7 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag vet inte om du, som jag, ibland funderar över det här med den Treenige Guden – Fadern, Sonen och den Helige Ande. Att alla tre är ETT det kan man ju läsa om i bibeln, som är den kristna trons urkund, men det går ändå utanför en människas förstånd. Men Gud har ju heller aldrig begärt att vi ska förstå, bara att vi ska tro. Jag ska be om Hans hjälp nu.

”Gode Gud! Jag kommer på bönens vingar inför ditt ansikte dels för att tacka dig för att det är möjligt för en människa att få hjälp och vägledning, och dels för att du bryr dig om att ge oss det mått av förstånd som vi behöver för att kunna förstå ditt ord. Upplys våra hjärtan så att vi kan ta till oss det som du vill ha sagt i dag. Amen.”

”Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som har sin lust i dem” utbrister psalm-isten i den 111:e psalmens andra vers och jag skulle vilja göra de orden till mina i mitt hjärtas innersta. Under den senaste tiden har jag ägnat mig åt att läsa om vad Jesus sa till sin samtids människor, som alltså låg till grund för deras ”omvändelse”. När Jesus predikade, så uppmanade han sina lyssnare bland annat med orden: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här” (Matt 4:17 – SFB).

Vid ett annat tillfälle sa Han: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium” (Mark 1:15 – SFB).

MUSIK

Det jag har lagt märke till, är hur lite uppmärksamhet som ägnas åt den Helige Ande och hans inflytande och påverkan när man i litteraturen talar om ’omvändelsen’ i psykologiska eller sociologiska termer. Det är nästan bara kroppen och själen som får utrymme. Anden verkar att vara helt underordnad om han alls nämns i samman-hanget. Gudsordet i bibeln utgår tvärtom från den alldeles motsatta meningen att utan den Helige Ande skulle ingen människa ’omvända’ sig. Är det inte den Helige Ande som ger dig och mig vårt medvetande om synd, med ånger och hjärtats läng-tan efter renhet, rättfärdighet och frid med Gud ”i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande”? som det står skrivet (1 Kor 6:11 – SFB). Jo, visst är det så.

Den Helige Ande, den tredje personen i gudomen är, om jag förstår det rätt, absolut inte nummer 3 i någon sorts inre ’gudomlig rangordning’. Precis som en triangels 3 vinklar måste finnas samtidigt om det överhuvudtaget ska kunna vara en triangel, så är det med den treenige Guden. Ta bort en vinkel - vad blir det då? Ja, det blir ingenting. Man kan inte ens säga att det som är kvar är en triangel med 2 vinklar, för någonting sådant existerar inte. ”TRI  ANGEL” betyder ju helt enkelt TRE VINKLAR.  På samma sätt är den treenige Guden, Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Är det svårt att förstå? Ja, kanske det... men vem har sagt att vi måste förstå allting?

Kung Salomo funderade också och uttrycker sig så här i Ordspråksboken kapitel 3. Jag läser de 12 första verserna ur den ’Levande Bibeln’. ”Min son, Glöm aldrig vad jag har lärt dig! Om du vill ha ett långt och tillfredsställande liv, bör du noga följa mina instruktioner. Glöm aldrig bort att du måste tala sanning och vara trogen. Håll fast vid det! Skriv det djupt i ditt hjärta.” /…/

MUSIK

(Jag läser vidare i Ordspråksboken kapitel 3):
Om du vill komma i rätt förhållande till både Gud och människor och ha ett gott omdöme och sunt förnuft, bör du fullständigt lita på Herren. Var inte självsäker!
Sätt Gud först i allt du gör, så kommer han att leda dig och kröna din strävan med framgång. Var aldrig högfärdig över din egen vishet. Lita i stället på Herren, ära honom och vänd ryggen mot onda människor. När du gör det kommer du att få förnyad hälsa och livskraft. Ära Herren genom att ge Honom den första delen av all din inkomst, så kommer han att fylla dina lador med vete och korn och se till att dina vinfat rinner över av de finaste viner. Unge man, bli inte förnärmad när Herren straffar och tillrättavisar dig, för hans straff är bevis på hans kärlek. Precis som en far straffar den son han älskar för att få honom att utvecklas åt rätt håll, tillrättavisar Herren dig” (Ords 3:1-12 – LB).

I den äldre bibelöversättningen står det i Ordspråksboken: ”Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd” (Ords 3:5 – 1917).

Det är ju så här med det förstånd som du och jag har, att det är begränsat och ofullkomligt. Ditt förstånd är säkert mycket större än mitt... men det spelar ingen roll, det är ändå begränsat och ofullkomligt.
Det räcker med att jag säger så här: ”Du vet aldrig vad du inte vet” för att du ögonblickligen ska inse att just där - i skärningspunkten mellan det du vet och det du inte vet - ligger ditt förstånds begränsning. Om Gud, som har ett gränslöst förstånd, kan man inte säga så, eftersom han vet allt. Det finns nämligen ingen kunskap som inte Gud känner till. Alltså är hans kunskap obegränsad och fullkomlig, det vill säga total och dessutom utan fel eller brist.

MUSIK

Det är inte nog med att Guds förstånd är gränslöst. Hans frälsningsverk avslöjar också -både i målsättning och medel- en övermänsklig, evig och mångfaldig vishet, som i fullkomningens värld förskaffar Honom tillbedjan och hyllning både från den frälsta mänskligheten och de himmelska väsendena som säger: ”Amen. Lovet och priset, och visheten och tacksägelsen, och äran och makten och starkheten tillhör vår Gud i evigheternas evighet. Amen” (Upp 7:12 – 1917).

Aposteln Paulus skriver till de kristna i Efesus: ”Ty Gud ville, att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheter-na i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begyn-nelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre” (Ef 3:10-11 – 1917).

Aposteln Petrus tar också upp det här i sin hälsning till de kristna i provinsen Asien och säger: ”Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd, som skulle vederfaras er. De har rannsakat för att finna, vilken och hurdan tid det var, som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden, som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet, som därefter skulle följa. /…/ Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män, som i Helig Ande, nedsänd från himmelen, har för er predikat evangelium; och i de tingen åstundar jämväl änglarna att skåda in” (1 Petr 1:10-12 – 1917).

MUSIK

Lagens tid var alltså slut i och med evangelisten Johannes och sedan dess är vi som lever nu inne i det som kallas NÅDENS TIDSÅLDER. Intill Johannes gällde det alltså för människorna att leva upp till lagens bud och därigenom få den frälsning som kunde komma av att man höll lagen till punkt och pricka. (3 Mos 18:5).

Nu var det ingen som kunde det, därför att människan var försvagad genom synden. Därför skulle lagens krav nu uppfyllas på ett nytt och dittills okänt sätt, nämligen genom att en syndfri människa -alltså Jesus Kristus- skulle offra sitt liv. Lagen krävde näm-ligen att blod skulle utgjutas för att synden skulle kunna tas bort och om inte det skedde, så blev det ingen förlåtelse och försoning med Gud. Och lagens krav ändra-des inte på någon enda punkt eller prick, varken före eller efter Jesus. Jesus kom ju inte för att upphäva lagen utan för att fullborda den, för det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud när Han fördömde synden i ’köttet’, alltså i Jesus Kristus. (Rom 8:3).

Det var det ’Ordet som blev kött’ som Johannes talar om i början av sitt evange-lium, nämligen det gudomliga ordets människoblivande i Jesus Kristus (Joh 1:14). Frälsningsvägen är nu inte längre Lag, utan Nåd genom tron på Jesus och det är det, som änglarna åstundar att skåda in i. De har ju aldrig syndat... alltså kan de inte heller förstå förlåtelsen för synden genom Guds Nåd. Jag sa innan att änglarna åstundar att skåda in i den frälsning som Gud har berett.

Änglarna kan tydligen inte fullt ut förstå det här sammanhanget med Guds Nåd. Det är enklare att förstå följderna för den som inte lyckades med att hålla lagens bud. Där finns det en mer ’rak linje’ så att säga. Antingen håller du buden eller inte.

MUSIK

Men det finns en intressant parallell här. Det är nämligen inte bara änglarna som ’åstundar att skåda in i de här tingen’... utan det är för många människor nästintill obegripligt att inte deras egen godhet och välvilja mot sina medmänniskor kommer att rendera dem ett Guds erkännande till frälsning och ett evigt liv. De vill nämligen fortsätta med sina egna lag-gärningar. De vill inte höra talas om någon NÅD, efter-som det påminner dem om deras synd som de måste bli befriade från. Men eftersom de inte själva anser sig vara syndiga så behöver de ju då inte heller någon NÅD - eller hur?

Min vän! Det finns inga egna goda ’lag-gärningar’ som är tillräckliga och det krävs därför inte heller längre någon sådan grund för din frälsning, räddning och ditt eviga liv, utan det är Guds Nåd, och ’bara’ Guds Nåd genom ditt hjärtas tro på Jesus, som gör dig syndfri och rättfärdig inför Gud. Det finns ingen annan väg och inget annat namn genom vilket du kan bli frälst och räddad. Det var därför som Jesus sa ”Jag är vägen, sanningen och livet! Ingen kommer till Fadern utan genom mig” (Joh 14:6).

På samma sätt är det med det ‘bröllop’ som kommer att äga rum i Guds himmel när Guds tid är inne, när Nådens Tidsålder är slut. Käre vän! Vad du gör så förlita dig inte på några ‘egna bröllopskläder’ - alltså på dina egna goda gärningar. Det här är inget försök att skrämma dig, utan det är ett försök att tala om Sanningen enligt kristen tro från bibelns blad. Kristendom är ingen religion som kan jämföras med islam, buddism eller hinduism. Nej, kristendom är sanningen om Jesus Kristus, som den ende sanne Guden sänt till din räddning för att rädda dig inför evigheten. Tag emot Honom genom ditt hjärtas tro. Ditt liv blir förvandlat redan här och nu, och det eviga livet börjar för dig. Vilket underbart hopp inför framtiden! Gud välsigne Dig!

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer