27 januari 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, som jag hoppas ska leda oss ett steg till på vår tros väg. Jag förväntar mig att vi ska få uppleva en direkt Guds vägledning genom den Helige Ande och jag ska därför börja med att be om det.

”Gode Gud i himlen, jag tackar dig för att du alltid hör oss och svarar oss när vi ber om nånting efter din vilja. Jag ber nu om att du ska låta Din Ande vägleda oss genom Ditt ord, så att det blir till undervisning, uppbyggelse och välsignelse för oss. Jag vill också ta emot Dina korrigeringar, varningar och förmaningar om jag på något sätt håller på att komma in på felaktiga tankar. Tack för att du hör min enkla bön. AMEN.”

Aposteln Petrus skriver i sitt 1:a brev och det 3:e kapitlet: ”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i Anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom” (1 Pet 3:18-22 Bibel 2000).

MUSIK

I det 4:e kapitlet av Petrus första brev, skriver han vidare:

”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar, inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.” (1 Pet 4:1-2 SFB).

Lite längre fram i samma kapitel skriver han: ”Ty avsikten med att evangeliet predikades också för de döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever” (1 Pet 4:6 SFB).

Paulus skriver i sitt 1:a brev till den kristna församlingen i Tessalonika:

Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom” (1 Tess 4:14 SFB).

Varför Jesus steg ner till dödsriket och predikade för andarna där det vet jag inte säkert, men jag kan, med mitt begränsade förstånd, tänka mig 2 anledningar. Det första och största var att proklamera -för alla- den seger han vunnit över döden och alla onda andemakter på Golgata kors. Det andra som jag kan tänka mig, var att Jesus ville förkunna livets väg för dem som tidigare ”vägrat lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes.”

För övrigt anser jag som Skriften säger att: ”Det fördolda Hör Herren, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag” (5 Mos 29:29 SFB).

MUSIK

Vad är det då som är uppenbart för oss och våra barn i all framtid?

Vi ska titta närmare på det.

För det första:

1) Gud själv har uppenbarat sig i sin skapelse. ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga” (Rom 1:20 Bibel 2000). Därför finns det inget försvar för den som i sin gudlöshet håller sanningen om Guds existens fångad i sin orättfärdig-het. Jesus har i sitt liv uppenbarat Gud för oss människor står, det (Joh 1:18).

”Han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av Hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden” (Hebr 1:3 Bibel 2000).

Genom Jesus kommer vi till Gud. Hebreerbrevets författare skriver vidare:

”Eftersom han, Jesus, är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem” (Hebr 7:25 Bibel 2000).

För det andra:

2) Guds frälsning är uppenbar. När Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst, en dag kom till templet, ledd av Guds Ande, så bar man just då fram Jesusbarnet. Den Helige Ande hade uppenbarat för Simeon att han inte skulle dö förrän han hade sett Herrens Messias. Därför tog Simeon barnet i sin famn och sa: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel” (Luk 2:29-32 Bibel 2000).

MUSIK

Det som ytterligare är uppenbart för oss och våra barn är - för det tredje:

3) Guds härlighet. Evangelisten Johannes skriver:

”Och Ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin Fader, och han var full av nåd och sanning” (Joh 1:14 Bibel 2000). Guds härlighet uppenbaras i hans väldiga verk och gärningar, när syndare blir frälsta och sjuka blir helade.

För det fjärde:

4) Guds vilja är uppenbar. Den har visats för oss i Skapelsen, i Skriften, genom hans bud och uppmaningen att vi ska älska Gud ”av hela vårt hjärta”, ”av hela vår själ” och ”av hela vårt förstånd.” Den hebreiska grundtextens betydelse av ordet ”vilja” innebär och uttrycker mer en aktiv handling, än bara ett beslut.

Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Efesus: ”I sin kärlek har han (Gud) genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja OCH sitt beslut” (Ef 1:5 SFB), och lite längre fram i den 9:e och 10:e versen av 1:a kapitlet i Efesierbrevet skriver han: ”Han (alltså Gud) har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden” (Ef 1:9-10 SFB). Det är Guds vilja i Hans fria suveränitet och frälsningsråd att ”allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid” (Apg 3:21 SFB).

MUSIK

Det som jag sagt hittills betyder alltså, att också den människa som inte känner till Guds bud, ändå har en morallag, skapad av Gud, som hon följer i sitt samvete. Efter den kommer hon också att dömas på den yttersta dagen – när allt blir uppenbarat.

Visserligen har inte människan själv, någon som helst möjlighet att nå fram till frälsning genom sitt eget viljebeslut – men när Gud kallar människan, personligen, till frälsning genom sin Helige Ande, så står hon (DÅ) inför en verklig valsituation, som hon själv kan påverka och det avgörande hon då träffar, kommer hon själv att hållas ansvarig för på den yttersta dagen.

Den som inte på ett rätt sätt inför Gud, förstår att ta ställning till ett sånt beslut (t ex barn, förståndshandikappade eller andra som av liknande anledningar inte kan göras ansvariga) de har nog en ”egen gräddfil” direkt in i Guds rike, tror jag.

För det femte:

5) Guds välsignelser är uppenbara. Det handlar alltså om vad Gud vill ge och vad Han ger. I sitt brev till de kristna i Filippi skriver Paulus i det 4:e kapitlets 19:e vers:

”Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver” (Fil 4:19 SFB).

Guds välsignelse är ALLTID någonting dyrbart, antingen det är en GÄRNING som visar Guds goda och kärleksfyllda sinnelag, eller ett ORD som uttrycker hans vilja.

Guds välsignelse KAN handla om fysiska saker - alltså av materiell natur, men det största och viktigaste är Hans vilja och avsikt att föra in människan i en personlig livsgemenskap med sig själv.

De jordiska välsignelserna är ”bara” yttre bevis på Guds osynliga närvaro och Hans kärleksfulla omsorg om oss människor.

MUSIK

Till Israels barn sa Gud: ”Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, skall JAG ge er regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden skall hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärg-ningen till såningstiden, och ni skall ha bröd nog för att äta er mätta och ni skall bo trygga i ert land. Och JAG skall ge frid i landet, ni skall få ro och ingen skall förskräcka er. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd skall gå fram genom ert land” (3 Mos 26:3-6 SFB).

Genom sin välsignelse låter Gud en människas gärning lyckas, och när Gud välsignar så uttalar Han över Sin skapelse, det goda ord som är verksamt och som skapar välgång och frid, både på ett materiellt sätt och på ett andligt sätt. Man kan utan vidare säga att Guds välsignelse är en LIVSKRAFT som får varje individs personliga anlag att utveckla sig.

Om du och jag håller Guds bud och följer Hans befallningar, så kommer Hans Nåd att följa i våra fotspår, och inte bara i vår egen generation utan också i de efterföljande.

Guds vän, Mose, sa så här:

”Så skall du nu veta, att Herren, din Gud, är den rätte Guden, den trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill tusende led, när man älskar Honom och håller Hans bud” (5 Mos 7:9 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer