24 januari 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska bevaras i Guds vård, så att Bibelordet kan bli till hjälp, vägledning och välsignelse för oss.

”Fader i himmelen, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte, i Jesu namn och i hans rättfärdighet, genom vår tro på Honom. Jag har mina radiolyssnare med mig inför Dig, och jag ber om att Du ska vägleda oss som bara Du kan. Lyssna på vår bön Herre, och vaka över oss alla, när vi nu ska försöka att fördjupa oss i Ditt Ord och närma oss Ditt kärleksfulla hjärta.

Hjälp oss att vara öppna för Dina tankar och ta emot det som Du vill ha sagt genom

Din Helige Ande. AMEN.”

Den här stunden ska handla om Jesus – världens enda hopp.

Hebreerbrevets författare skriver: ”Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare, för att vittna om det som senare skulle förkunnas; Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss” (Hebr 3:4-6 Bibel 2000).

Det står inte att vi är de största, vackraste och finaste husen. Nej, det står att vi är HANS hus. Det handlar alltså inte om de yttre egenskaperna utan om de inre – och om äganderätten. Det är Han, Jesus Kristus, som äger oss, om vi har Honom som Herre i oss och över oss.

MUSIK

Som du kanske känner till så sker ”husköp” vanligtvis i 2 steg - åtminstone i vårt land är det så. Det behöver inte alltid vara så, men för det mesta går det till på det sättet.

I det första steget kommer säljare och köpare överens om villkoren, i ett så kallat ”köpekontrakt”, och i det andra steget, som vi kallar ”köpebrev” konfirmeras de båda parternas överenskommelse och slutbetalningen för huset kvitteras.

Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till de kristna i Korint så här, och jag läser

den äldre översättningen från 1917. Det står så här:

”Vet ni då inte, att er kropp är ett tempel åt Den Helige Ande, som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna? Ni är ju köpta, och betalning är given. Så förhärliga då Gud i er kropp” (1 Kor 6:19-20, 1917).

Vad har då husköp med Gud i oss att göra? Jo, Guds kärlek mot oss visar sig tydligt i att Han köper oss utan något villkor alls. Det behövdes inget kontrakt med villkor om det ena och det andra. Köpebrevets text: ”Ni är ju köpta, och betalning är given” räcker mer än väl. Gud har genom Sin egen Son, Jesus Kristus, betalat det högsta pris som kunde begäras i universum - Hans eget liv - för mänsklighetens räddning.

MUSIK

Gud har slutit flera förbund som Bibeln talar om. T ex med Noa, efter syndafloden, då ”Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon” (1 Mos 6:8 SFB) säger Gud: ”Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. … Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden” (1 Mos 9:11,13,17 SFB).

Fler exempel på Guds förbund. T ex det som Gud slöt med Abram – som han hette då? Hur det skulle gå till att Abram som var barnlös, skulle kunna få en avkomma talrik som himlens stjärnor, förstod han inte, men ”Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet” (1 Mos 15:6 SFB).

Abram ville också veta och vara säker på att han skulle ärva det land som Herren hade talat om. Därför slaktade han några offerdjur, styckade dem och väntade.

”När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.

På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat…” (1 Mos 15:17-18 SFB).

Från Guds sida var det alltså LÖFTET om en son, som var den ena delen av förbundet och från Abrams sida var det hans TRO på Guds löfte. Han trodde alltså att det Gud hade lovat, var han också mäktig att hålla.

MUSIK

Gud hade gett Abraham ett löfte om en son. När löftet var uppfyllt satte Gud Abraham på prov, för att se efter om han satte Gud först i allt – också efter det att han fått Guds löfte uppfyllt genom sonen Isak. Gud sa:

”Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.” (1 Mos 22:2 SFB).

Abraham gjorde i allt som Gud sa, men just som han skulle lyda Guds befallning och offra sin son Isak, så ändrade Gud sig och Abraham fick offra en bagge i stället. När Gud prövade Abraham och alltså såg att han inte undanhöll sin egen son, utan ville lyda Gud i allt, så var det ett sådant bevis på tro, som Gud aldrig glömde, utan en tro som Gud sedan byggde hela sin frälsningsplan för Abrahams efterkommande på.

Gud svor därför en ed vid sig själv, eftersom Han inte hade någon högre att svära vid. En Guds ängel ropade till Abraham:

”Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst” (1 Mos 22:16-18 SFB).

Orden ”din avkomma” innefattar löftet om Jesus, Guds Son, många generationer senare. I hans namn skulle ju alla jordens folk bli välsignade. Löftet är uppfyllt nu.

MUSIK

På berget i Sinai öken slöt Gud ett förbund mellan sig och Israels folk, med Mose som mellanhand (2 Mos 19:5 SFB) och Mose fick där av Gud de båda förbunds-tavlorna, med de 10 budorden på. Gud försäkrade då att OM Israels folk ville höra Guds röst och hålla hans förbund - med budorden - så skulle de vara Hans dyrbara egendom framför alla andra folk, ett rike av präster och ett heligt folk. Men det gick tyvärr inte så lång tid, innan folket från sin sida bröt förbundet med Gud.

Observera att det INTE alls innebär att Gud bröt SIN del av förbundet med Israel. Guds löften i förbundet står kvar och kommer att uppfyllas till punkt och pricka. Israel kommer med 100%-ig säkerhet att -när tiden är inne- få det land som Gud har lovat deras fäder. Israel kommer också att för Gud ”vara ett rike av präster och ett heligt folk” som Gud en gång sagt. Gud håller nämligen ALLTID sina löften. Vi människor bryter våra löften på både det ena och det andra sättet, men så gör ALDRIG Gud. Har Gud sagt en sak så blir det så – när tiden är inne. För Guds tid är inte som vår tideräkning, utan Han som vet allt, räknar in ALLA omständigheter vid sina beslut och i sina befallningar. Hans förstånd och vishet är utan gräns. Med hans allmakt och kärlek blir det alltid -när tiden är inne- som han har sagt.

Guds profet Jesaja profeterade om Jesus 430 år innan hans födelse, så här:

”Se, min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag skall låta min Ande komma över honom, och Han skall förkunna rätten för folken. Han skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra på gatorna. Ett brutet strå skall han icke krossa, en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger. Och till Hans namn skall folken sätta sitt hopp” (Jes 42:1-9 SFB).

MUSIK

I Romarbrevet skriver Paulus: ”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. … Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom Den Helige Ande, som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. …

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare” (Rom 5:1-6, 8 SFB).

Aposteln Paulus skriver vidare i sitt brev till romarna: ”Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräftar löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. …

Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom (Jesus) skall hedningarna hoppas.

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom Den Helige Andes kraft” (Rom 15:8-9, 12-13 SFB).

Avslutningsvis skriver Hebreerbrevets författare: ”Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt…” (Hebr 6:17-20 SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer