22 november 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det har på olika sätt blivit klart för mig dels vilken andlig längtan efter upplevelser det finns i vårt land dag och dels hur den här längtan -i brist på vägledning- ibland tar sig uttryck som jag tror att vi ska vara mycket vaksamma inför. Men eftersom jag inte i mig själv har någon förmåga att förklara det på rätt sätt, ska jag be Gud att leda mig rätt genom sin egen helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig i all min ofullkomlighet och ber om Din hjälp. Du ensam känner till alla mina brister och tillkortakommanden, men jag ber Dig att Du ändå, genom Din helige Ande, ska leda mina tankar och ord på rätta vägar för Ditt namns skull. Amen.”

När aposteln Paulus skriver sitt brev till församlingarna i Galatien om deras avfall från evangeliet, så vänder han sig huvudsakligen till de s.k. ’Judaisterna’. De var en ytter-lighetsgrupp bland de troende judarna, och höll fast vid att man måste lyda den judiska lagen och hålla de judiska traditionerna också för att bli frälst. Problemet för dem var alltså att deras ’nya tro’ på Jesus som Messias, SAMTIDIGT inbjöd dem att vara fria från lagen - i Jesus Kristus. De kände sig därför delade i sitt innersta, när det blev en konflikt mellan Lag och Nåd - tro och gärningar. (Kanske det finns någon som känner igen sig, och som fortfarande tror att goda gärningar leder till frälsning).

Paulus förklarar därför i sin undervisning hur det är möjligt för hedningar (dvs icke-judar) att få del av Guds rike. Han strök under gång på gång att frälsningen bara är beroende på den enskildes tro på Jesus, och ingenting annat. I sin ’bevisföring’ så påminner han också om sin egen omvändelse på vägen till Damaskus (Apg 9:3 ff).

MUSIK

(Jag läser ur den Svenska Folkbibeln, från Galaterbrevet kapitel 1, vers 6):

”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från Honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det INTE FINNS något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evange-lium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat så skall han vara under förbannelse.” (Jag hoppar ner till vers 11): ”Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.” (Gal 1:6-8, 11-12 SFB).

Jesus Kristus är den kristna trons och evangeliets absoluta centrum. Hela den kristna förkunnelsen vilar på Honom, Guds Son. Att ”förvränga Kristi evangelium” innebär därför att avvika från den huvudlinjen och predika något annat budskap genom vilket vi människor skulle kunna bli frälsta och befriade från synd och skuld. Det finns ju många andra ’budskap’ men inget annat leder fram till frälsning och ett evigt liv.

 

MUSIK

Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att ”var och en blir salig på sin tro” – men det är ju inte sant. Salighet betyder lycka och sällhet, och grundar sig inte på någonting annat än att Gud stiger ner till människan med all sin gudomliga fullhet, och gör henne delaktig i SITT livs fullhet av nåd – andligen och lekamligen.

Den bibelbok som heter Psaltaren, som skapats under nära tusen år, innehåller 150 psalmer som skrivits av olika författare. Kung David är en av dem. Salomo är en annan osv. Jag ska läsa några verser från den 1:a psalmen som handlar just om de rättfärdigas lycka. Jag börjar från den första versen. Så här står det::

”Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar Hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör det lyckas väl.

Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet” (Ps 1:1-6 SFB).

Jag förflyttar mig nu till psalm 128, där det står så här i vers 1 och 2: ”Salig är var och en som fruktar Herren och vandrar på Hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du och det skall gå dig väl” (Ps 128:1-2 SFB).

MUSIK

Många människor har under tidernas lopp sökt sin lycka och salighet på andra vägar än Guds, men alla har efter ett tag fått klart för sig att de inte fick någon beständig glädje och frid för sin själs innersta. Så länge livet var ljust och glatt, så kanske man kunde klara av sin situation i egen kraft, men när det kärvade till sig – kanske med ekonomin, arbetet, familjerelationerna eller annat – då var det inte så enkelt längre. Varför fungerar det inte så bra utan Gud och Hans välsignelser? Svaret på den frågan är mycket enkelt. Om du tillber en gud som är död, så kan han eller hon ju inte hjälpa dig – eller hur? Men vår Gud som har skapat allting och som uppehåller allting med sin kraft, Han är en levande Gud, som vakar över allting och hjälper den som av uppriktigt hjärta vänder sig till Honom.

Vår Gud lever och känner varje tanke vi har, varje ord som vi tänker säga -till och med innan det finns på läpparna. Han känner till alla våra motiv och med alla våra vägar är Han förtrogen. Därför kan Han hjälpa oss när vi anropar Honom om hjälp. Men för att kunna göra det, så måste vi ju först TRO att Han finns till. Vi kan ju inte anropa någon som inte existerar – eller hur? Det vore väl ändå att gå för långt i förnekelsen av den kristna trons verklighet? Håller du inte med mig om det? Även om du är uppriktig i din längtan efter att lära känna sanningen och meningen med det liv som du lever, så måste du ju söka den på sanningens villkor – eller hur?

Skriften säger: ”Herre, Du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet Du det, Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar Du det, med alla mina vägar är Du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet Du, Herre, allt om det. --- Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i Din bok, de var bestämda INNAN någon av dem hade kommit” (Ps 139:1-4, 16 SFB).

MUSIK

Hur kan en enkel människa då få kontakt med denne ende sanne Guden? Svaret är: Genom att öppna sitt hjärta och i tro på Jesus be om förlåtelse för sina synder. Tag fram din bibel och läs t ex psalm 119 och vers 105 där det står så här: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Eller vers 130: ”När Dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.”

Min käre vän! Om du låter dig ledas till en tro på någon annan än Jesus, Guds Son, som verkligen är den kristna trons centralgestalt, så är du ute på fel väg.

Pröva själv, så får du se! Ge Gud en ärlig chans att visa för dig att Han lever och att hans Son, Jesus Kristus, är en verklighet. Ge Honom t. ex. 30 dagar – det är väl rimligt – eller hur? Om du är uppriktig i ditt sökande så kommer du absolut att nå fram till en kunskap om Gud och hans Son. Men du ska veta att det INTE är kunskapen som frälser dig, utan bekännelsen av Jesus som Herre i ditt liv.

Det finns de som i stället för att koncentrera sig på Jesus Kristus själv, Guds Son,

av någon anledning låter sig styras mot någon kyrklig potentat eller tillber någon annan helgonförklarad person.

Kristen tro är ingen kunskapsfråga som man kan diskutera sig fram till på någon intellektuell väg. Kristendom är en personlig relation till Kristus, som man får när man bekänt sina synder och fått förlåtelse i Jesu namn. Då sker det ett verkligt maktskifte i hjärtats innersta. Från att ha varit ett djävulens barn, och vandrat på hans vägar, så blir du på ett ögonblick ett Guds barn och börjar vandra på Hans vägar. Ditt liv får då evighetskaraktär och en evighetsinriktning redan här på jorden, och om du inte medvetet lämnar din relation med Jesus, så är ditt namn för evigt inskrivet i Livets Bok i Guds himmel. Du är då en himmelsk medborgare med en mycket ljus framtid.

MUSIK

Jag talade i början om de som vill ’förvränga evangeliet’ och dra intresset från Jesus, Guds Son, som centralgestalten i tron.

Jesus varnar för detta och säger: ”Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma” (Matt 24: 11-14 SFB).

Vad menar Jesus när han säger att ”sedan skall slutet komma”? Jo, enligt bibelns budskap och huvudlinjen i den kristna tron, så kommer det en dag när Guds nådatid är slut. Varje människa ska sedan -på domens dag- dömas efter vad hon gjort i livet, om hon gjort ont eller gott. Den som tagit emot Jesus i sitt hjärta genom tron, kommer inte under någon negativ dom.

Aposteln Paulus skriver om det här i sitt brev till romarna. Jag läser från första versen i det 8:e kapitlet. Så här står det:

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i Hans kropp fördömde Gud synden. skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Också kraven i Mose lag har alltså Gud uppfyllt i Jesus Kristus, sin enfödde Son. Därmed är alla krav till 100% uppfyllda.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer