29 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Joh 10:16

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig.

Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning.

”Gode Gud! Jag kommer än en gång inför Ditt ansikte med två tomma händer, men med en förväntan om att Du, som så många gånger förr, ska fylla dem med något från Din egen skattkammare. Herre, jag ber att Du låter Din Helige Ande vägleda och styra mig i minsta detalj, så att det som Du vill ha sagt och understruket också blir förmedlat på rätt sätt. Amen.”

Jag läser från Johannes evangelium, kapitel 10, vers 14 och följande. Det är Jesus, ’Den Gode Herden’ som talar. Så här står det: ”Jag är den gode Herden, och Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner Mig och Jag känner Fadern, och Jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste Jag också leda, och de kommer att lyssna till Min röst. Så skall det bli en hjord och en herde” (Joh 10:14-16 SFB).

Jesus har alltså ’andra får’ också – förutom judarna, som Han, enligt vad Han själv sade, var utsänd till. Vilka är då de andra fåren? Såvitt jag förstår, så är det vi -du och jag- som av israeliterna betraktas som hedningar, oavsett ras, språk eller geografisk orientering på jorden. Jag tror inte att begreppet ’hedningar’ har någon särskilt negativ riktning, mer än att Israels folk anser sig själva vara ’det heliga folket’ medan hedningarna är de folk, som i stället för den Levande Guden, dyrkar främmande gudar. Men Herren, vår Gud är densamme som judarna dyrkar, och vill frälsa oss hedningar också, och få oss att frukta Hans heliga namn.

MUSIK

När Gud kallade patriarken Abraham och utvalde ett egendomsfolk åt sig, sade Han, att i honom skulle alla jordens släkter välsignas. (1 Mos 12:3). Det betyder att alla jordens folkslag - också vi hedningar- skulle få del av välsignelsen.

”Så skall det bli EN hjord och EN herde” sa Jesus.

Jesus är vår Messias - hedningarnas ljus. Profeten Jesaja skriver i det 49:e kapitlets 6:e vers om Messias, Herrens tjänare: ”Nu säger Herren: ’Det är för lite för Dig, då Du är Min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta Dig till ett ljus för hednafolken, för att Du skall bli Min frälsning intill jordens yttersta gräns” (Jes 49:6 SFB).

Det råder alltså inte minsta tvivel om att vi hedningar, genom Guds kärlek och nåd, också är en del av vår herdes fårhjord. Tag till dig Jesu ord min vän. Du får också dela Guds välsignelse med Israels folk, därför att det förhåller sig precis som Jesus säger: ’Jag har också andra får som inte hör till den här fållan.’ Men Gud tuktar också oss hedningar för synder som vi gjort mot varandra och mot Israel.

MUSIK

Paulus tar upp frågan om judarna eller vi hedningar har något företräde -alltså om den ena gruppen har något företräde framför den andra -eller vilken nytta judarna har har av omskärelsen. ”Ett stort företräde på allt sätt” säger Paulus att judarna har. ”Först och främst genom att Guds Ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig! Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet: ’För att Du skall få rätt i Dina ord och vinna, när man går tillrätta med Dig’ (Rom 3:2-4 SFB). ”Hur är det då? Har vi (hedningar) något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet: ’Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.” --- ”Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför Honom genom laggärningar” (Rom 3:9-10 SFB). Genom lagen får vi insikt om synd - inget annat.

Guds Ord öppnar alltså människans självmedvetande som skapad varelse i förhåll-ande till sin Skapare, och gör det möjligt för en människa att leva och handla medve-tet och ansvarigt. Paulus skriver vidare i sitt brev till Romarna, att vi blir förklarade rättfärdiga av Gud, genom tron på Jesus Kristus, och ingenting annat. Jag läser från kapitel 3 och vers 21: ”Men nu har UTAN LAGEN en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. ALLA har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av HANS NÅD, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom (JESUS) har Gud, genom Hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville Han (Gud) visa Sin rättfärdighet, eftersom Han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville Han visa Sin rättfärdighet: att Han själv är rättfärdig, när Han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus” (Rom 3:21-26 SFB).

MUSIK

Men vad kan vi då berömma oss av? (Ingenting!) ’Allt beröm är uteslutet’ skriver Paulus. Inte genom gärningarnas regel utan genom TRONS REGEL. ”Eller är Gud endast judarnas Gud? Är Han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika säkert som Gud är en, Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Mose lag gäller ju för judarna -lagens folk. Vi står utanför och kan inte leva genom den, vilket judarna skulle kunnat om de uppfyllde lagens krav i ALLT. Vi drabbas inte heller genom lagen. Den var en uppfostrare till Kristus men kunde inte göra levande eller rättfärdiggöra. Eftersom vi som hedningar står utanför den, är vi alltså inte påverkade av den, varken positivt eller negativt – förutom insikten om synd.

Aposteln Paulus som skriver om judarna och lagen i sina brev, har, liksom Jesus, ett dubbelt förhållande till lagen. Hela Israel skulle hålla den och inskärpa den hos sina barn – står det. Men den innehöll bara en ’skugga av det tillkommande goda.’ Jesus blev född under lagen och höll sig till den - till 100%. Han kom INTE för att upphäva den utan för att fullborda den. Hela lagen uppfylldes genom Honom, och Han bar

dess förbannelse upp på korsets trä, och dog ifrån den. (Vilken förbannelse? Jo, det var skrivet att den som höll lagen i ALLT skulle leva för evigt GENOM den – men det fanns ingen som kunde hålla lagen i ALLT – utom Jesus själv. Det var förbannelsen!)

MUSIK

Eftersom Jesus blev förbannelsen i Sig själv, så har vi alla (både judar och vi hed-ningar) genom ett nytt och bättre förbund än det Gud ingick med Israel, tillgång till Livets Andes Lag genom tron på Jesus (Rom 8:2). Genom din tro på Jesus har du också del i det eviga livet - slutstationen för Guds underbara ingripande i historien. Det är ju det som är målet för vår tro och som hela den kristna förkunnelsen, genom evangeliet, handlar om. Frälsningen och räddning-en undan syndens slaveri och lagens förbannelse, som får en direkt effekt redan här på jorden, med himmelsk hjälp genom den Helige Ande. Den eviga gemenskapen med Jesus börjar alltså redan här på jorden… fortsätter när Han kommer och hämtar de sina på himmelens skyar… och slutförs vid intåget i Guds himmel. Vid den slutliga domen finns det ingen fördömelse eller negativ dom mot oss som tog emot Jesus i vårt hjärta här på jorden, utan vi får med frimodighet se fram mot ett evigt liv i fröjd och glädje i Guds gemenskap. Hur det eviga livet sedan kommer att gestalta sig, har jag ingen kunskap om eller insikt i. Jag kan, prcis som du, bara fundera över det. Kanske blir det så att den talang eller gåva -av vilket slag det vara må- som du och jag fick här på jorden när vi skapades, kommer att fortsätta utvecklas. Om man tänker så, så är det här jordelivet bara en förberedelse för vad som ska komma en dag, både på det ena och det andra sättet. Utan den tid vi fått att leva här på jorden skulle vi inte kunna fortsätta våra liv som de evighetsvarelser vi är skapade till, i himlen eller i helvetet. Så visst är det en ’förberedelsetid’ för oss alla. Det finns ju bara 2 alternativ. Tron på Jesus leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. Otro, eller vägran att tro på Jesus, leder till att vi får en gemenskap med Djävulen – Guds fiende – och ett evigt liv i helvetet, det pinorum som är berett för Djävulen själv och hans änglar och demoner, men aldrig varit avsett för människor.

MUSIK

Tar vi emot Jesus som den Guds gåva Han är till mänskligheten, så blir vi också räddade genom tron på Honom och våra gärningar, onda eller goda, och blir bedöm-da mot den bakgrunden. För den del av mänskligheten som aldrig fått någon kunskap om evangeliet och frälsningens väg genom tron på Jesus, blir det ingen dom efter någon lag, varken ’Mose Lag’ eller ’Livets Andes Lag’ i Jesus Kristus, utan de kommer att dömas genom sitt eget samvete, står det.

Jag läser vad Paulus skriver i Rom 2: ”Alla som har syndat utan Lagen (Mose Lag) kommer också att bli förtappade utan Lagen, och alla som har syndat under Lagen kommer att fördömas av Lagen. Det är inte Lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan Lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar Lagen, av naturen gör vad Lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har Lagen. De visar att det som Lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna…” (Rom 2:12-16 SFB). Som skapade individer har vi allesammans fått en dömande instans i vårt inre, som än bifaller och än anklagar vårt handlingssätt. Samvetet är ett självmedvetande om de fakta och tillstånd som föreligger. I vårt mänskliga samvete känner vi och bedömer sedan samma fakta utifrån 2 olika stånd-punkter. Det ena bestäms av medvetandet om hur man BORDE ha handlat. Det andra av vårt FAKTISKA handlingssätt. Det är samvetets lag. Det gäller att välja rätt.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer