11 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus skriver till den kristna församlingen i Korint så handlar det bland annat om kvinnan i församlingen.

I olika kulturer och under olika tidsepoker så har hon lyfts fram på olika sätt, men för

att jag ska kunna tala om detta på ett rätt sätt, så måste jag absolut ha Guds direkta vägledning genom den helige Ande och därför ber jag om det nu.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en gränslös okunnighet om det här ämnet och vill därför utbe mig Din hjälp och vägledning genom den helige Ande så att allt blir rätt tänkt, sagt och förmedlat. Tack för att Du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen.”

Aposteln Paulus skriver i 1 Kor 11:7-12 så här: ”En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen (1 Mos 2:18). Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att hon inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.”

MUSIK

Paulus talar bland annat om de regler som Gud gav människorna när Han skapade dem, för att livet skulle bli så problemfritt som möjligt. Det innebär t ex att det ska finnas en auktoritetsordning i äktenskapet också, men det betyder inte att en ska vara överlägsen och en annan underlägsen, utan det betyder underordning i samarbete och ömsesidig överlåtelse. Gud har bestämt att vi ska underordna oss varandra för att det inte ska bli fullständigt kaos. Att underordna sig betyder däremot inte underkastelse eller liknande, utan Gud har skapat oss allesammans till sin avbild, och alla har lika värde inför Honom, oavsett kön.

För att man ska förstå det här på rätt sätt, så kan man ha i åtanke att Jesus som är jämställd med Gud, ändå underordnade sig Guds vilja för att frälsningsplanen skulle kunna genomföras. På liknande sätt ska kvinnan, trots att hon är jämställd med mannen, underordna sig honom för äktenskapets och familjens skull. Underordnande mellan jämställda sker alltså av fri vilja och inte av tvång. Gud skapade därför båda för att de ska komplettera varandra, och inte för att den ene ska va den andres slav.

Paulus talar också om hår och huvudbonader för att belysa att en kristen måste upp-träda på ett passande sätt i den kultur han eller hon lever. I den judiska kulturen ansåg man det mycket anstötligt att en kvinna uppträdde utan att ha sitt huvud täckt av en duk eller liknande. Nu menar inte Paulus att vi ska underkasta oss allting bara för den rådande kulturens skull, men att vi ska undvika sådant som hindrar vårt vittnesbörd om Jesus att nå fram. En kvinna ska alltså stå under mannens beskydd, och slöjan är ett tecken, för änglarna -om inte för någon annan- att hon gör det.

MUSIK

Guds skapelseordning är underbart vis. Alltsammans syftar till att förhindra oordning och kaos.

Gud är ordningens Gud - inom alla områden.

Eftersom kvinnans underordnande under mannen har ett gudomligt ursprung, ska hon inta den plats som är bestämd för henne, och ska -enligt Paulus, som anknyter till den rådande kulturen- också bära ett tecken på att hon är underordnad och beskyddad av mannen.

Mannen har alltså ingen rätt att betrakta kvinnan som underlägsen, bara därför att hon blev skapad efter honom. Han ska inte heller missbruka sin ställning så att han tror att hon blev skapad bara till glädje för honom. Man och kvinna skapades av Gud till ENHET och GEMENSKAP med varandra. Båda är beroende av varandra och båda är beroende av Gud. De, som allt annat, har alltså sin källa i Gud. (Rom 11:36).

För mig personligen så framstår det här budskapet klarare och tydligare, när jag ser det ömsesidiga och frivilliga underordnandet i ljuset av begrepp som samarbete och gemenskap för ett gemensamt mål. Alltså dels målet att äktenskapet och familjen ska bestå och må väl - och dels avsikten att undvika sådant som kan hindra budskapet om Jesus att nå fram.

Vårt svenska språk är ju nu en gång så konstruerat, att det i jämförelse med en del andra, ibland saknar den fina variation och gradskillnad som kan ge ord olika bety-delseriktning. Jag säger det, just för att ord som ’underordnande’ kanske har en för oss lite nedlåtande och auktoritetsinriktad betydelse – något som ju förändras helt när betydelsen riktas mer mot samarbete och gemenskap för ett gemensamt mål.

Kanske något för oss alla att fundera en extra gång på – eller hur?

MUSIK

Att en kvinna, genom att ha sitt huvud täckt, visade för både änglarna och sina medmänniskor, att hon stod under mannens beskydd, var t ex i den grekiska kulturen mycket viktigt, när man rörde sig ute bland folk. Att vara beslöjad innebar alltså både undergivenhet i förhållande till den auktoritet och det beskydd som mannen repre-senterade, men var också ett tecken på hennes värdighet och handlar inte alls om någon nedvärdering.

Paulus anknytning till skapelsehistorien (1 Mos 2:18) och till jämförelsen med Guds förhållande till Jesus (1 Kor 11:3) tycker jag ger en glasklar bild av det Paulus vill ha sagt. För Jesus är det ju ingenting nedvärderande att Gud Fadern är ’hans huvud’ och lika lite borde det vara för kvinnan att ha mannen som sitt ’huvud’ eftersom det är en gudomlig ordning.

Tråkigt nog så missbrukas de här gudomliga förhållningsreglerna ibland, antingen tankemässigt eller i praktiken -eller både ock- när mannen tror att han är överlägsen kvinnan, antingen för att han föddes först, eller av någon annan anledning. Jag är ganska säker på att vi män borde sätta oss ner och tänka efter -och begrunda- hur Gud har tänkt sig det hela, innan vi drar några förhastade slutsatser eller bär oss oskickligt åt.

MUSIK

När det gäller ansvar och respekt både i äktenskapet och i gudstjänsten, gäller det att alltid sätta Gud i centrum.

En kvinna är ansvarig inför sin man, hennes man är ansvarig inför Jesus Kristus och Kristus är ansvarig inför Gud.

Om du eller jag, med något av det vi gör, på något sätt riskerar att såra andra församlingsmedlemmar eller splittra gemenskapen, så måste vi förändra vår attityd och bli mer angelägna om att bevara samförstånd och enhet.

Just frågan om andlig enhet och samförstånd är egentligen det centrala för Paulus förmaningar, och det är inte i första hand för att Bibeln kräver det som han lyfter fram den här frågan om att på olika sätt täcka sitt huvud. Paulus avsikt var naturligtvis inte att dra uppärksamheten från Jesus själv, utan i stället att stärka den andliga enheten och gemenskapen - med Jesus i centrum.

Frågan om att bevara den andliga enheten finns på många plan och i olika samman-hang i våra församlingar. Naturligtvis kan det finnas olika uppfattningar om än det ena och än det andra, men de får aldrig hård-dras så att församlingskroppen splitt-ras och gemenskapen blir lidande. Där går gränsen för underordnandet mellan oss. Märker vi det minsta kritik -antingen inom oss själva eller hos någon annan- av ett sådant slag att den kan påverka gemenskapen eller den andliga enheten, måste vi allesammans ta tag i det och underordna oss varandra i kärlek inför Jesus, Guds Son, så att samarbetet och enheten inte splittras.

Jag tror att den andliga gemenskapen alltid är viktigare än den enskildes rätt att sätta sin egen uppfattning först, så att enhet och samarbete riskerar att komma i fara.

MUSIK

Man kan kanske tycka att det här med Guds strikta ordning i olika sammanhang, går till överdrift, men då har man nog inte förstått vilka risker för kaos det finns.

När Gud t ex talar om hur människans kropp är ’konstruerad’ så är det ett strålande exempel på hur Guds ordning och Andens enhet fungerar.

Paulus skriver i 1 Kor 12:12 följande: ”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör EN kropp, så är det också med Kristus. I EN Ande har vi alla blivit döpta för att höra till EN kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” --- (vers 18): ”Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som Han har velat. --- (vers 24): ”Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra.”

Där har vi Guds vishet, förstånd och omsorg. Underbart – eller hur?

Du och jag ser så lätt bara det som är för ögonen, men Gud ser längre än så. Han ser till hjärtat och de upplevelser som Han vill att vi ska få av Hans godhet, som sedan bär oss över de stora djupen, den dag vi förstår att den egna förmågan är NOLL och intet - och Gud är ALLT i ALLA.

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer