18 juli 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 1:45

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom bibelns text från Luk 1:45 -med Elisabets hälsning till Maria- upp för mig och jag ska med Guds hjälp försöka utveckla det sammanhanget. Men innan jag ger mig in på det så vill jag be om Guds Andes direkta vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om hjälp och vägledning av Din Ande så att bibeltexten blir rätt förstådd och förmedlad av mig. Jag ber att budskapet ska bli ledsagat av Din Ande och kraft, till välsignelse för den som vill lyssna. Amen.”

Elisabet, som var av Arons släkt, var också släkt med Maria, Jesu moder. Elisabet var gift med prästen Sakarias men de hade inga barn. Men han hade vid ett tillfälle, när han tjänstgjorde i templet, fått löfte av ängeln Gabriel att han skulle få en son som han skulle ge namnet Johannes. Om det barnet sa ängeln: ’Redan i moderlivet skall han bli uppfylld av Den Helige Ande och Han skall omvända många av Israels barn till Herren, deras Gud. Han skall gå framför Honom (Jesus) i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rätt-färdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett” (Luk 1:13, 15-17 SFB). Johannes skulle alltså vara en förelöpare till Jesus, och bereda vägen för Hans fram-trädande i folkets hjärta, något som var förutsagt genom profeten Malaki som sa: ”Se, Jag skall sända Min budbärare och Han skall bereda vägen för Mig” (Mal 3:1).

MUSIK

Prästen Sakarias var i sin tanke mer begränsad av ’naturens ordning’ än öppen för Guds allmakt, eftersom båda var till åren komna och Elisabet var ofruktsam.

Men Guds allmakt räknar inte med mänskliga omöjligheter. Så trots Sakarias otro, blev det ändå som ängeln hade sagt. Kanske kan man -mänskligt sett- förstå om Sakarias blev förskräckt och överrumplad när ängeln uppenbarade sig för honom inne i templet. Men budskapet som han fick gav honom ju ändå löftet om en son. Var det inte det som han och Elisabet hade bett om, antagligen i många år. Ängeln sa ju till Sakarias: ”Din bön har blivit hörd” (Luk 1:13). ---Ändå tvivlade han i otro---

Jag är verkligen inte den som klandrar Sakarias för antagligen skulle jag själv också ha tvekat, om jag hade varit i hans kläder. Det känns ju inte bra att erkänna det, men det är nog sant ändå - tyvärr. Jag tror inte att de flesta av oss människor har den bergfasta övertygelse och förtröstan på Gud som vi borde ha – när det verkligen kommer till kritan. Jesus talade ju också med lärjungarna om det här med tron.

Han sa: ” OM ni har tro som ett senapskorn, skall ni kunna säga till det här mullbärs-fikonträdet: ’Dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet!’ Och det skulle lyda er” (Luk 17:6). Det enda som jag uppriktigt kan tillägga är, att om du och jag litar på Gud när det gäller vår rättfärdiggörelse genom tron och vår frälsning av nåd från all synd, genom att bekänna Jesus som herre, så är vår bristande tro på Guds makt i andra sammanhang, fullständigt ologisk och absolut obegriplig.

MUSIK

Jag vet att vår tro inte är någonting ’logiskt’ och det säger jag inte heller. Det är vår BRISTANDE TRO som är ologisk, därför att vår rättfärdiggörelse och frälsning av nåd, ju är så oerhört mycket viktigare för oss personligen, än om så en hel skog med mullbärs-fikonträd skulle hoppa upp och börja plantera sig själv i havet – eller hur?

Hur viktigt är det för oss att våra namn är skrivna i himlen? Sa Jesus något om det?

Ja, när de lärjungar Han sänt ut kom tillbaka och var glada över att till och med de onda andarna lydde dem i Jesu namn, sa Han: ”Jag har sett Satan (de onda andar-nas herre) falla ner från himlen som en blixt. /…/ Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen” (Luk 10:18, 20).

Jesus sa också:

”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” (Matt 16:26 – 1917). Svaret är att det finns INGENTING som hon kan lösa sin själ med.

En människas själ är av andlig natur, medan en mänsklig ’lösen’ hur den än är hop-kommen och sammansatt, är av fysisk natur. Alltså går det ena INTE att lösa med det andra.

Det handlar alltså inte om värdering eller ovilja utan om en TOTAL OMÖJLIGHET.

Hur god, skötsam eller förmögen en människa än är, så kan hon aldrig ge någonting som är tillräckligt för sin själs lösen och den eviga tillvaron i Guds himmel. Om det hade varit möjligt så hade ju inte Gud behövt offra Sin Egen Son på ett kors för våra synders skull – eller hur?

MUSIK

Vi människor vill ju så gärna framstå som goda, ärliga och rättvisa – åtminstone i våra egna ögon. Den trista sanningen är ju att ingen mer än Gud själv är god.

En man frågade Jesus vid ett tillfälle: ”Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?” Jesus sa till honom: ”Varför frågar du Mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden” (Matt 19:16-17).

