3 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till "En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

Lugn och stillhet hoppas jag att vi ska få tillsammans, när vi inriktar oss på den insikt i bibelordet som stärker vår tro på Jesus Kristus och för oss vidare steg för steg på trons väg, under Den Helige Andes vägledning. Han är den ende som kan lysa på Bibelns ord, så att vi kan förstå det och ta det till oss - fullt ut.

Vi börjar därför med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande.

”Gode Gud, vi kommer inför Dig med två tomma händer och ett öppet sinne för vad Du vill undervisa oss om idag. Lär oss förstå mer om Din gränslösa nåd och den underbara frälsning som Du har berett för alla människor som vill tro på Dig. Jesus, jag ber för den som i tro på Dig anropar Ditt namn, och inför sina medmänniskor bekänner Dig som Herre i sitt liv. Helige Ande, jag ber Dig att korrigera mig om jag tänker, talar eller handlar fel, på något sätt. Led oss på den eviga vägen. Tack för att Du hör min enkla bön. AMEN.”

MUSIK

Jag vill så gärna tala med dig om människans tro, så som vår bibel vägleder oss. Jag har förstått att vårt svenska ord för "tro" på bibelns grundspråk egentligen har 2 olika betydelser.

Det första är tron i betydelsen "en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting, som man icke ser" som det står i 1917 års översättning (Hebr 11:1 - 1917).

Samma text enligt översättningen i bibel 2000, lyder så här: "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se."

Den andra betydelsen av ordet "tro" har mer en inriktning mot "trofasthet" och "trohet" och måste -såvitt jag förstår- anknytas till en relation mellan 2 parter, t ex Gud och människan. En relation kan ju inte vara ensidig, utan förutsätter något slag av gemenskap mellan två.

Alltså har ordet "tro" två sidor. En "mänsklig" sida av övertygelse om evangeliets sanning, Guds rättvisa och rättfärdighet och en "Gudomlig" sida av trofast kärlek mot människorna - Guds egen avbild. Trots människornas synd som skiljer dem från Gud, älskade Gud sin skapelse så högt att Han AV NÅD lät synden drabba Honom själv när Hans Son, Jesus Kristus, gav sitt liv för oss.

Bibelordet "av tro till tro" (Rom 1:17 - 1917) får då enligt min mening en förklaring som jag kan ta till mig i "en fast tillförsikt" och övertygelse om Guds absoluta rättfärdighet och rättvisa.

MUSIK

När Paulus skriver i Romarbrevet att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror (Rom 1:16), så fortsätter han med den följande versen om Guds rättfärdig-het och säger: "Rättfärdigheten från Gud uppenbaras nämligen däri av tro till tro: så är ock skrivet: "Den rättfärdige skall leva av tro" (Rom 1:17 - 1917). Samma vers, enligt "Handbok för Livet" lyder så här: "Vi får veta hur Gud själv har handlat för att vi ska få ett rätt förhållande till honom. Som Skriften säger: "den människa som finner livet, finner det genom att lita på Gud". Den kristna trons grund-budskap är att alla människor är andligen döda som en konsekvens av synden. Psalmisten -kung David- säger: "Ingen finnes, som gör vad gott är, det finnes icke en enda" (Ps 14:1-3 - 1917). "Ingen rättfärdig finnes, icke en enda" står det i Rom 3:10. Genom evangeliets kraft i predikan eller genom läsning av bibelordet på egen hand, kan människans ande väckas till liv så att hon övertygas dels om sin egen synd och dels om Guds kärlek och trofasthet. Hennes tro är alltså övertygelsen om Guds sanning, om hon vill ta den insikten till sig. Guds väckande kraft å sin sida, uppenbaras som en frälsande tro och frihet från syndens slaveri. Genom Hans trofasthet och den livsgemenskap som Hans trohet mot sin skapelse visar, har alltså Gud köpt oss fria från synden genom Jesus Kristus, och erbjuder oss förlåtelse om vi återvänder till Honom i tro. AV TRO TILL TRO!

MUSIK

Vår tro är alltså ingen prestation eller from vilja som Gud sitter och väntar på för att kunna frälsa dig och mig. Nej, eftersom alla människor faktiskt -inför Gud- är andligen döda genom sin synd, så kan vi inte prestera någonting alls.

Sanningen är i stället att om inte Gud själv hade tagit initiativet till vår frälsning och räddning, så hade vi allesammans och absolut definitivt, varit hopplöst förlorade. Frågan som man då kan ställa sig är ju varför Gud överhuvudtaget bryr sig så mycket om oss människor, så att Han betalade det högsta priset som var möjligt i universum för vår befrielse från synden. Lösensumman betalades i blod – eftersom ’liv för liv’ var Guds rättvisa utgångspunkt. Genom en enda människas synd, nämligen Adams, drog han med sig hela människosläktet bort från Gud, till en evig död.

Som Adams motsats, och utifrån Guds absoluta rättvisa, kom Herren Gud själv, i mänsklig och syndfri gestalt, när Han -genom den Helige Ande- lät sig födas in i vår mänskliga tillvaro. Som ’Människoson’, men som både Gud och människa samtidigt, led och dog Jesus när Han tog hela människosläktets synd på sig själv och därmed förso-nade oss med Gud. Priset -lösensumman- som Jesus betalade när Han friköpte oss från syndens och lagens förbannelse, var Hans eget blod, när Han gav sitt liv och dog i vårt ställe. Alltså förde Adams synd med sig hela människosläktets fördärv och eviga död i skilsmässa från Gud - medan Jesus Kristus genom sin oskyldiga, syndfria, död förde evigt liv och rättfärdighet fram i ljuset för varje människa som vill tro på Guds budskap. Evangeliet om Jesu offerdöd och Hans uppståndelse är därför en Guds kraft till frälsning för den som vill acceptera det i sitt hjärta, och med sin mun bekänner Jesus som sin Herre inför sina medmänniskor. De 3 stegen på varje människas personliga trosväg är alltså omvändelse, dop i vatten och andedop. (Joh 3:5 bibel 2000).

MUSIK

En människa som gått in på den trosväg som Gud stakat ut, har enligt den kristna trons principer, som vår bibel undervisar oss alla om, övergått från döden till livet. Alltså från den eviga andliga döden skild från Gud - till det eviga andliga livet i Guds gemenskap. Det är därför Jesus varnar oss och talar om vem vi ska frukta (eller vara rädda för) när Han säger: "Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet" (Matt 10:28 Bibel 2000). Ur Handbk för livet, Nya Testamentet, läser jag samma text från Matt 10:28 där Jesus säger så här: "Kära vänner, var inte rädda för dem som vill mörda er. De kan bara döda kroppen, de har ingen makt över era liv. Men jag säger er: Frukta Gud, som har makt att döda och sedan kasta i helvetet."

Det bibeln undervisar om är alltså att ditt och mitt fysiska liv, så som vi upplever det dagligdags, bara är den ENA dimensionen av vårt liv, men inte alls den viktigaste, även om vi tror det. Den absolut viktigaste är den andliga dimensionen därför att den varar i evighet. Det är den som vi ska sätta i första rummet - före allt annat. Vårt fysiska och dagliga liv varar ju en livstid, men bibeln undervisar om ett annat synsätt, nämligen att människan är en evighetsvarelse. Predikaren säger: "…han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan..." (Pred 3:11 -1917). Vi är alltså skapade av Gud till Hans avbild, till att existera i evighet, det vill säga obegränsad tid. Men vårt liv har 2 dimensioner och därför talar bibeln dels om en fysisk födelse och dels om en andlig födelse. "Av vatten och ande" säger Jesus (Joh 3:5 - 1917).

MUSIK

Om jag förstår det rätt föds alla människor till en evig existens som aldrig tar slut, men när det gäller inträdet i Guds rike och det eviga livet så krävs det en "ny födelse" - som är av en annan natur än den fysiska, den är nämligen andlig, och kan bara komma till stånd när människohjärtat -inför Gud- omvänt sig till rättfärdighet från syndens väg till livets väg, genom tron på Jesus Kristus som är Guds frälsande kraft (1 Kor 4:20 - 1917). Jesus förklarade det här i sitt nattliga samtal med Nikodemus. Jag läser från Joh. 3:

"En kväll efter mörkrets inbrott kom en av judarnas ledare, en farisé som hette Nikodemus, för att samtala med Jesus. "Herre", sa han, "alla vet att Gud har sänt Dig för att undervisa oss. Dina under är tillräckliga bevis för detta." Jesus svarade: " Jag ska säga dig något mycket viktigt: Om du inte blir född på nytt kan du aldrig komma in i Guds rike." Nikodemus var en erfaren lärare, men ville ändå bli undervisad. Hur begåva-de och utbildade vi själva än är, måste vi alltså närma oss Jesus med ett öppet och ödmjukt sinne.

Ingen kommer in i Guds rike bara genom att leva rätt, men Den Helige Ande visar vägen om vi vill tro och ta till oss evangeliets sanning. Guds rike är ju inte detsamma som ett jordiskt rike. "Guds rike är inom er", sa Jesus, (Luk 17:21) Guds herravälde och makt ÄR alltså i den som i sitt hjärta tror på Jesus och bekänner Honom som sin Herre. "Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i Den Helige Ande" skriver aposteln Paulus i sitt brev till romarna (Rom 14:17 - 1917) och Andens frukt i en människas liv är "kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärsk-ning" (Gal 5:22 - bibel 2000). Gud välsigne dig!

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • tisdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • onsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • torsdag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer

 • fredag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, med en kristen grundton och jag hoppas att du och jag ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg - mot centralgestalten Jesus Kristus. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så att det blir till vägledning, uppmuntran och... Läs mer

 • lördag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en tro och ett hopp. Jag hoppas att vi ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ett steg till framåt på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske, måste... Läs mer

 • söndag 27 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, som jag hoppas ska leda oss ett steg till på vår tros väg. Jag förväntar mig att vi ska få uppleva en direkt Guds vägledning genom den Helige Ande och jag ska därför börja med att be om det. ”Gode Gud i... Läs mer