21 mars 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Mark 9:47

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från slutet av evangelisten Markus kapitel 9 hämtar jag texten om sådana frestelser och förförelser som kan hindra oss från att komma in i Guds rike. Men innan jag fördjupar mig i det samman-hanget ska jag be om Guds hjälp och vägledning, så att jag kan ta ytterligare ett steg på trons väg och förmedla det budskap som Herren vill leda mig till att framföra.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att få del av din Andes vägledning och kraft, så att någon lyssnare i sin tur kan få del av dina välsig-nelser och den frälsning som bär över alla djup av ångest och förtvivlan. Amen.”

Huvudinnehållet i den här texten är att Guds rike är viktigare än allt annat.

Jesus säger enligt evangelisten Markus:

”Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks” (Mark 9:43-48 – SFB).

MUSIK

Den text jag läste handlar här om dem som har förkastat Jesus. Att gå in i det eviga livet är det viktigaste av allt – alltså till och med viktigare än kroppens lemmar. Observera att det är inte alltid som frestelserna kommer utifrån, utan de kan också komma inifrån ens egen syndiga natur. Inifrån förtär då masken och utifrån gör elden det - en domens och straffets eld. Det leder till en dubbel ödeläggelse och ett full-ständigt fördärv för den som har förkastat Jesus.

Det 9:de kapitlets slutverser handlar däremot om den renande elden som bara kan brinna om den får salt som katalysator vid förbränningen. Det handlar alltså här om dem som lever för Gud i en fientlig värld.

”Ty var och en skall saltas med eld” står det. ”Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra” sa Jesus. (Mark 9:49-50 – SFB).

Vad menade han med det?

Jo, eld tillsammans med salt, var välkänt för den tidens beduiner som i sina primitiva ugnar var tvungna att använda salt som en sorts katalysator vid förbränningen av det enda bränslet man hade tillgång till - kamelspillning.

Utan det syre som saltet innehåller så brinner spillningen inte. Men när saltet efter en tid förlorar sin förmåga att vara katalysator, kan det inte användas till någonting annat än att kastas ut och trampas ner.

MUSIK

I sin bergspredikan använder Jesus också bilden av salt. När han undervisar sina lärjungar säger han: ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen” (Matt 5:13-16 – SFB).

Texten betyder sammanfattningsvis att man inte för sin omvärld ska hålla tillbaka varken trons renande förmåga mot moralisk förruttnelse eller det ljus i mörkret som tron på Jesus är.

Jesaja profeterade och sa: ”Dock, natt skall inte förbliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa aktat, men i framtiden skall han låta det komma till ära, trakten utmed Havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.”/…/”Ty

Ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta” (Jes 9:1-2, 6-7 – 1917).

MUSIK

I sitt andra brev till korintierna skriver Paulus: ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkom-ligt lydiga” (2 Kor 10:4-6 – SFB).

Om den andliga vapenrustningen tillägger Paulus: ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävu-lens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldig-heter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga” (Ef 6:10-18 – SFB).

När du och jag en gång har tagit emot frälsning och den Helige Andes förvandlande kraft i våra liv, så är vi skyldiga att föra kunskapen om Jesus vidare till våra medmän-niskor i vår omvärld.

”Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön” står det. ”Ni behöver uthållig-het för att göra Guds vilja och få vad han har lovat” (Hebr 10:35-36 – SFB).

MUSIK

Guds hemliga vishet i Jesus Kristus, är det -enligt min mening- vår skyldighet att föra vidare på det sätt vi kan och med de resurser vi har.

Aposteln Paulus skriver om det så här i sitt första brev till de troende i Korint: ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predika-de Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande” (1 Kor 2:1-10 – SFB).

Om du och jag vill bli använda av Gud för att sprida kunskapen om evangeliet -det glada budskapet om Jesus och honom som korsfäst- för att vi ska kunna få förlåtelse för våra synder och bli försonade med Gud, så har vi en Hjälpare, den Helige Ande, som alltid sätter just den uppgiften främst, dvs att peka på Jesus i alla sammanhang.

MUSIK

Hebréerbrevets författare manar oss till uthållighet, och skriver:

”När vi alltså har en så stor hop av vittnen omkring oss (se kapitel 11), låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss” (Hebr 12:1 – SFB).

”Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att ta den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet och som nu sitter på högra sidan om Guds tron” (Hebr 12:2-1917).

Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet” (Hebr 12:3 – SFB).

Jesus sa: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som INTE älskar mig håller INTE fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Joh 14:23-26 – SFB).

Om du är likadan som jag, så glömmer du nästan lika fort som du läser, men det ska du inte låta hindra dig från att noggrant läsa din bibel varje dag, för det finns en som lagrar ALLT vad du läser i ditt minne – och det är den Helige Ande. Han har också förmågan att lyfta fram det när det finns särskild anledning till det, precis som en dators minne kan förses med information av olika slag och tas fram vid behov. Men om du INTE läser så lagras heller INGENTING av Gudsordet i ditt minne, och du har ingenting som den Helige Ande kan påminna dig om när det behövs i ditt liv. Glöm inte det min vän! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer