19 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er” (Jes 66:13 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har två ord kommit upp i mitt hjärtas innersta. Två ord som jag vet att livet kan vara uppbyggt omkring. Det är NÅD och TRÖST - som håller människan uppe och igång, trots alla negativa händelser som kan ske i hennes omvärld. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Guds församling i Korint om honom som är ”barmhärtighetens Fader och all trösts Gud” (2 Kor 1:3 – SFB) och profeten Jesaja skriver ”som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er” (Jes 66:13 – SFB). Vad är det då som ger tröst förutom Guds allmänna omsorg? Jo, det är den omvårdnad om våra själars välbefinnande som nåden skänker oss. Guds nåd överträffar allt annat. Guds nåd är alltid större än all vår synd och större än alla våra missgärningar. Nåden täcker över alla våra felsteg med en sådan barmhärtig inställning till oss, som bara Gud har. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så allt blir rätt, både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med stor tacksamhet för att Din nåd och barmhär-tighet inte är slut utan tvärtom är NY varje morgon. Tack för att vi får leva omslutna av den eftersom Du vet att utan nåden så är vi utlämnade till vår egen bristfälliga förmåga att hantera våra liv på rätt sätt. Jag ber, Herre, om Din vägledning i bibelordet så att vi kan ta det till oss, förstå det och växa till i vår tro. Jag ber också om hjälp att kunna förmedla det budskap som Du vill ha framfört på rätt sätt så att det blir till väl-signelse för någon lyssnare i dag. Amen.”

MUSIK

Jag är så gränslöst glad och lycklig för att jag får ha del i Guds Nåd, därför att utan den så hade mitt liv varit utan framtid, hopp och tillförsikt. Det bästa med nåden är att jag inte behöver inbilla mig att jag har förtjänat den och känna samvetskval för såda-na tankar. Nej, nåd är just NÅD, och precis motsatsen till förtjänst. Därför kan du och jag tillåta oss att fullkomligt bada i Guds nåd och låta den omsluta oss på alla sidor. Och det finns ingen risk för att nåden ska ta slut. Guds Nåd är som havet. När du har tagit ut så mycket som du behöver, ja till och med långt mer än du behöver, så märks det inte ens på ‘nivåmätaren’ i Nådens Hav.

Med den tröst som vi får av Gud, bland annat genom aposteln Paulus ord om ”Skrifterna” (Rom 15:4 – 1917), genom psalmistens ord om ”ditt tal” och ”din nåd”
(Ps 119:50, 76 – 1917) och genom Jesus, vår Frälsares, person och Hans verk för oss (2 Kor 1:5 – 1917), så kan vi också trösta och uppmuntra varandra. Vi påminns och blir styrkta i vårt hopp om Herrens Jesu tillkommelse och om de dödas uppstån-delse till evigt liv i glädje, ljus och kraft. (Rom 15:12 samt 1 Tess 4:18; 5:11 – 1917).

Hebréerbrevets författare skriver:
”Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet, Han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar” (Hebr 10:23-24 – 1917).

MUSIK

Det står om änglarna att de åstundar att få blicka in i frälsningens hemlighet, och det är kanske inte så underligt. De kan ju inte förstå vilken glädje det ligger i nåden, barmhärtigheten och frälsningen, eftersom de inte själv, personligen, upplevt hur det är att bli kvitt sin syndaskuld:

Aposteln Petrus skriver i sittv första brev:
”Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtig-het har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt er, ni som med Guds makt blir genom tron bevarade till en frälsning, som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, även om ni för en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelser under allahanda prövningar, för att om er tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld blir prövat - detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesus Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett Honom; och fastän ni ännu inte ser Honom, tror ni ändå på Honom och fröjdar er över Honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd, som skulle vederfaras er.” /…/ ”...och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in” (1 Pet 1:3-10, 12 – 1917).

MUSIK

Guds Nåd är ett av de viktigaste begreppen i Skriften - därför att genom nåden så uppenbarar Gud sin kärleks väsen, sin rikedom och sin fullhet.

Det som skiljer nåden från allt annat är att den ges ‘utan någon motprestation’ som min salig mamma sa, när hon hade fått göra en rekognosceringstur till himlen innan hon blev ’befordrad till härligheten’ som vännerna i Frälsningsarmén uttrycker det. Hon berättade för mig att hon träffat Jesus och att det som fascinerade henne mest, var just det att Han älskade henne, utan krav på någon motprestation från hennes sida. Man kan kanske säga att Guds nåd är en ensidig förpliktelse - alltså något som Herren Gud förpliktat sig själv. Och att Gud har gjort det, visar oss människor hur Han är i sitt väsen - nämligen kärleksfull utan gräns!

Guds Nåd vilar på det offer som Jesus gav när han dog på korset för allas våra synder, eftersom offret av Jesu blod:
 
-tillfredsställer Guds rättfärdighetskrav,
-tar ifrån Djävulen makten över människorna,
-tar bort domen och
-renar människans samvete.

Det offret är blods-grunden för det förbund som Gud ingått med mänskligheten.
Världens synd är förlåten genom Jesu offerdöd, men vår personliga del av den förlå-telsen kan vi bara ta emot genom tron på den som offrade sig - JESUS KRISTUS. Det är därför Jesus säger att ”ingen kommer till Fadern utan genom mig” (Joh 14:6).

MUSIK

Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda… och ”gick, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allra-heligaste och vann en evig förlossning” (Hebr 9:11-12 – 1917). ”Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse” (Hebr 9:22).
Alltså - utan blod ingen förlåtelse för synd och därmed ingen nåd.
Psalmisten skriver i den 103:dje psalmen:
”Lova Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister, han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt såsom en örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är Hans nåd över dem som fruktar Honom. Så långt, som öster är från väster, låter Han våra överträdelser vara från oss.  Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar Honom. Ty han vet, vad för ett verk vi är, han tänker därpå att vi är stoft. En människas dagar är såsom gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men HERRENS NÅD varar från evighet till evighet över dem som fruktar Honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.” (Ps 103:1-18 – 1917).

MUSIK

Guds Nåd gäller lika för alla människor. För dig också min vän som lyssnar nu!
Gud har inga gunstlingar och har INGET anseende till personen. Alla som accepterar Guds villkor ATT TRO PÅ HANS SON JESUS KRISTUS behandlas på samma sätt -med NÅD och BARMHÄRTIGHET - eftersom Gud inte vill att någon enda människa ska gå förlorad utan att alla ska komma till insikt om SANNINGEN och bli räddade.

Helvetet har ALDRIG varit avsett för en enda människa utan bara för Satan, som  övergav sin, av Gud, bestämda och upphöjda position, och i sin högfärd ville göra sig själv lik Gud - Den Högste. Satan var från början en ljusets ängel (Lucifer) men trots-ade alltså Gud och hans viljas ordning. Därför blev han nerkastad på jorden och drog då med sig sina änglar och demoner i fallet. Nu råder han över jorden med makt över de icke-troende till dess att den här tidsåldern AV NÅD är slut. På grund av männi-skosläktets syndafall råder han också -såvitt jag förstår- över de troendes fysiska liv intill deras fysiska död - om inte Gud griper in och ändrar ordningen. Men när Jesus av fri vilja offrade sitt liv och sitt blod på korset för våra synder, då bröts Satans makt över DEN TROENDES ANDLIGA LIV. och det eviga livet i Guds gemenskap. Därför är vägen till Gud, och det eviga livet i Guds gemenskap, i dag öppen för DIG också som lyssnar nu, om och när du tror på JESUS KRISTUS, GUDS SON. 
Det är kristendomens grundbult och evangeliets glada budskap.

Dagens minnesord: ”Ingen som tror på honom skall komma på skam” (Rom 10:11)
”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” (v.13)

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer