28 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Jer 35:15)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad som ska sägas.

”Gode Gud! Du ensam vet vad som ska förmedlas i det här programmet mot bakgrund av den text som kommit upp för mina ögon. Herre, jag ber att Din Ande ska styra mig till 100% och vägleda mig i allt. Mina tankar, ord och handlingar, så att allting blir förmedlat på det sätt som Du vill. Amen.”

Jag läser texten från Jer 35:15. Det är Gud som talar genom profeten Jeremia och jag läser ur den Svenska Folkbibeln: ”Gång på gång har Jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga: ’Vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar, så att ni tjänar dem. Då skall ni få bo i det land som Jag har givit er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på Mig” (Jer 35:15 SFB).

MUSIK

Den bibeltext som jag läste handlar alltså om judafolkets trolöshet mot Gud, (JAHVE) Herren Sebaot.

Eftersom judarna inte lyssnade till Herrens röst och befallningar, så lät Han all den olycka komma som Han hade uttalat över dem. Det här var alltså orsaken till nöden.

Vi som lever i dag ser ju -i historiens obarmhärtiga ljus- hur Guds ord om judafolkets olycka och fasor verkligen ägt rum under de tusentals år som gått sedan profetian förmedlades av Jeremia till judafolket.

Men det skall komma en dag när Herren Sebaot tar sig an judarnas sak och ska samla ihop alla judar som nu bor kringspridda i alla jordens länder.

Jag undrar ibland i mitt stilla sinne över om Gud har samma tankar om Sverige och vårt svenska folk, när Han ser hur vi vägrat lyssna till Hans röst under långa tider, trotsat Hans befallningar och inte vänt om från våra onda vägar.

Personligen tror jag att det är mycket hög tid för oss, att vända om till de urgamla stigarna av bön och fasta inför Herrens ansikte. Dels för att bli mer lyhörda och kunna lyssna in Guds röst, och dels för att kunna rätta till det som gått snett, bättra vårt sätt att leva och inte följa efter andra gudar och tjäna dem.

Sambandet är ju helt uppenbart, mellan svenska folkets tro på Gud och den välfärd och välsignelse som Han i så fall befaller att vila över oss och vår nation.

Motsatsen är precis lika verklighetsförankrad. Om vi inte vill lyssna till Guds röst och vandra på Hans vägar, så finns det tyvärr ingenting som kan hindra en katastrof.

MUSIK

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Hur kan det komma sig att ansvariga politiker och myndigheter inte inser sambandet mellan kristen tro och den välfärd som den för med sig, både för den enskilda individen och för en nation som helhet. Jag vägrar tro att de inser sambandet, men INTE VILL erkänna det och rätta sitt sätt att leva – eller som profeten Jeremia säger: ”Bättra sitt sätt att leva.”

I sitt första brev förmanar Petrus oss kristna att beväpna oss med Kristi sinne, att fly synden och föra en ren vandel…

Han skriver i det 4:e kapitlet och med början i vers 3:

”Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis – i ytsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar.”

I den äldre bibelöversättningen från 1917 lyder den 4:e versen så här: ”varför de ock förundrar sig och smädar er, då NI nu INTE löper med till samma liderlighetens pöl.”

Ja, hur är det ställt? Blir vi smädade och hånade för att inte vi heller löper med till samma liderlighetens pöl som förr – utan vill leva ett rent liv? Eller är vi så angelägna om att inte ’sticka ut’ från mängden, utan följa med i ’svängen’ och stå på god fot med våra icke-troende vänner, så att vi kanske försummar både våra gudstjänster och vårt eget andliga liv? Gud hjälpe oss att vara vaksamma och leva rent inför Guds all-seende ögon. Vår Gud är en God Gud, långmodig och barmhärtig -javisst- men det finns gränser även för Honom. Om Han inte skonade varken änglarna i himlen eller Israel, sitt egendomsfolk, när de syndade och var upproriska, hur kan då vi tro att Han skulle ’se genom fingrarna’ på något sätt när det gäller oss?

MUSIK

Profeten Daniel skriver om kung Belsassars gästabud och om de ”fingrar som av en människohand, som skrev på den vitkalkade väggen”, när kungen såg på. Kungen bad de vise i Babel att de skulle uttyda skriften på väggen, men de kunde inte det. Men Daniel blev kallad till kungen och uttydde skriften. Han började med att ge en sammanfattning av hur Nebukadnessar, Belsassars far, hade levt och hur stor och mäktig han varit.

”Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig” sa Daniel ”då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom” (Dan 5:20).

”Men du Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig utan upphöjt dig mot himmelens Herre… Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, Honom har du inte ärat. Därför har Han nu sänt denna hand och skrivit detta.

Så lyder den skrift som är tecknad här: MENE MENE TEKEL U-FARSIN.”

Detta är uttydningen av den: ”MENE betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det.” ”TEKEL betyder: Du är vägd på en våg och (be)funnen för lätt.”

Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung.

Hur är det med dig, min vän? Är du också vägd på en våg av den Gud som har din ande i sin hand – och befunnen för lätt? Vaka och bed!

MUSIK

Hur ska du och jag klara oss i den andliga striden?

Ja, en sak är säker, och det är att i vår egen kraft går det inte, därför att vi inte strider mot fiender av kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare – mot ondskans andemakter i himlarna.

Den här striden är alltså en andlig strid, där angreppen är riktade mot våra sinnen och inte mot vår lekamliga kropp. Vi är alla utsatta för en påverkan genom ord, bilder, musik o likn. Frågan är om vi kan skydda oss på något sätt som verkligen är effektivt. Eftersom Gud har skapat oss, så vet Han också vad som påverkar oss. Han känner också till vad som är farligt för var och en av oss. För det är ju så här, att det som påverkar dig, kanske inte ens berör mig , och tvärtom. Varför det är så vet jag inte, men det beror kanske på vilka minnen och erfarenheter vi bär med oss genom livet.

Kanske har du haft en svår barndom eller uppväxt, med förhållanden och omständig-heter som sårat dig. Och även om allt det där är förlåtet och glömt så har det kanske gett dig ärr i ditt innersta, som rivs upp så fort du ser en viss bild eller hör en röst som säger ett ord eller en melodi som väcker obehagliga minnen till liv inom dig.

Gud känner till allt det där, och Han har också en lösning på ditt problem.

Tag fram din bibel och slå upp Paulus brev till efesierna, det sista kapitlet -kapitel 6. Vi läser verserna 10 till 18: ”Bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.” ---

(Jag läser vidare från vers 14): ”Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön…” (Ef 6:10, 14-18 SFB).

MUSIK

Utan bön så blir det ingen seger i Andens värld! Därför att det är bara Gud som vet inom vilket område striden kommer att stå, hur vi blir angripna och hur vi därför ska försvara oss. Han kan också genom Sin Ande ge oss den vägledning vi behöver och sända sina änglar till vår hjälp.

Om du har lagt ditt liv i Guds hand och tagit på dig den vapenrustning som jag läste om, så behöver du inte vara orolig eller känna någon ångest inför morgondagen och framtiden, oavsett vad som händer runtomkring dig.

Du kan instämma i psalmistens lov till Gud Den Högste, från psalm 103. Jag läser för dig och börjar från vers 6. Så här står det: ”Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt de förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhär-tig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt tillrätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden så väldig är Hans Nåd över dem som fruktar Honom. Så långt som öster är från väster låter Han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar Honom. Ty Han vet hur vi är skapade, Han tänker på att vi är stoft” (Ps 103:6-14 SFB). Tack gode Gud för att vi får vara Dina barn.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer