10 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Apg 8:33 – Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag tänker utgå ifrån inför den här stunden, är hämtad från Apg 8:33 men är en återgivning av Jesajas profetia om Jesus – ’en smärtornas man’. Jag börjar med att be om Guds Andes styrning av mina tankar och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt.

”Gode Gud. Jag kommer på nytt inför Ditt ansikte med en bön om att Du ska låta Din barmhärtighet och Nåd vila över mig, så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det som Du vill ha sagt till oss alla i dag. Amen.”

Det bibelställe som jag vill koncentrera mig på är alltså Apg 8:33 där det står så här

i den nya bibelöversättningen, Bibel 2000, som enligt uppgift ligger närmast den ursprungliga (hebreiska) grundtexten:

Genom förödmjukelsen blev Hans dom upphävd. Vem kan räkna Hans efterkom-mande, när Hans liv nu upphöjs från jorden?” (Apg 8:33 – Bibel 2000).

Evangelisten Lukas, som också har skrivit texten i Apostlagärningarna, har i den här versen från Apg 8:33 citerat profetian i Jesaja 53:8 där det enligt grundtexten står:

Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade Hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott” (Bibel 2000).

MUSIK

Jesus, Guds lidande tjänare - smärtornas man - blev enligt Skriften fängslad, dömd och bortförd utan skuld. Tvärtom botade Han och hjälpte alla andra. Men för att änglarnas budskap om Honom, som mänsklighetens Frälsare, och profetians ord av Jesaja, skulle fullbordas, blev Guds Son, den syndfrie, gjord till synd och förödmjukad på alla sätt. Ondskan fick sitt utlopp i Jerusalem, dels genom översteprästerna och folket och dels genom den romerska ockupationsmakten och Pontius Pilatus som var romersk prokurator och landshövding över judarna – under kejsar Tiberius i Rom.

Av Skriften framgår det tydligt att Pilatus helst hade velat frige Jesus, eftersom han insåg att det vara av avundsjuka som översteprästerna och de äldste dels ankla-gade Honom, och dels övertalade folket att låta döda Honom (Matt 27:12, 20). Men Pilatus var svag och kunde inte stå emot översteprästerna, rättstjänarna (Joh 19:6) och folkmassan som skränande ropade att de ville ha Jesus korsfäst. Pilatus förstod att Jesus var oskyldig. Han tvättade därför sina händer i folkets åsyn och sa: ”Jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det.”

Allt folket svarade: ”Hans blod må komma över oss och över våra barn.”

Då lät Pilatus gissla Jesus och utlämnade Honom till att korsfästas (Matt 27:24-25).

Trots att Jesus alltså var fullständigt oskyldig, så blev Han förödmjukad, dömd och straffad FÖR SITT EGET FOLKS brott (2 Kor 5:21). Därför upphävdes också Guds dom och förbannelsen bröts, när Jesus, i lydnad under Guds vilja, dog på korset.

MUSIK

I Mose lag står skrivet: ”En Guds förbannelse är den som har blivit upphängd” (5 Mos 21:23 SFB) och Jesus sa: ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den” och inte en prick i lagen skall förgå (Matt 5:17-18).

Men när Jesus hängde på korset sa Han: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör” (Luk 23:34).

Allt detta som skedde, var både ett justitiemord av första klass (genom Pilatus) och dessutom ett brott mot Guds universella lag (genom Döden) att döden skulle vara en syndens påföljd. ”Syndens lön är döden”, står det ju (Rom 6:23; Jfr 1 Mos 2:17), men Jesus blev för det första oskyldigt dömd av Pilatus och för det andra blev Han, helt i strid mot Guds lag, ’mottagen’ av Döden i dödsriket. Och det var ett så allvarligt och ödesdigert misstag, så hela dödsriket kom i stor vånda över det brott som hade begåtts mot Guds tydliga anvisningar. Detta hade visserligen aldrig hänt tidigare – men i sig ursäktade inte det ändå, på något sätt, Dödens handlande.

Jesus stod därmed som Segerherre i denna den största strid mellan Liv och Död som utkämpats sedan Gud skapade universum. Det goda hade övervunnit det onda. Döden hade i och med detta mist sin makt och Jesus tog därför med sig nycklarna till Döden och Dödsriket när Han, genom Guds kraft, uppstod från de döda.

MUSIK

Jesu underbara seger tonar fram när sångaren sjunger:

”Stilla när törnet dig sårar, här på Din vandrings stig, Och om du fäller tårar, Jesus är ändå din frid. Stilla oroliga hjärta, när du hör Frälsarens röst. Mitt i all oro och smärta, finner du vila och tröst.”

Paulus skriver i sitt brev till Filipperna (2:5 ff Karl XII:s bibel ’Reformationsbibeln’):

”Var så till sinnes som Kristus Jesus var, vilken, då Han var i Guds gestalt, inte räknade det för ett byte att vara jämlik Gud, utan utblottade Sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Till det yttre var Han som en människa, och ödmjukade Sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset.

Därför har också Gud upphöjt Honom och gett Honom namnet som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära” (Fil 2:5-11 Ref.bibeln).

Jesus blev alltså befriad från Guds dom över synden och den förbannelse som enligt lagen häftade vid den som blev upphängd på trä. Jesus triumferade därmed totalt i Sin seger över det onda. Eftersom Gud accepterade det oskyldiga offret på korset som lösen för mänsklighetens synd, så är Jesu seger också giltig i alla tider och under alla förhållanden och kan ALDRIG i evighet rättvist ifrågasättas av någon.

Aposteln Paulus skriver: ”Därför har Gud upphöjt Honom över allt annat och gett Honom det namn som står över alla andra namn, för att ALLA knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära” (Fil 2:9-11 Bibel 2000).

MUSIK

Jesu död på ett kors utanför Jerusalem, som i förstone såg ut att vara det ondas slutliga seger över det goda, visade sig alltså – ’vid närmare påseende’ vara precis tvärtom. Och för mänsklighetens vidkommande slutade det hela heller inte där.

Eftersom Döden hade överträtt sina befogenheter, så blev den fullständigt ’avväpnad’ när Jesus tog med sig nycklarna till både döden och dödsriket och uppstod från de döda senare, på tredje dagen.

Uppståndelsen var förutsagd bl a i Psalm 16:10 och när Jesus efter sin uppståndelse samtalade med Emmaus-vandrarna sa Han (Luk 24:26 Bibel 2000): ”Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i Sin härlighet?” Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade Han för dem vad som står om Honom överallt i skrifterna.” (Jfr profeterna Jona 2:1; Hosea 6:2 samt Jesaja 53:9-12).

När uppståndelsetron togs upp av sadduceerna, Jerusalems högre prästerskap, sa Jesus: ”Att de döda uppstår, har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för Honom är alla levande” (Luk 20:37-38 Bibel 2000).

När Jesus undervisade sina lärjungar (Mark 8:31) om att Människosonen måste lida mycket, förutsade Han också sin egen uppståndelse och sa rakt på sak: ”Han måste dödas och uppstå efter tre dagar.”

MUSIK

När Gud uppväcker Jesus från de döda, så proklamerar Gud därmed också att Han godtar Jesu försoningsverk. Jesu uppståndelse är alltså realbeviset för Hans döds försoningsvärde. Därför kan Skriften säga att Han uppstod till vår rättfärdiggörelse (Rom 4:25 och 8:33).

Om inte uppståndelsen vore ett faktum, så hade vi ingen garanti för att Gud har godkänt Jesu Kristi offer på korset.

Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna (1 Kor 15:17-26): ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa (Adam) kommer också uppståndelsen från de döda genom en männi-ska (Jesus Kristus). Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid Hans ankomst, de som tillhör Honom. Sedan kommer slutet, när Han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har Han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty Han måste härska tills Han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty ’allt har Han lagt under Sina fötter.”

Jesus sa (Joh 11:25): ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer