11 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”När han kommer, skall han överbevisa världen om synd, och rättfärdighet och dom” (Joh 16:8 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Vid ett tillfälle talade jag med några vänner om Jesus och hans död på korset för all synd. Vi talade också om syndens verklighet och makt över människorna, som krävde ett så ohyggligt högt pris för att kunna brytas. I det sammanhanget kom vi in på frågan om en människas olika synder kan graderas, i någon sorts så kallade ‘synd-kataloger.’ Vi kom fram till att synd inte kan graderas, eftersom synd är synd - helt bortsett från om vi betraktar den som stor eller liten. Orenhet är orenhet, och har ingenting med renhet att göra. Ljus är ljus och har ingenting med mörker att göra. Men innan jag går vidare ska jag be Gud att han vägleder och hjälper mig så att allt blir rätt, både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med stor tacksamhet för allt underbart
som Du har gjort, både för mig och för andra människor. Jag ber nu om Din vägled-ning i bibelordet så att jag kan förstå det och ta det till mig. Jag ber också om hjälp med att på rätt sätt förmedla vidare det budskap som Du vill ha framfört. Låt också i dag, Herre, någon lyssnare ta till sig Ditt ord, till välsignelse och hjälp. Amen.”

Apropå det jag sa om ’synd-kataloger’ så talade någon om att vi vanligtvis tänker oss synd som något som man kan placera linjärt utmed en sträcka, till exempel mellan sådana begrepp som sanning och lögn. Om man tänker sig att den sträckan är indelad från noll till hundra, i 100 lika stora bitar eller steg - som ett måttband eller en tumstock med längden 1 meter - så skulle kanske det vi ibland kallar för ‘en vit lögn’ hamna på steg 3 på vår hundrastegs sträcka, medan en lögn om en kommande jordbävning -som har oerhört stor betydelse för många människor- kanske skulle hamna på låt oss säga 99.

MUSIK

Om man nu vet att det finns någon som är absolut sann och rättvis i sina omdömen, oavsett vilken typ av lögn eller falskhet det råkar vara, spelar det då någon roll om ‘vår synd’ hamnar på skalans steg 3 eller på 99? Naturligtvis inte! Därför ska vi inte heller göra några liknande jämförelser av olika synder i någon form av syndkataloger!
Jesus säger om sig själv att ”Jag är vägen och Sanningen och Livet” (Joh 14:6).
Och i kapitel 16 talar han om den Helige Ande och säger: ”Men när han kommer, som är Sanningens Ande, då skall han leda er fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det ska han tala; och han skall förkunna för er vad komma skall” (Joh 16:13-15 – 1917). Anden förhärligar Jesus genom att ALLTID placera honom så att vi kan se honom. Han leder oss fram till hela sanning-en och förkunnar också för oss vad som väntar i framtiden. Vi gör nu om vårt tanke-experiment, men placerar nu inte sanning och lögn som ändpunkterna på en linje, utan placerar Jesus i centrum, som Sanningen själv i den inre av två cirklar. Sedan låter vi den sanning som är absolut ren -så långt vi förstår- utgöra avståndet mellan den inre och den yttre cirkeln. Till sist låter vi allt som är utanför den yttre cirkeln vara lögnens område - alltså så långt som möjligt från Jesus själv.

MUSIK

Med de två cirklarna på näthinnan i vår tanke -med Jesus i centrum- tror jag att vi nu har en bättre bild av hur förhållandet mellan sanning och lögn ser ut och kanske lättare kan förstå när vi rör oss bort från honom som är Sanningens centrum. Det finns alltså ingen grå-zon med vita lögner utan antingen är vi innanför eller utanför. Den ende som kan döma om det är Gud själv. Han är Högsta Domstolen, som står över våra egna samvetens bedömningar.

Jesus sa: ”Jag skall bedja Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er; Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, ty han bor hos er och skall vara i er” (Joh 14:16-17 – 1917).
”Vad Sanningens Ande hör, det skall han tala” sa Jesus och fortsätter ”av mitt skall han ta och förkunna det för er” (Joh 16:13-14 – 1917). Vad var det som Sanningens Ande skulle tala och förkunna för oss?
Jesus sa vidare: ”Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Joh 14:26 – 1917).
”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er ifrån Fadern, Sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.” (Joh 15:26 – 1917).

”Det är nyttigt för er, att jag går bort” sa Jesus ”ty om jag inte gick bort, så kom inte Hjälparen till er; men då jag nu går bort, skall Jag sända honom till er.
Och när han kommer, skall Han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:
i fråga om synd, ty de tro inte på Mig;
i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och ni ser mig inte mer;
i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd; (Joh 16:8-11 – 1917).

MUSIK

Sedan den Helige Ande kom på pingstdagen i Jerusalem (Apg 2) har han säkert arbetat på många olika sätt, som jag inte har en aning om. Men en sak som jag känner till, är att han inspirerat bibelns olika författare till att skriva just om det som Jesus talade om - nämligen synd, rättfärdighet och dom.

Jesus sammanfattar själv vad ‘synd’ är genom sina ord: ”De tror inte på mig!”
Någon har så träffande förklarat vad synd är genom att lyfta fram bilden av ett ‘sund’ - alltså något som skiljer ett landområde från ett annat - till exempel Öresund.
Synd är alltså det som skiljer människan från Gud - helt oavsett vad vi kallar det för.
Genom Jesu död på korset så är all synd förlåten. Den skiljemur av synd och fiend-skap mellan Gud och människorna som anklagade oss inför Gud är för evigt borta - men det finns fortfarande ett villkor för detta, nämligen människans tro på Jesus Kristus. Det är därför Jesus på tal om synden säger: ”De tror inte på mig.”

”Genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst” skriver aposteln Paulus till de kristna i Rom. Det skrev han därför att judarna var vilseledda. De ville nämligen ‘vinna rättfärdighet’ genom laggärningar och inte genom tro, fast att evangelium om detta hade blivit predikat för dem. (Rom 10:10)

MUSIK

Rättfärdig inför Gud kan man bara bli genom att tro på den som Gud har sänt till mänsklighetens räddning, nämligen sin egen Son, Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg och inget annat namn bland människor givet.
Man tillägnar sig alltså Jesus och Hans rättfärdighet genom att tro på Honom.
Genom hjärtats uppriktiga tro har Gud nämligen ordnat det så att den Helige Ande låter Guds Sons rättfärdighet bli ett med oss, så att vi genom Honom får tillträde direkt till Gud.
Det är därför Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 – 1917).

Den Helige Ande som är sänd till vår hjälp, leder oss fram till Sanningen i Jesus, låter oss se honom och påminner oss om honom och hans verk, när vi hör hans röst, öppnar vårt hjärta och genom hjärtats uppriktiga tro tar till oss Ordet som såtts ut antingen genom predikan, eller genom att vi själva tagit det till oss på annat sätt.
Jesus sa: ”Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. /…/ Sannerligen, sannerligen säger jag er: ‘DEN SOM TROR, HAN HAR EVIGT LIV’ (Joh 6:44, 47 – 1917).
Guds villkor för oss alla är exakt desamma i dag som de alltid har varit! Frälsningens förutsättning har -såvitt jag vet i alla all- aldrig någonsin ändrats, utan grundas nu som alltid på TRO PÅ DEN UPPSTÅNDNE JESUS och en personlig BEKÄNNELSE av honom som herre. Tvivla därför inte utan tro! Det är det enda som Gud begär av dig och som gåva ger han dig då ett evigt liv – i Guds gemenskap – i sitt himmelska rike.

MUSIK

Johannes får i sin uppenbarelse se hur det blir en dag i Guds rike.
Han skriver så här:
”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ’Frälsningen till-hör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.’
Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ’Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evig-heternas evigheter. Amen.’ En av de äldste frågade mig: ’Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?’ Jag svarade: ’Min herre, du vet det.’ Då sade han till mig: ’Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon” (Upp 7:9-17 – SFB). Min vän! Ska du vara med i den skaran?

Dagens minnesord: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, ty sanna och rättfärdiga är hans domar” (Upp 19:1 – SFB).   

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • tisdag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer

 • onsdag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, med en kristen grundton och jag hoppas att du och jag ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg - mot centralgestalten Jesus Kristus. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så att det blir till vägledning, uppmuntran och... Läs mer

 • torsdag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en tro och ett hopp. Jag hoppas att vi ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ett steg till framåt på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske, måste... Läs mer

 • fredag 27 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, som jag hoppas ska leda oss ett steg till på vår tros väg. Jag förväntar mig att vi ska få uppleva en direkt Guds vägledning genom den Helige Ande och jag ska därför börja med att be om det. ”Gode Gud i... Läs mer

 • lördag 28 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton om vardagslivets mångahanda, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har samlat sig omkring sånt som irritation, vrede och ilska, och vilka följder det kan leda till om vi låter oss... Läs mer

 • söndag 29 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är en stund med kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och ett hopp. Jag tänkte tala lite om Guds IT i det här programmet – alltså Guds ”informations-teknologi” om jag får uttrycka mig på ett enkelt och... Läs mer