8 december 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med en kristen grundton. Min högsta önskan är att du som lyssnar ska få din längtan, efter en tro, en framtid och ett hopp stillad. Den här stunden kommer att handla om den undervisning som Jesus gav oss alla, i sin liknelse om såningsmannen.

För att allt jag tänker och säger ska bli rätt och riktigt efter Guds vilja, så ska jag börja med att be om den Helige Andes vägledning.

”Gode Gud, jag kommer inför Dig med ett längtande hjärta för att få veta vad Du vill ha sagt till oss idag. Jesus, min Herre, Du som dött för oss alla, jag tackar Dig för allt som Du redan gjort för oss, när Du köpte oss fria från syndens slaveri, med Ditt eget blod. Helige Ande, jag vill av hela mitt hjärta att Du tar över och kontrollerar varenda tanke och ord, så att det får bli till tröst, förmaning och hjälp för oss alla, så som Du har avsett. Tack för att Du hör min enkla bön. AMEN!”

MUSIK

Som utgångspunkt för det jag tänker säga, ska jag läsa de första 9 verserna i Markusevangeliets 4:e kapitel. Alltså Markus 4:1-9, och jag läser ur den bibelöver-sättning som heter Svenska Folkbibeln. Jesus använde många liknelser när han undervisade.

Han sa: ”Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns så mycket jord, och det kom snart upp eftersom det inte hade så djup jord. Men när solen steg sveffes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.” Och han sade: ”Hör, du som har öron att höra med!” (Mark 4:1-9 SFB).

Vad liknelsens olika delar betyder kan du läsa själv om, i fortsättningen av Markusevangeliets 4:e kapitel.

Jag ska koncentrera mig på den skörd Jesus talade om, som en följd av att en del av utsädet föll i god jord. Alltså de människor som hör Guds Ord och tar emot det och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt.

Jesus talade INTE om hur mycket såningsmannen hade att så ut, men vi kan ju göra ett tankeexperiment och antar, för enkelhetens skull, att han hade100 kilo utsäde. Eftersom Jesus sedan delar upp sin berättelse i 4 delar, så kan vi kanske också göra det. Jag tänker mig då en uppdelning om 10%, 15%, 25% och 50% på varje ställe.

Efter mitt enkla sätt att tänka så föll alltså 10 kg vid vägen; 15 kg på stenig mark där det inte fanns mycket jord; 25 kg föll bland tistlarna som växte upp och kvävde det. Men 50 kg föll i god jord som gav en skörd som var lite olika, antagligen beroende på hur god jorden var på de olika ställena som sådden skedde.

MUSIK

Eftersom Jesus i sin liknelse delar upp skörderesultatet på 3 olika sätt, så gör jag det också. Av de 50 kilona som föll i god jord, antar jag därför att en tredjedel (omkring 16,7 kilo) föll i den bästa jorden som gav 100-falt tillbaka. Den andra tredjedelen på lika mycket föll i den jord som gav 60 gånger tillbaka och den sista tredjedelen på 16,7 kilo gav en skörd som var 30 gånger det som såtts ut.

Vad betyder nu detta, efter mitt enkla mänskliga sätt att räkna?

Ja, de första 50 kilona av utsäde som Jesus talar om, ger alltså bara arbete men ingen frukt alls. Om vi antar att det tar en arbetsdag (eller 8 timmar) att så ut 2 stycken 50-kilossäckar med utsäde, så betyder det att 4 timmars arbete var helt förgäves, medan de återstående 4 timmarna ger all den skörd som Jesus talar om.

Om du sår ut en säck på förmiddagen, mellan klockan 8 och 12, och den andra säcken på eftermiddagen mellan klockan 1 och 5, så betyder det ju att mellan klockan ½4 och klockan 5, alltså under de 1½ sista timmarna, när du kanske är som tröttast av dagens slit, så får du den största skörden. Tanken som kommer upp inom mig är därför att det gäller att INTE ge upp, hur jag än känner det. Det kommer en dag när skörderesultatet ska visa sig. Den dagen kommer du och jag att vara oändligt glada för att vi INTE gav upp, trots att det kanske såg mörkt ut. Den ena säcken med 50 kg av utsädet, såddes alltså förgäves, och av de sista 50 kilona ger 1/3-del (eller omkring 16,7 kilo) 30 gånger tillbaka. Alltså 30 gånger 16,7 = omkring 500 kilo. En tredjedel ger sextiofalt, alltså omkring 1000 kilo och den sista tredjedelen av utsädet ger 100 gånger tillbaka det vill säga omkring 1670 kg.

MUSIK

Slutresultatet av alltsammans blev att av 100 kilo utsäde blev skörden totalt 3170 kilo, eller i genomsnitt omkring 31 kilo för varje kilos utsäde. Så ser det ut om man räknar på mitt enkla sätt, men om det är en bra eller dålig skörd begriper jag inte, för jag är inte lantbrukare, och har inget förstånd på sådan sådd och skörd.

De sista 1½ timmarnas arbete gav alltså en skörd på 1670 kilo. Kunde det ha blivit en ännu större skörd? Ja, om allt utsädet hade hamnat i den bästa jorden, som gav 100 gånger tillbaka. Då hade skörden blivit 100 gånger utsädets 100 kilo eller 10.000 kg.

Men det var väl inte möjligt - eller hur?

Nu blev det i stället 3170 kg, vilket är ungefär 1/3-del. Jag vet inte om det är rätt att säga, att i genomsnitt vart tredje frö gav nåt tillbaka, men så blev det i mitt exempel.

Det som du och jag kan göra, för att skörden för Guds Rike ska bli så stor som möjligt, är att följa Guds Andes exakta vägledning när det gäller att så ut utsädet – alltså predika Guds Ord. Det är därför jag är så angelägen om att ha en sån direkt vägledning av Den Helige Ande, för Han är den som vet exakt vem som i sitt hjärta är beredd att ta emot Gudsordet, så att det får bästa möjliga jordmån att växa i. Han vet också vad som ska sås ut vid varje tillfälle, för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Var ska vi så? Profeten Jesaja säger att vi ska så vid alla vatten (Jes 32:20).

När ska vi så? Predikaren säger: ” Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen, ty du vet inte vilket som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra” (Pred 11:6 SFB).

Hur ska vi så? Psalmisten säger: ” Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar” (Ps 126:6 SFB). Aposteln Paulus skriver: ”Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt” (2 Kor 9:6 SFB).

MUSIK

Skriften talar dels om

den som sår i sitt kötts åker – och som av köttet ska skörda undergång…och dels om den som sår i Andens åker - och av Anden ska skörda evigt liv…(Gal 6:8 SFB).

Aposteln Paulus tillägger: ”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro” (Gal 6:9-10 SFB).

Bara du och jag själva vet med oss, hur våra egna liv ser ut, och vad som eventuellt borde göras för att ändra på situationen.

Bibelordets sanning förgår aldrig. Johannes skriver i bibelns sista bok och sista kapitels sista verser:

”Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus!” (Upp 22:18-20 SFB).

”Bedra inte er själva”, skriver aposteln Paulus i sitt brev till Galaterna. ”Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda” (Gal 6:7 SFB).

Du och jag är såningsmän på vårt livs åkerfält, där vi ska så ut Guds Ord, det gyllene utsädet. Vi har samma utsäde men vi har inte samma åkerfält du och jag. Den krets av människor som du omger dig med eller träffar på i olika sammanhang, är en annan grupp än den som jag träffar. Utsädet är detsamma, men eftersom människorna är olika så måste sättet att så ut kanske anpassas till de människor som just du träffar på och vill nå med budskapet.

MUSIK

Jesus talar, i liknelsen om såningsmannen, inte om varken utsädet eller sättet att så ut det på. Nej, han talar i stället om hur det budskap som såddes ut togs emot av människorna. Alla fick samma utsäde, men alla tog inte emot det på samma sätt. Alla tog emot det, men förutsättningarna var helt olika i deras hjärtan. Som jag läste för dig tidigare, säger Jesus att det bara var en del som i sitt hjärta hade en sådan ”god jord” att det gav utsädet möjlighet att verka och växa, så att det bar frukt. Mängden frukt varierade också mycket.

Vad är det då som ger växt?

I sitt första brev till Korintierna skriver aposteln Paulus från det 3:e kapitlets 7:e vers:

” Alltså kommer det inte an på den som planterar, ej heller på den som vattnar, utan på Gud, som ger växten. Den som planterar och den som vattnar – den ene är såsom den andre, dock så att var och en ska få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Ty vi är Guds medarbetare; ni är ett Guds åkerfält” (1 Kor 3:7-9 1917).

Genom Guds Ande förmedlas kunskapen om ”åkerfältet” – alltså vem du ska vittna för och hur du ska gå tillväga. Jag vet inte säkert, men kanske är det där skillnaden ligger, i att det är så stor skillnad på mängden ”frukt”. Alltså att det kan bli, som Jesus säger, antingen 30-falt, 60-falt eller 100-falt.

Är det kanske en fingervisning? Alltså att först av allt söka Guds Andes ledning i allt?

Gud välsigne dig att i allt göra det som är rätt i Herrens, Guds, ögon.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • tisdag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • onsdag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • torsdag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • fredag 27 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer

 • lördag 28 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om det vittnar också deras samvete och deras tankarÄ (Rom 2:15 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter "Livet är inte rättvist - men Gud är god." Boken handlar om Guds godhet mitt... Läs mer

 • söndag 29 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric. Jag hoppas att vi ska få en stund tillsammans som du sent ska glömma.Vi tre...!!!??? Javisst! Du och jag och Jesus. Det står ju så i bibeln...att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och du och jag är... Läs mer