1 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Joh 1:16)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som jag en natt blev manad att utgå ifrån, är hämtad från Johannes evangelium 1:16 (från 1917), där det står: ” Av Hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd.” Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om att Du -genom Din Ande- ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap Du vill ha förmedlat blir som Du vill ha det, och ingenting annat. Amen.”

Kanske undrar du till att börja med hur man, som jag sa inledningsvis kan ’bli manad’ att utgå från en sådan text. Det är ju en naturlig undran, och jag har bara ett svar på det, och det är att man regelbundet måste läsa sin bibel och mata sin själ och sitt minne med Guds Ord, så att DHA har något att söka i minnet efter och arbeta med. Jesus säger ju själv (Joh 14:26) att DHA, vår ständige Hjälpare, ska påminna oss om allt vad Han har sagt. Men hur ska Han kunna göra det om vi aldrig har läst in det i vårt minne. Det spelar ingen roll om du och jag kommer ihåg det vi har läst, kanske mer än i 5 minuter. Allt som vi ’läst in’ finns ändå kvar i minnet och DHA kan plocka fram det när som helst och påminna oss om det. Det är i alla fall min egen erfarenhet.

MUSIK

Mitt inledande bibelcitat, från Joh 1:16 och 1917 års översättning från den grekiska grundtexten fortsätter i vers 17 med orden: ”Ty lagen gavs genom Mose, //men// nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.” Den texten i vers 17 är fel återgiven om jag förstår det rätt. Ordet ”men” finns inte i den grekiska grundtexten. Konstigt nog återkommer den i Bibel 2000, som enligt uppgift ska återge den hebreiska grundtexten. Jag känner inte till om det finns någon hebreisk grundtext för NT över huvud taget -jag har i alla fall inte tillgång till den- och kan därför inte bedöma om det i den texten finns något ”men” som antyder en motsättning mellan lagen, nåden och sanningen - men jag tror inte det. Lagen gavs ju av Gud, allas vår Fader, genom en medlare (Mose) medan nåden och sanningen kom personligen genom Jesus Kristus. Men ”kärleken är lagens uppfyllelse” skriver Paulus i Rom 13:10. Alltså är Jesus fullheten själv, eftersom Gud först har älskat oss och sänt Sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10).

Som en parallell läser jag Paulus brev till de kristna i Kolosse (Kol 1:19-23 SFB):

”Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Honom och genom Honom försona allt med Sig, sedan Han skapat frid i kraft av blodet på Hans kors - frid genom Honom både på jorden och i himlen. Också ni, som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar Hans fiender, också er har Han nu försonat med Sig, när Han i Sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför Sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört…”

MUSIK

Textorden som jag läste (i Kol 1:19) betyder att allt det som fyller Gud, hela Hans väsens fullhet av kärlek, nåd och sanning bodde i Jesus Kristus under Hans jordeliv. Det betyder också att Jesus Kristus är sann Gud. ”I Honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” framhåller Paulus (Kol 2:9) och -särskilt med tanke på fullheten av makt- bor fullheten i den förhärligade Kristus. Det existerar alltså ingen motsättning mellan kroppslighet och fullkomlig gudomlighet. Jesus ger människan Sin härlighets fullhet, som består i Kärlek, Nåd och Sanning. (En textkommentator skriver): ’Det här är inte några abstrakta egenskaper hos Gud utan frälsningsförmå-ner, som Jesus förmedlar från Gud – till de troende. Guds fullhet är alltså Hans frälsnings fullhet i Kristus, det vill säga att Kristus ska bo i de troendes hjärtan, och att vi ska lära känna HANS kärleks dimensioner, när vi i vår andliga utveckling nått fram till en mognad som kan ta emot fullheten av frälsningen i Kristus.’

Paulus skriver i Efesierbrevet 1:23 att församlingen är Kristi kropp, och ’fullheten av Honom som uppfyller allt i alla.’ Han menar alltså att församlingen är den organism, som är helt fylld av Kristi gärning i Sin fullhet av makt och styrka.

Guds avsikt med att skänka de troende Sin frälsnings fullhet, är att de ska förbli i sanningen och ’i alla stycken i kärlek växa upp till Honom som är huvudet, Kristus

som det står i Ef 4:15 och förnyas till ’likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet’ som de följande verserna 22-24 uttrycker det.

Lagen gavs alltså genom en medlare -Mose- som en förebild, en skuggbild och ett löfte, medan uppfyllelsen av löftet, nåden och sanningen, kom personligen genom Jesus Kristus. Guds löfte om ett evigt liv fanns ju redan på lagens tid – för den som kunde följa lagen i allt. Lagen krävde en ’prestation’ som är nådens motsats. Nåden bygger på Guds helighet, men också på Guds barmhärtighet – genom rättfärdigheten av tro på Jesus och enbart på det som Han redan har gjort. Varför behöver vi nåd? Jo, vi behöver nåd därför att ’alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud’ står det (Rom 3:21-24) och därför saknar vi den rättfärdighet utan vilken ingen kan komma i Guds närhet och det eviga livet.

MUSIK

Lagen hade sin tid intill Johannes, står det (Luk 16:16) och nåden kommer också att ha sin tid, intill den dag då Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar för att hämta hem dem till sig som tror på Honom, älskar Honom och väntar på Honom.

När den dagen kommer då dras också den Helige Ande bort från jorden och då kan ondskan breda ut sig utan något motstånd i andevärlden. Följderna av det kommer att bli fruktansvärda, men det är Antikrists tid, som Gud också planerat in och har en fullständig kontroll över. Ingenting kommer att hända som INTE Gud har en total kontroll över – även om det kan se ut så.

Man kan ju jämföra situationen då synden fick tillträde till Edens lustgård. Ingen kan ju påstå att Gud på något sätt medverkade till att synden fick ingång i människorna – men Han tillät att Adams och Evas fria vilja prövades. Antingen skulle de lyda Guds befallning eller gå sin egen väg. När prövningen kom visade det sig. Gud ville inte att Adam och Eva skulle synda, men Gud är alltid rättvis och i Sin absoluta rättvisa och rättfärdighet så tillät han att de första människornas fria vilja prövades. Bibeln talar om prövningar, svårigheter och möda på olika sätt, ända från skapelsens början.

MUSIK

Allmänt kan man väl säga att ’mödan’ hör till våra mänskliga livsvillkor, som en följd av synden. ”Med möda skall du livnära dig…” (1 Mos3:17) och ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…(1 Mos 3:19) sa Gud till Adam.

Jag tror inte alls att den här ’mödan’ var Guds avsikt från begynnelsen, men man kan kanske säga att det är en Guds dom som har lagts på vårt syndiga släkte – liksom syndafloden var en Guds dom över släktet före floden.

På grund av Satans hat, syndens verklighet och världens ondska anser ju många lidande människor -kanske med rätta- att de lever i en ’jämmerdal’ även om olika slag av prövningar möter oss alla, både Guds folk som helhet och enskilda troende. Hela Israels historia börjar ju t.ex. med folkets slaveri och förtryck under 430 år i Egypten.

Men, i jämförelse med den härlighet som de troende ska få vara med om, betyder den här tidens lidanden ingenting. Paulus skriver (Rom 8:18 SFB): ”Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.” I sitt 2:a brev till korintierna skriver han: ”Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet… (2 Kor 4:17 – 1917).

MUSIK

”Nåd utöver nåd” som det står (Joh 1:16–1917) betyder att vi lever i nådens tidsålder, eller församlingens tidsålder, som man också säger. Men att vi lever i ’nådens år’ betyder ju inte att vi bara kan slå oss till ro, sätta oss ner och vänta på Jesu ankomst.

Paulus betonar ju för de troende i Filippi vikten av att de ska ” arbeta på sin frälsning” (Fil 2:12). Jag tror inte att man ska förstå det så att ’rättfärdigheten genom tron och frälsningen’ behöver bättras på, på något sätt. Frälsningen betyder ju att det sker ett maktskifte i hjärtats innersta, på hjärtats tron, och det maktskiftet ändrar sig inte själv och Gud ändrar inte på det. ”Åt alla som tog emot Honom (Jesus) gav Han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn” står det (Joh 1:12 SFB). Är du dina föräl-drars barn så är du ju det, det kan ingen ändra på, inte ens du själv. Och är du Guds barn så är du, men den gemenskapen ändras däremot om du själv lämnar Gud. Han lämnar aldrig dig. Men att bli född in i en familj -Guds eller människors- betyder ju inte fördenskull att man ögonblickligen är vuxen och ’färdig’. Född är man ju, det kan ju ingen bestrida – antingen av sina föräldrar eller ’född på nytt av Gud’ genom Andens Nya liv (Joh 1:13), men sedan gäller det ju att växa till – eller hur?

Paulus framställer alltså frälsningen både som ett fullbordat verk och som en process som pågår i den troendes andliga liv. Det gäller alltså inte rättfärdiggörelsen eller det frälsningsverk som Jesus fullbordade på Golgata, utan det gäller helgelsen – alltså Andens fortsatta verk i oss. Jag tror att Guds avsikt är att vi ska samarbeta med DHA genom att utvecklas och fullkomnas i det liv som Han har tänt i oss genom den nya födelsens under. Aposteln Paulus tar alltså i Fil 2:12 upp frågan om det frälsnings-verk som pågår i den kristne, alltså den andliga tillväxten i nåden, och den processen under DHA:s ledning tror jag kommer att hålla på tills vi lämnar den här jordiska stofthyddan och flyttar hem till härligheten. Kanske får vi fortsätta att växa i nåden och utvecklas i Guds himmel också – jag vet inte det. Personligen skulle jag nog behöva några tusen års tillväxt till – minst. Men jag får som alla andra kasta mig i Guds famn och i tron förtrösta på Hans Nåd och barmhärtighet. Gör det du också så kan vi fortsätta i himlen och samtala om Guds godhet och Nåd. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer