp innan världen skapades - ska enligt Hans beslut föra oss in i himlens härlighet. Denna världens stora män har inte förstått denna plan. Om de hade gjort det skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre. Det är detta Skriften menar när den säger att ”ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren”. Men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin Ande för att tala om det för oss, och Hans Ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter.” (1 Kor 2:1-10 – LB).

MUSIK

Jag fortsätter att läsa slutorden av Paulus brev till de kristna i Korint:
”Den människa som inte har Anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud, som den Helige Ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den Helige Ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart.
Men den andliga människan har insikt i allt, och det oroar och förbryllar världens människor, som inte förstår vad det är frågan om. Men hur skulle de kunna det?
De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar och de kan inte ge Honom råd. Men hur ofattbart det än kan verka, så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv” (1 Kor 2:14-16 – LB).

Nu har jag förklarat var och hur Du också kan finna vishet och ett gott förstånd.
Välkommen att ta del av den!
Jakob skriver i sitt brev följande: ”Men om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bli honom given. Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren – en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar” (Jak 1:5-8 – 1917).
Om du vill bli vis så ska du alltså tro på Gud och be honom om undervisning. Hur vis en människa kan bli vet jag inte, men Gud sa själv om kung Salomo:
”Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller skall komma efter dig” /…/ ”Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycken kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand. Salomos visdom var större än alla öster-länningars visdom och alla egyptiers visdom. Han var visare än alla andra männi-skor…” /…/ ”Man kom från alla folk för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom” (1Kung 3:12; 4:29-31, 34 – SFB).

MUSIK

Kung Salomo som författade många visa ordspråk sa bland annat också så här:
”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med alla dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin”
(Ords 3:5-10 – SFB).
Det är fantastiska löften som är knutna till en full förtröstan på Herren Gud. Och det är inga tomma ord eftersom Han har alla resurser i universum och har all makt att använda sina resurser precis som Han vill, för vem som helst, när som helst och i
vilket sammanhang som helst som behagar Honom.

Vi ber: ”Tack Herre, för att du bryr dig om oss människor. Hjälp oss att göra det som är rätt i Dina ögon. Amen.”

Dagens minnesord: ”Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen” (Ps 107:1 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • tisdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • onsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer

 • torsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet så kom orden från Andra Konungaboken upp för mig, där det står om konung Hiskia att "Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort" (2 Kon 18:3 Ä 1917). Men innan jag går vidare vill... Läs mer

 • fredag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • lördag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • söndag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus sa till kvinnan vid brunnen: "Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14). Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer