23 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse” (Rom 4:15 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hade det tvivelaktiga nöjet att en dag träffa på en person som definitivt ogillade att samtalet kom in på frågan om det eviga livet. Hon, för det var en dam, menade att för henne är ’livet’ något som pågår nu, och att fundera över vad som följer sedan, med människans kropp och ande, det är omöjligt att förstå och därför rätt ointressant, sa hon. Det är ju ändå här och nu som gäller, eller hur? Ja, vad svarar man på det? Innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt – både tänkt och framfört.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma till Dig med mina funderingar om både det ena och det andra. Jag ber Dig om en direkt vägledning i bibelordet så att jag kan förstå det och ta det till mig på rätt sätt, eftersom jag sedan -i min tur- ska förmedla det vidare till mina lyssnare. Jag ber att Du tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så allt blir uträttat enligt Din vilja och Dina befallningar. Herre, Du som ser och vet allt, låt någon lyssnare som i dag väntar på att få del av Din vägledning, få uppleva hur Din välsignelse leder till att frågetecknen rätas ut. Amen.”

Gud har aldrig -såvitt jag vet i alla fall- sagt att vi ska sätta oss ner och bara meditera i dagdrömmerier eller låta bli att engagera oss i det fysiska livet som vi lever här på jorden. Om det skulle vara så, förstår jag inte varför Gud gjorde sig så stort besvär med att skapa alltsammans -inklusive människan själv- om det inte var meningen att hon skulle ta del i hans skapelse, glädja sig åt den, och njuta av den under sina livsdagar. Men vi får inte glömma att Gud har skapat såväl det synliga som det osyn-liga och det förgängliga såväl som det oförgängliga. Varför ska vi begränsa Gud?

MUSIK

”I honom (Jesus Kristus) har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapa-des allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt...” (Kol 1:14-16 – 1917).
Även om Gud själv är osynlig för människorna, så är ändå hans osynliga väsen, hans eviga kraft och gudomlighet, i viss mening synligt, nämligen hans gärningar i skapelsen och i historien. ”Ty Hans osynliga väsen, Hans eviga makt och gudoms-härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom Hans verk. Så är de då utan ursäkt.” (Rom 1:20 – 1917). Hedningarna kan alltså inte ursäkta sig med att Gud inte finns eller är ‘synlig’. Men det är först genom tron som man blir övertygad om ting som man inte ser, så att man förstår att den värld som man kan se, blev till genom något osynligt av den Osynlige Guden. ”Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bli bestående för all hans (Abrahams) säd, inte blott för dem som hörde till lagens folk, utan också för dem som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader enligt detta skriftens ord: ”Jag har bestämt dig till att bli en fader till många folk”; han är detta inför den Gud, som han trodde, inför Honom som gör de döda levande och kallar på de ting, som icke är till, likasom vore de till.” (Rom 4:16-17 – 1917).

MUSIK

I Jesus Kristus, den Osynlige Gudens avbild, är allting skapat, både det synliga jordiska och det osynliga himmelska, med alla andemakterna i himlarymderna.
Eftersom Gud är hela universums skapare och med sin makts och sannings ord tränger igenom allt, så finns det heller ingenting skapat som är dolt för honom.
”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skall vi göra räkenskap.” (Hebr 4:12-13 – 1917).
Hur de kristna än tycker att det närvarande livet ter sig, bekymmersamt eller glädje-fyllt, så har de ändå tröst i sitt hopp om något mycket bättre, eftersom de påverkas mindre av det synliga eller timliga, utan lever i förtröstan på det tillkommande osynliga och eviga.
”Därför fäller vi inte modet” skriver Paulus ”om också vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet, som väger över-svinnligen tungt och varar i evighet - åt oss som inte har till ögon-märke de ting, som syns, utan dem som inte syns; ty de ting, som syns, de varar allenast en tid, men de som inte syns, de varar i evighet” (2 Kor 4:16-18 – 1917).

MUSIK

När det gäller frågan om det dödliga och odödliga, det själiska och det andliga, det förgängliga och det oförgängliga - och de dödas uppståndelse, säger Skriften:
”Nu frågar någon:
På vad sätt uppstår då de döda, och med hurudan kropp skall de träda fram?
Du oförståndige! Det frö du sår, det får ju inte liv, om det inte först har dött. Och när du sår, då är det du sår inte den växt, som en gång skall komma upp, utan ett naket korn, kanhända ett vetekorn, kanhända något annat. Men Gud ger det en kropp, en sådan som Han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp” (1 Kor 15:35-38 – 1917).
”Så är det också med de dödas uppståndelse: vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet; vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft; här sås en ‘själisk’ (naturlig) kropp, där uppstår en ‘andlig’ kropp. Så visst som det finns en själisk kropp, så visst finns det också en andlig.
Så är ock skrivet: ‘Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.  Den siste Adam åter blev en levandegörande ande. (Alltså en annan existensform). Men icke det andliga är det första, utan det själiska; sedan kommer det andliga.” /…/ ”Och såsom vi har burit den jordiskas gestalt, så skall vi också bära den himmelskas gestalt. Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla avsomna, men alla skall vi bli förvandlade och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skall uppstå till oförgänglighet, och då skall vi bli förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: Döden är uppslukad och seger vunnen” (1 Kor 15:42-46, 49-54 – 1917).

MUSIK

Vår jordiska kropp ska alltså bytas ut mot en himmelsk. Om det skriver aposteln Paulus vidare:
”Ty vi vet, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, bryts ned, så har vi en ’byggnad’ som kommer från Gud, en boning, som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen. Därför suckar vi ju också av längtan efter att få överkläda oss med vår himmelska hydda; ty har vi en gång iklätt oss denna, skall vi sedan inte komma att befinnas vara nakna. Ja, vi som ännu lever kvar här i kroppshyddan, vi suckar och är betungade, eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och i stället få överkläda oss, så att det som är dödligt blev uppslukat av livet. Och den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till en underpant har gett oss Anden. Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl, att vi är borta från Herren, så länge vi är hemma i kroppen; ty vi vandra här i tro och inte i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren” (2 Kor 5:1-8 – 1917).

Det här är vad Guds ord i Bibeln säger oss, om hur det kommer att gå till när vi så att säga ’går över’ från vår jordiska existensform till vår himmelska existensform. Från att vara dödliga till att vara odödliga - från att vara av förgängligt kött och blod till att vara oförgängliga med en himmelsk kropp. Det här är ingenting som de kristna hittat på för att trösta sig med, när det blir alltför besvärligt och trångt här på jorden, utan ”den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till en underpant har gett oss Anden” (2 Kor 5:5 – 1917).

Det som jag nu har försökt redogöra för här, gäller alltså för alla som tror på Jesus Kristus, som Gud har uppväckt från de döda, och bekänner honom som sin Herre.
(Rom 10:9-10 – SFB). Vad som gäller för den som INTE VILL TRO kan man läsa om i bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, t.ex. kapitel 16 som handlar om de sju sista plågorna -alltså sju skålar av guld fyllda av Guds vrede- som töms ut över jorden med fruktansvärda plågor.

MUSIK

Vi ber:
”Herre, jag ber om att ingen av mina lyssnare ska missa målet med sitt livs mening - Din himmelska härlighet - utan att varenda en blir frälst och räddad. Hjälp mig, och oss allesamman, att varje dag hålla oss nära Dig, både i tanke, ord och handling, så att vi inte kommer på sidan om Dina vägar. Men om Du ser att någon av oss håller på att trampa fel – av vilken anledning det vara må – så ber jag att Du i barmhärtig-het och nåd korrigerar oss och leder oss in igen på den eviga vägen.
Herre, Du vet att vår vilja att följa Dig ofta överstiger vår vaksamhet och förmåga. Det enda som vi då har att rätta oss efter och hålla oss till är den väg som Du har stakat ut för oss i Ditt ord – i bibeln. Visa oss då hur vi, med den Helige Andes hjälp, ska ändra våra motiv och attityder så att de överensstämmer med Din vilja och vi i fort-sättningen gör det som är rätt i Dina ögon. Tack för att Du hör vår bön! Amen.”

Dagens minnesord: ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod” (Upp 1:5 – SFB)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer