23 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(2 Pet 2:13)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord (i hans 2:a brev och kapitel 2) där han varnar för ”falska lärare” som kommer att smyga in förödande läror ibland dem som tror. Men innan vi går vidare in på det här ämnet, vill jag börja med att be om Guds Andes direkta ledning, så att mina tankar och ord får styras helt från Guds egen ’vägledningscentral’.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med två tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter Din absoluta vägledning. Jag ber dels om att själv kunna förstå Ditt ord på rätt sätt, och dels om att kunna förmedla det till den som vill lyssna

– på ett sådant sätt som Du avsåg när Du sände ut Ditt ord. Amen.”

Petrus var ju ögonvittne till det som hände när Jesus gick omkring på vår jord, och han vill förmedla kunskapen om Gud och vår Herre Jesus i ett rikt mått. Petrus talar i sitt andra brev bland annat om att den som tror, i kraft av Guds makt och ”mycket stora löften ska få del av gudomlig natur, sedan vi kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen” (2 Pet 1:4 SFB).

MUSIK

När Petrus i sitt brev talar om ’falska lärare’ så kan det handla om människor som utger sig för att vara profeter och tala ut Guds uppenbarelse, t. ex. om hur framtiden kommer att bli eller hur man moraliskt ska förhålla sig i sitt leverne, så att det kan ’anses passande’ och rätt både i andligt hänseende och som mänsklig beteende-norm. Ofta går en falsk lära och ett omoraliskt leverne hand i hand.

Om sådana falska lärare säger Petrus: ”Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig männi-skor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under” (2 Pet 2:17-19 SFB).

Lögner och falska läror har funnits i alla tider, eftersom det alltid funnits människor som velat bereda sig själva vinning av ett eller annat slag, eller få inflytande och makt över andra människor som de kanske på så sätt kunde utnyttja. Det värsta är att den rena lögnen kan avslöjas ganska lätt, medan halvsanningar är mycket svårare att klara av. Om en lyssnare får sig till livs en sanning, som han eller hon tidigare accepterat som rätt och riktig, men som nu kanske vinklas på ett nytt sätt, eller kombineras med ett annat påstående, som man inte övervägt eller tagit ställning till förut, så är det mycket lätt att bli förvirrad – och förledd till att tro på en senare tolkning eftersom den förefaller trovärdig.

MUSIK

Sammanfattningsvis kan man säga att det går att bli undervisad i en hel del som är både sant och rätt – och ändå bli vilseledd. Om allt detta sker på ett medvetet sätt så är det naturligtvis ’bedrägeri’ rätt upp och ner. Men det kan också vara så att den som undervisar inte själv är medveten om sina felaktigheter eller inte låtit Guds Ande öppet rannsaka budskapet så att eventuella felaktigheter blivit korrigerade. Skriften visar på sådan okunnighet i flera fall.

Evangelisten Lukas skriver också i Apg 14:16 om Gud att ”Han har under gångna släktled tillåtit alla hednafolk att gå sina egna vägar.”

Och i Apg 17 skriver han: ”Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller Han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty Han har fastställt en dag då Han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som Han har bestämt till det, sedan Han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka Honom från de döda” (Apg 17:30-31 SFB).

Ytterligare ett skriftställe från Apg. stryker under en sådan omedveten okunnighet. Så här står det:

”Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i Skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop” (Apg 18:24-25). Han blev därför grundligare undervisad om Guds väg, och blev sedan till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro, för han bevisade för judarna att Jesus är Messias.

MUSIK

Jag tror att vi alla behöver bli ’grundligare’ undervisade om Guds väg och om allt vad Gud i sin gränslösa godhet vill välsigna oss, trösta oss och förmana oss med. ”Ty vår kunskap är ett styckverk” som det står i den äldre bibelöversättningen ”och vårt profeterande är ett styckverk (alltså begränsat) men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna som är ett styckverk” (1 Kor 13:9 -- 1917).

I sitt brev till efesierna skriver Paulus också och förmanar oss om Andens enhet under all olikhet i Andens gåvor: ”Ty Han (Gud) ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så blir fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till Honom som är huvudet, Kristus”

(Ef 4:12-15 – 1917).

I sitt första brev till Guds församling i Korint skriver Paulus att ”kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger” (1 Kor 8:1).

Vidare: ”Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av Honom” (1 Kor 8:2 SFB).

För min egen del har jag en ständig bön om att Gud ska styra mig genom Sin Ande så att jag tänker och talar rätt och gör det som är rätt i Guds ögon.

MUSIK

Någon har sagt att gränsen för vår kunskap går där vi inte vet vad vi inte vet… och det är nog riktigt, men jag bekymrar mig inte så mycket för det, utan gläder mig mer över att det finns en som har all kunskap.

Paulus skriver följande ord till de troende i Kolosse: ”Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er /---/ och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.

I Honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda” (Kol 2:1-3 SFB).

Det är underbart att kunna förtrösta på Honom som vet allt och har all makt i Sin hand - och som älskar oss. Han har sagt att vi får vara Hans barn och kan vila lugnt och stilla i en absolut övertygelse och förvissning om att Han håller allt i sin hand. Ingenting, varken i himlen eller på jorden undgår Honom.

Han har skapat oss alla och allt omkring oss, och ingenting ligger dolt för Honom. Han uppehåller också allt med Sin starka hand, och ingenting händer som ligger utanför Hans vilja.

Vår Fader är Allsmäktig och vill alla människor väl. Problemet med allt elände i världen är inte att Gud vill det onda eller saknar makt, utan att människorna som fått en fri vilja, använder den på fel sätt. Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad, men om människorna inte själva vill veta av Gud och Hans vägar, så vet i alla fall inte jag hur det ska gå till att tillrättavisa dem.

MUSIK

Aposteln Petrus säger i sitt 2:a brev -som jag citerade i inledningen- att: ”Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda.

De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn.” (2 Pet 2:12-14 SFB).

Aposteln Petrus vill med sina ord väcka vårt rena sinne och skriver att vi ska tänka ”på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ”Hur går det med löftet om Hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag är för Herren som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, Han har tålamod med er, eftersom Han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig” (2 Pet 3:1-9 SFB). Käre vän som lyssnar! Ta till dig förmaningsorden medan det är tid.

MUSIK

Veckans andakter, v 37

 • måndag 11 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Joh 15:11) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället har jag som utgångspunkt valt några bibelord från Joh 15 där Jesus talar om hur och varför vi ska förbli i Honom. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha vägledning och hjälp av den... Läs mer

 • tisdag 12 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ef 6:10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibelorden som jag har valt för det här tillfället är hämtat från Paulus brev till Efesierna (Ef 6:10) och handlar om den vapenrustning som Gud har berett för oss, mot det ondas attacker. Men för att allt ska bli rätt tänkt och... Läs mer

 • onsdag 13 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 16:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Utgångspunkten för den här stunden har jag hämtat från Apg 16:9 som handlar om ’Andens ledning’ för Paulus och Timoteus. För att Guds Ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sådan kraft som behövs för att det ska nå fram till... Läs mer

 • torsdag 14 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ef 4:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds Ande, den Helige Ande. Men, för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börjar därför med att be om det. ”Gode Gud. Jag kommer inför Dig med en... Läs mer

 • fredag 15 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 12:6 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i 1 Kor 12:6. Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, vill jag börja med att be ännu en gång om Guds... Läs mer

 • lördag 16 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 6:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska vi se lite på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig, så börjar jag med att be Gud om vägledning. ”Gode Gud. Du vet redan vad jag har i sinnet att tala... Läs mer

 • söndag 17 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 3:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag försöka tala om Andens stilla röst, t ex när Han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds Andes styrning och vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. ”Gode Gud! Jag kommer inför... Läs mer