12 juni 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Dom 19:30

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan hade våldtagits till dess att hon avled och i sin för-tvivlan bad hennes man sina landsmän, Israels folk, att överväga vad som skulle göras. Innan jag går vidare ska jag be Gud att han låter sin Helige Ande vägleda mig.

”Gode Gud! Du som vet allt, eftersom dina ögon överfar hela jorden, du vet att jag har i sinnet att lyfta fram den situation som beskrivs i Dom 19:30 och det krig mot Benjamin som sedan bröt ut. Hjälp mig Herre, att förstå vad du vill att vi ska lära oss och vad jag ska förmedla till mina lyssnare. Amen.”

Det första som slår mig i den här bibeltexten är likheten mellan vad som hände i Gibea och i Sodom, natten innan staden tillsammans med Gomorra utplånades. Männen i Gibea ville först våldföra sig på en manlig resande som tillsammans med sin bihustru och sitt tjänstefolk fått tillfälligt nattlogi i staden. Den gästfrie husägaren hindrade de onda männen från den här galenskapen och förde ut sin egen dotter och den resande mannens bihustru i stället. Följden blev att de hela natten våldtog bihustrun - tills hon dog. Den här fruktansvärda lösaktigheten fick till följd att det utbröt krig mellan Israel och Benjamins stam, och när striderna var över hade hela Benjamin utplånats och mer än 90.000 män fått sätta livet till.

MUSIK

Jag tänker inte fortsätta och tala om de här gräsligheterna som hände i Gibea, men jag undrar vad vi, sena tiders barn, kan lära oss av den här bibliska historien? Såvitt jag kan se, så kan vi lära oss att den av Gud skapade sexualdriften, till mänsklighet-ens fromma och glädje, blir fullständigt förödande när den missbrukas, liksom andra Guds gåvor som hanteras på fel sätt. Alla sexuellt avvikande varianter, oavsett vilken inställning man har till företeelserna och de utövande individerna så leder de till enor-ma problem i samhället. Normalt trygga familjerelationer som Gud själv instiftat, på-verkas och fräts sönder när moralen i samhällskroppen blir alltmer angripen och bryts ner. Familjeansvaret ersätts mer och mer av egoismens hydra och för med sig att styrkan i familjebanden försvagas. Därmed försvagas också samhällets grundfunda-ment. Och det är ju ännu mer förödande. Man behöver inte nödvändigtvis ansluta sina attityder till en kristen livsstil, för att ändå tydligt se vart hela den gudsfientliga samhällsskutan är på väg. Men det första steget till samhällets kollaps är att lämna Gud och medvetet vända sig bort från honom. Det har skett så många gånger förr, i olika kulturer, så man tycker ju att den erfarenheten borde vara allmänt känd. Men om människorna INTE VILL sätta Gud först och lyda hans bud, så finns det tyvärr inga spärrar. Gud visste ju allt det här från början, annars hade han ju inte behövt ge oss bud och levnadsregler, som vi skulle hålla oss till, för att allt skulle gå bra.

MUSIK

Det är ju tyvärr så med oss människor, att vi nästan alltid tror oss om att själva veta vad som är bäst. Trots att vi ser hur vårt samhälles normsystem bryts ner med de mest fördärvbringande följder, så vägrar vi ändå i det längsta att erkänna att vi gjort fel. Att tro på en Gud som kan hjälpa oss människor med våra olika problem, är så fjärran från många människors tro och förnuft, så de betraktar oss som tror på en levande Gud, som antingen galna eller åtminstone mindre vetande. Ja, när en nation officiellt tar ställning mot kristendomen och vänder Gud ryggen då börjar det gå utför. Tar man sig sedan före att börja väja sig -i toleransens namn- för andra gudar och kanske till och med tillbe dem, som buddhister, muslimer, hinduer m fl, då är det verkligen fara på färde, för då bryter man mot det första av de 10 buden som Gud har gett oss. Och är det någonting som vår Gud aldrig ser mellan fingrarna med, så är det när ett folk börjar dyrka andra gudar. Hur det gick då i gamla tider är lätt att ta reda på. Det är inga hemligheter. Det är bara att läsa den bibliska historien om alla de folk som Gud fördrev för Israels barn just för att de hängav sig åt andra gudar. När deras synders mått var fyllt kunde länder och folk intas och Guds löfte uppfylldes efterhand som folket efter uttåget från Egypten intog Kaanans land.

Efter Salomos död delades landet i två riken, Juda (Sydriket) och Israel (Nordriket).

Du kan läsa själv om Hosea Israels siste kung, som gjorde ” det som var ont i Herrens ögon.” Israel bestod i ca 210 år men sedan blev folket bortfört till Assyrien ”för att de hade tillbett andra gudar” (2 Kung 17:2, 6-7). Hiskia blev kung i Juda och gjorde ” det som var rätt i Herrens ögon” står det (2 Kung 18:3). Jerusalem blev belägrat och angripet av kung Sanherib i Assyrien. Rab-Sake, kungens talesman hånade JAHVE, den levande guden och Sanherib smädade Israels Guds namn. Det skulle han aldrig ha gjort, för Gud sände sin ängel och slog på natten 185.000 man i assyriernas läger och befriade Jerusalem (2:a Kungaboken, kapitel 18 och 19). Juda (Sydriket) bestod i ca 345 år innan Jerusalem föll och hela Juda gick under när den babyloniske kungen Nebukadnessar förde bort folket till Babel.

MUSIK

Det jag nu kortfattat har redogjort för omfattar ca 400 år av Israels historia, och under den här tiden bröt alltså både Israel och Juda ständigt förbundet med Gud.

Guds dom var därför oundviklig.

Varför ägnar jag mig nu åt den här historiska ’betraktelsen’? Den har väl ingen bety-delse för oss tusentals år senare och många hundra mil därifrån. Jo, det har den allra största betydelse, eftersom vår Gud är densamme i går, i dag och i all evighet. För Honom är en dag som 1000 år och tusen år som en dag. Alltså upprepar historien sig inför hans ögon, gång på gång. Nationer, folk och kulturer uppstår, lever och går

under i dag precis som under gångna tider. Det är bara vi som är historielösa och saknar den överblick som Gud har av evighet.

Alltså! Om vi inte bara vill bli en del av samma beklagansvärda historia som vi kan läsa om till exempel när det gäller Israel, som ändå var Guds egendomsfolk men ändå ständigt bröt förbundet med Gud, så måste vi både officiellt och privat ändra vår inställning till Gud och Guds Son, Jesus Kristus. Annars kommer det att gå med oss och vårt land och folk precis som det under årtusendenas gång har gått för så många andra nationer – i deras gudsfientlighet. Vi måste vända om från vår onda väg och börja göra det som är rätt i Guds ögon och låta Honom styra våra hjärtan och sinnen.

MUSIK

När jag tänker på Sveriges land och folk, så kommer en fråga upp för mig. Det är frågan om vi är vägda på Guds våg och befunna för lätt, eller hur det står till?

Vad lägger Gud i sin vågskål när han bedömer land och folk? Jag vet inte, men jag tror att det är 4 saker som dominerar i Guds vågskål, eftersom de tillhör hans eget väsen. Hur de bestäms avgör han givetvis själv, men eftersom Gud är kärlek (1 Joh 4:8) så tror jag att vår kärlek till honom och till vår nästa är en viktig del (Matt 25:40). En annan del tror jag är helighet. Han har ju sagt att vi ska vara heliga som han är helig (1 Pet 1:16). Eftersom han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus (Rom 3:26) så tror jag att rättfärdighet är ytterligare en del. Sist, men inte minst, vill jag lyfta fram barmhärtighet eftersom den ”triumferar över domen” som det står skrivet (Jak 2:13).

Aposteln Paulus talar i Galaterbrevets 5:e kapitel om Andens frukter och jag tror att det finns ett samband där, med det jag försöker säga. Han börjar i vers 22 med kärlek. Låt oss därför också börja med att KÄRLEK är en del. Vi går vidare och efter-som Gud, enligt min bestämda uppfattning, är absolut HELIG och RÄTTFÄRDIG i allt vad han gör, så vill han också att vi människor ska ha det målet i sikte, även om vi är enkla och ofullkomliga och inte når upp till varken hans helighet eller rättfärdighet i egen kraft. Han vet ju det, och därför tror jag att vi får sitta under den Högstes beskärm och vila under den Allsmäktiges skugga (Ps 91:1). I Jakobs brev står det också att ”barmhärtigheten triumferar över domen” (Jak 2:13) och därför tror jag att BARMHÄRTIGHET är en mycket viktig del i Guds vågskål.

I Guds sannings ljus tror jag sedan att allt försvinner och det enda som blir kvar är JESUS och hans försoning i blodet på Golgata kors.

Guds outgrundliga väsen kan naturligtvis inte varken beskrivas eller delas upp på något sätt i ord och begrepp, som för oss är lätta att fatta, men i Guds ljus av sanning, godhet och välsignelse ingår allt som är rätt och rättfärdigt.

MUSIK

”Rådslå och säg er mening” är ju rubriken från bibelns blad för den här stunden, men på vilket sätt vi ska kunna rådslå och yttra oss -ens i rätt riktning- när det gäller vår egen situation, i dagens värld, vet jag inte.

Det enda jag vet är att det står skrivet: ”Anden utforskar allt, också djupen i Gud./…/ Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.”

(1 Kor 2:10-12) och lite längre fram i samma brev står det: ”Den som är förenad med Herren är en ande med honom” (1 Kor 6:17).

Det jag har funderat över här, handlar ju om vad jag kan tänka mig att Gud går efter när han bedömer länder och folk inför sina ögon. När Gud talar med Abraham om synden i Sodom och Gomorra säger han: ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det” (1 Mos 18:20).

När människornas handlingar ska bedömas på ’Domens dag’ så sker det enligt vad som står skrivet i böckerna när de öppnas inför Guds tron. En annan bok öppnades också, det var Livets Bok (Upp 20:12). ”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön” (Upp 20:15).

Det enda som jag kan säga säkert är: Tro på Gud och på Jesus Kristus. Det räcker.

MUSIK

Veckans andakter, v 47

 • måndag 18 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet slog jag upp Nya Testamentet i den utgåva av Levande Bibeln som heter ”Handbok för livet” och ur den läser jag om Stefanos, den förste martyren, och hur han -ledd av den helige Ande- håller ett strålande försvarstal,... Läs mer

 • tisdag 19 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag funderade över det här programmet så tänkte jag på hur lugnt och rofyllt livet är när det regeras av Guds Ande. Där Jesus är Herre, är allt frid. Jesus sa själv: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag... Läs mer

 • onsdag 20 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet bad jag som alltid om Guds ledning och då kom det upp en sång för mig som handlar om ’Herrens lustgård’. Jag ska be om den helige Andes vägledning och vishet, så att jag kan förmedla det som Gud vill ha sagt.... Läs mer

 • torsdag 21 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet kom det upp en längtan i mitt hjärta, att få tala om hur en människas liv i gemenskap med Jesus, varje dag, skall vara – enligt Guds vilja. Eftersom jag själv inte har någon vision om hur innehållet ska vara, så... Läs mer

 • fredag 22 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det har på olika sätt blivit klart för mig dels vilken andlig längtan efter upplevelser det finns i vårt land dag och dels hur den här längtan -i brist på vägledning- ibland tar sig uttryck som jag tror att vi ska vara mycket vaksamma... Läs mer

 • lördag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet kom några bibelord från Titus brev kapitel 3 och vers 7 upp inför mig, som ett ledmotiv - som jag vill försöka bygga vidare på. För att mina tankar och ord i fortsättningen ska ligga fullständigt i fas med vad... Läs mer

 • söndag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här programmet utgår från några bibelord som kom upp inför mig, när jag tänkte på att det kommer en stund för oss allesammans när vår tid är ute. Antingen därför att våra livsdagar är till ända eller därför att dagen och stunden för Jesu... Läs mer