25 januari 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, med en kristen grundton och jag hoppas att du och jag ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg - mot centralgestalten Jesus Kristus. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så att det blir till vägledning, uppmuntran och välsignelse, så behöver vi hjälp, och det ska jag be om nu.

”Helige Fader, Du som bor i himlen, men också -enligt Ditt eget Ord- ”skådar ned till den som är betryckt och har en förkrossad ande..” (Jes 66:2, 1917). Låt Ditt allseende öga vaka över oss, när vi nu kommer inför Ditt ansikte för att bli undervisade av Dig genom Din Helige Ande. Jag ber om din konkreta vägledning i Bibelordet och korrigering av våra tankar och våra egna ord, om vi missförstår nånting eller om det på nåt annat sätt håller på att bli fel. Tack Herre, för att Du hör min enkla bön. AMEN”

Vid ett tillfälle så talade Jesus med sina lärjungar om världens hat mot honom själv, och att det var, vad de också kunde förvänta sig, för egen del. Men Jesus talade också om Den Helige Ande -Sanningens Ande- som han skulle sända till lärjungarnas hjälp.

MUSIK

Jesus sa, (jag läser från Johannes evangelium kapitel 15, och börjar med vers 18): ”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. … Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig” (Joh 15:18-21 Bibel 2000).

Lite längre fram i Johannes evangelium säger Jesus: ”Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall…

”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, Sanningens Ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta” (Joh 16:1, 12-15 Bibel 2000). Det som kom upp inom mig, när jag bad om Guds Andes anvisningar och vägledning in i Bibelordet, var orden ”förkunna det han hör” och ”av mitt ska han ta”. Det är alltså utgångspunkten för den här stunden inför Ordet. Jag har också undrat över vad det var som Jesus ville tala om för lärjungarna, men som de inte kunde ta emot (Joh 16:12, 1917).

I ett av Bibelns parallellställen hänvisas till 1 Kor 3:1 där det står: ”Jag kunde inte tala till er, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu är barn i Kristus”

MUSIK

Jag vet inte om Jesus, skulle velat tala mer direkt till sina lärjungar, om framtiden, efter hans bortgång, och kanske förklara Guds vilja och de andliga sammanhang, som bara kan förstås av andliga människor. Men han kunde inte tala med dem om det, säger han. Kanske för att de var ledsna och bedrövade inför hans förestående bortgång, och inte kunde bära det han ville säga, eller för att de ännu inte i sina hjärtan hade den andliga insikt som behövdes för att kunna ta emot -och förstå- det han ville förklara för dem om Guds underbara frälsningsplan.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Korintierna om Guds vishet, så här:

”Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds Ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi inte heller om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger, det är en dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon” (1 Kor 2:11-15 Bibel 2000).

MUSIK

Paulus ber för de kristna i Kolosse, att de ”…skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni … bär frukt och växer till i kunskapen om Gud” (Kol 1:9-10 Bibel 2000).

Var det alltså den bristande andliga insikten och visheten som Jesus talade om, när han sa att han hade mycket mer att säga till lärjungarna men att de inte förmådde ” ta emot det nu” (Joh 16:12 Bibel 2000) - eller ” bära det nu” som det står i en annan översättning (Joh 16:12 SFB), eller var det lärjungarnas bedrövelse och deras förtvivlan över att deras Herre och Mästare skulle lämna dem, som gjorde det omöjligt för Jesus att tala mer om vad som skulle komma att ske.

Jag vet inte om det var det ena eller det andra – eller kanske bådadera.

Men Jesus tillägger: att ”när han kommer, sanningens Ande, DÅ skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske” (Joh 16:13 SFB).

Jesus talade alltså i förväg om för lärjungarna att när han själv lämnat dem, för att återvända till Fadern, skulle han sända en annan Hjälpare till dem, Sanningens Ande, som skulle förkunna för dem vad som kommer att ske. Och DÅ skulle lärjungarna förstå vad Jesus velat förklara för dem tidigare, det som de då inte kunde ta emot eller bära. Han, Sanningens Ande, ”skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er”, sa Jesus (Joh 16:14 SFB). Den Helige Ande söker alltså inte sin egen ära. Det gjorde aldrig Jesus heller under sin tid på jorden, utan han sökte alltid bara Guds ära. Om Jesus alltså inte sökte sin egen ära, så gjorde Fadern det (Joh 8:50 SFB) och på grund av att Jesus förnedrade sig intill döden på korset, så har Fadern upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herr e” (Fil 2:9-11 SFB). ”Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda” skriver Paulus i romarbrevet (Rom 14:9 SFB).

MUSIK

Jesus sa: ”Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han (alltså den Helige Ande) skulle ta av det som är mitt och förkunna för er” (Joh 16:15 SFB).

Själv förutsätter jag att Den Helige Ande har en fullkomlig kunskap om allt som har skett, som sker och som kommer att ske i Guds Rike, under evig tid.

”Anden utforskar allt, också djupen hos Gud” står det ju. (1 Kor 2:10 SFB).

Jag tror inte att Guds Ande är okunnig om nåt, så att det är därför Han ska ”ta av det som är mitt och förkunna för er” som Jesus sa. Nej, det är precis tvärtom så, att för att INTE förhärliga sig själv, ”skall Han inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske” (Joh 16:13 SFB).

Vad är det då som Guds Ande hör? Jag är givetvis som människa okunnig om det här, men jag TROR exempelvis att Guds Ande hör vad Gud och Jesus, samtalar om. Fadern på sin tron, och Jesus -Människosonen- på hans högra sida - med himmelska makter runt omkring dem.

Paulus skriver i sitt brev till Korintierna, om Guds hemliga vishet, följande:

”Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, ”vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande” (1 Kor 2:3-10 SFB).

MUSIK

Jesus, som är vägen till Fadern, sa så här: ”I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är” (Joh 14:2-3 SFB).

Jag undrar om det kanske kan va ett samtalsämne i himlen? Ska man ordna en fest, med permanent övernattning, för ett antal miljoner människor, så går det väl åt lite planering kan man tänka. Men god planering är väl inte nåt större problem i de himmelska boningarna, där jag tror att allt är exakt, och in i minsta detalj, organiserat.

Eftersom människor tar emot Jesus i sitt hjärta varje sekund, och passerar sitt livs gränslinje, den fysiska döden, så strömmar det ju hela tiden in människor från jordens alla hörn. Skriften säger att det ”blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig” (Luk 15:10 SFB), så jag antar att det är ett ständigt glädjebrus i de himmelska boningarna, med lovprisning av Guds frälsning genom Jesus Kristus.

De ”rådslag” som jag av profetior att döma, förstått försiggår i himlen, är givetvis av stor betydelse. Kanske finns det frågor i Guds församling på jorden, som är så svåra att avgöra att de, efter bön om vägledning, blir föremål för en särskild prövning i Guds rådslag. Och då har vi en förespråkare som är rättfärdig, vid Guds högra sida, Människosonen Jesus Kristus, som manar gott för oss, står det (1 Joh 2:1 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 22 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 53:2 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi vandra vidare på den kristna trons väg, och jag tänkte att vi -lite extra- skulle ge oss in på frågan om Guds existens och hur skapelsen har kommit... Läs mer

 • tisdag 23 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HerrenÄ (Jer 29:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att Gud har fridens tankar för oss och inte ofärdens, för att ge oss en framtid och ett hopp är underbart. Tänk att du och jag -vanliga människor- har en Gud som älskar oss så... Läs mer

 • onsdag 24 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen (Ps 8:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är inget för... Läs mer

 • torsdag 25 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Då började han omÄoch gjorde ett annat kärlÄ (Jer18:4 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro både för vardagslivet och evigheten. I namnet Jesus är alla välkomna till Gud och ingen enda är oduglig, men i vår egen kraft är vi alla... Läs mer

 • fredag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det finns ingen Gud som kan hjälpa så som Han (Dan 3:29 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning som jag brukar göra och slog upp min bibel. Jag hamnade då på ett ställe i Daniels bok där står det så här: "Men Daniel gjorde sig... Läs mer

 • lördag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast (Hebr 10:23 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden gäller oss som själva känner oss ovärdiga Guds nåd och inte -i våra egna ögon- tycker att vi duger. Inför en helig... Läs mer

 • söndag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Tvivla inte utan tro! (Joh 20:27 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av de tolv lärjungar-na, hade svårt för att tro på att Jesus verkligen var uppstånden. Men Jesus kritiserade honom inte, och sa inte att han var ovärdig att vara en lärjunge. I Tomas hjärta fanns... Läs mer