24 maj 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och evighet i den kristna trons perspektiv på livet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande.
"Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bon ur djupet av mitt hjärta. Jag ber dels om vägledning i bibelordet så att jag själv kan förstå det och ta det till mig, och dels ber jag om hjälp att förmedla Dina tankar och Ditt budskap på ett rätt sätt till den lyssnare som med ett öppet hjärta vill lyssna till Din röst och lyda Dina befallningar. Amen."
Trons väg är inte alltid så lätt att vandra, men den leder till målet för din innersta Gudslängtan - och till slutmålet som är en evig gemenskap med Gud.
I mitt dagliga värv sysslar jag mycket med f6rvaltning. Inte av Guds ord, utan av jordiska ting. Sånt som omger oss alla. Men när jag tänker på förvaltningen av Guds ord och den kunskap jag får ha om Gud - och frälsningen i Jesus- så skiljer den sig på ett alldeles
speciellt sätt från den mer timliga form av f6rvaltning som jag i vanliga fall sysslar med.
I vår materiella värld är det ju så att av den som förvaltar något, antingen det är pengar, eller annat som har pengars värde, t ex fastigheter, konstsamlingar eller liknande som har ett eller annat värde... så finns det en förväntan om att förvaltaren ska prestera ett
resultat av sin förvaltning.
Alltså inte bara ett resultat som visar att det man förvaltar behåller sitt värde, utan att detta värde förökar sig på något sätt, dvs har en värdetillväxt. Man blir alltså 'resultatorienterad' och beundrad för sin duktighet - om och när det lyckas riktigt bra.

MUSIK

Det här synsättet med prestation och resultat har ibland också färgat av sig på arbetet i Guds rike. En förkunnare eller evangelist - som är villig att ge sitt liv f6r budskapet om Gud- blir ofta väldigt nedslagen om han inte får se många människor som tar emot hans
budskap... eller får se sin församling eller kyrka oka påtagligt i antalet medlemmar.

Vad vill man se? Jo, resultat!
Och det kravet' ställs ibland utifrån, t.ex. från  bidragsgivare, på dem som på ett eller annat satt arbetar - som anställda eller på frivillig vag - med en kyrkas eller församlings verksamhet, alltså i ett evangeliskt arbete av andlig karaktär.
Men så är det inte för Guds medarbetare i Guds rike. Naturligtvis menar jag inte att det är något fel om det blir resultat... det hoppas jag att du förstår. Men jag menar att i Guds rike är det inte resultatet som Gud bedömer din insats efter - utan din TROHET mot
Honom som har gett dig uppdraget. Är du ute efter beröm för din insats, då är du såvitt jag förstår, inte lämplig för arbete i Guds rike.

MUSIK

Det finns bara en sak som gör dig och mig 'lämpliga' i Guds ögon och det är troheten, först och främst mot Honom själv, och sedan mot det uppdrag eller den uppgift som han har ställt dig i eller kallat dig till. Resultatet -växten- det är Guds sak, och inte din.
Hur Gud slutligen, i sitt eviga rike, väljer att belöna dig för dina insatser är hans sak. Var inte rädd för att du inte ska få någon lön. O, nej... lönen är så viktig för Gud, så det står att Jesus, Guds Son, har lönen med sig när han kommer på himmelensky, för att hämta dig hem till sig.
Visst är det tråkigt om man arbetar år ut och år in utan att få se något resultat, det håller jag med om, men det hindrar inte att Gud ser din trohet - kanske ändå större - just av den anledningen.
Alltså vill jag stiga till dig 'förvaltare': Vinnlägg dig om att bevisa trohet och inte resultat.
Svik inte din uppdragsgivare, så kommer inte Han att svika dig, på räkenskapens dag.
Aposteln Paulus säger i sitt brev till efesierna: "Vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat an av vår Herres, Jesu Kristi, kors genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen" (Ef 6:14).
Det är den berömmelsen som står dig till buds. Korsets och lidandets väg till försoning för mänsklighetens synd och skam. Det är inte ditt kors, men Du får berömma dig av att ha lärt känna Honom. Jesus, som hängde där och gav sitt liv.
Hans namn får du berömma dig av, och kunskapen om Honom är det du ska förvalta och föra ut till trasiga och förtvivlade människor som du möter på din väg genom livet.
Då är det Guds kraft i evangeliet om korsets budskap som förvandlar, inte din duktighet.

MUSIK

Troheten i din personliga relation och gemenskap med Jesus ar det som har betydelse, Inte din prestation eller ditt resultat.
Jag ska snart sluta att tala om troheten, men för att du ska förstå hur väsentligt det kan vara att ta till sig den insikten, så vill jag berätta en liten enkel erfarenhet jag hade för ett antal år sedan. Det var förmiddagsgudstjänst i den församling jag då tillhörde, och i avslutningen upplevde jag Guds maning i mitt inre att gå fram till talarstolen och säga några ord till någon som fanns med bland åhörarna.
Jag berättade mycket kort om hur jag själv hade varit bråkig och bångstyrig som barn, när jag gick i sondagsskolan. Jag satt kanske mer under stolen än uppe på den. Och min söndagsskolfröken var säkert förtvivlad mer än en gång. Men hur det än var med
det, så vakade Gud over min uppmärksamhet, och så mycket av det som såddes ut, hamnade i alla fall i min lilla barnasjäl, att det gav en bestående grundval för mitt kristna liv så småningom. Jag avslutade min lilla berättelse om min barndom i sondagsskolan med att uppmana den som eventuellt tyckte sig vara vanmäktig och förtvivla, eftersom inget resultat kunde skönjas, utan bara en bråkig samling med barn... att ändå fortsätta sitt till synes hopplösa arbete, i trohet inför Gud.

MUSIK

Efter gudstjänsten kom det fram en gråtande  söndagsskollärare och sa att hon hade bestämt sig för att ge upp, precis därför att hon inte tyckte sig se några påtagliga resultat av sitt arbete, Men efter denna enkla 'hälsning 'från honom, vår Gud, som ser allt och vet allt som rör sig inom och utom oss, så hade hon just bestämt sig för att fortsätta ändå. Inte för att få se resultat, utan för att hon ville vara trogen det uppdrag
hon fått av sin Herre och Frälsare, Jesus Kristus.
Jag vet inte riktigt var{ör jag själv har suttit här och talat så mycket om vikten av att vara inriktad på troheten mot Gud och inte se på resultaten. Du kanske lyssnar just nu som har gråtit dig till sömns många gånger, för att du inte tyckt att du har lyckats. Du kanske anklagar dig själv för att du inte räcker till, på det ena eller på det andra sättet. Du är inte bra nog... Du är inte rättfärdig nog... Du ber för lite... och det ena med det andra.
Ja, nog behöver vi skärpa oss lite till mans, det är då visst och sant, och det gäller både dig och mig. Och visst ska vi förkovra oss i bibelordet, bedja mer osv. Men det är inte vår förtvivlan over vår egen ofullkomlighet som för Guds verk vidare. Nej, det är din
trohet inför Gud och den uppgift du har fått, och Guds välsignelse over det budskap du för ut till en hungrande mänsklighet. Du får vara med och så ut. Men glöm inte att det är Gud som ger växten och resultatet. Ta inte på dig bördan av resultat. Den är Guds. Och låt Guds Helige Ande sköta sin uppgift, att påverka den som lyssnar. För det är inte heller din sak. Du ska tala om att Gud finns och att han låtit sig finnas av den som
Söker honom. Du ska förmedla kunskapen om evangeliet och vad det betyder för din medmänniska. Odla och fördjupa din relation med Gud - inte din prestation!

MUSIK

Ett andligt förvaltarskap är en mycket allvarlig sak, eftersom det är underställt Honom som har ögon som eldslågor och rannsakar hjärtan och njurar, Men skoter man det enligt Guds ord i Bibeln, med rena motiv så är det absolut det finaste man kan syssla med i sitt liv. Bland de många kungarna som Skrifterna talar om, fanns det många som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Då drog de på sig Guds vrede. Framtiden blev
då spolierad - både för dem själva personligen och för landet och folket.
Men det fanns också kungar som gjorde det som var rätt i Herrens ögon - till exempel kung Hiski. Han tog sig bland annat för att rena och återinviga templet, och kallade också allt folket -i hela lsrael- till att fira  Herrens påskhögtid i Jerusalem, eftersom de flesta inte hade firat den som det var föreskrivet i Mose lag, Prästerna och leviterna stod upp och välsignade folket, står det, "och deras röst blev hörd, och deras bön kom
till hans (Guds) heliga boning, till himlen" (2 Kron 30:27 - SFB).
Jag tror inte att det är någon överdrift att säga att Hiskia skötte sitt förvaltarskap enligt Guds vilja. Men till och med kung Hiskia föll när det gick bra för honom. Hans hjärta blev högmodigt och "Gud lämnade honom för att prova honom och få veta allt som var i hans
hjärta" står det (2 Kron 32:31 - SFB). Vi måste alla vara på vår vakt - i all tid, ALLTID!
Dagens minnesord: Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors,.. (Gal 6:14 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • tisdag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • onsdag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • torsdag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • fredag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro" (Matt 11:28 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är som vanligt förankrad i den kristna trons grundval Ä Jesus Kristus. Den kommer att handla om våra innersta tankar, om tro och... Läs mer

 • lördag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • söndag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer