5 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte att vi en stund framåt skulle tala om människans synd och syndens ursprung, så som kristen tro i Bibeln visar oss den - i all sin ohyggliga verklighet.

Låt oss först som sist klara ut att ’synd’ inte är detsamma som att göra eller underlåta någonting som har med 10 Guds Bud eller Lagen i Gamla Testamentet att göra, eftersom synden fanns långt innan Gud gav lagens tavlor till Mose på berget Sinai eller Horeb, som det också heter.

Det senare skedde ju vid ett uppehåll i Israels folks ökenvandring, efter befrielsen från Egypten och slaveriet där under 430 år (3 Mos. 26:46-ff samt 5 Mos 5:2 - Bibel 2000).

Synden, i betydelsen ’avvikelse från någon norm’, har alltså ingenting primärt att göra med lagens bud, utan medvetandet om vad som är rätt och fel, finns sedan skapelsens morgon i människans samvete. Lagen ger bara kännedom om synden (Rom 3:20 1917).

Skriften säger: "Lagens ord riktas till dem som äger lagen", det vill säga till judarna (Rom 2:19 - 2000), för att varje mun skall tystas och hela världen underkastas Guds dom.

MUSIK

Vi, som är hedningar -i judarnas ögon- har alltså inte Mose lag som vår norm, och är inte heller underkastade den. Men -och detta får vi inte gå vid sidan av- Paulus skriver om oss att "om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan" (Rom 2:14-16 - Bibel 2000).

Synden får alltså sitt vittnesbörd av samvetet.

Jesus Kristus, Guds Son, som kom för att uppfylla lagen till punkt och pricka, har ändå en annan förklaring till vad som är synd, och säger genom evangelisten Johannes i Nya Testamentet, att när Den Helige Ande kommer "skall Han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig" (Joh 16:9 - Bibel 2000).

Vi har ibland fått för oss att göra upp listor på vad vi får göra och vad vi inte får göra - det vi kallar "syndkataloger". Men Jesu ord om vad som är synd - alltså OTRO - tar för alltid bort det berättigade i sådana s.k. syndkataloger.

Den välkände förkunnaren Sven Reichman sa vid ett tillfälle att om vi överhuvudtaget ska ha syndkataloger, så ska det bara finnas en enda paragraf i den, och där ska det stå "Du ska inte göra några syndkataloger".

Synd är alltså OTRO - Jag upprepar Jesu ord "Synd: de tror inte på mig."

MUSIK

När uppkom då den "arvssynd" som en del talar om att till och med nyfödda barn måste befrias från? Vad som är bakgrunden till den tankegången, är i vart fall för mig helt främmande. Varje barn har ju enligt Skriften en egen ängel som alltid ser Guds ansikte.

För det första så har synden inte haft någon evig existens, varken i Gud eller vid sidan av Gud. Guds helighet är ju den stora motsatsen till synd. Skriften säger: "...alla Hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är Han" (5 Mos. 32:4 - Ps 92:16 - 1917). "Gud är ljus och intet mörker finns i Honom" (1 Joh. 1:5 - 1917).

Skriften lär inte heller att synden har existerat från evighet vid sidan av Gud som ett syndens rike i opposition mot Guds herradöme. Då skulle ju inte Gud vara den Allsmäktige. Då skulle hela tillvaron vara något som stod i strid med sig självt. Gud har inte heller skapat människan ond eller med någon nödvändighet att synda. Tvärtom såg ju Gud sin skapelse som god. Skriften säger: "Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott" (1 Mos. 1:31 - Bibel 2000). Synden är alltså ingenting som från början tillhör Guds skapelse utan är en fördärvande makt som kommit in i skapelsen.

MUSIK

Bibeln talar om att synden uppstod bland de änglar som inte behöll sin höghet (Jud. vers 6 - Bibel 2000). Redan före människans syndafall i Edens lustgård fanns alltså synden i universum, och började med att en av änglafurstarna föll och drog med sig en stor skara i fallet (Upp 12:7-9 - Bibel 2000).

Att synden är en påtaglig, negativ och destruktiv verklighet talar Skriften om, men det är för oss människor obegripligt och oförklarligt, hur synden kunde uppstå hos väsen som vi förutsätter var syndfria - eller varför Gud tillät att det skedde. Såvitt jag förstår så är sanningen den att synden inte kan förklaras med mänskliga ord, för den är helt irrationell och en lika klar motsats till Guds rättfärdighet, som mörkret är till ljuset.

Att söka en förklaring till något som är dårskap och andligt oförnuft tror jag därför inte att vi ska försöka oss på. Skriften säger (Pred 7:26 - Bibel 2000): "Jag föresatte mig nu att undersöka och utforska, att söka visheten och meningen. Jag insåg att ondska är oförnuft och dåraktiga handlingar vanvett."

