13 maj 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Upp 7:2

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning när det gäller att rätt förstå sammanhanget.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte och ber i Jesu Kristi nasaréns namn om nåd och vägledning när det gäller den här texten från Uppenbarelseboken. Du vet, Herre, att jag inte har någon egen kunskap eller insikt alls som hjälper mig att förstå innebörden. Jag ber därför att du genom den Helige Ande tar en total kontroll över mig, styr och vägleder mig, så att allt blir rätt förmedlat till den som vill ta emot ditt budskap i sitt hjärtas innersta. Amen.”

Under sin tid som landsförvisad till ön Patmos, får Johannes se in i Guds himmel och beskriver, så gott han förmår, det som sker där. Han skriver: ”Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd” (Upp 7:1 – SFB). Första gången jag läste det här tänkte jag att jorden har väl inga hörn, den är ju rund. Men Johannes trodde kanske att jorden var fyrkantig. Att jorden är rund fick man ju inte klart för sig förrän långt senare – men det var inte så heller som texten skulle förstås.

MUSIK

I ett parallellställe till den bibelvers jag citerade innan, skriver profeten Hesekiel: ”Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer! Ja, slutet kommer över landets fyra hörn./…/ Jag skall inte skona dig och inte ha något förbarmande” (Hes 7:1-2, 4).

I ett annat parallellställe, skriver profeten Daniel: ”Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra” (Dan 7:2 – SFB). Sedan beskriver Daniel ett lejon med örnvingar, en björn, en leopard med 4 vingar och till sist något som verkar likt en drake – som är värre än alla de andra djuren. Enligt en kommentar represente-rar de olika djuren olika världsriken eller stormakter och deras andliga och moraliska ställning. Det finns olika meningar om vilka riken och makter de här djuren står för, så därför avstår jag för min del från att försöka förstå Daniels syn. Den fulla innebörden tror jag ändå inte att vi begriper förrän Gud uppenbarar alltsammans.

Det enda jag vill lyfta fram är vad Daniel säger i den 13:e versen, där det står så här: ”I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras” (Dan 7:13-14 – SFB). Tack Jesus, för att du träder fram som Segraren.

MUSIK

Jag är inte säker på det, men jag tror att de 144000, som Johannes hörde, är ett sätt att tala om en stor skara av Guds tjänare på jorden, en grupp judar från de olika stammarna i Israel som kommer att märkas på sina pannor med ”den levande Gudens sigill” därför att de till sist erkänner den Messias som de tidigare förkastade. Men eftersom det finns många olika meningar om vilka de här 144 tusen är, så avstår jag från att försöka tillföra ytterligare någon sådan mening. En sak kan man ju ändå vara säker på, och det är att de som får Guds sigill på sina pannor, innan de 4 vindar-na släpps lösa, är de som Gud vill skydda från att bli skadade i tider av lidande och förföljelser. Om de sedan representerar en rest av utvalda judar från alla tider och från alla länder som de varit kringspridda till, eller kommer ur ”den stora bedrövelsen” eller ”den stora nöden” eller ”vedermödan” som det står i den äldre bibelöversättning-en det vet jag ingenting om.

Johannes fortsätter sedan att tala om vad han ser i himlen. Han säger: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ’Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.’ Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ’Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen” (Upp 7:9-12).

Den här skaran som ingen kunde räkna, kommer ur ’den stora nöden’ säger en av de äldste ”och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem” Upp 7:14-15 – SFB).

MUSIK

Den här stora skaran som kommer ’ur den stora nöden’ har alltså lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande ur den. De är nu fullständigt befriade från de jordiska prövningar som hör till det här livet. Alla olika frågor som de kanske burit på under sin tid på jorden är nog för alltid, inte bortglömda - men i den himmelska glädjen inför

Guds tron - fullständigt oväsentliga. Jag tror inte något svar -oavsett sammanhang- skulle kunna göra glädjen större än den redan är. Inte heller kan sorgen bli mindre, eftersom det inte ska finnas någon sorg alls i Guds himmel. ”Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon” står det (Upp 7:17 – SFB).

Gud kommer själv att sörja för sina barns behov i deras eviga hem, där det inte heller ska finnas någon hunger, törst, lidande, smärta eller död. Det hem som Gud har berett för dem som har satt sin förtröstan på Jesus, Guds Son, och älskar honom, kan inte beskrivas med mänskliga ord därför att vi aldrig har sett något liknande och inte har något att jämföra med. Allt det gamla är då förgånget och Gud har skapat en helt ny himmel och en ny jord, utan syndens brister. Om den nya jorden är bättre eller finare än den som Gud en gång skapade i tidernas gryning, det vet jag inte, men ett vet jag. Det kommer inte att behövas varken sol eller måne i den nya skapelsen ”ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet” står det (Upp 22:23 – SFB).

MUSIK

”Och han (ängeln) visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall” skriver Johannes. ”Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor.

Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheter-nas evigheter. Och han sade till mig: Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok./…/ Ty tiden är nära.

Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.

Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.

Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar” (Upp 22:1-7, 10-14 – SFB).

MUSIK

”Den som håller ut intill slutet skall bli frälst” sa Jesus ”Och detta evangelium skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma” (Matt 24:13-14 – SFB).

Medan vi väntar på den dagen då Jesus ska komma tillbaka på himmelens skyar, för att hämta hem de sina till sig, så ska vi göra allt vi kan för att sprida evangeliet -det glada budskapet- om förlåtelse för all synd och frälsning i namnet Jesus. Alla kan hjälpa någon under livets vedermödor och med den Helige Andes stöd och vägled-ning får vi också vara ett ljus som lyser upp livets stig och leder någon hem till Gud.

Jag vet att inte alla kan predika eller sjunga. Men man kan ju sprida evangeliet på så många andra sätt. Jag känner en person som under en tid gick runt och la en traktat om vägen till frälsning, i olika telefonkiosker som finns utplacerade. Kanske är det många förtvivlade människor som fått hjälp och välsignelse på det sättet och telefon-samtal har kanske fått ett helt annat innehåll än man först tänkte sig. Bara Gud känner till alla sådana till synes enkla insatser för Guds rike, som Hans tjänare och tjänarinnor, anonymt, men inte desto mindre verkningsfullt, har uträttat under sin stund på jorden.

Kanske man inte är så bra på att tala med människor om Gud och frälsningen i Jesu namn, men sitta stilla och bara vara en lyssnande medmänniska kan man kanske göra. Verkar det alltför enkelt? Men i vår stressade värld ser det ut som om tillgången på engagerade lyssnare -och medvandrare- verkligen är en stor bristvara.

Kanske kan du baka en bulle eller köpa en och bjuda ett ensamt gråtande barn på. Han eller hon är kanske ensam därför att mamman sliter för att få ihop till livets nöd-torft och inte hinner eller orkar ta hand om sitt barn. Anklaga henne inte! Hjälp henne i stället och torka bort tårarna i barnets ögon. Gud välsigne dig. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 19

 • måndag 10 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 19:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Herren må göra vad han finner vara bäst” är de ord som har kommit upp för mig från 1 Krön 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds Andes hjälp. ”Gode Gud! Jag kommer inför dig... Läs mer

 • tisdag 11 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:21 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Upp 3:21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro - men omvänder sig - och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett... Läs mer

 • onsdag 12 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Krön 12:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Gamla Testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på 1 Krön. 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var... Läs mer

 • torsdag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 7:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok, det 7:e kapitlet och den 2:a versen kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 tusen av Guds tjänare, 12 tusen från varje stam i... Läs mer

 • fredag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 22:3 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus 22:a kapitel och den 3:e versen. Det handlar om dem som blivit inbjudna till himmelriket, och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och... Läs mer

 • lördag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers, där de som vinner seger över ondskan får löften, av Människosonen, om vad som ska ske i Guds himmel och i Hans tempel i det... Läs mer

 • söndag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Upp 14 och handlar om de 144000 som hade Jesu namn och Faderns namn skrivet på sina pannor. De är friköpta från jorden och friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud... Läs mer