22 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Upp 5:9-10)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10

Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer åter igen inför Ditt ansikte med två tomma händer och ett bultande hjärta, för jag vet att jag fullständigt saknar egen förmåga att förmedla Ditt ord med den insikt som behövs. Jag ber därför om Din styrning av mina tankar och vägledning i Ditt ord, så att jag för det första kan förstå det själv, och sedan kan förmedla det i min tur efter Din vilja. Amen.”

Jag börjar med att läsa den bibeltext som jag nämnde om förut, från Upp 5:9-10,

– och jag läser ur Bibel 2000.

Så här står det om sången till Kristus – Guds offerlamm, som de 4 väsendena och de 24 äldste, inför Guds tron i himlen, sjöng:

”Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty Du har blivit slaktad, och med Ditt blod har Du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk.

Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt Honom.

Och de skall vara kungar på jorden.” (Upp 5:9-10 Bibel 2000).

MUSIK

Jag fortsätter och läser för dig ur Upp. 5, alltså verserna 11-14, till kapitlets slut:

”Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sade med hög röst:

Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga:

Den som sitter på tronen, Honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.

Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.”

(Upp 5:11-14 Bibel 2000).

Det här är vad Johannes fick se och höra i sin uppenbarelse inför Guds tron, i himlen, när han för sin kristna tros skull hade blivit landsförvisad till ön Patmos. Bibelns

texter från Uppenbarelseboken, tecknar alltså den sista striden mellan Gud och Satan, en kosmisk kamp där Gud griper in direkt i historien och besegrar all ondska.

Bibeln vill varna och trösta oss, i vissheten om att Gud håller allt i Sin hand oavsett hur det ser ut för våra lekamliga ögon. Jesus sa: ”När Han kommer, Sanningens Ande, skall Han vägleda er med hela sanningen; Han skall inte tala av sig själv utan förkunna det Han hör och låta er veta vad som kommer att ske” (Joh 16:13).

MUSIK

Vad är det egentligen som kommer att hända i framtiden och som Gud uppenbarar för Johannes genom sina änglar och Människosonen -Jesus Kristus- på Patmos?

Jo, det som Johannes får insikt om är att den tidsålder av nåd, nu går mot sitt slut, som du och jag har levt i ända sedan Jesus föddes i Betlehem och omkring 33 år senare dog på Golgata kors. Johannes får alltså se och höra hur allt kommer att sluta och skriver därför ner det för alla som vill läsa Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.

Genom evangelisten Lukas får vi reda på att den natt när Maria och Josef fick sin förstfödde son (IMMANUEL) för omkring 2000 år sedan, så fick herdarna utanför Betlehem se en Herrens ängel som sa till dem: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren” (Luk 2:10-11 SFB).

Frälsningen var från början bara avsedd för judarna, men eftersom de inte ville ta till sig budskapet, utan stötte det ifrån sig, så fick också vi ’hedningar’ del i samma frälsning, genom tron på Jesus. Ungefär 700 år innan Han föddes så hade ju bland andra profeten Jesaja förutsagt att en Frälsare skulle födas (Jes 7:14) och att man skulle ge Honom namnet Immanuel, som ordagrant betyder * med oss Gud* (Matt 1:23) – alltså ett annat namn på Jesus.

Namnet ’Jesus’ är en grekisk form av det hebreiska ’Jesua’ eller ’Josua’ och den stora glädjen för hela folket, som ängeln talade om, var alltså glädjen över att en Frälsare var född. De gamla hebreiska skrifterna, Lagen och Profeterna, hade på olika ställen förutsagt att det här skulle ske, och judarna hade därför under århundra-den väntat på att deras Frälsare och Messias skulle komma. Men de visste INTE när det skulle ske och framförallt väntade de sig INTE att Han skulle komma som ett litet barn, och födas in i deras värld. De väntade sig i stället en ledare, en hövding och ’frälsare’ som skulle befria det judiska folket från den romerska ockupationsmakten som gjorde livet surt för dem.

MUSIK

Visst ville Gud befria judarna, sitt egendomsfolk, från den romerska ockupations-makten. Men Gud hade mycket, mycket större planer än så. Han ville befria hela människosläktet, inte bara från krigets fasor, utan från Satans makt och SYNDEN som är den verkliga och bakomliggande anledningen till all fiendskap, alla krig och ALL ONDSKA sedan tidernas början.

DET var Guds underbara plan, som Han började genomföra den natt Jesus föddes.

Den planen har nu hållit på att genomföras, steg för steg, under Guds allseende öga, under hela den tidsperiod som vi kallar för ’Nådens’ eller ’Församlingens tidsålder’.

Exakt hur lång den perioden är, vet ingen utom Gud själv, som håller all tid i Sin hand, och som ensam beslutar om när ängeln ska säga: ”Ingen tid skall mer givas” som den äldre Bibelöversättningen uttrycker det (Upp 10:6 – 1917), för då ”har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap Han gett Sina tjänare profeterna”

(Upp 10:7 Bibel 2000). Den tid av frälsning, genom Guds Nåd, som ängeln proklame-rade, är då slut och såvitt jag förstår, tas Guds Ande då bort från jorden och ondskan får ’fritt spelrum’ under en fasansfull tid, då INGEN FRÄLSNING av nåd mer erbjuds människorna på jorden. När Guds Ande är borta finns det ingen som pekar på Jesus.

MUSIK

Jag vet att det finns de som menar att det finns en ’möjlighet till frälsning’ också efter det att Jesus kommit på himlens skyar och hämtat hem dem som tror på Honom. Detta skulle kunna ske, menar man, genom att bli martyr och dö för sin tro.

Jag ansluter mig INTE till den uppfattningen, utan håller fast vid att den som inte här, under sitt jordeliv, tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare och Herre -FÖRE Människosonens återkomst då ’uppryckandet’ sker- kommer att stå utanför en stängd himladörr (Jämför liknelsen om de 10 jungfrurna: ”Och de som stod färdiga gick med Honom -brudgummen- in till bröllopsfesten, och dörren stängdes” (Matt 25:10 SFB).

Vad det gäller frågan om ’uppryckandet’ av Guds församling kommer att ske före eller efter vedermödan, så är det min mening att församlingen kommer att vara med under vedermödan, och uppryckandet kommer att ske efter vedermödan.

Jag ansluter mig dels till den gammaltestamentliga skriften i Daniels bok kap.7 och dels till vad Jesus själv säger i Matteus (kap. 24). Så här står det: ”Strax EFTER de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall Han sända ut sina änglar, och de skall samla Hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra” (Matt 24:29:31 SFB).

MUSIK

Ytterligare stöd kan vi hämta i den uppenbarelse som Gud själv gav Johannes på ön Patmos, som skildras i bibelns sista bok (Uppenbarelseboken) och börjar med orden: ”Se, Han kommer med molnen, och varje öga skall se Honom, även de som har genomborrat Honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom.

Ja, Amen.” (Upp 1:7 ff SFB).

Du tycker dig kanske ha stöd för en annan uppfattning än den som jag nu framfört – men detta är MIN mening.

ALLTSÅ: INGEN FRÄLSNING GENOM MARTYRSKAP ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT EFTER VEDERMÖDAN OCH FÖRSAMLINGENS UPPRYCKANDE.

Om vi alltså -enligt min mening- inte ska förvänta oss någon möjlighet till frälsning efter ’Människosonens Återkomst’ på himmelens skyar, genom martyrskap eller på annat sätt, hur ska vi på rätt sätt hantera vår livssituation?

Vad står det i Bibeln, ljuset på vår stig? Jag ska läsa några ställen för dig och börjar med Gamla Testamentet och profeten Jesaja som skriver i kap. 49 och vers 8: ”Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid, Jag hjälper dig på frälsningens dag.”

Så några rader från Nya Testamentet. Jag börjar med Matteus kap 24 och vers 36:

”Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Vers 42): ”Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.” (Vers 44): ”Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”

Till sist några ord av Paulus från hans 2:a brev till korintierna: ”Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag” (2 Kor 6:2 SFB). Min käre vän: Tag till dig bibelordet!

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer