15 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det bibelsammanhang som i dag är bakgrund till mina tankar, är hämtat från Apg 7:42 och handlar om Israels vägran att lyda Gud och i stället vända sig till diverse avgudar. ” Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här” står det.

För att jag ska kunna förstå det här sammanhanget på ett rätt sätt och förmedla det budskap till dig som Gud har avsett genom sin helige Ande, så behöver jag en direkt vägledning och styrning av mina tankar och ord. Det ber jag därför om nu.

”Gode Gud. Du som ser och vet allt, Du vet också hur det här sammanhanget ska förstås och vad vi -sena tiders barn- skall lära oss av det. Herre, jag ber dels om Din hjälp att själv förstå och dels att kunna förmedla det som Du vill ha sagt, på ett sätt som är rätt i Dina ögon. Tack för att Du hör min enkla bön och svarar på den. Amen.”

Den här avgudadyrkan av ”himlens här” - alltså gudomligheter som man ansåg var förknippade med stjärnorna på något sätt, var utbredd både i Orienten och i Israel.

Om vi går tillbaka till 5 Mos och de 4:e kapitlets 19:e vers så ser vi att det var förbjudet för Israels barn. Mose säger till Israel (vers 14): ”Herren befallde mig på den tiden att jag skulle lära er stadgar och föreskrifter som ni skulle följa i det land dit ni drar för att ta det i besittning.” (5 Mos 4:14 SFB).

MUSIK

I Femte Mosebokens 4:e kapitel och vers 19 och 20 följer sedan de befallningar som Gud gav Israels barn i det här sammanhanget. Han sa: ”När du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Ty Herren, din Gud, har gett dem åt alla folk under hela himlen till deras del. Men er har Herren tagit och Han har fört er ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni skall vara Hans egendomsfolk, så som ni är i dag.

Att ”Gud vände sig bort” betyder enligt bibelkommentarerna att Han såg med miss-hag på det ogudaktiga folket som avföll från Honom och vände sig till avgudadyrkan.

Åt avguden Molok offrade man också barn, vilket Guds ord förbjuder på det bestämdaste. Som straff för att de ändå gjorde sådant, bestämde Gud att de skulle bli fångar i ett land långt bortom Babylon - vilket också skedde - som vi vet.

Jag kan inte hjälpa att jag i det här sammanhanget också tänker på alla människor i vår tid, som håller på med stjärnbilder, horoskop, spådomar och liknande, och låter de styra sina beslut och bestämma sina handlingar. Jag tror att Gud ser med samma ’misshag’ på den som håller på med den här typen av ’modernt stjärntyderi’ och låter sitt liv styras på det sättet, i stället för att låta Honom, den ende sanne Guden, som verkligen har all tid och kunskap i sin hand, styra människans vägar och val i livet.

MUSIK

Redan på Gamla Testamentets tid varnade profeten Jesaja folket och sa:

”Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Må nu de träda fram, må de rädda dig, de som mäter upp himlen och spanar i stjärnorna och kungör månad för månad vad som skall komma över dig” (Jes 47:13 SFB).

Detta att månad för månad sia och försöka spå om vad som skall komma - vad är det som Jesaja profeterar emot - om inte teckentyderi, spådomar och horoskop – som tyvärr är utbrett också i vår tid?

Gud fördrev Israels fiender just för att de höll på med sådana avskyvärda seder.

Så här sa Gud till Israels folk – jag läser från 5 Mos 18:10-14 (SFB):

”Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå igenom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som beriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig. Du skall vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hednafolk som du skall fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men Herren, din Gud, har INTE tillåtit dig något sådant”)

Spådomsväsendet var alltså på det intimaste förbundet med avgudadyrkan, och var därför ett klart uttryck för olydnad och otrohet mot den ende sanne Guden – vår Gud.

MUSIK

Jag måste erkänna att jag har mycket svårt att förstå hur moderna människor kan fatta viktiga beslut med utgångspunkt i vad en spåmadam säger eller tror sig se i sina kort eller stjärnbilder. Men det verkar ju ändå att vara så, om man ska tro medias rapporteringar, till och med för politiker som är osäkra om det ena eller det andra.

En osäkrare grund för sitt handlande får man väl leta efter. Det var ju precis det som Gud avskydde, och som var anledningen till att alla de olika folken fördrevs för Israel när de en gång intog Kanaans land.

Varför är det så?

Jag tror att det beror på att Gud som är Skaparen bakom allt, vet att alla sådana där avgudar och företeelser, som människorna föredrar att tillbe och tro på, bara är onda makter som vill sätta sig upp mot Gud och beröva Honom all den ära som rättmätigt tillkommer Honom som alltings Skapare.

Gud vill bara att Sanningen med stort S, ska vara en ledstjärna för de människor som Han har skapat, och ingenting annat. Allt för människans eget bästa. Men om de själva inte vill följa Hans vilja och befallningar, så utlämnar Han dem till ’att dyrka himlens här’ – i all sin trolöshet. Då går det också som det går, och människorna får naturligtvis själva stå till svars för sina handlingar.

MUSIK

Jesus klagade vid ett tillfälle över Jerusalem och sa:

”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men NI VILLE INTE. Se, ert hus lämnas nu åt er själva.” (Luk 13:34-35 SFB).

När judarna inte ville lämna sina försök att bli rättfärdiga genom laggärningar för att i stället fästa sin tro på den Jesus och Messias som Gud hade sänt till dem, så förstockade Gud deras hjärtan, så att de inte kunde varken höra, förstå eller tro.

Men man ska vara klar över att det här INTE skedde förrän de i verkligheten under lång tid hade förhärdat sig själva. Gud överger ALDRIG den som vill söka Honom av ett uppriktigt hjärta – men eftersom de förkastade Gud och Hans plan, så fanns det till slut ingen utväg för Gud att rädda dem.

Hos evangelisten Lukas kan vi läsa (Luk 7:27) om när Jesus vittnar om Johannes och säger: ”Det är om honom det står skrivet: ”Se, Jag sänder min budbärare framför Dig, och han skall bereda vägen för Dig” (Malaki 3:1).

(vers 29): ”Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariséerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. (Luk 7:29-30 SFB).

MUSIK

Jag fortsätter och läser Luk 7 och vers 35: ”Så har Visheten fått rätt av alla sina barn.” Vad menas med det?

Jo, vi går fram till Luk 11:49 och läser där så här: ”Därför har också Guds Vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja. skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarias blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, Jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.

Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.” Luk 11:49-52).

Vad menar Jesus med de orden ’nyckeln till kunskapen’? Jo, om vi går tillbaka till Matteus 23 och verserna 23 och 24 så ser vi vad Jesus menar, när Han säger:

”Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.” (Matt 23:23-24 SFB).

Här har förstockelsen nått dithän att folkets ledare inte bara själva handlar fel, utan också hindrar dem som vill göra det rätta. Då har de tagit bort ’nyckeln till kunskapen’. Det underbara med Gud är ändå att trots att folkets ledare förkastade Gud och Hans plan för deras frälsning, så har Gud aldrig förkastat dem – de är Hans egendomsfolk. Judarna övergav Guds frälsningsplan, men Gud övergav INTE dem.

MUSIK

Veckans andakter, v 23

 • måndag 1 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är ljus - inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag har fått till mig en bibelvers som utgångspunkt för den har stunden och det är psalm 119 och vers 105. Där står det: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."... Läs mer

 • tisdag 2 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. (Joh 16:13) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få ha en stund tillsammans i lugn och ro, du och jag. Den kristna tron berör ju vårt vardagsliv, men också vår evighet... alltså det liv... Läs mer

 • onsdag 3 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...