12 juni 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Dom 19:30

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan hade våldtagits till dess att hon avled och i sin för-tvivlan bad hennes man sina landsmän, Israels folk, att överväga vad som skulle göras. Innan jag går vidare ska jag be Gud att han låter sin Helige Ande vägleda mig.

”Gode Gud! Du som vet allt, eftersom dina ögon överfar hela jorden, du vet att jag har i sinnet att lyfta fram den situation som beskrivs i Dom 19:30 och det krig mot Benjamin som sedan bröt ut. Hjälp mig Herre, att förstå vad du vill att vi ska lära oss och vad jag ska förmedla till mina lyssnare. Amen.”

Det första som slår mig i den här bibeltexten är likheten mellan vad som hände i Gibea och i Sodom, natten innan staden tillsammans med Gomorra utplånades. Männen i Gibea ville först våldföra sig på en manlig resande som tillsammans med sin bihustru och sitt tjänstefolk fått tillfälligt nattlogi i staden. Den gästfrie husägaren hindrade de onda männen från den här galenskapen och förde ut sin egen dotter och den resande mannens bihustru i stället. Följden blev att de hela natten våldtog bihustrun - tills hon dog. Den här fruktansvärda lösaktigheten fick till följd att det utbröt krig mellan Israel och Benjamins stam, och när striderna var över hade hela Benjamin utplånats och mer än 90.000 män fått sätta livet till.

MUSIK

Jag tänker inte fortsätta och tala om de här gräsligheterna som hände i Gibea, men jag undrar vad vi, sena tiders barn, kan lära oss av den här bibliska historien? Såvitt jag kan se, så kan vi lära oss att den av Gud skapade sexualdriften, till mänsklighet-ens fromma och glädje, blir fullständigt förödande när den missbrukas, liksom andra Guds gåvor som hanteras på fel sätt. Alla sexuellt avvikande varianter, oavsett vilken inställning man har till företeelserna och de utövande individerna så leder de till enor-ma problem i samhället. Normalt trygga familjerelationer som Gud själv instiftat, på-verkas och fräts sönder när moralen i samhällskroppen blir alltmer angripen och bryts ner. Familjeansvaret ersätts mer och mer av egoismens hydra och för med sig att styrkan i familjebanden försvagas. Därmed försvagas också samhällets grundfunda-ment. Och det är ju ännu mer förödande. Man behöver inte nödvändigtvis ansluta sina attityder till en kristen livsstil, för att ändå tydligt se vart hela den gudsfientliga samhällsskutan är på väg. Men det första steget till samhällets kollaps är att lämna Gud och medvetet vända sig bort från honom. Det har skett så många gånger förr, i olika kulturer, så man tycker ju att den erfarenheten borde vara allmänt känd. Men om människorna INTE VILL sätta Gud först och lyda hans bud, så finns det tyvärr inga spärrar. Gud visste ju allt det här från början, annars hade han ju inte behövt ge oss bud och levnadsregler, som vi skulle hålla oss till, för att allt skulle gå bra.

MUSIK

Det är ju tyvärr så med oss människor, att vi nästan alltid tror oss om att själva veta vad som är bäst. Trots att vi ser hur vårt samhälles normsystem bryts ner med de mest fördärvbringande följder, så vägrar vi ändå i det längsta att erkänna att vi gjort fel. Att tro på en Gud som kan hjälpa oss människor med våra olika problem, är så fjärran från många människors tro och förnuft, så de betraktar oss som tror på en levande Gud, som antingen galna eller åtminstone mindre vetande. Ja, när en nation officiellt tar ställning mot kristendomen och vänder Gud ryggen då börjar det gå utför. Tar man sig sedan före att börja väja sig -i toleransens namn- för andra gudar och kanske till och med tillbe dem, som buddhister, muslimer, hinduer m fl, då är det verkligen fara på färde, för då bryter man mot det första av de 10 buden som Gud har gett oss. Och är det någonting som vår Gud aldrig ser mellan fingrarna med, så är det när ett folk börjar dyrka andra gudar. Hur det gick då i gamla tider är lätt att ta reda på. Det är inga hemligheter. Det är bara att läsa den bibliska historien om alla de folk som Gud fördrev för Israels barn just för att de hängav sig åt andra gudar. När deras synders mått var fyllt kunde länder och folk intas och Guds löfte uppfylldes efterhand som folket efter uttåget från Egypten intog Kaanans land.

Efter Salomos död delades landet i två riken, Juda (Sydriket) och Israel (Nordriket).

Du kan läsa själv om Hosea Israels siste kung, som gjorde ” det som var ont i Herrens ögon.” Israel bestod i ca 210 år men sedan blev folket bortfört till Assyrien ”för att de hade tillbett andra gudar” (2 Kung 17:2, 6-7). Hiskia blev kung i Juda och gjorde ” det som var rätt i Herrens ögon” står det (2 Kung 18:3). Jerusalem blev belägrat och angripet av kung Sanherib i Assyrien. Rab-Sake, kungens talesman hånade JAHVE, den levande guden och Sanherib smädade Israels Guds namn. Det skulle han aldrig ha gjort, för Gud sände sin ängel och slog på natten 185.000 man i assyriernas läger och befriade Jerusalem (2:a Kungaboken, kapitel 18 och 19). Juda (Sydriket) bestod i ca 345 år innan Jerusalem föll och hela Juda gick under när den babyloniske kungen Nebukadnessar förde bort folket till Babel.

MUSIK

Det jag nu kortfattat har redogjort för omfattar ca 400 år av Israels historia, och under den här tiden bröt alltså både Israel och Juda ständigt förbundet med Gud.

Guds dom var därför oundviklig.

Varför ägnar jag mig nu åt den här historiska ’betraktelsen’? Den har väl ingen bety-delse för oss tusentals år senare och många hundra mil därifrån. Jo, det har den allra största betydelse, eftersom vår Gud är densamme i går, i dag och i all evighet. För Honom är en dag som 1000 år och tusen år som en dag. Alltså upprepar historien sig inför hans ögon, gång på gång. Nationer, folk och kulturer uppstår, lever och går

under i dag precis som under gångna tider. Det är bara vi som är historielösa och saknar den överblick som Gud har av evighet.

Alltså! Om vi inte bara vill bli en del av samma beklagansvärda historia som vi kan läsa om till exempel när det gäller Israel, som ändå var Guds egendomsfolk men ändå ständigt bröt förbundet med Gud, så måste vi både officiellt och privat ändra vår inställning till Gud och Guds Son, Jesus Kristus. Annars kommer det att gå med oss och vårt land och folk precis som det under årtusendenas gång har gått för så många andra nationer – i deras gudsfientlighet. Vi måste vända om från vår onda väg och börja göra det som är rätt i Guds ögon och låta Honom styra våra hjärtan och sinnen.

MUSIK

När jag tänker på Sveriges land och folk, så kommer en fråga upp för mig. Det är frågan om vi är vägda på Guds våg och befunna för lätt, eller hur det står till?

Vad lägger Gud i sin vågskål när han bedömer land och folk? Jag vet inte, men jag tror att det är 4 saker som dominerar i Guds vågskål, eftersom de tillhör hans eget väsen. Hur de bestäms avgör han givetvis själv, men eftersom Gud är kärlek (1 Joh 4:8) så tror jag att vår kärlek till honom och till vår nästa är en viktig del (Matt 25:40). En annan del tror jag är helighet. Han har ju sagt att vi ska vara heliga som han är helig (1 Pet 1:16). Eftersom han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus (Rom 3:26) så tror jag att rättfärdighet är ytterligare en del. Sist, men inte minst, vill jag lyfta fram barmhärtighet eftersom den ”triumferar över domen” som det står skrivet (Jak 2:13).

Aposteln Paulus talar i Galaterbrevets 5:e kapitel om Andens frukter och jag tror att det finns ett samband där, med det jag försöker säga. Han börjar i vers 22 med kärlek. Låt oss därför också börja med att KÄRLEK är en del. Vi går vidare och efter-som Gud, enligt min bestämda uppfattning, är absolut HELIG och RÄTTFÄRDIG i allt vad han gör, så vill han också att vi människor ska ha det målet i sikte, även om vi är enkla och ofullkomliga och inte når upp till varken hans helighet eller rättfärdighet i egen kraft. Han vet ju det, och därför tror jag att vi får sitta under den Högstes beskärm och vila under den Allsmäktiges skugga (Ps 91:1). I Jakobs brev står det också att ”barmhärtigheten triumferar över domen” (Jak 2:13) och därför tror jag att BARMHÄRTIGHET är en mycket viktig del i Guds vågskål.

I Guds sannings ljus tror jag sedan att allt försvinner och det enda som blir kvar är JESUS och hans försoning i blodet på Golgata kors.

Guds outgrundliga väsen kan naturligtvis inte varken beskrivas eller delas upp på något sätt i ord och begrepp, som för oss är lätta att fatta, men i Guds ljus av sanning, godhet och välsignelse ingår allt som är rätt och rättfärdigt.

MUSIK

”Rådslå och säg er mening” är ju rubriken från bibelns blad för den här stunden, men på vilket sätt vi ska kunna rådslå och yttra oss -ens i rätt riktning- när det gäller vår egen situation, i dagens värld, vet jag inte.

Det enda jag vet är att det står skrivet: ”Anden utforskar allt, också djupen i Gud./…/ Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.”

(1 Kor 2:10-12) och lite längre fram i samma brev står det: ”Den som är förenad med Herren är en ande med honom” (1 Kor 6:17).

Det jag har funderat över här, handlar ju om vad jag kan tänka mig att Gud går efter när han bedömer länder och folk inför sina ögon. När Gud talar med Abraham om synden i Sodom och Gomorra säger han: ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det” (1 Mos 18:20).

När människornas handlingar ska bedömas på ’Domens dag’ så sker det enligt vad som står skrivet i böckerna när de öppnas inför Guds tron. En annan bok öppnades också, det var Livets Bok (Upp 20:12). ”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön” (Upp 20:15).

Det enda som jag kan säga säkert är: Tro på Gud och på Jesus Kristus. Det räcker.

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer