9 juni 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Rom 10:2

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns text från Rom 10:2 kommit upp för mig. Den handlar om ’egenrättfärdighet.’

I första hand talar Paulus om Israel, men enligt min mening finns det kanske anled-ning för oss också att begrunda det här sammanhanget. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en önskan och en bön om att du

-genom den Helige Ande- ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord, så att allt blir förmedlat enligt din vilja. Amen.”

Om oss, som är hedningar i judarnas ögon, skriver Paulus (i Rom 9:30):

”Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.

Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: ’Se, Jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på Honom skall inte stå där med skam’” (Rom 9:30-33 SFB).

Det är alltså Kristus som korsfäst som är den ’stötesten’ bibeltexten talar om.

(1 Kor 1:21, 23; Jes 8:14).

MUSIK

Paulus skriver vidare i Rom 10: ”Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror” (Rom 10:1-4).

Paulus menar här att det INTE var själva ’rättfärdigheten’ som Israel strävade efter, utan de strävade efter att uppfylla ’rättfärdighetens lag.’ De missbrukade alltså lagen som ett medel för att uppnå rättfärdighet. Med egna goda gärningar försökte de nå fram till lagens krav – men det blev bara mänsklig rättfärdighet av alltsammans.

Israel sökte alltså efter rättfärdigheten där den inte fanns, medan man kan säga att hedningarna mer eller mindre ’snubblade’ över Guds rättfärdighet – utan att de hade sökt den. (Jes 8:14; 28:16).

Människor har ju i alla tider försökt att efter sin egen vilja och godhet bedöma vad som ’krävs’ för att, så att säga, frälsa sig själv. Men den bedömningsförmågan -alltså att skilja mellan ont och gott- har vi aldrig fått av Gud. Den TOG människorna sig själva, när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. Inte undra på att det ALLTID blir fel när vi försöker oss på att -efter våra egna riktlinjer- avgöra vad som är gott eller ont.

MUSIK

Nu ställer jag INTE frågan till dig som lyssnar – men om du själv vill knyta an till mina frågor, så är det ju ditt fria val. Alltså frågar jag mig själv: ’Tjänar jag Gud?’ Om svaret är JA, så är nästa fråga: ’Tjänar jag honom med ett hängivet hjärta?’ Om svaret är JA på den frågan också så frågar jag till sist: ’Tjänar jag Gud med rätt insikt och på rätt sätt?’ Inser jag att Kristus är lagens slut och att rättfärdighet inte längre handlar om att uppfylla några lagkrav, andra människors krav eller mina egna uppställda mål, utan bara handlar om TRO på Jesus och INGENTING ANNAT?

Den sista frågan går verkligen på djupet och jag får nog söka svaret inom mig själv, i uppriktighet inför Gud som ser och vet allt. Vågar jag vara så ärlig och radikal att jag välkomnar Herrens ljus för att lysa igenom mig med sin fulla kraft? Vågar jag ta risken att avslöja mina innersta tankar och motiv som kan vara både dunkla, ofull-ständiga och felaktiga? Svaret är att jag måste våga bli genomlyst av Guds ljus kosta vad det kosta vill. Visst kommer mina synder och svagheter att avslöjas, men jag anser att det är bättre att bli korrigerad av Herren än att vandra i självtillräcklighet.

”Och detta är domen” skriver evangelisten Johannes i kapitel 3: ”Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud” (Joh 3:19-21).

Jag menar själv att jag tjänar Gud av ett hängivet hjärta. (Jag vet inte om Gud har samma uppfattning. Om inte vill jag veta det.) Däremot är jag mer tveksam om min insikt är så klar och tydligt inriktad enbart på Jesus att jag är HELT OBEROENDE av andra uppfattningar, krav och mål. Handlar det ENBART om TRO i mitt liv? Är tron på Jesus mitt allra innersta motiv till de gärningar jag gör? Det är grundfrågan.

MUSIK

Är våra gärningar ’gjorda i Gud’, som Johannes säger, så att de tåler att granskas i Guds Sannings ljus? Ja, det är inte lätt att svara på… ”Jag har det emot dig, att du har övergett din första kärlek” sa Herren till Efesus församlings ängel. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar” (Upp 2:4-5).

Mitt eget samvete fäller kanske en dom – men Gud, som är Högsta Domstolen, fäller kanske en annan dom (1 Joh 3:20). Om Guds dom avviker från min egen, så gäller naturligtvis Guds, både om den är positiv och negativ. I Guds sannings ljus finns det inga gråzoner. Jag vet att mitt samvete kan ta fel eftersom det är påverkat av mina erfarenheter och omständigheter i livet. Det KAN därför leda till att jag hämtar mina normer och föreställningar från källor som inte är förankrade i tron på Jesus.

Paulus skriver: ” Visserligen har jag ingenting på mitt samvete men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig” (1 Kor 4:4). Det finns också en bibelvers i 2 Kor 4:2 som korrigerar oss. Där står det: ”Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.”

Från 1:a Johannes brev, kapitel 1 och vers 7 läser jag följande:

”Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons, blod RENAR oss från all synd.” Och från Hebr 9:14 ”Ty Kristus har genom evig Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

MUSIK

Den enda sammanfattning jag kan göra och sanna slutsats som jag vågar dra, av det jag tidigare sagt, är att Gud ENSAM har MAKTEN, RÄTTEN och KUNSKAPEN att döma mig och mitt hjärtas innersta.

Kan vi läsa någonting i Bibeln om det?

Ja, Hebréerbrevets författare skriver i kapitel 4 och jag läser från vers 12:

”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidan-de med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss DÄRFÖR frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr 4:12-16 SFB).

Aposteln Paulus skriver i sitt 2:a brev till församlingen i Korint: ”Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: ’Ljus skall lysa fram ur mörkret,’ han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. MEN DENNA SKATT HAR VI I LERKÄRL, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss” (2 Kor 4:5-7 SFB).

MUSIK

”Men denna skatt har vi i lerkärl…” skriver Paulus. Vilken skatt? Jo, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Jesus Kristus – och det är den kunskapen som jag själv så gärna vill förmedla vidare, med ett hängivet hjärta, med rätt insikt och på rätt sätt. Det är därför som jag alltid ber om Guds direkta vägledning och hjälp genom den Helige Ande, så att allt blir rätt tänkt och förmedlat.

Jag ansluter mig fullt ut till orden från Petrus 2:a brev där han säger:

”Det var inte några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för er vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse…” (2 Pet 1:16 -- 1917).

Varför säger Paulus att vi har den här kunskaps-skatten i lerkärl? Och varför är det viktigt att känna till att Guds härlighet strålar fram i Jesus Kristus? Ordet ’lerkärl’ ska ju inte tas bokstavligt, utan Paulus menar att de som förkunnar Guds sanning om Jesus Kristus, bär den här kunskapen i hjärtan som är lika bräckliga som lerkärl. Kanske är de också fulla av försagdhet och rädsla att göra fel… Det är därför som den Helige Andes ljus måste lysa på Gudsordet så att hjärtat tar emot den underbara kunskapen om Guds härlighet, rätt förmedlad genom bibelordets eviga sanning och inneboende samband med Jesus Kristus, Guds Son, världens Frälsare. (Rom 10:17).

O, att jag kunde förklara Guds kärlek -för dig- i Jesus Kristus, så att den blev verklig och levande – och så att Guds Ande med sin kraft och välsignelse kunde föra det glada budskapet om tro, frälsning och räddning rakt in i ditt öppna hjärta och tillfreds-ställa din längtan efter trygghet, glädje och harmoni. Tvivla inte bara tro! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 24 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni skall vara heliga, ty jag (er Gud) är helig (1 Petr 1:16 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer den här stunden att röra sig om vår vardag och evighet, med det perspektiv som den kristna tron ger på livet. Men innan jag går vidare med de tankar på Guds... Läs mer

 • tisdag 25 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Han (Gud) har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder (1 Joh 4:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag koncentrera mig på det faktum att Jesus älskar dig oavsett om dina gärningar är onda eller goda, därför att han älskar... Läs mer

 • onsdag 26 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • torsdag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • fredag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • lördag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • söndag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg" (Ords 16:9 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden som vi har framför oss, hoppas jag att du ska kunna koppla av, ta det lugnt och bara låta Guds underbara nåd och frid omsluta... Läs mer