19 april 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 22:40

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag.

Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja, kan vi också ta till oss så att vi kan stå starka i Herrens kraft.

Men innan jag tränger djupare in i den här texten ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Tack för att du är min ständige vägledare. Hjälp mig, Herre, att förstå ditt ord och förmedla det på rätt sätt, så att det får bli till välsignelse för någon som i dag behöver få uppleva att du är den ende Sanne och Levande Guden. Amen.”

När Jesus gick ut med sina lärjungar till Oljeberget och kom fram till Getsemane sa han till dem: ”Be att ni inte kommer i frestelse.” Sedan gick han ett stycke längre bort ifrån dem, föll på knä och bad: ”Fader, om du vill så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din” (Luk 22:42 – SFB).

Kalken Jesus talade om var mänsklighetens synd och orenhet, som han kommit till vår jord för att bära på korsets trä. Jesus kunde ha avstått från den oerhörda bördan – men det gjorde han inte – utan lät Guds vilja ske. Därför finns det frälsning och räddning för dig och mig i dag, om vi genom tron tar emot Jesus i vårt hjärta.

MUSIK

Hebréerbrevets författare skriver om Jesus, Guds Son, i ringhet så här: ”Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han (Jesus) som för dem till frälsning.

Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder…/…/genom sin död skulle (han) göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas” står det (Hebr 2:10-11, 14-18 – SFB).

Vilka frestelser bibeltexten här syftar på vet jag inte, men uppfylld av den Helige Ande -efter sitt dop i vatten av Johannes- frestades Jesus av djävulen på olika sätt i öknen står det (Matt 3:16-17; 4:1-11– SFB). Kanske var Jesus också frestad att avstå från den lidandets kalk som han visste att han måste dricka i botten, om Guds vilja med hans livsuppgift skulle gå i uppfyllelse.

Evangelisten Lukas tillägger: ” När djävulen hade frestat honom (Jesus) PÅ ALLA SÄTT lämnade han honom för en tid” (Luk 4:1-13 – SFB). De där slutorden ’lämnade HAN honom för en tid’ säger mig att djävulen inte gav upp så lätt, utan fortsatte nog med frestelserna ända till dess Jesus på korset utropade ” DET ÄR FULLBORDAT” och gav upp andan. Då var djävulens makt krossad och Satan för alltid besegrad.

MUSIK

Att onda makter håller på och frestar oss människor ända tills vi drar vår sista suck

beror väl på att det alltid finns en möjlighet att vi ska falla och lämna vår tro och för-tröstan på Gud. Men vi har en överstepräst som blev frestad i ALLT men utan synd, står det. Därför kan vi frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (Hebr 4:15-16). Synden uppstod bland änglarna (2 Pet 2:4) och fanns alltså långt innan människan skapades. Hur synd och sedan frestelse till synd kunde uppstå hos något väsen som av Gud var skapat gott, är en gåta.

Profeten Jesaja skriver om Lucifer – Ljusets Furste:

”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste’ (Jes 14:12-14 – SFB).

Profeten Hesekiel skriver: ”Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar… Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig” (Hes 28:12-15 – SFB).

I sin varning för falska lärare skriver Judas i sitt brev, den 6:e versen: ”Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sitt rätta hemvist.”

Såvitt jag vet finns det ingen förklaring i bibeln, och kanske existerar det inte heller någon logisk förklaring till syndens uppkomst. Den är absolut ologisk, irrationell – en dårskap och andligt oförnuft (Pred 7:26 – SFB).

MUSIK

Att det inte går att förklara hur synden kunde uppstå i änglavärlden men att den ändå är en absolut och fasansfull verklighet, är tyvärr ett faktum åtminstone för oss männi-skor som har syndat. Men ett lika fullbordat faktum är det att vi kan få uppleva en full-ständig förlåtelse från synd och befrielse från skuld. Om synden är ofattbar så kan man nog säga att Guds nåd och frälsning genom tron på Jesus, är lika ofattbar.

Det står ju också skrivet: ”Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är för-gängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den Helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i” (1 Petr 1:7-12 – SFB).

MUSIK

Att änglarna ”åstundar” (1917) att få blicka in i Guds frälsning för oss syndare är kanske inte så konstigt. Änglarna förstår att det är någonting fantastiskt och absolut underbart, men de kan inte förstå vad det handlar om eftersom de änglar som behållit sin höghet och inte fallit i synd inte heller kan förstå förlåtelsens hemlighet.

Guds nåd och Jesus Kristus som det fullkomliga offret för mänsklighetens synder kan inte fattas av den som inte syndat och fått förlåtelse.

En människa som inte förstått att hon är en syndare som behöver förlåtelse för att bli befriad, frälst och räddad undan den eviga döden, kan inte heller förstå syndaförlåtel-sens befriande verklighet. Det är en fullständig omöjlighet för henne.

Ska man kunna jämföra med något annat (vilket egentligen är omöjligt) kan man kanske säga att den som aldrig varit sjuk kan ju inte heller fullt ut förstå hur den människa känner det som blivit fri från sin sjukdom.

Jesus sa: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka” (Matt 9:12).

Insikten om syndens verklighet i ens eget liv är det första som måste till för att den ska kunna bli en förlåten. Det är lika nödvändigt som att man först måste erkänna Guds existens innan man kan söka hans hjälp och vägledning i sitt liv.

Det tycker man är så elementärt så att ingen skulle kunna komma förbi en så enkel sanning i sin tankeverksamhet. Men tyvärr verkar det inte alltid så. Människor som INTE VILL TRO har ju fullt sjå med att bortförklara Guds existens, under och tecken som han gör när sjuka människor blir friska och så vidare. Det beror ju på att vårt för-stånd har en gräns som ligger inom det fysiskt uppfattbara området för oss. Men där det tar slut tar tron vid och den saknar begränsningar. Det enda hindret är ju männi-skans vilja ATT TRO. Om hon inte vill acceptera det som är ofattbart för förståndet så måste hon bortförklara Guds gärningar som bluff och blå dunster. Det är tragiskt att Guds välgärningar mot oss människor blir så undanträngda av människan själv så hon inte kan ta del av dem, trots att Gud bara vill hennes bästa på alla områden.

MUSIK

Om du vill nå fram till det eviga livet i Guds gemenskap så ligger vägen av tro på Jesus öppen för dig. Det är ingen väg som ditt förstånd kan klura ut eftersom den inte alls har med din fysiska intelligens att göra, utan det är en andlig väg av tro som Gud har berett för alla som vill acceptera hans Son, Jesus Kristus, som vägen, sanningen och livet.

Om tron och trons människor skriver Hebréerbrevets författare så här:

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt” (Hebr 11:1-3).

Sedan beskriver författaren hur trons människor handlade och hur det gick för dem.

”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom” (Hebr 11:6 – SFB).

”Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten” (Hebr 11:33-34).

Skaran av trons människor växer varje dag. Om du tror så blir du en av dem. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...