28 augusti 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(1 Pet 1:9)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under min vidare vandring på den kristna trons väg har jag nått fram till en stund av stilla eftertanke med bibelorden från Petrus första brev, det 1:a kapitlet och den 9:e versen ringande i mina öron. Men innan jag går vidare med den bakgrunden vill jag be om Guds vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Du som vet allt, Du känner också till vad jag har i mina tankar inför den här stunden. Inför Dig är ingenting dolt utan allt ligger uppenbarat inför Dina ögon. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt förmedla det budskap om trons mål som Du har väckt i mina tankar. Tack för att Du hör min enkla bön och svarar mig. Amen.”

Aposteln Petrus skriver i inledningen till sitt första brev om det levande hopp som Gud, i Sin stora barmhärtighet har fött oss till, genom vår Herre, Jesu Kristi, uppstån-delse från de döda. Hoppet om ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat i himlen åt den som tror på Honom.

Petrus skriver vidare: ” Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt /…/ då ni nu är på väg att vinna (det som är) målet för er tro, era själars frälsning” (1 Pet 1:5-7, 9).

MUSIK

Det är 3 saker som jag tar till mig på ett särskilt sätt i den här texten som jag läste. Det första är att det är ” Guds makt som bevarar oss…” Det andra är att ” frälsningen finns beredd…” och det tredje är att ” äktheten i tron är värdefullare än guld…”

Många gånger har jag undrat över om jag skall nå fram till ’den dagen’ när det ska bli uppbrott från den här jämmerdalen till den himmelska fröjdesalen, när Jesus kommer tillbaka på skyn, som evangelisten Matteus skriver om i sitt 24:e kapitel (Matt 24:30). Kanske har du funderat på detsamma. Men ’Guds makt’ att bevara ger mig hopp om att ständigt kunna vara bevarad och kunna gå igenom livet överlåten åt Gud. Det är som att ständigt -av nåd- få ha ett trons ankare med sitt fäste innanför himlens port.

Och trons fäste blir ännu säkrare när jag låter orden om att ’frälsningen finns beredd’ sjunka in i hjärtats innersta, trots alla fel och misstag som jag gjort under livets gång.

Den upp-och-nergående rörelsen på min tros berg-och-dalbana blir -tyvärr- inte mindre av bibelorden om att ’äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt…’ Tvärtom leder orden mig fram till frågan om min tro verkligen är så äkta som texten jämför med guldet, som är förgängligt, fastän det håller provet i eld…

Jag upplever behovet av eftertanke och att vi allesammans måste ta bibelordet på fullaste allvar -i dag- annars kommer kanske en dag när vi -försent- ångrar oss.

MUSIK

Det som jag har sagt hittills, handlar ju om det som heter ’frälsnings-visshet’ – alltså vissheten om den egna själens frälsning. Men en sådan visshet KAN INTE grundas på någonting hos människan själv. Varken egen rättfärdighet, ett moraliskt klanderfritt liv, ett religiöst leverne, godhet, givmildhet eller omtanke om nästan. Ingenting sådant räcker till för frälsning och ett evigt liv i Guds gemenskap, hur omfattande rent, lagen-ligt och gudfruktigt det än är. För judarna fanns visserligen den möjligheten till evigt liv för den som i allt följde Guds stadgar och lagar enligt Mose. (se 3 Mos 18:5).

Men lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes” skriver evangelisten Lukas och fortsätter: ”Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft” (Luk 16:16-17).

Profeten Habackuk skriver att: ” den rättfärdige skall leva genom sin tro” (Hab 2:4) och det är på den vägen som rättfärdighet finns att få. Alltså genom tron på Honom, Jesus, som gav Sitt liv till lösen för mänsklighetens alla synder, dog på ett kors och uppväcktes från de döda av Gud på tredje dagen.

Den rättfärdige skall alltså leva genom sin tro och inte genom att följa lagens krav och göra goda gärningar. Vi ska givetvis inte sluta upp med att göra goda gärningar, men vi får bara inte förtrösta på att gärningarna i sig ger någon grund för ett evigt liv.

MUSIK

Vissheten om den egna själens frälsning måste grundas på äktheten i tron, som jag läste inledningsvis ur Petrus första brev. Frälsningsvissheten grundas alltså ’bara’ på det yttre, objektiva, faktum att Gud själv har lagt grunden till människans frälsning i Jesus Kristus.

Jag läser vad aposteln Paulus skriver till romarna (från Rom 3:20-ff Bibel 2000):

”Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger Lagen (alltså till judarna), för att varje mun skall tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför Honom (Gud). Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härlig-heten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av Hans nåd, eftersom Han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Gud har låtit Hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville Han visa Sin rättfärdighet, eftersom Han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen tid ville Han visa SIN rättfärdighet: att Han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus” (Rom 3:19-26 -- 2000).

Hebréerbrevets författare skriver: ”Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod fri-modigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget -hans kropp- som har invigts åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosviss-het, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd…”(Heb 10:19-22 -- 2000).

MUSIK

Petrus skrev att ’vi är på väg att vinna själens frälsning – målet för vår tro’

”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty Han som gav oss löftena är trofast” skriver Hebréerbrevets författare (i Hebr 10:23) och mot slutet av samma kapitel säger han: ” Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad Han har lovat, ty: ’Ännu en liten tid, sedan kommer Han som skall komma, och Han skall inte dröja’” (Hebr 10:36-37 – 2000).

Ja, vi är verkligen hela tiden ’på väg’ och för att nå fram till målet så behöver vi uthållighet för att kunna stå emot det onda utan att svika Honom, vår Herre, på ’den onda dagen’ när ondskans attacker sätter in mot oss med full kraft - för att få oss på fall och överge vår tro.

Men när vi känner rädslan för att ge upp gastkrama oss, då får vi ta till oss bibelordet från Paulus till efesierna, där han skriver:

Hämta nu styrka hos Herren, av HANS oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot onskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt” (Ef 6:10-13 – 2000).

MUSIK

Vad betyder ’själens frälsning’? Ja, evig osalighet är ju motsatsen, och här är det fråga om den slutliga fullkomningen. Alltså den frälsning som kommer till slut, men som den troende redan nu får njuta frukterna av. Vi upplever ju frälsningens under när vår ande blir befriad från syndens band och slaveri redan här i tiden, genom tron på Jesus och bekännelsen av Honom som Herre, men den fulla uppenbarelsen av frälsningen hör framtiden till.

Paulus skriver i Rom 8, från vers 18 och följande: ”Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras (i härlighet). Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom Honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt (av den himmelska härligheten), också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning”

(Rom 8:18-23 SFB). Till de Jesustroende i Filippi skriver Paulus: ”Han (Jesus) skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp som Han har i Sin härlighet. Ty Han har makt att lägga allt under Sig” (Fil 3:21 SFB).

Det var ju den odödliga själen som gick förlorad i syndafallet och därför tar frälsning-en genom Jesus, den siste Adam, som är en livgivande Ande (1 Kor 15:45), först och främst sikte på att återställa själens ursprungliga liv. Kroppen kommer senare, vid uppståndelsen, att få del av återlösningen i en härlighetskropp. Den som tror på Jesus och bekänner Hans namn inför sina medmänniskor får vara med då. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer