1 december 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro.

Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna förstå, och som är målet för vår tro. Men för att vi på rätt sätt ska kunna ta till oss den hemligheten, ”som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare” så ska vi be Guds Ande att vägleda oss i varje liten detalj.

”Min Herre och Gud, Jesus Kristus. Jag ber dig att du ska uppenbara för oss den sanning som ligger förborgad i evangeliet. Den outgrundliga rikedom som du av nåd har låtit förkunnas för oss hedningar och som ”jämväl änglarna åstundar att få skåda in i” enligt Ditt Ord. Helige Ande, du som förebådade de lidanden som Kristus skulle gå igenom, och den härlighet som sedan skulle följa, lär oss att med öppna och rena hjärtan ta emot det som du vill förmedla till oss. Det eviga beslut som vår Gud utförde i Jesus Kristus, och som du nu vill göra känt för alla som vill lyssna. AMEN.”

Aposteln Paulus skriver: ”Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då -tillsammans med alla de heliga- kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet (alltså av det Gudomliga frälsningsrådslutet) och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet” (Ef 3:14-19 SFB).

MUSIK

Vad är då hemligheten som Paulus skriver om till de heliga i Efesus?

Han skriver: ”I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Det innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte” (Ef 3:5-6 SFB).

När jag bad om vägledning för det här programmet, så kom det för mig att utgå från den missionsbefallning som Jesus gav sina lärjungar och som evangelisten Matteus skriver så här om i sitt sista kapitel:

”Då trädde Jesus fram till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt (eller hålla fast vid allt) vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18-20 SFB).

Jag vill stanna inför de där orden att ”hålla allt” eller, som grundtexten också kan betyda, ”bevara” eller ”hålla fast vid, allt vad jag har befallt er”, som Jesus sa.

MUSIK

Vad är det då som Jesus har befallt oss att hålla fast vid, och vad är det som vi ska kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet av? Jo, det är ”evangeliet om Kristi outrannsakliga (eller outgrundliga) rikedom och att lägga i dagen, hur det rådslut har blivit utfört … som varit fördolt i Gud” (Ef 3:8-9 1917).

Hur har då Guds rådslut blivit utfört? Jo, det har blivit utfört genom att evangeliet om vår möjlighet frälsning har predikats för oss. I judarnas ögon är ju vi hedningar, och hade från början inte någon del i frälsningen. Den var reserverad för Guds egendomsfolk. Jesus sa själv: ”Frälsningen kommer från judarna” (Joh 4:22 SFB).

Det gudomliga rådslutet, om vår möjlighet till frälsning, som i Gud dolts som en hemlighet från tidens början, ska vi alltså kunna förstå, står det. Och inte bara förstå sådär i allmänhet, utan till och med förstå bredden, längden, höjden och djupet av.

Är det möjligt? Ja, eftersom Gud beslutat sig för att avslöja det, så är det möjligt.

Det innebär alltså att vi, hedningar, genom det glada budskapet i Kristus Jesus är medarvingar till Israel, tillhör samma kropp och har del i samma löfte. (Ef 3:6 SFB).

Paulus skriver vidare: ”Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte (alltså löftet om Messias). Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod”

(Ef 2:11-13 SFB).

MUSIK

”Han (alltså Gud) har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom (Jesus) är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och allt på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen… (Kol 1:13-23 SFB).

”Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden” (Gal 3:14 SFB).

Paulus skriver vidare: ”Detta var det eviga beslut som Han (alltså Gud) utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I Honom och genom tron på Honom kan vi frimodigt träda fram inför Gud” (Ef 3:11-12 SFB).

MUSIK

Om vi alltså har del i samma löfte som Abraham fick, så kanske vi skulle börja intressera oss mer för Guds egendomsfolk, om vi inte har gjort det tidigare. Jag tänker alltså på deras historia, de nuvarande förhållandena och deras framtid, så som Gud genom sina tjänare har tecknat den i Bibeln, på många ställen.

Att Israels folk t ex kommer att få hela det territorium, det landområde, som Gud en gång lovade deras förfäder, tror jag är ställt utom allt tvivel.

Att det som i Skriften heter ”Guds Israel” är en enhet av både judar och hedningar kommer också att visa sig vara rätt. Det betyder alltså inte längre något om man är omskuren eller oomskuren, utan det som är viktigt är att man (både jude och grek) genom tron på Jesus Kristus, blivit född på nytt och blivit en ny skapelse. Då kan alla tillsammans andligen ympas in i det sanna vinträdet -Kristus- det nya Israel.

När Jesu missionsbefallning har slutförts och Guds evangelium, Det Glada Budskapet om nåd och frälsning i Jesus Kristus, har predikats för alla folk, så är den här tidsåldern, av nåd och frälsning, slut. Guds ängel proklamerar då att ” Tiden är ute.

Vi läser om det i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel:

”Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, DÅ är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna” (Upp 10:6-7 SFB).

MUSIK

I den gamla bibelöversättningen står det:

Ingen tid skall mer givas, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker, att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskap, (evangeliet) som han har förkunnat för sina tjänare, profeterna” (Upp 10:6-7 1917).

Då är Guds erbjudande av NÅD genom Jesus Kristus, slut, enligt mitt sätt att se det.

Striden mellan det onda och det goda går mot sitt slut och en ängel förkunnar för alla dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag: ”Frukta Gud och ge Honom äran, ty stunden för Hans dom har kommit. Tillbe Honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna” Upp 14:6-7 SFB).

Käre vän, som lyssnar nu. Om du söker efter sanningen, meningen med livet och undrar över vilket budskap som du på allvar ska låta ditt hjärta ta till sig, så låt det inte stanna vid det, utan fullfölj ditt sökande och bed om Guds ledning i ditt sökande.

Skriften säger: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7-8 Bibel 2000).

Välkommen att be och få; söka och finna; bulta på och dörren skall öppnas för dig.

Hebréerbrevets författare skriver:

”Hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning?” (Hebr 2:3 SFB). Min vän: Ta därför vara på Guds frälsning i Jesus Kristus, som på ett ögonblick byter ut din mest nattsvarta förtvivlan mot glädje, ljus, hopp och framtidstro.

MUSIK

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer