10 juni 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Rom 11:29

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om att du ville låta din hand leda mig på det sätt som bara du vet är möjligt - så att mina tankar och ord blir ett utflöde av dina befallningar och kan följas av den Helige Andes kraft och välsig-nelse till uppbyggelse och frälsning för någon lyssnare. Amen.”

Jag börjar med att läsa om utkorelsens hemlighet, och jag läser från den 25:e versen i Romarbrevets 11:e kapitel. Så här skriver Paulus:

”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: ’Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort ALL ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder” (Rom 11:25-27 SFB).

MUSIK

Jag fortsätter läsa från vers 28 i Rom 11:

I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtig-het som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbar-ma sig över alla.

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, Amen.” (Rom 11:28-36 SFB). Vad är det egentligen som Paulus vill lyfta fram med sitt tal om ’utkorelsen’? Jo, Guds utkorelse eller utväljande av sitt egendomsfolk, Israel, när han kallade dem ut ur Egyptens land, är ju en av bibelns centrala sanningar. Och den ’sanningen’ har inte förminskats eller förändrats på något sätt av Israels olydnad. Men Paulus skriver: ”Israel är inte alla som kommer från Israel och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn” (Rom 9:6-7 ). Alltså är löftets barn Guds Israel. I romarbrevets 3:e kapitel skriver Paulus: ”Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig! Låt det stå fast att GUD ÄR SANN och varje människa en lögnare...” (Rom 3:3-4 SFB).

MUSIK

Paulus talar alltså om att Israel visserligen inte har förstått och tagit till sig evangeliets sanning om rättfärdigheten från Gud -genom tron på Jesus- men de är älskade ändå för deras fäders skull, alltså Abrahams, Isaks och Jakobs skull. Men att de är älskade betyder ändå INTE att de allesammans blir frälsta genom Guds barmhärtighet.  

Guds förbundslöfte garanterar inte frälsning för hela Israels folk, eftersom det jordiska Israel inte är detsamma som det andliga Israel. Den dag de vänder om i sina hjärtan och ’ser upp till mig, och ser vem de har stungit’ som Sakarja profeterar (Sak 12:10) då blir det -en förändringens och en frälsningens dag- men tyvärr bara för en rest eller kvarleva av Israel. ”Om Israel utropar Jesaja: ’Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst’” (Jes 10:22, 23; Rom 9:27).

Den allmänna principen för Guds utkorelse (enligt Rom 9:8) är att det INTE är köttets rätt utan löftets kraft som gör en människa till ett Guds barn. Det är alltså inte genom härstamning och traditionell födelse utan genom en andlig pånyttfödelse, som man får nytt liv och blir ett Guds barn. (Joh 1:12-13). Israel trodde att de för sin frälsning kunde förlita sig på att de var Abrahams ’barn’ – medan sanningen är den att även om de, i fysisk mening är naturliga ättlingar till Abraham, så garanterar det INTE att de också har ett sådant andligt släktskap med honom, som automatiskt gör dem till Guds barn. Israel förkastade Guds väg till frälsning, det vill säga att den skulle tas emot i tro, och därför stötte de sig mot stötestenen - Jesus.

MUSIK

Jesaja profeterade och sa: ”Så sade Herren till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga

(Jes 8:11-15 -- SFB).

Det här med att budskapet om Jesus skulle bli en stötesten, enligt Jesajas profetia, blir helt tydligt och klart i Antiokia under Paulus första missionsresa. Han uppmanade då dem bland folket som ville tro - att förbli i Guds Nåd. Men när judarna såg att nästan allt folket i staden, samlades i synagogan på sabbaten för att lyssna till Herrens ord, så blev de avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas till dem: ”Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss: ”Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns”

(Apg 13:46-47; Jes 49:6).

Sin kallelse och sina gåvor kan Gud inte ångra men Gud har aldrig byggt sin utkorel-se på människornas gärningar. Han har alltid förbehållit sig rätten att själv utvälja och kalla dem som han vill rädda. Man måste ha klart för sig att Gud kunde ha förkastat hela Israels folk och ändå stått som rättfärdig – eftersom de förkastade hans vägar.

MUSIK

Om inte Gud hade haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel. Den ’kvarleva’ som en gång kommer att stå slutfrälst, blir det genom Guds Nåd och hans suveräna rätt att vara barmhärtig mot dem som han vill vara barmhärtig emot. Mänskliga ansträngningar är inget villkor för Guds barmhärtighet, utan Guds Nåd är helt oberoende av människor och deras motiv. En andlig gemen-skap i tro på Jesus, Guds Son, och uthållig bön, är det enda som jag personligen tror utlöser den Helige Andes kraft.

När Petrus hade blivit kastad i fängelse av kung Herodes så står det att ”församling-en bad uthålligt till Gud för honom.” En Herrens ängel väckte honom i fängelset där han låg och sov - fastkedjad mellan två vakter. Kedjorna föll av händerna på Petrus och ängeln gick före honom ut ur fängelset och räddade honom. (Apg 12:5-10).

Evangelisten Lukas skriver: ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er -sa Jesus- han

kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan (uthållig) tro på jorden?” (Luk 18:7-8 -- SFB).

Jag tänker på bibelns ord om att allt samverkar till det bästa...

”Vi vet” säger Paulus ”att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat” (Rom 28-30).

MUSIK

Den som älskar Gud får alltså räkna sig som kallad efter hans beslut. Gud har också bestämt att vi ska formas efter hans Sons bild -inte fysiskt- men andligt.

Det betyder såvitt jag förstår, att ”Andens frukt (som ska finnas hos oss) är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning” ... ”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden” skriver Paulus i sitt brev till galaterna (Gal 5:22-25).

När man tänker på Guds tilltal till sin församling, genom den Helige Ande, så är ju avsikten med det, att det ska bli till ’nytta’ genom den tröst, uppbyggelse eller förma-ning som tilltalet innehåller. Men om det ska kunna förstås av församlingen måste ju den som talar tungomål -alltså talar hemlighetsfulla ord med Gud- också uttyda det som sägs. Annars kan det inte bli till nytta. Både anden och förståndet behöver ju ljus och inspiration av gudomligt slag, om det ska kunna bli en fruktbärande verksamhet och Paulus talar i sitt första brev till de kristna i Korint bland annat om tacksägelse till Gud och lovsång både i anden och med förståndet. (1 Kor 14:14-19).

Den troende lovprisning och tillbedjan är ”en frukt ifrån läppar som prisar Hans namn” (Hebr 13:15). Har du tagit emot Jesus genom tron i ditt hjärta, då är du ett Guds barn. Låt då din tunga prisa hans underbara namn för frälsningens verklighet. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 30

 • måndag 22 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 1:6 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här andakten ska vi stilla oss vid bibelordet från Johannesevangeliets 1:a kapitel och 6:e vers där det står: ”En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes.” Men innan vi går vidare så vill jag be Gud om... Läs mer

 • tisdag 23 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 1:41 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. De bibelord som är bakgrund till den här andaktsstunden, är hämtade från Joh 1:41 och några av de följande verserna. Det handlar alltså om Jesu första lärjungar, Andreas och Simon Petrus. Men innan jag går vidare, vill jag be om... Läs mer

 • onsdag 24 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Mos 3:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag valt att fördjupa mig lite i texten från 1 Mos 3:13, som handlar om att skjuta ifrån sig sin skuld. T.ex. när Eva hade tagit av frukten på kunskapens träd och Gud frågade henne vad hon hade gjort,... Läs mer

 • torsdag 25 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 4:21; Jes 61:1-2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som har blivit aktuell inför den här stunden är hämtad från Luk 4:21 men har egentligen sitt profetiska ursprung hos Jesaja 61. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning så att allt blir... Läs mer

 • fredag 26 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 23:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En profetia från Jeremias 23:e kapitel är bibeltexten vi ska begrunda i dag. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom Den Helige Ande. ”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om den... Läs mer

 • lördag 27 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mika 5:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Läs mer

 • söndag 28 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 23:6 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Läs mer