20 mars 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Pred 7:30

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den vise kung Salomo, som troligen är författare till den bibelbok som heter ’Predikaren’, skriver i kapitel 7 och vers 30: ”Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna rättsinniga. Men sedan har de tänkt ut många onda planer.” Den texten är min utgångspunkt och bakgrund, men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer men med en förväntan om att du -genom den Helige Ande- ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir rätt förmedlat av mig, till den lyssnare som vill höra din röst och behöver din hjälp och vägledning för sitt liv. Amen.”

Att Gud skapade människorna rättsinniga, alltså till en rättsinnig avbild av Honom själv, det står utom allt tvivel. Men när de första människorna, Adam och Eva, släppte in synden i sina liv, förvandlades de också själva så att de började följa lögnens fader. Feghet, själviskhet och avundsjuka började tränga in i deras liv – och tyvärr, också i deras barns liv.

När de båda bröderna, Kain och Abel, en dag var ute på markerna blev de osams, och Kain slog ihjäl sin bror. När Herren då frågade honom var hans bror var någon-stans svarade Kain: ”Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?” (1 Mos 4:9 SFB).

MUSIK

Den här personlighetsförändringen som blev en följd av syndafallet har sedan dess ’fortplantat sig’ genom hela människosläktet, generation efter generation, och vi kan i dag tydligt se hur hela samhället påverkas av syndens härjningar, från den enskilde till familjer, släkter och hela nationer. Man ljuger på och om varandra, bedrar, ockrar och bär sig åt på de mest omänskliga sätt. Allt för egen vinnings skull och för att få fördelar i sin kamp om makten över sina medmänniskor eller det som de står för.

Finns det då ingen möjlighet att bryta den här utvecklingen? Jo, det finns det, men eftersom så många människor inte vill ha med den Gud att göra, som ensam har makt att förändra historiens gång, så kommer det inte heller att bli någon förändring i grunden förrän Människosonen själv -Jesus Kristus- kommer tillbaka på himlens skyar, bryter den inre stridsviljan i och mellan människorna och stiftar fred på vår jord. Då, i fridsriket, skall till och med djurens värld och beteende bli helt förändrat. Profeten Jesaja skriver:

”Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mor giftormens öga. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet” (Jes 11:6-9 – SFB).

MUSIK

Jag antar att du, liksom jag, många gånger undrat över anledningen till dessa ständi-ga konflikter, stridigheter och krig som utspelar sig inför våra ögon, i mindre, större och till och med globala sammanhang. Men det är, som vanligt, bara att läsa innantill. Guds ord i vår bibel är mycket uppriktigt och avslöjande och håller sannerligen inte inne med sanningen – även om den är ’svårsmält’ för oss senare tiders barn.

I sitt andra brev till sin andlige son Timoteus, skriver aposteln Paulus: ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärska-de, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.

Håll dig borta från dem!

Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervi-sas men aldrig kan komma till insikt om sanningen” (2 Tim 3:1-7 – SFB).

Det var ord och inga visor – eller hur? Bibelordet avslöjar hela batteriet av mänskliga svagheter och syndiga gärningar i ord och tankar. Det mest allvarliga i allt eländet tycker jag ändå är varningen för dem som ’älskar njutning i stället för Gud och har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft’. Det handlar till exempel om människor som håller fast vid vissa gudstjänstformer, mest för att de är publikfriande och tilldra-gande på vissa besökare. Populariteten ökar då för de här samlingarna hos vissa till synes kyrkliga gemenskaper, men de lägger INTE någon vikt vid att Kristi kraft ska få verka genom den Helige Ande, med det inflytande som det då har över hjärta och liv. De utger sig för att vara kristna, men genom sitt liv och leverne så vanärar många av dem Jesus-namnet och blir på det sättet till en oerhörd skada för hela kristenheten.

De har en religiös fasad, men förnekar den kristna trons inflytande över karaktären.

Jesus sa: ”Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom !” (Joh 7:24 – SFB).

MUSIK

Aposteln Petrus talar också i sitt andra brev om falska lärare och säger: ”Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är./…/ Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor dom med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första” (2 Petr 2:9-13, 17-20 – SFB).

MUSIK

En sak är att få förlåtelse för sina synder och sedan, efter hand, växa till i nåden och till ett helgat liv inför Guds ansikte. En annan sak är att låta den välsignelse som man själv fått del av, spridas vidare till andra människor. Jesus talar om det här i sitt samtal med den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar. Han säger: ”Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv” (Joh 4:13-14 – SFB).

I ett annat sammanhang -vid lövhyddohögtiden i Jerusalem- står det: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ’Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger’. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad” (Joh 7:37-39 – SFB).

Av frukten känner man trädet. Jesus sa: ”En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd…” (Luk 6:45 – SFB). Det är ju så att ur ett rättsinnigt hjärta kommer det rättsinniga tankar, eftersom Gud skapar ett nytt och rent hjärta genom den nya födelsens under i tron på Jesus. Att en del människor -som var skapade rättsinniga- sedan har tänkt ut många onda planer är ju ett syndens verk i människan och det är därför Jesus talar om att bli andligen född på nytt, i sitt samtal med den judiske rådsherren Nikodemus (Joh 3:8 – SFB).

Det är också den ’frukten’ som Jesus bland annat talar om i sin liknelse om sånings-mannen när han säger: ”Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt” (Matt 13:23 – SFB).

MUSIK

Att du och jag, när vi omvänt oss från mörker till ljus -från Satan till Gud- är kallade att ’bära frukt’ – framgår klart av Jesu ord: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn” (Joh 15:16 – SFB).

Aposteln Paulus undervisar vidare om det här i sitt brev till romarna där han säger: ”Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst” (Rom 7:4-6 – SFB).

Ja, säger du kanske, allt det där är ju riktigt och bra på alla sätt, men HUR ska jag i mitt liv bära sådan bestående andlig frukt, som Jesus talar om? På det kan man bara svara att det finns lika många sätt som det finns människor på vår jord, eftersom vi alla är skapade absolut unika av Gud. Det innebär att det som är ett rätt och naturligt sätt för dig, kanske känns komplicerat och tvunget för mig – och vice versa. Det bety-der också att i det sammanhang som du lever, och med de människor som du möter i ditt dagliga liv, vet du vad som är bäst. Men det kanske inte stämmer alls med den erfarenhet som jag har. Alltså kan vi alla bära god frukt, men kanske inte på samma sätt. Men en sak har vi gemensamt och det är att Guds Ande är en och densamme och han vet alltid vad som är rätt i ett givet sammanhang. Låt honom leda! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer