21 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(1 Tess 2:16).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, förföljdes av sina egna judiska landsmän, som själva trodde på Mose lag och en egen rättfärdighet genom laggär-gärningar. Det är bakgrunden när Paulus skriver: ”…de hindrar oss att predika för hedningarna, så att dessa blir frälsta. SÅ fyller de ständigt sina synders mått” (1 Tess 2:16). För att allt nu ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, ber jag om Guds ledning.

”Gode Gud! Du ensam vet allt och känner till alla samband. Därför vet Du också hur Ditt ord ska förstås. Jag ber om Din Hjälp att tänka och förmedla allt på rätt sätt så att det blir förstått så som Du vill, till vägledning för oss allesamman. Amen.”

När jag tänkte på Paulus ord: ”Så fyller de ständigt sina synders mått” så kom det för mig att syndens mått eller utrymmet för synd, kanske varierar mellan olika människor. Inte så att jag tror att synden i sig själv kan mätas -för synd är otro- sa Jesus, men öppenheten i hjärta och sinne för ett syndigt handlande PÅ GRUND AV OTRO, kan kanske vara större eller mindre. Det jag menar är att, precis som den troende kan bli ”alltmer” uppfylld av Guds Ande när ’egenrättfärdigheten’ i hjärtat krymper och lämnar mer utrymme för Anden, så kan synden också växa till som en cancersvulst i den icke-troendes innersta, så att t.o.m. medvetandet om personlig synd försvinner efter hand.

MUSIK

När en människa, av Guds Ande, gång på gång manas till omvändelse, men slår dövörat till och säger NEJ i sitt innersta, så hårdnar hennes sinne steg för steg, så att hon till sist förlorar sin andliga känslighet. Samtidigt tror jag också att hon, genom sitt eget handlande, förhärdar sitt hjärta, och till slut förlorar sin möjlighet till omvändelse.

Det är inför det allvaret Skriften är så tydlig och säger: ” I dag, om ni hör Hans röst, så förhärda inte era hjärtan” (Hebr 4:7 SFB).

Jag tror att den Helige Ande är den som ENSAM, i kraft av Guds Ords ljus, kan upp-lysa en människas hjärta om Jesus Kristus och Honom som den korsfäste Frälsaren, så att hon blir medveten om sin personliga synd, sin skuld och behovet av förlåtelse. Hebréerbrevets författare skriver: ” Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skar-pare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr 4:12 SFB). Om en människa säger JA till evangeliets budskap i sitt hjärtas innersta, så kommer hon till tro, och hennes döda ande får liv. Om hon hört budskapet, i kyrkan eller via radio, TV eller Internet, saknar ju betydelse. Kanske har hon själv läst Bibeln på egen hand, eller kommit till tro genom en Alpha-kurs. Oavsett hur det har skett, så blir hon rättfärdiggjord genom tron och genom att bekänna Jesus som Herre, blir hon frälst.

MUSIK

Säger man NEJ till budskapet om Jesus i sitt hjärta, så händer ingenting av detta som jag nu försökt förklara -att hennes ande får liv- utan människans ande är då fortfarande död. Den går då evigt förlorad, eftersom den saknar gemenskap med Jesus Kristus – Livets Furste.

Eftersom synden kan förlåtas på ett ögonblick så som det t. ex. skedde med rövaren på korset (Luk 23:40), så kan det omvända också ske, dvs att den troendes syndfria liv och leverne blir lika den orättfärdige syndarens.

Profeten Hesekiel lyfter fram just det här förhållandet att den som syndar ska dö och säger: ”Om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han förvisso leva och inte dö. /---/ MEN när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort skall då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort skall han dö” (Hes 18:21, 24 SFB).

Den traditionella judendomen bygger ju sin rättfärdighetslära på Mose lag och de lag-gärningar som den föreskriver. Man vill alltså inte tro på den rättfärdighet som vinns genom tron på Jesus, eftersom man inte vill tro att Jesus är Messias. De Messianska judarna däremot, har ändrat sin fokusering - från rättfärdiggörelse genom laggärning-ar - till rättfärdighet genom tron på Jesus, och ’hjärtats omskärelse genom Anden’.

MUSIK

Paulus skriver till Galaterna: ”Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek” (Gal 5:3-6 SFB). Den som tror på goda gärningar som en ’biljett’ till himlen – tror fel.

Till romarna skriver Paulus: ”Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud” (Rom 2:28-29 SFB).

Till korintierna och galaterna skriver Paulus också att det som har avgörande betydel-se är att man är en ny skapelse och håller Guds bud (1 Kor 7:19 och Gal 6:15 - SFB) - avgörande är alltså inte den kroppsliga omskärelsen, utan ’själens omskärelse’ i tro.

Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2 och vers 10: ”Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt” (Jak 2:10 SFB).

I sitt brev till romarna skriver Paulus: ”Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, MEN de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.” (Deras goda gärningar leder dem inte till någon rättfärdighet från Gud.)

”Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror” (Rom 10:1-4 SFB).

MUSIK

I anslutning till Paulus ord om ’syndernas mått’ kom jag att tänka på den uppenba-relse som Johannes fick på ön Patmos om de gyllene skålar som lyftes fram av de 4 väsendena och de 24 äldste, inför Gud och Lammet. Skålarna är ”fulla av rökelse, som är de heligas böner” står det (Upp 5:8 SFB). Om jag förstår bibelordet rätt så är de heligas böner detsamma som Guds folks böner - alltså dina och mina böner.

När Lammet, Jesus Kristus, tar bokrullen ur Guds hand så utlöses en lovsång och en tillbedjan som övergår ALLT vad man känner till av det slaget på jorden. När de heligas böner frambärs av de äldste och de 4 väsendena inför Gud och Lammet, så börjar de sjunga den nya sången till Kristus - Offerlammet.

De sjöng så här:

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med Ditt blod har Du köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden” (Upp 5:9-10 SFB).

Tänk att Han, vår Frälsare, Jesus Kristus, Den Helige och Sannfärdige, också är vår broder (Luk 8:21) – Människosonen – som har gett Sitt liv för oss människor.

I min helt överväldigande känsla av ovärdighet vågar jag ibland knappt närma mig Honom, Den Helige, men eftersom Han själv har uttalat de underbara orden i Matt 11:28-29 så vågar jag, därför att i Kristus har en ny väg öppnats, en levande väg direkt till Gud – för dig och mig.

MUSIK

Så här säger Jesus till oss som vill tro på Honom:

”Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:28-30 SFB).

Böneskålarna som samlar upp de troendes böner i himlen lyfts alltså fram inför Gud, Fadern, och inför Lammet, och stiger -tillsammans med rökelse- upp inför Gud.

Så här står det: ”När Lammet bröt det sjunde sigillet (eller ’inseglet’ som det står i den äldre bibelöversättningen), blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud” (Upp 8:1-4 SFB).

Varför det blev tyst i himlen när Lammet bröt det sjunde inseglet, vet jag inte. Kanske hänger det samman med allas vördnad inför Guds närvaro (Jfr Hab 2:20). Eller så beror det på offret av de heligas böner. Innan änglarna kunde blåsa i sina basuner, så skulle de heligas böner frambäras vid offret. Det betyder att det är något av ’offer’ som förknippas med äkta bön. Bön är alltså inte bara den ensammes kamp, utan det finns en himmelsk medverkan att få, och bönen når fram till Gud. Till och med änglar-nas lovprisning får vika undan för tystnaden, så att de heligas bön kommer till sin rätt.

Vi får inte glömma bibelns viktigaste, kortaste vers:”Bed oavbrutet!”(1 Tess 5:17 SFB)

MUSIK

(Endast för predikan i Filadelfia, Höganäs den 15/2 –04 Kl 18.00) Sid 4(4)

Till och med de världsomspännande domarna som, enligt Skriften, (Upp 8:5 ff) nu skulle avkunnas, hölls tillbaka av de heligas böner.

Bönerna och den myckna rökelsen som ängeln la till de heligas böner på guldaltaret framför tronen ”steg från ängelns hand upp inför Gud” står det. När bönerökelsen lades på de glödande kolstyckena, så steg det alltså upp en doftande rök ifrån altaret. ”Ett uttryck för att bönerna blev accepterade av Gud” skriver en kommentator.

Vi kan jämföra vad Hebréerbrevets författare skriver i kapitel 13, vers 15: ”Låt oss därför gå ut till Honom (Jesus) utanför lägret och bära Hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Låt oss därför genom Honom ALLTID frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar Hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till” (Hebr 13:15 SFB).

Innan de sju änglarna gjorde sig redo att blåsa i sina basuner så tog en annan ängel rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Den här ängelns handling är alltså en signal till de sju änglarna att de ska blåsa i sina basuner. Och elden som kastades ner på jorden kom från samma altare som de heligas böner hade offrats på.

MUSIK

Mina vänner! De heligas böner är starkare än någon mörkrets makt. De sätter till och med Guds domar i verkställighet, och det börjar med att den första av de 7 änglarna blåser i sin basun. När den sjätte ängeln blåst i sin basun och de sju åskorna hade talat, lyfte ängeln som står på havet och på jorden sin högra hand mot himlen och svor vid Honom som lever i evigheternas evigheter och sa: ”Tiden är ute” (eller som det står i den äldre bibelöversättningen - 1917): ”Ingen tid skall mer givas!” (Upp 10:6).

>>>Då är Guds hemlighet fullbordad, så som Han har förkunnat i det glädjebudskap Han gett sina tjänare profeterna” (Upp 10:5-7 SFB). Vilket glädjebudskap? Jo, det budskap om ”en stor glädje för hela folket” (Luk 2:10) som Herrens ängel förkunnade den natten när Jesus föddes i Betlehem. Församlingens tidsålder är nu slut och Guds tid av Nåd är (enligt mitt förmenande) nu ute för alltid.<<<<

Om jag förstår det rätt så är vedermödans tid över jorden inne nu. Det betyder att de troendes uppryckande till mötet med Jesus på skyarna, kommer att ske efter veder-mödan och INTE före. Jag har ingen särskild uppenbarelse från Gud över det här, utan det är vad jag av bibeltexterna personligen kommer fram till.

Den här frågan om när uppryckandet kommer att ske har man ju funderat och undrat mycket över under århundradenas gång. Jag konstaterar bara att för den som tror på Jesus och har bekänt Honom som sin Herre, finns det bara en RÄTT sak att göra.

Enligt orden till församlingen i Syrna: ”Var trogen intill döden så skall Jag ge dig livets krona” (Upp 2:10 SFB). Och i brevet till församlingen i Filadelfia står det:”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar Din krona” (Upp 3:11 SFB).

Vaka och bed! Ingen vet dagen eller stunden. Ingen utom Gud, Fadern, själv.

Försök inte att förstå – stå bara fast i Din tro! AMEN.

Veckans andakter, v 36

 • måndag 4 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Nu för tiden förekommer det ofta hälsoprofeter i media av olika slag, som propagerar för det ena eller det andra man ska göra eller undvika, för att få ett långt liv. Därför tänkte jag att se efter vad Bibeln har att säga om det. Men först ska... Läs mer

 • tisdag 5 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker försöka lyfta fram en fråga som ställts i alla tider – nämligen varför den gudfruktige drabbas av lidande. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på rätt sätt så måste jag börja med att be om den Helige Andes vägledning och... Läs mer

 • onsdag 6 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om de ”budbärare” som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit Han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning. ”Gode Gud. Du känner till vad jag... Läs mer

 • torsdag 7 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt skall bli rätt från början till slut så vill jag börja med att be om Guds... Läs mer

 • fredag 8 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån i dag är hämtad från Apg 8:8 och handlar om Filippus i Samaria. Men innan jag går in i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning genom den Helige Ande. ”Gode Gud. Du känner alla mina tankar och ord. Låt... Läs mer

 • lördag 9 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Utgångspunkten för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är bibelns text från Apg 19:11 där det står att: ” Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer…” Men för att ska bli rätt tänkt och utsagt börjar jag med att be... Läs mer

 • söndag 10 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 8:33 – Bibel 2000) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag tänker utgå ifrån inför den här stunden, är hämtad från Apg 8:33 men är en återgivning av Jesajas profetia om Jesus – ’en smärtornas man’. Jag börjar med att be om Guds Andes styrning av mina tankar... Läs mer