Vi måste observera att det här hände på lagens tid. Gud hade ju lovat att den som höll Hans stadgar och lagar skulle leva genom dem. (3 Mos 18:5). Lagens tid gällde intill Johannes men nu lever vi i nådens tidsålder. Det innebär att det NU är tron på Jesus som rättfärdiggör och bekännelsen av Jesus som Herre, som frälser den som tror. Det är mycket bra att du som lyssnar vill skaffa dig kunskap om Jesus och den kristna tron, men det är inte kunskapen som frälser dig, utan bekännelsen av Jesus som Herre - enligt Skriftens ord (Rom 10:9-10).

På lagens tid var det alltså den egna ’prestationen’ att följa Guds stadgar och lagar till 100% - förutsättningen för ett evigt liv. Att det sedan visade sig att INGEN -mer än Jesus själv- kunde hålla stadgarna och lagen, var ju ett annat ’problem’ så att säga.

Men i dag är det ingen egen ’prestation’ som är förenad med det eviga livet, utan det är tron på det som Jesus gjorde på Golgata kors, när Han gav Sitt liv och fullbordade det uppdrag som Gud hade gett Honom, nämligen att bli mänsklighetens Frälsare.

MUSIK

När Maria kom för att besöka sin släkting Elisabet, Sakarias hustru, och hälsade på henne så spratt det ofödda barnet i Elisabet till av glädje - står det.

Genom Guds kraft i Marias hälsning blev både Elisabet och barnet i henne uppfyllda av Den Helige Ande, precis som ängeln hade förutsagt, och hon förstod att Marias barn var Messias - ”min Herres mor” - som hon sa (Luk 1:43).

”Salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse” sa Elisabet till Maria. När Maria återvände hem till Josef, antagligen fylld av styrka och tillförsikt inför framtiden, med anledning av det som hade hänt hos Elisabet och Sakarias, var tiden inne för Elisabet att föda. Och barnet som skulle födas och få namnet Johannes, var den, som när han växt upp och blivit stark i anden, skulle bli en förelöpare till Jesus som skulle bereda vägen för Honom - i Israels folks hjärta.

Salig var ju Maria som kunde tro i det avgörande ögonblicket – eller hur? Måtte du och jag vara lika öppna och disponibla för Gud när Han genom Sin Ande vill meddela Sig med oss om de underbara gärningar som Han har i beredskap för oss.

MUSIK

Att Maria blev inspirerad och förväntansfull inför det som skulle ske med henne, förstår man inte minst av den lovprisning som hon lät stiga upp inför Gud.

Hon sade:

”Min själ prisar Herren, och Min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. Ty Han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är Hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar Honom. Han har utfört väldiga gärningar med Sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har Han störtat från deras troner, och ringa män har Han upphöjt. Hungriga har Han mättat med Sitt goda, och rika har Han skickat tomhänta bort. Han har tagit Sig an Sin tjänare Israel och tänkt på att visa Sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter Sitt löfte till våra fäder” (Luk 1:46-55 SFB).

Sen föddes Johannes och hans fader Sakarias tunga löstes från den stumhet han haft sedan han träffat ängeln Gabriel i templet - men inte trott på ängelns ord.

Sakarias blev nu uppfylld av Den Helige Ande, profeterade och sade:

”Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst Sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i Sin tjänare Davids släkt, så som Han för länge sedan hade lovat genom Sina heliga profeters mun. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på Sitt heliga förbund, enligt den ed Han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna Honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför Honom under alla våra dagar. Och du, barn, skall kallas Den Högstes Profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för Honom och ge Hans folk

1kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg” (Luk 1:68-79 SFB). Min vän som lyssnar. Ta i tro till dig budskapet om Jesus. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 34

 • måndag 19 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Joh 6:68) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom bibelorden från Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund, vill jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • tisdag 20 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ef 5:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund till den här stunden, har jag hämtat från Ef 5:8 där det står: ”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.” Innan jag går vidare på vår... Läs mer

 • onsdag 21 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:12) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som ”hyllar det moraliska förfallet” i Sverige. Otroligt, men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den Helige Ande, så... Läs mer

 • torsdag 22 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Pet 2:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg, har en bibeltext som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar, kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig i den, vill jag be om Guds direkta vägledning av mina... Läs mer

 • fredag 23 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 20:28) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig, där han i Apg 20:28 säger ” Ge akt på er själva…” Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 24 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Joh 3:14) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet…” skriver aposteln Johannes (1 Joh 3:14) och längre fram i vers 24: ”Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.” Men innan jag tar ytterligare steg in på trons... Läs mer

 • söndag 25 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 16:26) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Paulus’ ord till de kristna i Rom om att ’bland alla hedningar upprätta trons lydnad’ kommit upp inför mig. Men innan jag, med den bibeltexten som bakgrund, tar ett steg till på trons väg, så vill jag be... Läs mer