31 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 12:40

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Om Jesu andra tillkommelse står det mer än 300 gånger i bibeln, bl. a. i Lukas 12:e kapitel. Jag tänker inte ge mig in på att försöka förklara tider och stunder för den världsomspännande händelsen, för det vet ingen något om utom Gud själv. Jag tänker inte heller spekulera i hur mänsk-ligheten ska kunna delas upp i en del som ska ryckas upp, Herren Jesus till mötes på skyarna, medan en annan del blir kvar. Nej, det jag vill tala om är hur du och jag alltid ska kunna vara beredda på Människosonens återkomst, oavsett när den inträffar. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att på rätt sätt förstå ditt ord och sedan kunna förmedla det budskap om Jesu återkomst, som du vill ha fram-fört till oss människor i dessa dagar som jag uppfattar som den yttersta tiden. Amen.”

Många frågor kommer upp i samband med talet om Jesu återkomst. En är hur det kommer att gå för olika delar av människosläktet, som levt under olika tider. Jag har ingen säker kunskap om det, men om jag förstår det rätt så kommer alla människor som under sin livstid gjort det som varit rätt i Guds ögon -oavsett om de levt före eller efter syndafloden- att först väckas till liv igen, för att sedan ryckas upp på skyn till-sammans med dem som då ännu lever. (1 Tess 4:16-17 - SFB). Min uppgift är att nå dem som lever nu, men ännu inte känner till Guds frälsning genom tron på Jesus. De som redan är döda kan jag inte nå med något budskap. Men det har Jesus redan gjort, när han steg ner till dödsriket och proklamerade sin seger på korset för dem som var olydiga under Noas dagar. (1 Petr 3:19-20 - SFB).

MUSIK

Jesus jämför, hos evangelisten Lukas, Människosonens kommande dagar med Noas och Lots tid och säger att på samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

Så här står det: ”Som det var på Noas tid, så skall det också vara under Människo-sonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla” (Luk 17:26-29 – SFB).

Vad menar Jesus med de här jämförelserna?

Jag tror att han menar att människorna levde sitt sorglösa liv precis som de alltid gjort, utan att bry sig så mycket om HUR de levde. De var inte heller uppmärksamma på tidens tecken - något som Jesus också förebrår dem (Luk 12:56-57 – SFB). De var ju inte okunniga om vad som pågick.

MUSIK

Noa höll på i mer än 100 år att bygga arken som skulle rädda människor och djur undan syndafloden, och under den långa tiden fanns det ju möjlighet att fråga Noa vad han höll på med, vad som skulle hända och vad man skulle förbereda sig på. Men ingen mer än Noa själv brydde sig om att lyssna till Guds röst.

På samma sätt var det på Lots tid. Människorna i Sodom och Gomorra levde ett ut-svävande liv, helt mot naturens ordning, men ingen mer än den rättfärdige Lot brydde sig. Så kom också Guds dom över städerna. Bara Lot överlevde.

De båda städerna Sodom och Gomorra omstörtades och utplånades till den grad av eld och svavel från himlen (1 Mos 19:24-25) att man ännu i dag, inte vet ens var de låg någonstans. I sitt andra brev skriver Petrus: ”Sodom och Gomorra dömde han (Gud) till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv (2 Petr 2:6-7 – SFB).

Profeten Hesekiel skriver också -i samband med sina domsord mot Jerusalem- om Sodoms synd så här: ”Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige” (Hes 16:49 – SFB). Är det någon som känner igen sig? I vår tid måste vi vara ännu mer uppmärksamma på exemplet Sodom och andra tidstecken som förebådar att Guds tid av nåd mot oss människor snart är slut.

MUSIK

När Petrus talar på pingstdagen citerar han profeten Joel och säger:

”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött” (Apg 2:17; Joel 2:28 – SFB).

När Paulus talar om tidens tecken i sitt brev till Timoteus skriver han:

”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft” (2 Tim 3:1-5 – SFB).

Det är väl inte om dig och mig som Paulus skriver det här? Var och en av oss får rannsaka sig själv och sitt innersta och eventuellt vända om från sin onda väg.

När Jesus talade till folket om tidens tecken sa han också: ”När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så. Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? (Luk 12:54-57 – SFB). Ja, det var en bra fråga, men för att själv kunna avgöra vad som är rätt måste man känna till Guds sanning om synd, rättfärdighet och dom, som Jesus har förklarat den i bibelordet. Tidens tecken följer nämligen den sanningen och Guds frälsningsplan in i minsta detalj. Om man läser sin bibel så går Guds ljus upp och förklarar för den som vill se. (Ps 119:105 – SFB).

MUSIK

Lärjungarna frågade Jesus: ”Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsål-derns slut?” Jesus svarade inte direkt på deras fråga utan sa:

”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk (enligt grundtexten står det ’etniska grupper mot andra etniska grupper’) och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’”/…/ ”Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma” /…/ ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människo-sonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet” (Matt 24:3-8; 21,29-30).

Enligt bibelns nytestamentliga text när det gäller Kristi återkomst, så ska Guds för-samling på jorden inte bara VÄNTA på hans andra tillkommelse, utan de ska också PÅSKYNDA den står det. ”Framför allt skall ni veta” skriver Petrus ”att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ’Hur går det med löftet om hans återkomst?” /…/ ”Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag” /…/

”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst” (2 Petr 3:12 – SFB).

MUSIK

När det gäller frågan om hur den troende och Guds församling kan påskynda Guds dags ankomst, som aposteln Petrus skriver om, så har bibelkommentarerna följande att säga: ”Vi skall inte bara vänta på att Guds dag skall komma utan också påskynda den. Detta gör vi genom att be Herrens bön: ’Tillkomme ditt rike’ enligt (Matt 6:10), genom förkunnelse (Matt 24:14) och genom omvändelse och bättring. Petrus manar till ett praktiskt kristenliv, där man i uppriktighet väntar på ett riktigt sätt. Det är alltså ett nära samband mellan sanningen om den sista tiden och kallelsen till ett helgat liv. Vårt liv ska präglas av ’helig vandel och gudsfruktan’ står det i den äldre bibelöver-sättningen (2 Petr 3:11 – 1917). Det innebär att väntan på Jesu tillkommelse alltid måste inspirera oss till att leva rätt inför Gud. Gudsfruktan betyder ju lydnad mot Gud och en vilja att följa hans ord. Petrus uppmanar därför sina läsare att söka helgelse

genom Anden eftersom det är Guds Ande som verkar helgelse i oss (2 Tess 2:13 – SFB). I den Heliges tjänst helgas människan, så att hon mer och mer präglas av Guds heliga väsen. Paulus skriver i sitt första brev till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus: ”Honom (Gud) har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: ’Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren’ (1 Kor 1:30; Jer 9:24 – SFB). Till dig som lyssnar nu vill jag säga: Gå samma frälsnings- och helgelseväg, så kommer Jesu andra ankomst inte att överraska dig.

MUSIK

Veckans andakter, v 15

 • måndag 12 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:44 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp är hämtad från Luk 24:44 och handlar om Jesus och lärjungarna efter uppståndelsen. De båda Emmaus-vandrarna hade precis kommit tillbaka till Jerusalem och berättade för de andra att de hade träffat Jesus... Läs mer

 • tisdag 13 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 16:14 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden, är Paulus uppmaning till de troende i Korint. I kapitel 16 och vers 14 skriver han: ”Låt allt hos er ske i kärlek.” Innan jag går vidare så ska jag be om Guds direkta... Läs mer

 • onsdag 14 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:41 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Luk 24:41 och handlar om att Jesus visar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Men de blev så glada över att se honom, så de kunde inte tro och fatta att Jesus verkligen var... Läs mer

 • torsdag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • fredag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • lördag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • söndag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer