3 december 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla, som ett träd i skogen… och jag tänkte tala lite om det. Men för att allt ska bli rätt och riktigt så måste jag ha direkt vägledning av Den Helige Ande och jag börjar därför med att be - annars blir det fel.

”Gode Gud i himlen. Jag tackar dig för att jag genom din Son, Jesus Kristus, och Hans rättfärdighet, nu får tillåtelse att komma inför Din tron. Jag har också med mig ett antal lyssnare och läsare, som bara du känner. Vi ber nu tillsammans om att Din Ande ska vägleda oss direkt och till 100% i bibelordet, så att vi kan ta ett steg till på den kristna trons väg inför Ditt ansikte. Tack för att Du hör vår enkla bön. AMEN”

Kung David skriver i den första psaltarpsalmens 3 första verser (Ps 1:1-3 SFB):

”Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör det lyckas väl.”

MUSIK

Jesus säger vidare - om trädet och frukten: ”Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.” … Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas” (Matt 12:33-37 SFB).

Med utgångspunkt i Gudsordet, så är det alltså nåt alldeles speciellt med att få växa som ett träd vid vattenbäckar, eftersom det jämförs med ett liv i rättfärdighet, med glädje i Herrens undervisning och att få begrunda hans ord dag och natt. Då, men bara då, finns de rätta förutsättningarna för att bära god frukt – en frukt som består in i evighetens ljusa värld.

Men tänk så viktigt det är vad du och jag säger. Jesus förmanar ju oss med orden: ”Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag.” I de nyare översättningarna står det alltså om ”varje onyttigt ord” som människorna talar. I den gamla bibelöversättningen står det ”varje fåfängligt ord” och det kan väl kanske vara ungefär detsamma.

”Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren” sa Jesus (Matt 15:18 SFB).

Kanske borde både du och jag tänka mer på vad vi säger – eller hur?

MUSIK

Profeten Jeremia säger i kapitel 17: ”Välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt” (Jer 17:7-8 SFB).

Det här är ytterligare ett Guds Ord, att ta vara på för dig och mig. Den som förtröstar på Herren Gud, liknas återigen vid ett träd planterat vid vatten, och som dessutom sträcker ut sina rötter - ända fram till bäcken!

Vad är det Guds Ande vill lära oss idag för att vi ska kunna ta ett steg till på trons väg? Jo, han vill att vi ska förstå vilka förutsättningar som gäller i Guds Rike, för

att få växa stilla som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vi förmanas alltså genom Bibelns ord om att:

-inte följa de ogudaktigas råd

-inte gå på syndares väg

-inte sitta bland bespottare

utan

-ha vår glädje i Herrens undervisning och

-begrunda Hans ord dag och natt

och slutligen

-förtrösta enbart på Herren Gud, Den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare.

får man räkna med att bära frukt i rätt tid, alltid ha gröna löv och aldrig behöva vara rädd för att det blir hetta och ett torrt år.

MUSIK

Att få växa stilla som träd, innebär ju att tillväxten kommer att ta tid, eller hur? Ett träd växer ju inte upp och bär frukt över en natt. Nej, det tar kanske många år… och under tiden får det stå ut med både regn, storm och torra perioder. Som jag ser det så är det så för att trädet ska bli fast rotat på sin plats, för att kunna stå emot alla kommande regn- och stormattacker och ÄNDÅ bära frukt i rätt tid.

Träd som växer snabbt, t. ex. därför att skogen gödslas för mycket, får inte alls samma kvalitet som den som växer långsamt. Det är ju ett välkänt faktum.

När Jesus talade om de liknelser som Han använde sig av i Sin förkunnelse, när han talade till folket, sa han till lärjungarna: ”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.” ”Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det” (Matt 13:11, 17 SFB).

Vi som lever nu i den här tidsåldern av nåd, har också fått del av himmelrikets hemligheter, på ett annat sätt och under andra förutsättningar än vad folket på Jesu tid fick, eftersom vi lever i en senare tid, när många av profeternas förutsägelser redan har gått i uppfyllelse.

Det som ökenfäderna skådade i fjärran talar Hebréerbrevets författare om så här:

”I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden” (Hebr 11:13 SFB).

MUSIK

Folket på Jesu tid förstod inte vad som fanns skrivet i Skrifterna om Honom, deras Frälsare och Messias. Deras hjärtan hade blivit förstockade. Inte avsiktligt -av Gud- för att de inte skulle KUNNA förstå, utan för att de redan tidigare hade förhärdat sig själva. Det står (Luk 7:30) att ”Fariséerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom” – (alltså av Johannes Döparen). Redan innan Jesus kom, så hade man alltså sin ståndpunkt klar, när det gällde Guds kallelse att vända om och ta emot Guds Rike. DÄRI ligger deras egen förhärdelse, som var grunden till den förstockelse som Gud gav profeten Jesaja befallning om att uttala över dem (Jes 6:9-10). När de båda vandrarna var på väg till Emmaus (Luk 24:e kapitel), efter Jesu uppståndelse från de döda, så gick de och samtalade om det som hade skett i Jerusalem – och de var mycket förundrade, står det.

Då kom Jesus och slog följe med dem och sa: ”Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna” (Luk 24:25-27 SFB).

En av himmelrikets hemligheter som du och jag nu känner till, är det aposteln Paulus skriver om i sitt brev till de kristna i Efesus: ”Han (Gud) har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden” (Ef 1:9-10 SFB).

Paulus skriver (Kol 1:26) om ”… den hemlighet som genom tider och släktled, varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp.”

Vidare, säger han (i kapitel 2:1-4): ”Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er … och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de skall bli undervi-sade i kärlek och styrkta i sina hjärtan, och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I Honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord.”

MUSIK

Vilken är då hemligheten, som tidigare har varit dold? Jo, det är att Kristus finns hos hedningarna, eller som det står i den äldre bibelöversättningen ”Kristus I er.” Alla vi som inte tillhör judarna, utan är hedningar, har alltså Kristus inte bara hos oss, utan också i oss, vilket jag tycker är mycket bättre, eftersom Jesus själv sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom GENOM mig” (Joh 14:6). Visst kommer Guds frälsning från judarna… det sa ju Jesus själv, och såvitt jag förstår var den från början bara uppenbarad för judarna. Att frälsningen också skulle gälla för oss hedningar, det var en hemlighet som Gud hade dolt intill dess att tiden var inne. Men nu i den yttersta tiden har Gud uppenbarat det, och därför får vi NU, både du och jag, om vi vill tro på Jesus Kristus och bekänna Honom som vår Herre, tillträde till Guds frälsning, på samma sätt och enligt samma Guds löfte som judarna en gång fick genom Abraham. Eftersom Gud har gett oss tillträde, så kan vi gå fram inför Gud. Hebréerbrevets författare skriver: ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr 4:16 SFB). AMEN!

MUSIK

Sid 4 (för bibelstudiet i Åstorp den 30/9 –03)

”Tack Gode Gud för att vi får lov att komma till Dig, genom den rättfärdighetens och frälsningens väg som Jesus skapade när han gav sitt eget liv för oss på korset.

Tack Jesus för allt som Du har gjort för oss alla. Vi prisar och ärar Ditt namn. AMEN”

Vad har vi lärt oss i dag? Jo, vi har lärt oss att Guds eget beslut är att vi som är hed- ningar i judarnas ögon, har samma tillträde till Gud och Hans nåd, som judarna själva genom löftet till Abraham - deras trosfader.

Visserligen var och är judarna Guds egendomsfolk och har genom omskärelsens tecken ingått ett förbund med Gud – men eftersom de inte vakade över och tog emot den frälsning i Jesus Kristus, som de blev erbjudna, utan avvisade Honom, så har vi hedningar OCKSÅ fått tillträde till Guds rike och genom Hans nåd blivit inympade i det äkta olivträdet – alltså Israel – som trons folk, alla tillsammans.

Guds barmhärtighet och vishet är verkligen gränslös. Ingen av oss skulle i egen kraft eller förmåga, någonsin kunnat återskapa det andliga liv i oss, som genom synden var helt livlöst och dött. Är man död, så är man ju det, och ingenting kan förändra den saken, om inte Guds uppståndelsekraft får verka i oss - varken när det gäller det fysiska livet eller det andliga.

Är man död så har man inte ens någon vilja att knyta an till – eller hur? Allt sådant är då borta för alltid. Men för Gud är ingenting omöjligt! Han väcker den andligt döde till liv, där inget liv finns! Gud skapar en andlig längtan, där ingen sådan längtan finns.

Gamla Testamentet berättar om ett tillfälle när Herrens hand kom över profeten Hesekiel och genom Herrens Ande fördes han bort till en dal som var full med för-torkade ben, står det (Hes kap. 37).

Gud frågade Hesekiel: ”Du människobarn, kan de här benen få liv igen?”

Hesekiel svarade: ”Herre, Herre, Du vet det.”

Då fick Hesekiel Guds uppmaning att profetera över benen så att de, genom Guds Ande, skulle få liv igen.

”Och när jag profeterade” skriver Hesekiel ”hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på, växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem.”

Gud befallde då Hesekiel att profetera till Anden och säga: ”Så säger Herren, Herren: Kom du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv.” Och jag profeterade som Han hade befallt mig, skriver profeten. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara.”

På samma sätt – alltså genom Guds kraft – går det till när Gud väcker vår döda Ande till liv igen. Du förstår min käre vän, att Gud har både liv och död i SIN hand. Det är naturligtvis obegripligt för oss människor, men ändå är det sant. Han har helt enkelt ALL MAKT, helt bortsett från om vi -du och jag- begriper någonting av det eller inte.

Gud har makt att låta oss växa fort eller stilla, genom Sin Andes kraft, så att vi blir starkare i vår tro för varje dag. Han har också gett oss en fullkomlig vapenrustning

(Ef. Kap. 6) så att vi kan stå emot ondskans ALLA anslag mot oss – i Jesu namn. När du upplever att ondskans makter vill leda dig på sidan om Guds väg i tanke eller handling, så säg till dem, högt och tydligt: ”Jag tillhör JESUS. Gå till Honom och fråga om det är någonting som rör mitt liv. Jesus är min Herre!” Då viker alla onda makter undan, för de vet att de är besegrade en gång för alla, på Golgata kors. AMEN!

Veckans andakter, v 8

 • måndag 19 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På jorden finns ingen som är så from och rättsinnigÄ" (Job 1:8) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag försöker gå lite djupare i bibelordet på den kristna trons väg. "Dock, jag vet att min Förlossare leverÄ" sa Job när han satt på en... Läs mer

 • tisdag 20 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud (Jes 44:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bläddrade i en sång-bok fick jag upp en sång som heter "Vill du möta mig därovan?" (Om du har en sångbok som heter "Segertoner" så är det nummer 404 i den).... Läs mer

 • onsdag 21 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar" (Rom 3:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla Stund" med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det... Läs mer

 • torsdag 22 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig (1 Kor 4:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad inför det här programmet kom det upp ett bibelord inför mig som jag inte riktigt förstår. Det är från 2 Sam. 19:2 där det står: "...segern blev på den dagen förbytt... Läs mer

 • fredag 23 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens HerreÄ" (Luk 10:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det viktigaste för en människa är att hennes namn är skrivet i Livets Bok i himlen. Därför att hennes eviga tillvaro då är säkrad. Om det ska jag fördjupa mitt intresse i det här... Läs mer

 • lördag 24 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Äbesegra det onda med det goda" (Rom 12:21) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet fick jag en ingivelse att jag skulle läsa någonting från Hedegårds bibelöversättning. Det brukar jag inte göra, men det blev så i alla fall. Men innan jag gör det ska jag be... Läs mer

 • söndag 25 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande (1 Kor 15:22 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om vägledning inför det här programmet och tänkte på att det bara är Jesus Kristus som är värdig att ta emot lov, pris och ära av dig och mig,... Läs mer