Det enda vi kan konstatera är att synden existerar. Det är också lättare att förklara vår synd än att förklara Adams. Vi frestas, dras och lockas av en fallen natur - men det hade ju inte varken Adam eller Eva - före syndafallet.

Det finns också hos oss människor en sorts okunnighet eller ovetenhet, som är en förutsättning för att människan ska kunna bli frälst. Jesus bad ju för sina bödlar och sa: "Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör" (Luk 23:34 - Bibel 2000). Människans synd är alltså inte ursprunglig - på något sätt, utan en följd av att hon blev förledd av en fiende till Gud. Därför kan Gud också komma människan till hjälp och rädda henne. Jag vet inte, men kanske var synden ett måste, för att Guds frälsande kraft ska ha ett mål, och Guds kärlek kunna nå fram till människan. När hon tagit emot Guds kärlek genom Jesus Kristus, först då kan hon ju gensvara i sin kärlek till Gud. Och jag tror att det är det som är Guds syfte med alltsammans. Att få ett kärlekens uppriktiga gensvar från dem som Han kallar och vill ha gemenskap med - som en brud till sin brudgum.

MUSIK

Många människor vill i sin självgodhet inte erkänna någon synd. Det är ju en anklagelse mot hennes "människovärde" anser hon. Ska hon gå med på att hon har syndat så är det ju kränkande för människovärdet, säger hon, och hon nedvärderas då som människa. Hon speglar sig alltså i sin egen inbillade godhet, eftersom hon efter synda-fallet inte är god och inte heller har någon godhet att berömma sig av. Man inbillar sig så gärna att man duger som man är, utan att acceptera den rättfärdighet man av nåd får som en gåva av Gud - men det är ju just det man inte gör - inte i Guds ögon i alla fall. Jesus betalade därför den lösen som krävdes för din rättfärdighet, när han gav sitt liv för dina och mina synder på korset. Det enda man duger till - när man är som man är - det är att bli väckt av Guds Ande och med sin egen vilja sedan vänder om - till Gud.

Omvändelsen betyder ju att man i tro, på Jesus, vänder om från att vara ett djävulens barn och vandra på hans vägar, till att vara ett Guds barn och vandra på Guds vägar. Det undret, som är absolut revolutionerande för människans inre andliga liv, det sker vid den andliga pånyttfödelsen som Jesus talade med den judiske rådsherren Nikodemus om (Joh 3:3-6). Den nya födelsen är ett absolut måste för den som vill bli ett Guds barn.

MUSIK

Guds förlåtelse för synden, är inte en mänsklig "rättighet" som man i sin mer eller mindre fromma inställning bara ber Gud om. Nej, Guds rättvisa och rättfärdighet krävde mer än så, för att universell rätt skulle kunna skipas. Människorna hade brutit Guds förbund genom sin synd, och relationen mellan Skaparen och hans skapelse var därför bruten - inte av Gud - utan av oss. Livsgemenskapen fanns då inte heller kvar, och det spelade inte längre någon roll vad människan än försökte göra för att återställa gemenskaps-förhållandet. Loppet var helt enkelt "kört", som man uttrycker sig idag, och det fanns ingen återvändo. Det gick tyvärr inte att vrida klockan tillbaka och försöka få det gjorda ogjort. Vad kunde människan göra, i det läget? Svaret är: ABSOLUT INGENTING! Gud är Ande, ljus och absolut renhet. Människan kan bara nå Guds ande i en gemenskap av rättfärdighet. Men den vägen till Gud hade ju människan själv ställt sig utanför, och den kunde bara återställas genom att blod offrades - på Jesu kors. DÅ rämnade förlåten i templet mitt itu, uppifrån och ända ner står det i Skriften, och vägen som varit stängd till det allra heligaste - till Gud och det eviga livet - öppnades igen. Det är därför Jesus säger om sig själv, att "jag är vägen..." Eftersom Jesus var absolut syndfri var han också rättfärdig inför Gud, och kunde återknyta det ”blodsband” som klipptes av genom synden och som befläckat hela människosläktet. Alltså genom en enda människas synd – d.v.s. Adams - bröts gemenskapen och genom en enda människas rättfärdighet - JESUS - återlöstes människan och fick tillbaka sin frihet att välja gemenskapen med Gud i tro på Jesus. Vägen till Gud går därför alltid genom Jesus och den offerdöd han led på korset. Vill du acceptera den sanningen i ditt hjärta och säga ditt JA till Jesus, så gäller Jesu försoning för dig också. Det är Guds gåva av nåd. Vill du inte acceptera Jesus som Din Herre i ditt hjärtas innersta, så finns det ingen annan väg. Detta är kristen tro om synd och nåd, för att ingen människa ska kunna berömma sig av att ha nått fram till Gud på sin egen väg. Jesus är vägen till Gud, sanningen om Gud och det eviga livet i Gud.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer