11 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Inför det här programmet kom en bibeltext från Kol 1:9 upp inför mina ögon. Det är Paulus och Timoteus som skriver till de troende i Kolosse bland annat om den kärlek i Anden som de har. Alltså en kärlek till andra människor, som den helige Ande har gett dem.

I vers 9 står det så här: ”Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud” (Kol 1:9 SFB).

Jag vet inte riktigt vart den här texten ska leda mig och därför ska jag börja med att be om Guds vägledning.

”Gode Gud. Jag kommer inför Ditt ansikte med en stor osäkerhet och okunnighet i mig själv. Därför ber jag om Din Andes vägledning. Jag ber om en, för varje dag, allt djupare visdom om den andliga verklighet som Du själv, Gud, står bakom. Mitt syfte med att söka Ditt ansiktes ljus är inte att bli en andlig storhet i mig själv, utan min avsikt är att få en sådan insikt om andliga sanningar som jag kan förmedla vidare till mina lyssnare, så att de blir välsignade, vägledda och skickliga i sin tur att hjälpa och stödja andra. Amen.”

MUSIK

Kunskap i sig själv är bara tomhet. Om kunskapen ska vara värd någonting, måste den kunna leda till förändring, genom en vidare vägledning och välsignelse på den kristna trons väg.

Dels gäller det att ha ett andlig lyhördhet, så att man kan lyssna in Guds röst i sitt innersta. Dels gäller det att man ska kunna förstå vad Gud vill och slutligen att man ska få kraft att göra Guds vilja på bästa och mest effektiva sätt.

Om kunskapen inte leder till ett bättre liv, så är den värdelös. Jag tror att Gud vill att vi alla, inte bara skall lära oss mer om Honom, utan också leva för Honom och uträtta Hans vilja.

Alla troende kristna har behov av en djupare relation med Kristus. Paulus bad om det för de troende i Kolosse, och vi kanske också skulle be på samma sätt för varandra.

Det handlar alltså om: 1) att förstå Guds vilja; 2) få andlig vishet; 3) leva så att Gud blir ärad; 4) göra väl mot andra; 5) lära känna Gud mer och mer; 6) vara fyllda av Guds kraft; 7) hålla ut i tron; 8) vara fyllda av Kristi glädje och 9) alltid vara tacksamma (HFL, Handbok för Livet).

Det enda jag förstår är att jag inte förstår någonting alls om Gud, Guds rike, Guds visdom och Guds vilja. Det är också därför som jag behöver ständig vägledning.

MUSIK

Det står i Kol 1:19 att: ”Gud beslöt att låta HELA FULLHETEN bo i Honom (Jesus)

och genom Honom försona allt med sig, sedan Han skapat frid i kraft av blodet på Hans kors -–frid genom Honom både på jorden och i himlen.”

Samma textsammanhang, men i annan ordalydelse enligt ’Handbok för Livet’:

”Gud ville nämligen att allt som finns i Honom själv också skulle finnas hos Sonen. Det var genom Hans död, som Gud gjorde det möjligt för allt skapat, i himlen och på jorden, att komma till Honom, och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor.”

Hebréerbrevets författare skriver i kapitel 9 – och jag läser från vers22:

”Så renas enligt lagen (alltså enligt Mose lag) nästan allt med blod (av tjurar och bockar), och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen (som mönsterbilderna Gud visade Mose på berget Sinai) renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull” (Hebr 9:22-24 SFB).

Jesu offer kan, genom tron, rena hjärtat, vilket inte djuroffren kunde, eftersom de omöjligen kunde tillfredsställa den gudomliga rättfärdighetens krav.

Det här är inte lätt att förstå, men jag tror att den eviga försoningen med Gud -som en gång för alla utplånade synden- krävde en rening med Jesu Kristi eget dyra blod.

Kristus säger vid sitt inträde i världen: ”Offer och gåvor begärde Du inte, men en kropp har Du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde Dig inte.

Då sade jag: ’Se, jag har kommit, Gud, för att göra Din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig” (Ps 40: 7-9).

MUSIK

”Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och Han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att Hans fiender skall läggas som en fotpall under Hans fötter. Genom ett enda offer har Han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga” (Hebr 10:12-14 SFB). De som har mottagit återlösning genom Kristi blod, behöver inget annat offer. Detta är fullständig försoning och ger tillträde till den eviga härligheten. Den som underkastar sig Jesus, finner alltså i Honom allt som de

behöver för att bli fullkomliga.

För mig är detta obegripligt, men Gud har heller aldrig begärt att jag ska kunna förstå Hans underbara tankar och stora gärningar. Gud begär bara av dig och mig att vi ska tro på det som Han har gjort genom Jesus Kristus.

Det vi kan göra är att låta den helige Ande fullständigt fritt, utan några villkor eller begränsningar, undervisa oss om Guds eviga sanningar. Jag tror faktiskt att Gud mycket gärna vill låta oss få en djupare insikt om Hans härlighets rikedom, Honom till ära, lov och pris. Från Guds sida tror jag inte att det finns några begränsningar, utan de är i så fall helt och hållet på vår sida. Även om vi vill av hela vårt hjärta, så KAN vi inte förstå och ta till oss Guds djupheter -om inte Gud genom sin Ande- själv avslöjar dem för oss.

MUSIK

”Vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar Honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud ” (1 Kor 2:10-12)

Paulus avslutar det 2:a kapitlet med följande ord: ”Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa Honom? Men vi har Kristi sinne” (1 Kor 2:16 SFB).

Det underbara med Gud och Hans rättfärdighet, är att den grunden är lagd av Jesus och är ingenting som vi människor har del i. Om vi tror på vad Han har gjort, så är vi rättfärdiga i Guds ögon – även om vi är bristfälliga i oss själva på många sätt. Guds rättfärdighet har nämligen ingenting med vår synd eller vår syndfrihet att göra. Vi ska naturligtvis sträva efter att avhålla oss från att synda, men om vi misslyckas med det, som vi så ofta gör, så står Guds rättfärdighet ändå kvar, med oss inneslutna i den.

Därför behöver vi inte förtvivla över vår egen oförmåga.

Gud har i Jesus Kristus förlåtit oss allt. Han har själv burit hela mänsklighetens synder – och i utbyte gett oss sin rättfärdighet.

MUSIK

Det är så stort så vi kan aldrig omfatta Guds Nåd och Hans barmhärtighet mot oss.

Paulus skriver till oss hedningar: ”Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras (alltså Israels) olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får.

Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla” (Rom 11:30-32 SFB).

Jag måste instämma i Paulus lovsång till Gud, när han överväldigas av Guds härlighet, som i allt är fullkomlig. Han skriver i Romarbrevet 12: ”O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte Hans domar och hur outrannsakliga Hans vägar…

Honom tillhör äran i evigheter, Amen” (Rom 11:33, 36 SFB).

Guds godhet är oändlig!

Paulus skriver i sitt brev till de heliga i Efesus: ”Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Ja, Han har uppväckt oss med Honom (Jesus) och satt oss med Honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Ty Hans verk (’hantverk’ enligt grundtexten) är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem” (Ef 2:4-10 SFB).

Låt oss aldrig upphöra med att lova, prisa och ära Honom, vår Gud och Frälsare, Jesus Kristus, som i upphöjt majestät sitter på tronen i evigheternas evighet. I Honom finns all kärlek, nåd, barmhärtighet, vishet, kunskap och härlighet samlad.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • tisdag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • onsdag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • torsdag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • fredag 27 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer

 • lördag 28 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om det vittnar också deras samvete och deras tankarÄ (Rom 2:15 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter "Livet är inte rättvist - men Gud är god." Boken handlar om Guds godhet mitt... Läs mer

 • söndag 29 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric. Jag hoppas att vi ska få en stund tillsammans som du sent ska glömma.Vi tre...!!!??? Javisst! Du och jag och Jesus. Det står ju så i bibeln...att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och du och jag är... Läs mer