22 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den första text som kommer upp för mig inför den här stunden är den man kallar för ”den gyllene regeln” som du hittar i Matt 7:12 och som innebär att ’allt vad du vill att människorna skall göra dig, det skall du också göra dem. Det är lagen och profeterna.’ Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning för utan Honom kan jag lika bra sluta här.

”Gode Gud! Du som känner alla människors innersta bättre än de gör själva, du vet  också allt om mig. Du vet att utan din hjälp och vägledning kan jag inte göra någon-ting. Både mitt förstånd och min förmåga är alltför bristfälliga, för att kunna bedöma och förkunna ditt frälsningsbudskap på rätt sätt, om inte Din Helige Ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar. Herre, jag lägger allt i dina händer och ber om nåd och välsignelse för de lyssnare som nu med öppet hjärta väntar på att få höra Din röst. Amen.”

Den här stunden ska handla om Guds välsignelse. Alltså den välsignelse som du är kallad till som tror på Gud, Fadern, och den han har sänt - sin Son, Jesus Kristus.
Aposteln Petrus skriver i sitt första brev, det 3:e kapitlet och den 9:e versen så här:
”Vedergäll inte ont med ont. Inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna; därtill är ni ju också kallade, att ni ska få välsignelse till arvedel.” Det var bibeltexten enligt den äldre översättningen - från 1917.

MUSIK

Nu ska vi göra det här ordentligt, och därför ska jag läsa 2 översättningar till för Dig.

Jag börjar med texten i ’Handbok för Livet’. Det är alltså fortfarande Petrus 1:a brev, kapitel 3 och vers 9. Så här står det:
”Betala inte tillbaka ont med ont. Ge inte igen mot dem som säger något ovänligt mot er. Be i stället att Gud ska hjälpa dem, för han vill att vi ska vara vänliga mot varan-dra. Det är något som han välsignar oss för” (HfL).
Och så till sist texten från ”Den Svenska Folkbibeln” där det står så här:
”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse” (SFB).

Jag har förstått Guds välsignelse så, att när du håller dig nära Gud, din Fader i himlen, genom din tro på hans Son, Jesus Kristus, så får du genom den Helige Ande räkna med Guds välsignelse över ditt liv.

När du håller dig nära Gud genom tron på hans Son, så är du nämligen öppen för den Helige Andes inflytande över ditt liv,  både på ett andligt och på ett materiellt sätt. När du då lyder Guds uppmaning att välsigna den som gör illa mot dig eller skymfar dig, i stället för att ge igen med samma mynt, så är Guds välsignelse lika nära dig som den luft du andas. Det betyder ju inte nödvändigtvis att högsta vinsten brakar ner över ditt huvud ögonblickligen. Men det betyder någonting mycket viktiga-re, nämligen att du börjar växa åt rätt håll – alltså åt Guds håll.

MUSIK

Lika säkert som att ett träd inte kan växa utan att vatten tillförs, så kan inte du eller jag heller växa utan Guds välsignelse över våra liv.

Vad säger Gud själv, när han jämför sitt eget ord med regnet som vattnar jorden och gör den fruktsam? Vi slår upp vår bibel och letar fram profeten Jesaja 55 och läser från vers 6 till och med vers 11. 
Så här står det: ”Sök Herren medan han låter sig finnas; åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han ska beskära mycken förlåtelse. Se, mina tankar är icke era tankar, och era vägar är icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun: det ska icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det” (Jes 55:6-11 – 1917).

Den välsignelse som bibeln talar om både i gamla och nya testamentet, gäller inte bara Israels folk, utan är avsedd för alla människor. Välsignelsen är INTE ärftlig utan är bara kopplad till gemenskapen med Jesus Kristus, genom omvändelse och tro.

MUSIK

Vi kan ju se efter vad det står i Gamla Testamentet om den välsignelse som vi kallar ‘den aronitiska välsignelsen’. Du hittar den i 4 Mos och kapitel 6, vers 24, 25 och 26. Men vi kan börja läsa från den 22:a versen. Så här står det: ‘Och Herren talade till Mose och sa: Tala till Aron och hans söner och säg: När ni välsignar Israels barn, ska ni säga så till dem: ”Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.”
Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem’ (1917).
...............
Om vi går till Nya Testamentet så hittar vi den välsignelse som vi kallar ‘den apostoliska välsignelsen’ i Paulus’ andra brev till korintierna, kapitel 13 och vers 13: ”Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den Helige Andes delaktighet vare med er alla” (1917).

Guds välsignelse mot människorna rymmer förstås olika saker av materiellt slag som man kan se i skapelseberättelsen... bland annat Guds nåd att föröka sig och råda över hela den övriga skapelsen... men framförallt avser välsignelsen och nåden att föra människan in i en personlig livsgemenskap med Gud själv.

Sedan har vi en annan välsignelse och då menar jag människans välsignelse av Gud, som en lovprisning, mot bakgrund av att Gud först har välsignat människan.


MUSIK

Som ett stort tack och ett svar på Guds välsignelse av människan sänds människans välsignelse tillbaka till Gud som lov och pris. Det är alltså ett uttryck för vår gudsdyrk-an, när vi i tro ger Gud äran och uttrycker vår tacksamhet för hans nåd, både på ska-pelsens alla områden och -i det största av allt- förlossningen och befrielsen från för-bannelsen, som är lagens straff för synd. Man kan säga att Guds välsignelse på så sätt ‘sänds tillbaka’ till Gud. Gud blir alltså prisad, välsignad och lovad. Människans svar på Guds välsignelse är alltså en hyllning till Gud, när vi bär fram lov, pris och ära till Gud - i bön och tacksägelse! Liksom själen och kroppen är en enhet av det timliga och det eviga, så hör också Guds välsignelse för människans yttre levnads-förhållanden ihop med det inre livet -med gudsgemenskapen och saligheten- och kan inte skiljas från varandra.

Guds välsignelse är total och välsignad av Herren är:
-den som hör Guds röst (5.Mos 15:4-6)
-den rättfärdige (Ps. 5:13)
-den som har ett rent hjärta (Ps. 24:5)
-den som unnar andra gott (Ords. 22:9)
-den som fruktar Herren (Ps. 114:13)
-den redlige (Ords. 28:20)
-den som förtröstar på Herren (Jer. 17:7) och
-den som sår rikligt (2.Kor. 9:6).

Ordet ”VÄLSIGNELSE” betecknar alltså i bibeln en central livsrealitet som positivt ger uttryck för Skaparens nåd och godhet i förhållande till sin skapelse.

MUSIK

”Välsignelsens verklighet innefattar allt vad Gud ger och gör i sin kärlek och allmakt, och innehåller, både andligt och materiellt, det lyckliga resultatet av Guds aktiva välvilja mot oss människor.” Så uttrycker sig författarna till Illustrerat Bibellexikon och Calvin säger som en parallell till detta: ”Guds välsignelse är Guds godhet i handling, genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ned till oss från honom som är all godhets källa.”

Guds välsignelse och välvilja över sina barn, är utan inskränkning det mest betydel-sefulla för varje mänsklig varelse och ett uttryck för Guds kärlek, nåd och godhet. I bön, lovprisning och lovsång har varje människa också fått möjlighet att av hela sitt hjärta, av all sin kraft, av hela sin själ och med all sin tacksamhet ära, hylla och dyrka Skaparen, Gud själv, och på så sätt sända tillbaka de välsignelser som ständigt strömmar från Herren Gud genom hans Son, Jesus Kristus, och Den Helige Ande.

Kanske säger du att ‘Jag kan inte sjunga lovsånger’ - eller sjunga över huvud taget. Till dig skulle jag då vilja säga att Gud känner ditt hjärta, och han vet vad ditt hjärta rymmer av tacksamhet och lovsång till honom. Om det sedan inte kommer ett ljud över dina läppar tror jag har underordnad betydelse. Det som däremot INTE saknar betydelse är ditt hjärtas uppriktiga inställning - och du kan aldrig lura Gud.

Dagens minnesvers: ”Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger” (Psalm 22:4 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer