1 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

3 Joh – vers 7

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes skriver sitt tredje brev så handlar det om hur församlingen ska hjälpa och utrusta de resande bröderna som förkunnar Guds ord. Det var en kristen plikt att ta emot dem och visa dem gästfrihet. Men innan jag går vidare och talar om den sådd och skörd som Jesus undervisade om på olika sätt, ska jag be om Guds hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning i ditt ord, dels så att jag själv förstår det rätt och dels så att jag kan förmedla det budskap som du vill ha framfört - på rätt sätt. Herre, du ser om det just nu finns någon lyssnare som ivrigt väntar på att få insikt och välsignelse genom ditt ord och din Helige Andes ljus. Jag överlämnar mig själv och allt till dig - under din fullständiga kontroll. Amen.”

”Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet” skriver Paulus i sitt brev till romarna (Rom 12:13 – SFB).

På liknande sätt uppmanar Petrus sina troende vänner och skriver: ”Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd” (1 Petr 4:9-10 – SFB).

Ytterligare förmaningar lämnar Hebréerbrevets författare med orden: ”Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det” (Hebr 13:2 – SFB).

MUSIK

Apropå gästfrihet säger Jesus till sina 12 lärjungar (genom evangelisten Matteus): ” Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön” (Matt 10:40-42 – SFB).

Enligt Guds löfte, efter syndafloden, ska sådd och skörd aldrig upphöra så länge jorden består (1 Mos 8:22 – SFB). Jag tror att det gäller all form av sådd och skörd.

Aposteln Paulus skriver till Guds församling i Galatien: ”Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro” (Gal 6:8-10 – SFB).

Det här med arbete och lön är en så viktig fråga, så Jesus säger i samband med sin återkomst: ”Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar” (Upp 22:12 – SFB).

MUSIK

”Det är ju för Namnets skull de har gått ut” skriver Johannes (3 Joh – vers 7) och menar med det att det är för Kristi skull de arbetar, de här resande förkunnarna, som han uppmanar församlingen att utrusta med vad de behöver för sin fortsatta färd.

Jag vet inte hur det var att resa omkring och förkunna Gudsordet på den tiden när Johannes skrev det här 3:e brevet, men det var väl fyllt av både oro och bekymmer, kanske till och med faror för liv och lem, precis som det kan vara än i dag, beroende på var i vår värld man befinner sig. Paulus redogör för församlingen i Korint vid ett tillfälle för hur hans liv med prövningar i tjänsten har varit med orden: ”Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas. Nej, under alla för-hållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, natt-vak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den Helige Ande, med upp-riktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade men äger allt” (2 Kor 6:3-10 – SFB).

MUSIK

Om lidande och strapatser -för Namnets skull- skriver Paulus också så här vid ett annat tillfälle: ”Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett, 3 gånger har jag blivit piskad med spö, 1 gång har jag blivit stenad, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken” (2 Kor 11:23-27 – SFB).

Allt det här som Paulus redogör för, var ju känt i detalj -i förväg- av Jesus.

I samband med Saulus omvändelse på vägen till Damaskus, när han tillfälligt blev blind, sa Herren i en syn till lärjungen Ananias, att han skulle gå och lägga händerna på Saulus för att han skulle få sin syn tillbaka. Ananias var först mycket tveksam till att göra det, eftersom han hade hört hur mycket ont Saulus hade gjort mot de heliga i Jerusalem. Men Herren sa till honom: ”Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull” (Apg 9:16 – SFB).

Paulus fick också lida mycket -som jag läste förut för dig- men han fick vara till stor välsignelse också -för Namnets skull- under de omkring 15 år som han företog sina 4 missionsresor. Efter den sista, till Rom, där han satt i fängelse i flera år, blev Paulus frikänd och kunde sedan, såvitt man vet, resa fritt. Kanske besökte han då sitt tidiga-re östra missionsområde. År 64 e.Kr. lär han i alla fall ha kommit tillbaka till Rom, där han fick lida martyrdöden under kejsar Neros regeringstid några år senare. Då hade aposteln fullbordat den kallelse han hade fått av Jesus att bära fram Namnet inför hedningar, kungar och Israels barn. Måtte du och jag också få fullborda vårt lopp och vår kallelse - var och en med sin uppgift - i tro på Honom som heter JAG ÄR. Amen.

MUSIK

Den kristna missionshistorien är full av sådana här trosmänniskor som för Namnets skull har gått ut -och fortfarande går ut- för att kämpa trons goda kamp, oavsett vad det innebär för dem personligen. I en fullständig övertygelse om att Jesus, som har kallat dem, också förmår att vara med dem alla dagar, som han har lovat, för att be-vara och hjälpa dem, har de försakat allt och ofta fått sätta sitt liv på spel. Den som inte varit i tjänst för Guds rike kan inte förstå det, men Hebréerbrevets författare för-söker kortfattat sammanfatta deras upplevelser så här:

”Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade.

VÄRLDEN FÖRTJÄNADE INTE ATT HYSA DEM.

De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat.

TY GUD HAR FÖRUTBESTÄMT NÅGOT BÄTTRE ÅT OSS: FÖRST TILLSAM-MANS MED OSS SKALL DE NÅ MÅLET” (Hebr 11:33-40 – SFB).

Hur stort deras antal är som kämpat och fullbordat sitt lopp i tron, vet nog bara Gud själv. Men du kan med säkerhet hitta dem i Guds himmel, antingen bland martyrerna (Upp 6:9-11 – SFB), bland de 144.000 (Upp 7:4-8 – SFB) eller i den stora vita skaran -som ingen kunde räkna- inför Guds tron och inför Lammet (Upp 7:9- SFB).

MUSIK

Guds Nåd är gränslöst stor mot oss människor. Det enda jag som jag därför är abso-lut säker på, är att varenda människa som tror på Jesus och bekänner honom som sin Herre, kommer att bli räddad undan den kosmiska katastrof (bibeln kallar den för ”vredesdomen” 1 Tess 1:10 - SFB) som kommer en dag när himmel och jord ska brinna och himlakropparna ska upplösas av hetta (2 Petr 3:10-12 – SFB).

Men det är inte ’bara’ för att komma undan alla vedermödans prövningar och kata-strofer i ändens tid, som jag menar att man i dag ska ta emot Jesus i sitt hjärta. Nej! Men genom att själv personligen, tro på Jesus, och ge honom första platsen som Herre i sitt liv, så får man också uppleva hur Hjälparen, Den Helige Ande, varje ögon-blick i livet står beredd att hjälpa i alla sammanhang. Kanske har du också läst eller hört talas om Jesu andra tillkommelse på himlens skyar, när han kommer för att hämta hem dem till sig som älskar Honom och hans återkomst.

Paulus skriver i sitt 2:a brev till Timoteus: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan ÅT ALLA SOM ÄLSKAR HANS ÅTERKOMST” (2 Tim 4:8 – SFB).

Är du med i den skaran?

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer