5 november 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Jag vill börja med att läsa bibelns ord från profeten Sakarja. I det 4:e kapitlets 6:e vers står det så här: ”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot” (Sak 4:6 – 1917).

Jag ber om vägledning i texten, så att Herrens ord blir beklätt med kraft genom den Helige Ande – och inte genom någon egen mänsklig tanke eller förmåga.

”Herre Jesus! Jag är helt utan egen uppfattning om hur Du vill att den här texten ska förstås. Men jag är övertygad om att när Du sände ut Ditt ord, så var det med en bestämd avsikt. Herre, låt den avsikten få framträda i ett klart ljus för allas våra hjärtan, så att vi kan se Din härlighet. Tack för att Du hör min enkla bön. Amen.”

Jag vet så mycket som att den här texten handlar om en man som hette Serubbabel – en ättling till kung David. Enligt kung Kores befallning, ledde han det första tåget av judar tillbaka till Jerusalem för att bygga ett Herrens hus – efter fångenskapen i Babel, omkring 550 år före Kristus. Han förde också tillbaka alla de heliga kärl som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalems tempel. Av den anledningen fortsätter profeten Sakarja med orden: ”Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: ’Nåd, nåd må vila över den!’” (Sak 4:7 -- 1917).

MUSIK

Bibelkommentarerna säger oss att ’slutstenen’ är den översta stenen i en byggnad, den sten som kröner byggnaden och håller ihop den. Eftersom jag sysslat en del med att bygga hus under större delen av mitt liv, så ser jag för min inre syn inte profet-orden om ’slutstenen’ som en byggnad, men väl som ett valv, där slutstenen verkligen håller samman hela ’konstruktionen’ – dvs utan den, så blir det inte det konstanta tryck som fordras för att hjässan på valvet ska kunna hålla samman de underliggande stenarna.

I profetians ljus pekar ’slutstenen’ också hän på Herrens tjänare (’Telningen’ Sak 3:9) som skall bygga Herrens tempel.

Jag tror att det som Herren vill ha sagt genom den här texten, är att Han ALLTID slutför det som Han har planerat och beslutat. Kanske är arbetet förenat med stor möda under lång tid och kanske också genom upp-och-nedgångar eller framgångar och motgångar – men Gud slutför det ALLTID ändå.

Ibland kanske du och jag misströstar och tvivlar, men Herren Gud står ALLTID fast vid Sitt Ord. Det händer däremot att Gud ångrar saker som Han har planerat göra – om människorna vänder om från sina synder och onda gärningar. Jag tänker t ex på Nineve och dess invånare. Gud är oerhört nådig, barmhärtig och långmodig – och visar ett nästintill gränslöst tålamod mot oss okunniga människor.

MUSIK

När jag talar om Guds oerhörda tålamod och Hans barmhärtighet, så tänker jag också på Noa och människorna på hans tid som såg honom bygga på arken.

Varför var det inte fler än Noa och hans egen familj (tillsammans 8 personer) som blev räddade undan syndafloden? Ja, jag vet inte det. Men det står i Skriften att Jesus efter sin fysiska död predikade för de andar som hölls i fängelse ”för sådana som fordom var ohörsamma, (’olydiga’ enligt SFB) när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när arken byggdes” (1 Pet 3:20 – 1917).

Om jag inte minns fel så pågick bygget av arken i omkring 125 år, så det var ju inte precis något hastverk Noa ägnade sig åt, och om jag förstår texten rätt, så fanns det alltså gott om tid för människorna på Noas tid att söka Herren och liksom Noa finna nåd inför Herrens ögon (1 Mos 6:8 SFB). Men människorna var alltså ohörsamma och olydiga när Gud gav dem ’anstånd.’ Jag vet inte om olydnaden bestod i att de inte VILLE tro på det Noa talade om… alltså att Gud hade uppenbarat för honom att det skulle komma en syndaflod, som skulle dränka hela mänskligheten.

Kanske var det så. Eller var det kanske ändå mer troligt, att Noas samtida -som vanligt- satte sitt eget förnuft framför Guds varningar? De kunde naturligtvis inte fatta och förstå hur den där stora båten, som Noa höll på att bygga, någonsin skulle kunna få vatten under kölen. Och stackars Noa kunde givetvis inte heller förklara hur det skulle gå till. Att vattnet skulle komma till båten – i stället för båten till vattnet – hade ju aldrig hänt förr, så hur skulle någon kunna begripa det. Men Gud har aldrig sagt att vi människor ska begripa Hans tankar och vägar. Han har bara begärt att vi ska TRO på att det Han säger -och låter oss få veta- är SANT.

MUSIK

Ack, min vän, jag hoppas verkligen inte att det ska kunna sägas om dig eller mig att vi var ’ohörsamma’ mot Guds röst. Tvärtom hoppas jag av hela mitt hjärta att vi allesammans har ett lyhört öra för Andens svaga röst i vårt innersta, så att vi hör, förstår och gör efter Guds befallningar. Gud vill gärna hjälpa oss att förstå, om vi med ett ödmjukt sinne öppnar oss och tar emot Honom, så som Han vill bli mottagen, ärad och hyllad. Gud begär inte av dig att du ska gå i kloster eller späka dig på något sätt för att kunna behaga Honom. Han begär bara en enda sak av dig och det är att du ska tro på Honom och på den som Han har sänt till din räddning – Jesus Kristus. Allt annat är redan gjort och fullbordat intill minsta prick av lagen och dess krav.

Gud bestämde en gång, att den som höll Mose lag i ALLT skulle kunna vinna evigt liv på det sättet. (3 Mos 18:4). Och det löftet riktades alltså till judarna – Guds

egendomsfolk. ”Frälsningen kommer från judarna”, sa Jesus, när Han talade med kvinnan vid Sykars brunn. (Joh 4:22).

Du och jag som lever nu, vi lever i NÅDENS tid och inte i Lagens, men när Jesus dog på sitt kors, så uppfyllde Han ALLT vad lagen krävde. (Rom 8:4). Därför gäller det i dag ett nytt förhållande – ett nytt förbund – mellan Gud och människorna, och det är Guds Nåd genom din och min tro på det som Jesus har gjort för oss. Enligt Skriften så innebär det nya förhållandet alltså att OM du -i ditt eget hjärta- tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda så blir du rättfärdig inför Gud. OM du sedan -inför dina medmänniskor- bekänner Jesus som Herre i ditt liv, så blir du frälst.

MUSIK

I sitt brev till romarna skriver aposteln Paulus om friheten från lagen. Genom Kristi kropp har vi blivit ”dödade från lagen,” så att vi tillhör Honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. ”Så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom, vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst” (Rom 7:4-6 SFB).

Det här innebär dels att du och jag INTE är underställda kraven i Mose lag, men vi måste då också ha klart för oss att vi INTE heller kan bli rättfärdiga av laggärningar. Men om vi tror att lagen upphävdes -genom Jesu försoningsgärning- så tar vi fel.

Jesus sa själv: ” Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda” (Matt 5:17 SFB).

Det betyder Jesus, har gjort oss fria. Han bar lagens förbannelse (Gal 3:13). Alltså den förbannelse som bestod i att alla människor som ville nå det eviga livet, enligt det gamla förbundet i Mose lag, var tvungna att hålla lagens alla krav -trots att INGEN KUNDE klara av det - utom Jesus själv.

Paulus skriver till romarna de välkända orden: ”Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i Hans kropp fördömde Gud synden. SÅ -alltså på det sättet- skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden” (Rom 8:2-4 SFB).

MUSIK

Lagen kunde alltså inte göra levande eller rättfärdiggöra. (Gal 3:21). Den var en ’uppfostrare till Kristus’ som det står i Gal 3:24 och innehöll bara en skugga av det tillkommande goda (Hebr 10:1) – som var och är Guds Nåd genom tron på Jesus, enligt det nya förbundet. Trots detta så är många människor fortfarande slavar under lagen, och tror på fullt allvar att deras goda gärningar och försök att uppfylla lagens krav, både moraliskt och på annat sätt, ska tillförsäkra dem ett evigt liv i Guds himmel. Sanningen är ju i stället den att Jesus, genom sitt offer på Golgata kors, redan har gjort ALLT som behövde göras, för att ” det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst” (Joel 2:32).

Vad beror det då på att många människor sitter så fast i föreställningen att bara man sköter sig rent mänskligt sett och är en god och duglig samhällsmedborgare i största allmänhet, så skall det nog gå bra och lösa sig ändå - till slut… Ja, jag har inget bra svar på den frågan, men det måste väl bero på att man inte har klart för sig vad ’synd’ är för någonting eller vad Gud kräver. Gud hatar synden men älskar syndaren. Vad är då synd? Synd är INTE ett moraliskt förkastligt liv och leverne eller något brott mot lag och ordning i första hand, utan SYND ÄR OTRO! Alltså en vägran att tro på den som Gud har sänt till mänsklighetens räddning – nämligen Jesus. Gud kräver bara TRO på Jesus, ingenting annat. Naturligtvis ska man också leva ett rättskaffens liv men allt det där kommer ändå i andra hand. Jesus säger själv: ”När Han kommer, (Hjälparen, den Helige Ande) skall Han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: ’om synd, ty de tror inte på mig…’”(Joh 16:8 SFB). SYND ÄR ALLTSÅ OTRO. Alla goda gärningar är bra, men har ingenting med Guds frälsning att göra.

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...