11 december 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibelsammanhanget om ’Det sanna Israel’ kom upp för mig när jag förberedde mig för den här stunden. Det inne-bär att som Guds barn räknas inte bara de som naturligt härstammar från Israel utan till Abrahams efterkommande räknas alla ’löftets barn’ – men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt förmedlat av mig.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en enda önskan i djupet av mitt hjärta. Det är att Din vilja ska bli känd och framförd på det här sättet, till någon som med ett öppet hjärta vill lyssna in Din röst. Amen.”

Ur Handbok för Livet läser jag:
”Men i de yttersta dagarna ska berget där templet står bli det mest berömda av alla berg i hela världen och äras av alla folk. Man ska komma dit på pilgrimsresor från hela världen. ‘Kom, låt oss besöka Herrens berg och se Israels Guds tempel’ ska de säga till varandra. ‘Han ska tala om för oss vad han vill, och vi ska göra det.’ På den tiden ska hela världen styras av Herren från Jerusalem. Därifrån ska han låta sina lagar och befallningar gå ut. Han ska döma mellan folken och ge befallningar åt mäktiga nationer långt borta. De ska göra om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Länder ska inte längre ligga i krig med varandra. Det ska råda frid över hela världen, och man ska inte ens ha någon krigsberedskap” (Mika 4:1-3).

MUSIK

Texten som jag läste lät kanske som en utopi -alltså någonting overkligt- för vår tid och våra förhållanden, när man tänker på alla krig och andra fientligheter som råder mellan människor, stammar, regeringar och länder. Ändå är det vad som kommer att ske i framtiden, när Jerusalem blir världens centrum. När detta ska ske vet nog ingen mer än Gud själv. Men en dag ska det i alla fall bli frid och fred på vår jord, när Jesus tar kommandot, precis som det är förutbestämt enligt Guds plan.

Detta är en tid som bibeln kallar 1000-årsriket och som inträffar efter det att Jesus kommit tillbaka till vår jord en andra gång, och då på himmelens skyar. Om Du vill veta vad som kommer att ske i framtiden, så är det säkrast att börja studera bibeln. Jag är säker på att den innehåller exakta förutsägelser om allt som kommer att ske, men helt medvetet skrivet på ett ‘beslöjat sätt’ - alltså inte öppet och tillgängligt förrän man har nyckeln till hela sammanhanget. Troligen kommer den dag när man frågar sig varför man inte har sett och förstått texterna tidigare. Jag tror att det kommer att bli precis som när Jesus föddes i Betlehem, och de skriftlärde mycket väl visste att det var därifrån den nyfödde judakonungen skulle komma. Men han kom inte på det sättet som man hade väntat sig att en kung skulle komma. Därför förstod man ingen-ting heller av det som skedde. Skrifterna innehöll ju tydlig information om Jesus, men man förstod det ändå inte. Inte ens hans egna lärjungar förstod det, förrän Jesus själv uttydde skrifterna för dem, t.ex. under vandringen till Emmaus efter sin uppstån-delse. ”Var inte våra hjärtan brinnande i oss” sa de, när de, efter det att Jesus lämnat dem, kom ihåg vad som hade skett.

MUSIK

Jag talade förut om att de skriftlärda judarna inte förstod de gamla skrifternas inne-håll, trots att man noga ”rannsakat” dem, som det hette. Och då ska man komma ihåg att judarna verkligen inte lämnade någon kunskap om de gammaltestamentliga skrifterna därhän -som om de inte betydde något- utan tvärtom var otroligt noga med det… men ibland såg man mer till skrifternas bokstav än till den innersta meningen och betydelsen av sammanhangen. Att den nyfödde judakonungen inte fanns där man hade föreställt sig -nämligen i det kungliga palatset- utan i en enkel krubba i ett stall i Betlehem, berodde naturligtvis på att Guds sätt att hantera den viktigaste hän-delsen i historien inte riktigt överensstämde med människornas sätt att försöka förut-säga vad som skulle ske. Efteråt var det ju lite lättare att tyda de gamla skrifterna för-stås, men än idag är det ju sannerligen ingen enhetlig uppfattning bland judarna om Jesus, Hans gudom och människoblivande, så kanske ska du och jag vara lite försik-tiga när vi tycker oss förstå skrifterna. Det jag tänker på när jag säger så, är att det ofta har slagit mig hur mycket mer barmhärtig och långtgående Gud är i sin nåd än vad vi människor är. I denna nådens tidsålder verkar Guds nåd att vara helt underbar och absolut gränslös, till stor glädje för alla människor som vill tro. Det var ju också exakt vad ängeln proklamerade för herdarna, när Jesus var född: ”Var inte förskräck-ta! Se, jag bär bud till er om en STOR glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba” (Luk 2:10-12 – SFB).

MUSIK

Varför har vi så svårt för att förstå de bibliska texterna? Ja, kanske beror det på att det är andliga sanningar som Gud vill uppenbara för oss, men som vi ibland inte kan ta emot. Du minns kanske den gången som Jesus sa till sina lärjungar att Han hade mycket mer som Han skulle vilja säga till dem, men de kunde inte ta emot det... Vi har ofta begränsningar inom oss som gör att vi inte kan ta emot det Gud vill säga till oss. Vi ser inte verkligheten eller sammanhangen så som Gud ser dem, och därför kan vi heller inte förstå dem och handla rätt.

Vår kunskap är verkligen ”ett styckverk”, som det står skrivet, och vi ser dunkelt som i en spegel, men det ska komma en dag när vi ska se klart, ”ansikte mot ansikte”.
Jag tänker också på bibelns ord (1 Petr 1:12 – SFB) om att änglarna önskar att skåda in i evangeliets hemlighet -alltså frälsningen i Jesus Kristus- och den nåd som vi skulle få. Man skulle ju som vanlig människa kunna tro att änglarna kände till alla Guds planer och sanningar, men så är det tydligen inte. Det enda som du och jag kan vara 100 %-igt säkra på, det är att Gud alltid kommer att vara absolut sann och absolut rättrådig och rättfärdig i allt vad Han gör. Gud kommer säkert att ta hänsyn till alla omständigheter -åtminstone till de som talar till din förmån- den dag som Han tar sig an att granska ditt liv och leverne, och vad just du gjorde med det pund som Du fick att förvalta i livet.

När Petrus lovar Gud för frälsningens underbara verklighet så säger han: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden” (1 Pet 1:3-5 – SFB).

MUSIK
               
Frälsningen från alla våra synder är något så underbart och fantastiskt så det går inte att beskriva eller förklara med mänskliga ord. Det måste man uppleva själv för att förstå. Hur ett av synd och skuld besudlat liv blir löst och frigjort från allt som tyngt och bundit själens frihet och glädje, är sannerligen som att bli född på nytt, som skriften säger. 

Rådsherren Nikodemus, som tillhörde fariséerna och var Israels lärare, kom för att tala med Jesus på natten och Jesus sa till honom: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike”....och vidare: ”Den som inte blir född av vatten och Ande, kan inte komma in i Guds Rike” (Joh 3:3, 5 – SFB).

”Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på Honom skall ha evigt liv. TY SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN, ATT HAN UTGAV SIN ENFÖDDE SON, FÖR ATT DEN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKALL GÅ FÖRLORAD UTAN HA EVIGT LIV” (Joh 3:14-16 SFB).

Den här underbara förändringen eller omvändelsen -inom en människa- från det onda till det goda eller från Satan till Gud, sker alltså som följd av tron på Jesus Kristus. När Jesus talar om kopparormen som Mose lät sätta upp på en stolpe i öknen, för att alla som såg upp på den inte skulle dö utan bli vid liv, så handlar det ju om att tro, och det var alltså en jämförelse med vad som skulle komma den dag när Jesus blev korsfäst och upphöjd på ett liknande sätt som ormen. Kopparormen som Mose på Guds befallning satte upp, kunde ju i sig själv inte bota någon, det var ju en ”dårskap” -eller hur- men Gud hade sagt åt Mose att sätta upp den, för att den som ville tro och se upp på den, skulle bli vid liv.

MUSIK

På samma sätt är det med talet om Jesus och budskapet om frälsningen. Det är på Guds befallning som detta underbara budskap förs ut till alla människor. Visst är talet om korset en ”dårskap” för dem som går förlorade, men för den som vill tro är det en Guds kraft till frälsning.

Du upplever kanske din situation liknande den som Israels barn hade i öknen, när de var nära att förgås bland ormarna. Förhållandena var svåra och blev inte bättre av att folket blev otåligt, klagade och vände sig emot Gud. Det var då Gud sände de här ormarna ibland dem. Men Han beredde också en utväg ur prövningen för dem – alltså den upphöjda kopparormen. Du har det kanske besvärligt på olika sätt och du klagar därför på de omständigheter som drabbat dig, i stället för att be till Gud om förlåtelse och genom tron se upp på Jesus, Han som ensam är din väg ut ur alla dina prövningar. Vi möter allesammans prövningar av olika slag under vårt liv och det enda som alla prövningarna har gemensamt är att Gud håller allt i sin hand.

Min vän som lyssnar just nu: Pröva Guds väg och gör som Han säger: BARA TRO!

Dagens minnesvers: ”Ingen som tror på Honom ska komma på skam” (Rom 10:11)


MUSIK

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer