25 juli 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 4:21; Jes 61:1-2

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som har blivit aktuell inför den här stunden är hämtad från Luk 4:21 men har egentligen sitt profetiska ursprung hos Jesaja 61. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om att genom Din Ande få den väg-ledning, hjälp och insikt som Du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna för-medla Ditt ord. Låt Din Ande ensam styra ordet och med Sin kraft ledsaga det in i den lyssnares hjärta som vill öppna sig för Dig. Amen.”

När Jesaja profeterade om ’Ett nådens år från Herren’ så var det mer än 700 år innan det skulle gå i uppfyllelse genom Jesus, som proklamerade det. Jag skulle tro att Jesus, vid det här tillfället i Nasaret, var omkring 30 år gammal. Evangelisten Lukas återger sammanhanget så här i kapitel 4, vers 16 och följande: ”På sabbaten gick Han till synagogan som Han brukade. Han reste Sig för att läsa ur Skriften, och man räckte Honom profeten Jesajas bokrulle. När Han öppnade den, fann Han det ställe där det står skrivet:

Herrens Ande är över Mig, ty Han har smort Mig, till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt Mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.”

MUSIK

Varför Lukas inte återger Jesajas profetia exakt i sin ordalydelse, vet jag inte. Kanske beror det på översättningsarbetet under tidernas lopp, med ett skiftande språkbruk från hebreiska och grekiska - och slutligen till vårt språk. I huvudsak uttrycker de båda texterna i alla fall samma sak, även om ordvalet är olika. Sammanhanget be-skriver avsikten med det missionsuppdrag som Jesus kommit för, och den andliga utrustning som Gud gett Honom för att genomföra uppdraget.

Jesajas profetia låg alltså hundratals år tillbaka i tiden, men det Jesus säger här och nu -när Han sitter och läser i synagogan i Nasaret- är inget uttryck för vad som ska komma först i en avlägsen framtid, utan betyder helt enkelt att lagens bud, föreskrifter och gärningslära -denna dag- växlades över till Guds nåd och barmhärtighet. Från och med nu är alltså Messias-tiden inne. ’Den fångne’ kunde bli fri från syndens band och få kontakt med Gud. Det var EN STOR DAG som här inledde Nådens År - med Jesus Kristus, judarnas Messias och allas vår Frälsare i centrum. Vägen till Gud och alla människors möjlighet till Guds Nåd, räddning och frälsning är, med Jesu ord om profetians uppfyllelse, så att säga under ’beredning.’ Om Jesu födelse var det 1:a steget i Guds frälsningsplan, så kan man kanske säga att Johannes Döparens upp-drag att bereda vägen för Herren var det 2:a steget, och den här händelsen det 3:e. Slutsteget, med Jesu död och seger över det onda på Golgata kors, skulle komma den dag förlåten brister, men här proklamerar Jesus att Nådens År är inne.

MUSIK

Att Jesus, den där sabbatsdagen i synagogan, proklamerade ett Nådens År från Herren, var ju någonting enastående, fantastiskt och underbart – tycker väl vi – sena tiders barn. Men alla de som hörde Jesu ord vid det där tillfället, var minsann inte lika begeistrade. Lukas skriver i det 4:e kapitlets 22:a vers: ”Alla vittnade mot Honom (alltså mot Jesus) och häpnade över de nådens ord som utgick från Hans mun.”

Varför vittnade man emot Jesus?

Jo, därför att de som lyssnade började tänka på vem de TRODDE att Jesus var. Alltså inte vem Han verkligen var, för de visste inte att Jesus samtidigt var både Guds Son och Människoson.

”Är inte Han Josefs son?” sa de.

De kunde inte fatta att Messias kunde uppträda i sin egen hemstad, där han bott och arbetat som timmerman. Deras förundran och eventuella hängivenhet blåste därför mer eller mindre bort, och de blev i stället tveksamma och fientligt inställda.

Apropå att bli förkastad i sin hemstad, så skriver evangelisten Markus också om att många som hörde Jesus undervisa i synagogan häpnade och frågade: ”Var får Han detta ifrån, och vad är det för visdom Han har fått, så att Han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte Hans systrar här hos oss?

Och de tog anstöt av Honom” står det. Men Jesus sa till dem: ”En profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj” (Mark 6:2-3).

Hur är det med dig och mig? Tar vi också anstöt av att Han, Jesus, som är fullkomlig och god, samtidigt förmanar oss så att vi i tid kan korrigera det som är fel i våra liv? ”

Aposteln Paulus skriver till de troende i Korint: ”Pröva er själva om ni lever i tron…”

(2 Kor 13:5). Tar du anstöt av det, så är det kanske dags att ändra synsätt och tacka Gud i stället, för att det finns någon som bryr sig om renheten i ditt hjärtas innersta.

MUSIK

Det är lätt att bli fientligt inställd till sådant som man inte förstår – eller missförstår – eller har förutfattade meningar om. Jag blir själv förvånad över hur lätt mina tankar ’slirar’ ibland, bara för att jag bedömer någon eller någonting innan jag känner till alla omständigheter och förutsättningar.

Jag vet förstås inte hur det är med dig. Kanske behöver vi pröva oss lite till mans…

”Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?” skriver evangelisten Lukas (Luk 12:57).

och i Matteus 7:e kapitel står det: ”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?” (Luk 7:1-3).

Visst är det lättare att se andra människors fel än sina egna. De flesta av oss är väl inte heller så frimodiga så vi vågar låta någon annan tala om för oss vilka fel de tycker att vi har. Men i stället kan vi kanske låta Honom som har ögon som eldslågor skärskåda våra innersta motiv och ’låta Hans ord tränga igenom och va en domare över hjärtats uppsåt och tankar’ som det står (Hebr 4:12). Det gör kanske ont att bli avslöjad, men efteråt skänker Hans kärleks balsam frid och ro i hjärtats innersta.

MUSIK

”Han vet hur vi är skapade, Han tänker på att vi är stoft” skriver psalmisten i den 103:e psalmen (Ps103:14). Det är därför Guds barmhärtighet -som tillhör Guds väsen- är ny varje morgon. Profeten Jeremia, som antagligen är den som har skrivit den bibelbok som vi kallar ’Klagovisorna’ skriver så här i det 3:e kapitlet, vers 22 och 23: ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med Hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är Din trofasthet” (Klag 3:22-23).

Vilken Gud vi har! Han är den mest kärleksfulle i universum. ”Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet” står det (Ps 103:8 -- 1917). När det gäller Jesu återkomst skriver aposteln Petrus i sitt 2:a brev, kapitel 3, vers 9: ”Herren dröjer inte med att uppfylla Sitt löfte, så som en del menar. Nej, Han har tålamod med er, efter-som Han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”

”Men Herrens dag kommer som en tjuv” skriver Petrus. Jag antar att han menar oför-berett och överraskande. Han fortsätter: ”och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gud-fruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter Hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför Honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning” (2 Pet 3:10-15).

MUSIK

Den dag som Petrus kallar ”Herrens dag” eller ”Guds dag” i den text som jag läste förut, blir både en domens och frälsningens dag. Att dagen ska komma är ju inte okänt utan omtalas i Skriften på många ställen, både i GT och NT. Men När den ska komma finns, såvitt jag vet, inte uttryckt någonstans.

Det har givetvis undrats och funderats mycket av alla bibelläsare, under seklernas gång, om den här tiden, dagen och stunden, men Jesus sa: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i Sin makt har fastställt” (Apg 1:7 SFB).

Därför kommer det att bli ’oväntat’ – som en tjuv om natten – och därför uppmanas vi också att ständigt vara beredda.

Jesus sa: ”Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt” (Matt 26:41).

Du och jag ska alltså ALLTID hålla oss beredda, och det enda sätt som jag känner till, är att ständigt leva nära Jesus och under blodets beskydd vara starka i Hans kraft, som Paulus skriver till de troende i Efesus, kapitel 6, vers 10: ”Bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. /…/ Gör det under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden” (Ef 6:10-11; 18 SFB).

Det här är alltså en uppmaning till både dig och mig för varenda dag. Tar vi vara på den så kan vi se framtiden an med ljus tillförsikt – både du och jag. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 119:160) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om... Läs mer

 • tisdag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Tess 2:16). Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom... Läs mer

 • onsdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 5:9-10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10 Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • torsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:13) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord (i hans 2:a brev och kapitel 2) där han varnar för ”falska lärare” som kommer att smyga in förödande läror ibland dem som tror. Men innan vi går vidare... Läs mer

 • fredag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 4:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg, så har ett bibelsammanhang från Upp 4:8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar, så vill jag be om Guds Andes ledning. ”Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • söndag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer